Teksti suurus:

Nõuded loomade ja loomsete saaduste impordiks ettenähtud piiripunktile ja piiripunktide lahtioleku ajad, piiripunktide Euroopa Komisjoni loetellu kandmise ja sealt väljaarvamise alused, nõuded menetlusele ja menetlemise kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.06.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:13.06.2008
Avaldamismärge:

Nõuded loomade ja loomsete saaduste impordiks ettenähtud piiripunktile ja piiripunktide lahtioleku ajad, piiripunktide Euroopa Komisjoni loetellu kandmise ja sealt väljaarvamise alused, nõuded menetlusele ja menetlemise kord1

Vastu võetud 28.04.2004 nr 154
RT I 2004, 35, 247
jõustumine 01.05.2004

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

5.07.2004 nr 239 ( RT I 2004, 53, 382) 11.07.2004

16.12.2004 nr 358 ( RT I 2004, 86, 588) 1.01.2005

22.12.2005 nr 326 (RT I 2005, 71, 561) 1.01.2006

25.05.2006 nr 119 (RT I 2006, 25, 189) 4.06.2006

Määrus kehtestatakse « Loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi veterinaarjärelevalve seaduse1» § 19 lõike 6 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTE

§1. Määruse reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse nõuded Eesti ja ühendusevälise riigi vahelisel piiril, sadamas või lennujaamas asuvatele loomade ja loomsete saaduste impordiks ettenähtud piiripunktidele, seal kasutatavatele tehnilistele vahenditele ja seadmetele ning piiripunkti teenindavale personalile sõltuvalt selle piiripunkti kaudu veetavatest loomadest ja loomsetest saadustest. Samuti kehtestatakse Eesti ja ühendusevälise riigi vahelisel piiril, sadamas või lennujaamas asuvate Euroopa Komisjoni piiripunktide loetellu kantud loomade ja loomsete saaduste impordiks lubatud piiripunktide lahtioleku ajad ning piiripunktide Euroopa Komisjoni kehtestatud piiripunktide loetellu kandmise ja sealt väljaarvamise alused, nõuded menetlusele ja menetlemise kord.

2. peatükk
PIIRIPUNKTILE ESITATAVAD NÕUDED JA PIIRIPUNKTIDE LAHTIOLEKU AJAD

§2. Nõuded piiripunktile

(1) Piiripunkt peab paiknema riigipiiril või selle vahetus läheduses tollikontrolli tsoonis. Raudteel võib piiripunkt asuda riigipiirile lähimas raudteejaamas.

(2) Piiripunktis peab olema hoone või rajatis veterinaar- ja toidujärelevalve teostamiseks.

(3) Arvestades piiripunktis kontrollitava looma või loomse saaduse liiki ja laadi ning kaubasaadetiste kogust ja arvu, peavad piiripunktis olema ehituslikult tagatud toiduks mittekasutatava loomse saaduse, loomse toidu ning loomade kontrolli, ladustamise või hoidmise võimalused ning loomatervishoiu- ja hügieenitingimused, et välistada loomsete saaduste ristsaastumine.

(4) Piiripunktis peavad olema ruumid ja vahendid õigusaktides sätestatud järelevalvetoimingute tegemiseks.

(5) Kui seda tingib piiripunkti geograafiline asend või territooriumi suurus või kui seda on vaja järelevalve paremaks teostamiseks, võib piiripunktis olla ka eraldi asuv kontrollikeskus, mis kannab piiripunktiga sama nime ja kus on võimalik teostada veterinaar- ja toidujärelevalvet kas kogu või teatud laadi loomse saaduse või looma üle, mida on lubatud selle piiripunkti kaudu vedada.

(6) Kui piiripunktis on mitu kontrollikeskust, peavad need asuma piiripunktiga samas tollikontrolli tsoonis või samal maa-alal ja mõistlikus kauguses piiripunkti hoonest.

(7) Lõigetes 5 ja 6 nimetatud kontrollikeskuse suhtes kohaldatakse piiripunktidele esitatavaid nõudeid, arvestades käesolevas määruses sätestatud erisusi.

