Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. märtsi 2004. a määruse nr 44 «Autode ja nende haagiste ning mootorrataste tüübikinnitamise eeskiri» muutmine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:04.06.2006
Avaldamismärge:RTL 2006, 45, 793

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. märtsi 2004. a määruse nr 44 «Autode ja nende haagiste ning mootorrataste tüübikinnitamise eeskiri» muutmine

Vastu võetud 24.05.2006 nr 48

Määrus kehtestatakse «Liiklusseaduse» § 14 lõike 3 alusel.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. märtsi 2004. a määruses nr 44 «Autode ja nende haagiste ning mootorrataste tüübikinnitamise eeskiri1» (RTL 2004, 27, 445; 2005, 16, 159; 2006, 13, 211) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 punkt 19 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 2 täiendatakse punktiga 30 järgmises sõnastuses:

« 30) ümberasuja on füüsiline isik:
a) kes asub Eestisse elama väljastpoolt Euroopa Liidu liikmesriike ja kellele on antud tollisoodustust;
b) kes asub Eestisse elama Euroopa Liidu liikmesriigist ja kes on vahetult enne ümberasumist elanud selles liikmesriigis vähemalt 12 kuud ning omanud kaasatoodud sõidukit vähemalt 6 kuud. Elamist selles liikmesriigis peab tõendama elamisloaga või muu elamist tõendava dokumendiga ja sõiduki omamist sõiduki registreerimistunnistusega.»;

3) paragrahvi 4 lõige 7 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« (7) Kui sõiduk on vahetult enne sõiduki Eestisse sissetoomist kantud Euroopa Liidu liikmesriigi registrisse, siis riiklikul tüübikinnitusel võib arvesse võtta selle liikmesriigi pädeva asutuse või tunnustatud katsekoja poolt väljastatud dokumentides või sõiduki registreerimistunnistuses märgitud andmeid direktiivide, E-reeglite või nendes nõutud piirväärtuste täitmise kohta ja ARK poolt läbiviidud kontrollimise tulemusi.»;

4) paragrahvi 5 lõiked 2 ja 3 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Sõiduk loetakse seerialõpu sõidukiks, kui sõiduk on Euroopa Liidu liikmesriigi territooriumil ja sõiduki kohta on tüübivastavuse tunnistus, mis väljastati enne tüübikinnituse kehtetuks muutumist.

(3) Seerialõpu sõiduki tüübikinnitus kehtib L kategooria sõidukitele ning komplektsetele M, N ja O kategooria sõidukitele 12 kuud ning komplekteeritud M, N ja O kategooria sõidukitele 18 kuud pärast selle sõidukitüübi tüübikinnituse kehtetuks muutumist.»;

5) paragrahvi 5 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

« (4) Seerialõpu sõidukite suurim arv on:
1) M1 ja L kategooria sõidukitel 10% eelmisel aastal Eestis esmakordselt kasutusele võetud seda tüüpi sõidukite arvust. Kui eelmisel aastal esmakordselt kasutusele võetud seda tüüpi sõidukite arv on väiksem kui 1000, siis on seerialõpu sõidukite suurim arv 100;
2) M2, M3, N ja O kategooria sõidukitel 30% eelmisel aastal Eestis esmakordselt kasutusele võetud seda tüüpi sõidukite arvust. Kui eelmisel aastal esmakordselt kasutusele võetud seda tüüpi sõidukite arv on väiksem kui 333, siis on seerialõpu sõidukite suurim arv 100.»;

6) paragrahvi 7 lõike 1 punktid 3 ja 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 3) ümberasuja sõidukile;
4) Siseministeeriumi ja Justiitsministeeriumi hallatavate asutuste eriotstarbelistele sõidukitele;»;

7) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:

« (7) Lõike 1 punktides 4–10 toodud sõidukite üksiksõiduki kinnituse kehtivus lõpeb, kui muutuvad kehtetuks üksiksõiduki kinnituse rakendamist võimaldanud alused.»;

8) lisa 2 tabelisse A lisatakse read 58 ja 59 järgmises sõnastuses:

Nimetus

Direktiiv

Sõiduki kategooriad

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4
58. Ringlussevõetavus 2005/64/EÜ4) X     X            
59. Esikaitsesüsteem 2005/66/EÜ5) X                  

9) lisa 2 märkusesse lisatakse punktid 4 ja 5 järgmises sõnastuses:

