Teksti suurus:

Kadila Seltsimaja asutamine ja põhimäärus

Väljaandja:Vinni Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2006, 113, 1375

Kadila Seltsimaja asutamine ja põhimäärus

Vastu võetud 25.05.2006 nr 17

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 34 alusel.

1. PEATÜKK

Kadila Seltsimaja asutamine

§ 1. Asutamine

Määrusega asutatakse alates 01.juunist 2006 Vinni Vallavalitsuse hallatav asutus Kadila Seltsimaja (edaspidi Seltsimaja).

§ 2. Eesmärk

Seltsimaja on kultuuriasutus, mis pakub elanikkonnale kultuurialast teenust, võimalusi huvitegevuse harrastamiseks, aktiivseks puhkuseks ja vaba aja veetmiseks.

§ 3. Asukoht

Seltsimaja asub Kadila külas. Seltsimaja aadress on 46605 Kadila , Lääne- Virumaa.

§ 4. Registreerimine

Seltsimaja registreeritakse Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste registris.

2. PEATÜKK

Kadila Seltsimaja põhimäärus

§ 5. Üldsätted

(1) Seltsimaja põhimääruse kinnitab, muudab ja tunnistab kehtetuks Vinni Vallavolikogu.

(2) Seltsimaja juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, Vinni valla õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

(3) Seltsimajal võib olla oma sümboolika ja pitsat.

§ 6. Põhiülesanded

Seltsimaja põhiülesanded on:
1) kultuuritraditsioonide järjepidevuse tagamine, rahvakultuuri säilitamine ja arendamine;
2) huviala- ja seltsitegevuse korraldamine;
3) vabatahtliku kultuuritegevuse arengu innustamine;
4) kultuuri- ja meelelahutuslikke ürituste korraldamine;
5) laste- ja noorte vaba aja sisustamine;
6) kohaliku kultuuri- ja hariduselu korraldamine koostöös teiste valla ja maakonna kultuuri- ja haridusasutustega;

§ 7. Õigused

Seltsimajal on oma ülesannete täitmiseks õigus:
1) saada oma tööks vajalikku teavet ja andmeid vallavolikogult, valitsuselt ja vallaasutustelt;
2) osaleda organisatsioonide, liitude ja töögruppide tegevuses;
3) sihtotstarbeliselt kasutada oma käsutuses olevat vallavara;
4) anda lühiajaliseks tasuta või tasuliseks kasutamiseks Seltsimaja ruume, inventari jne;
5) korraldada tasulisi üritusi;
6) teostada muid seadusega kooskõlas olevaid toiminguid ja tehinguid, mis on vajalikud Seltsimaja edukaks tegevuseks.

§ 8. Kohustused

Seltsimaja kohustub:
1) täitma käesolevast põhimäärusest tulenevaid ülesandeid;
2) täitma Vinni vallavalitsuse ja -volikogu poolt kehtestatud õigusakte.

§ 9. Juhtimine

(1) Seltsimaja juhib juhataja, kelle kinnitab ametisse vallavanema ettepanekul valitsus. Juhatajaga sõlmib töölepingu vallavanem. Juhataja on Seltsimaja seadusejärgne esindaja tema töölepingu kehtivuse ajal.

(2) Juhataja äraolekul asendab teda vallavanema poolt määratud isik.

(3) Seltsimaja juhataja vaba ametikoha täitmiseks võib korraldada konkursi. Konkursi tingimused ja korra kehtestab valitsus.

§ 10. Juhataja kohustused

Juhataja:
1) juhib Seltsimaja tegevust koosõlas käesoleva põhimäärusega ning vastutab Seltsimaja tegevuse eest;
2) sõlmib lepinguid oma pädevuse piires;
3) määrab kindlaks töötajate töökohustused, kinnitab ametijuhendid, töökorra ja Seltsimaja sise-eeskirja;
4) kinnitab Seltsimaja töötajate palgamäärad;
5) esindab Seltsimaja suhetes teiste füüsiliste ja juriidiliste isikutega;
6) koostab Seltsimaja eelarveprojekti, esitab selle valitsusele ja vastutab kinnitatud eelarve täitmise eest;
7) tagab Seltsimaja valduses oleva vallavara ja Seltsimaja rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise;
8) koostab Seltsimaja arengukava, rakendab abinõusid majandusliku ja tehnilise baasi arenguks, töötingimuste ajakohastamiseks;
9) esitab raamatupidamisele aruandeid vastavalt Vinni Vallavalitsuse raamatupidamise sise-eeskirjas sätestatud korrale;
10) annab oma pädevuse piires käskkirju;
11) teeb ettepanekuid Seltsimaja sisulise tegevuse arendamiseks ning majandusliku olukorra parandamiseks;
12) täidab muid Seltsimaja juhtimiseks vajalikke ja talle õigusaktidega pandud ülesandeid.
13) tagab korra ja puhtuse hoonetes ja nende õuealadel.
14) koostab kuu ja aasta kohta ürituste kalendri ning edastab selle vallavalitsusele ja maavalitsusele.

§ 11. Järelevalve

Seltsimaja ja tema juhataja tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab teenistuslikku järelevalvet vallavalitsus.

§ 12. Töötajad

(1) Seltsimaja töötajate koosseisu kinnitab vallavalitsus.

(2) Seltsimaja töötajatega sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingud juhataja.

§ 13. Majandamine

(1) Seltsimajal on oma eelarve.

(2) Seltsimaja valduses oleva vallavara valitsemine toimub vastavalt Vinni vallavara eeskirjale.

(3) Seltsimaja tasuliste teenuste hinnad kehtestab vallavalitsus.

§ 14. Finantseerimine

Seltsimaja finantseeritakse Vinni valla eelarvest ja muudest allikatest saadud vahenditest, mis võivad moodustuda:
1) laekumistest Seltsimaja põhimäärusest tulenevate eesmärkide ja ülesannetega seotud tasulistest teenustest;
2) tasuliste teenuste osutamisest;
3) laekumistest sihtfondidest ja projektidest;
4) asutuste, ettevõtete, organisatsioonide ja üksikisikute annetustest;
5) muudest vahenditest.

§ 15. Aruandlus

(1) Seltsimaja esitab Vinni Vallavalitsusele oma tegevuse kohta kirjaliku tegevusaruande üks kord aastas koos eelarve projektiga enne eelarveaasta lõppu.

(2) Seltsimajal on dokumentatsioon, mis võimaldab korrektset arvestust organisatsioonilise, metoodilise ja majandusliku tegevuse üle ning tagab asjaajamise seaduslikkuse.

3. PEATÜKK

Rakendussätted

§ 16. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 01. juunil 2006. a.

Volikogu esimees Meelis MAINE