§3. Piiripunkti hooned ja rajatised

(1) Arvestades piiripunktis kontrollitava looma või loomsete saaduste liiki ja laadi ning kaubasaadetiste kogust ja arvu, peavad piiripunktis olema:
1) eraldi ruumid loomse toidu ning muu loomse saaduse kontrollimiseks ja neist proovide võtmiseks (edaspidi kontrolliruum);
2) laboratooriumiruum;
3) eraldi ruumid loomse toidu ning muu loomse saaduse säilitamiseks nõutaval temperatuuril (edaspidi laoruum), kui nende import on peatatud kuni neist võetud proovide analüüside tulemuste selgumiseni. Kaubasaadetist säilitatakse alates loomse toidu ning muu loomse saaduse impordi peatamisest kuni nende edasise kasutamise kohta otsuse tegemiseni;
4) estakaadid ja laadimisalad;
5) eraldi sõidurada veovahendile, rambid ja piiretega eraldatud liikumisteed, ruumid loomade kontrollimiseks vajalike toimingute tegemiseks ning sööda ja allapanu hoidmiseks ning ala veovahendite puhastamiseks, pesemiseks ja desinfitseerimiseks piiripunktis, mille kaudu on lubatud loomi vedada;
6) bürooruumid ning personali riietus- ja tualettruumid;
7) arhiiviruum, välja arvatud kontrollikeskuse puhul;
8) eraldatud ala, kus on võimalik jahutatud ja külmutatud loomset toitu ning muud loomset saadust säilitada veovahendis, kasutades selles säilitustemperatuuri hoidmiseks elektriseadmeid.

(2) Kui piiripunktis ei ole võimalik eraldada ala veovahendite puhastamiseks, pesemiseks ja desinfitseerimiseks, peab sellise teenuse kasutamise võimalus olema piiripunkti vahetus läheduses.

(3) Kui piiripunktis ei ole võimalik teha kõiki vajalikke laboratoorseid analüüse, peab olema võimalus kasutada järelevalve käigus võetud proovide analüüsimise teenust.

(4) Piiripunkti veterinaarjärelevalve ametniku järelevalve all võib sellist loomset saadust, mille import on peatatud, lisaks piiripunkti laoruumile hoida ka muus, samas tollikontrolli tsoonis asuvas laoruumis, muust loomsest saadusest tara või seinaga eraldatud lukustatavas ruumiosas või piiratud alal. Lisaks piiripunkti laoruumile on maanteel, raudteel või sadamas veterinaarjärelevalve ametniku loal ja tema järelevalve all lubatud erandkorras hoida loomset saadust ka selles veovahendis, millega loomne saadus saabus piiripunkti.

[RT I 2006, 25, 189– jõust. 4.06.2006]

(5) Piiripunktis, mille kaudu veetakse loomi, peab olema võimalus kasutada piiripunkti lähedal asuvat, asjakohaselt kohandatud hoonet ja rajatist piiripunktis avastatud haige või haiguskahtlase looma nõuetekohaseks pidamiseks, söötmiseks, jootmiseks, raviks ja hädatapmiseks ning hukkunud või hädatapetud looma korjuse hoidmiseks kuni selle utiliseerimiseni, milleks peab olema võimalus kasutada jäätmekäitlusettevõtte teenuseid.

§4. Nõuded piiripunkti hoonele ja rajatisele

(1) Piiripunktis loomse toidu ning muu loomse saaduse ümberpaigutamise, ladustamise ja nendest proovide võtmise korral tuleb vältida nende ristsaastumist.

(2) Piiripunkti laadimisalad ning kontrolli- ja laoruum peavad olema siledate pestavast materjalist seintega, kergesti puhastatava lae ja põrandaga ning varustatud kanalisatsiooniga. Piiripunkti ruum peab olema piisavalt valgustatud ning kontrolli-, lao-, riietus-, tualett- ja bürooruumis peab olema võimalus kasutada sooja ja külma vett.

(3) Loomade ja loomsete saaduste laadimisala peab olema kaitstud välistingimuste mõju eest või kaetud varikatusega. Varikatust ei nõuta pakendamata villa, suurtes mahutites veetava toiduks mittekasutatava loomse valgu, pakendamata sõnniku, guaano ning suures koguses pakendamata veetava õli või rasva puhul. Jahutatud või külmutatud loomse toidu laadimise korral, välja arvatud kala ja kalatooted, peab kogu laadimisala olema kaitstud välistingimuste mõju eest.

(4) Loomset toitu ning muud loomset saadust peab laadima, kontrollima ja ladustama selleks eraldatud laadimisalal ning kontrolli- ja laoruumis.

(5) Kontrolliruumi osa, mida kasutatakse proovide võtmiseks, ei pea olema muust ruumist eraldatud.

(6) Laoruum peab võimaldama säilitada sellist loomset toitu ning muud loomset saadust, mille import on peatatud, järelevalve all kas toatemperatuuril, jahutatult või külmutatult kuni nendest võetud kontrollproovi laboratoorse või muu analüüsi tulemuse selgumiseni.

(7) Üksnes pakendatud loomse toidu ning muude loomsete saaduste kontrollimiseks ettenähtud piiripunktis on lubatud kasutada ühist laadimisala tingimusel, et loomset toitu ning muud loomset saadust ei laadita samal ajal. Kui piiripunkti läbib aastas vähem kui 500 veterinaarkontrolli alla kuuluvat loomse saaduse kaubasaadetist ning kui seal on tagatud loomsete saaduste laadimine, kontrollimine ja ladustamine eraldi ja eri ajal ning pärast eri laadi loomsete saaduste kontrollimist ruumid puhastatakse ja desinfitseeritakse, võib piiripunktis kasutada samu laadimis-, kontrolli- ja laoruume.