«4) Ei rakendata:
a) eriotstarbelistele sõidukitele;
b) mitmes komplekteerimisastmes valmistatud N1 kategooria sõidukitele eeldusel, et baassõiduk vastab käesoleva direktiivi nõuetele;
c) väikeseeriana toodetud sõidukitele

5) Ei rakendata:
a) M1 kategooria sõidukitele, mille täismass ületab 3500 kg;
b) eriotstarbelistele sõidukitele, v.a M1 kategooria autoelamud, kiirabiautod ja matuseautod, mille täismass ei ületa 3500 kg»;

10) lisa 9 tabelisse A lisatakse read 58 ja 59 järgmises sõnastuses:

Nimetus

Direktiiv

Sõiduki kategooriad

M1 ≤ 25001) kg M1 > 25001) kg M2 M3
58. Ringlussevõetavus 2005/64/EÜ N/A N/A    
59. Esikaitsesüsteem 2005/66/EÜ X X3)    

11) lisa 9 tabelisse B lisatakse read 57, 58 ja 59 järgmises sõnastuses:

Nimetus

Direktiiv

Sõiduki kategooriad

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4
57. Jalakäijate kaitse 2003/102/EÜ N/A     N/A            
58. Ringlussevõetavus 2005/64/EÜ N/A     N/A            
59. Esikaitsesüsteem 2005/66/EÜ N/A     N/A            

12) lisa 9 tabelisse C lisatakse read 57, 58 ja 59 järgmises sõnastuses:

Nimetus

Direktiiv

Sõiduki kategooriad

M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4
57. Jalakäijate kaitse 2003/102/EÜ     N/A            
58. Ringlussevõetavus 2005/64/EÜ     N/A            
59. Esikaitsesüsteem 2005/66/EÜ     N/A            

13) lisa 9 märkusesse lisatakse punkt 3 järgmises sõnastuses:

«3) Täismassiga mitte üle 3500 kg»;

14) normtehnilist märkust muudetakse ja täiendatakse järgmise tekstiga:

«EL komisjoni direktiiv 2004/104/EÜ, millega kohandatakse tehnika arenguga nõukogu direktiivi 72/245/EMÜ mootorsõidukitele paigaldatud sädesüütemootorite tekitatud raadiohäirete summutamist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta ja muudetakse direktiivi 70/156/EMÜ mootorsõidukite ja nende haagiste tüübikinnitust käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise (ELT L 337, 13.11.2004, lk 13–34), EL komisjoni direktiiv 2005/30/EÜ, millega muudetakse, tehnika arenguga arvestamiseks, kahe- või kolmerattaliste mootorsõidukite tüübikinnitust käsitlevaid Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 97/24/EÜ ja 2002/24/EÜE (ELT L 106, 27.04.2005, lk 17–31), EL komisjoni direktiiv 2005/49/EÜ, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamiseks nõukogu direktiivi 72/245/EMÜ, mis käsitleb sõidukite tekitatud raadiohäireid (elektromagnetilist ühilduvust), ja nõukogu direktiivi 70/156/EMÜ liikmesriikide mootorsõidukite ja nende haagiste tüübikinnitusega seotud õigusaktide ühtlustamise kohta (ELT L 194, 26.07.2005, lk 12–14), Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/64/EÜ, mis käsitleb mootorsõidukite tüübikinnitust, pidades silmas mootorsõidukite korduvkasutatavust, ringlussevõetavust ja taaskasutatavust, ning millega muudetakse nõukogu direktiivi 70/156/EMÜ (ELT L 310, 25.11.2005, lk 10–15), Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/66/EÜ, 26. oktoober 2005, mis käsitleb esikaitsesüsteemide kasutamist mootorsõidukitel ja millega muudetakse nõukogu direktiivi 70/156/EMÜ (ELT L 309, 25.11.2005, lk 37–40), EL komisjoni direktiiv 2006/28/EÜ, 6. märts 2006, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamiseks nõukogu direktiivi 72/245/EMÜ, mis käsitleb sõidukite tekitatud raadiohäireid (elektromagnetilist ühilduvust), ja nõukogu direktiivi 70/156/EMÜ liikmesriikide mootorsõidukite ja nende haagiste tüübikinnitusega seotud õigusaktide ühtlustamise kohta (ELT L 065, 07.03.2006, lk 27–29).»

Minister Edgar SAVISAAR

Kantsler Marika PRISKE

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json