(8) Loomade kontrollimiseks ja hoidmiseks kasutatav hoone ja rajatis peavad olema ehitatud nii, et oleks välistatud loomade kokkupuude väljaspool asuvate loomadega. Loomade kontrollimiseks ja hoidmiseks kasutatavad ruumid peavad olema eri sissekäigu ja piiretega, mis tagavad loomade liikumise piiripunkti territooriumil ja kontrolliruumides üksnes piiristatud käigurajal.

(9) Loomade ja loomsete saaduste laadimiseks kasutatavad rajatised, nagu rambid, sillad ja käigurajad peavad olema kohaselt ehitatud. Põrandad peavad takistama loomade libisemist ning loomade käigurajad ja kontrolliruumide sisustus peavad olema viimistletud nii, et oleks välditud loomade vigastumine.

§5. Piiripunktis kasutatavad tehnilised vahendid ja seadmed

(1) Piiripunktis peavad kontrollitava looma või loomse saaduse liiki ja laadi ning kaubasaadetiste kogust ja arvu arvestades olema järgmised vahendid ja seadmed:
1) sidevahendid andmeside pidamiseks (telefon, faks, Interneti-ühendus);
2) seade dokumentidest koopiate tegemiseks, välja arvatud kontrollikeskuse puhul;
3) üksnes personalile mõeldud kätepesukohad;
4) kaal kaubasaadetise kaalumiseks või võimalus seda kasutada;
5) vahendid kaubasaadetise avamiseks ja kontrollimiseks;
6) puhastus- ja desinfektsioonivahendid, mida hoitakse nõuetekohastes tingimustes;
7) seadmed ettenähtud temperatuuri säilitamiseks ruumis.

(2) Kontrolliruumis peavad olema:
1) kergesti puhastatav ja desinfitseeritav, sileda pinnaga töölaud;
2) proovivõtuvahendid, nagu saag, nuga, konserviavaja ja muud proovivõtuseadmed, ning proovide veo- ja muud pakendid;
3) kleeplint kaubasaadetise sulgemiseks, nummerdatud plommid või kleebised, mille märgistus tagab kaubasaadetise jälgitavuse edasise veo käigus;
4) termomeeter jahutatud või külmutatud toidutoorme või toidu pinnalt ja sisemusest temperatuuri mõõtmiseks, kaalud ning pH-meeter;
5) sulatusseade või mikrolaineahi;
6) vahendid proovide säilitamiseks nõutud temperatuuril kuni nende laboratooriumisse saatmiseni ning kohased veokonteinerid.

(3) Loomade kontrolliruum peab olema sobiv loomade kontrollimiseks ja varustatud turvakonstruktsioonide ning looma kinnitusvahenditega, mis tagavad ohutu kontrollimise.

(4) Piiripunktis, mille kaudu on lubatud vedada loomi, peab olema allapanu ja söödajääkide ning sõnniku ja muude jäätmete eemaldamise või käitlemise süsteem.

(5) Piiripunktis peavad olema vahendid näriliste, kahjurputukate ja lindude tõrjeks.

§6. Piiripunkti teenindav personal

Piiripunktis teevad vajalikke veterinaar- ja toidujärelevalve toiminguid seal asuva Veterinaar- ja Toiduameti vastava struktuuriüksuse veterinaarjärelevalve ametnikud, kes peavad arvestust tehtud veterinaar- ja toidujärelevalve toimingute üle ning uuendavad asjakohaseid andmeid andmebaasis.

§7. Piiripunktis peetav arvestus ja säilitatav teave

(1) Piiripunktis tuleb pidada arvestust:
1) kaubasaadetiste kohta, mida ei lubatud importida või mis saadeti tagasi;
2) kontrollitud kaubasaadetiste ja nende päritolu ning nende üle tehtud järelevalvetoimingute kohta;
3) veterinaarjärelevalve ametniku otsusega tagasi või hävitamisele suunatud või muuks kui toiduks kasutada lubatud loomse toidu ning muude loomsete saaduste kohta. Arvestus peab sisaldama tegutsemis- või teatamiskohustust ning asjakohaseid tähtaegu sellise kaubasaadetise kohta, mis on tagasi saadetud või veetud läbi Eesti teise riiki või suunatud määratud ettevõttesse ümbertöötamiseks või hävitamiseks, ja andmeid sellise kaubasaadetise kohta, mida on vaja selle sihtkohas uuesti kontrollida;
4) piiripunktis laboratoorseks analüüsimiseks võetud proovide kohta, näidates ära tehtud analüüsi ja saadud tulemuse;
5) sellise kaubasaadetise kohta, millele on tehtud vähendatud sagedusega füüsilist kontrolli;
6) personali koolituse kohta.

(2) Paberkandjal tuleb piiripunktis säilitada järgmist teavet:
1) pidevalt täiendatav selliste kolmandate riikide nimekiri, kust on lubatud loomseid saadusi ning loomi importida;
2) nende õigusaktide koopiad, millega sätestatakse sertifikaadi või muu sellise saatjariigist kaubasaadetisega kaasas oleva dokumendi näidised, mida on vaja kauba impordiks;
3) pidevalt täiendatav nimekiri selliste riikide ettevõtetest, kust on lubatud loomseid saadusi ning loomi importida;
4) selliste kontrollimeetmeid käsitlevate otsuste koopiad, millega on kehtestatud loomsete saaduste ning loomade impordi piirang või keeld;
5) pidevalt täiendatav ajakohane nimekiri mittenõuetekohase loomse toidu ladustamiseks tunnustatud vabatsoonidest, vabaladudest ja tolliladudest ning rahvusvahelisi vedusid teostavaid laevu mittenõuetekohase loomse toiduga varustavatest ettevõtetest;
6) pidevalt täiendatav ajakohane nimekiri ettevõtetest, mis on tunnustatud selliste otse töötlemisettevõttesse suunatud kaubasaadetiste vastuvõtuks, mida piiripunktis ei avata;
7) veterinaar- ja toidujärelevalve alla kuuluvate loomade ja loomsete saaduste ajakohane loetelu ja asjakohaste järelevalvetoimingute tegemist reguleerivate õigusaktide koopiad, sealhulgas ajakohane tunnustatud piiripunktide nimekiri, mis sisaldab kõiki piiripunktide kohta saada olevaid andmeid.

(3) Kontrollikeskuses säilitatakse üksnes neid dokumente, mis on asjakohased ja vajalikud kontrollikeskuses veterinaar- ja toidujärelevalve teostamiseks.

§8. Järelevalve piiripunktile esitatavate nõuete täitmise üle

(1) Veterinaar- ja Toiduamet hindab piiripunkti vastavust käesoleva määrusega kehtestatud nõuetele vähemalt üks kord aastas kohapeal, teavitades piiripunkti valdajat sellest vähemalt üks päev ette.

(2) Puuduste esinemise korral võib Veterinaar- ja Toiduameti veterinaarjärelevalve ametnik määrata piiripunkti valdajale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Kui puudused esinevad hoone või rajatise konstruktsioonis, võib veterinaarjärelevalve ametnik määrata tähtajaks kuni kuus kuud, muude puuduste kõrvaldamiseks kuni kolm kuud. Kui puudustega kaasneb otsene oht inimese või looma tervisele, teeb veterinaarjärelevalve ametnik ettekirjutuse oht kohe kõrvaldada.

§9. Piiripunktide lahtioleku ajad

Euroopa Komisjoni kehtestatud loetelus nimetatud Eesti ja ühendusevälise riigi vahelisel piiril, sadamas või lennujaamas asuvate piiripunktide lahtioleku ajad on kehtestatud käesoleva määruse lisas.

3. peatükk
PIIRIPUNKTIDE EUROOPA KOMISJONI LOETELLU KANDMISE JA SEALT VÄLJAARVAMISE ALUSED, NÕUDED MENETLUSELE JA MENETLEMISE KORD

§10. Piiripunktide loetellu kandmise ja sealt väljaarvamise alused

(1) Piiripunkti Euroopa Komisjoni kehtestatud loetellu kandmise taotlemiseks peab piiripunkt vastama käesoleva määrusega kehtestatud nõuetele ning veterinaarjärelevalve ametnikul peab seal olema võimalik teostada nõuetekohast veterinaar- ja toidujärelevalvet piiripunktis järelevalve alla kuuluva loomse saaduse või looma üle.

(2) Piiripunkt arvatakse Euroopa Komisjoni kehtestatud loetelust välja juhul, kui järelevalve käigus on kindlaks tehtud, et piiripunkt ei ole nõuetekohane ja ettekirjutuses puuduste kõrvaldamiseks antud tähtaeg on möödunud või kui piiripunkti puudustega kaasneb oht inimese või looma tervisele või kui piiripunkti valdaja esitab sellekohase taotluse Veterinaar- ja Toiduametile.

(3) Piiripunkti valdaja taotluse alusel võib Euroopa Komisjonile taotluse piiripunkti loetellu kandmiseks esitada üksnes teatud kindla veterinaar- ja toidujärelevalve alla kuuluva loomse saaduse või looma kontrollimise kohta. Kontrollitav loomne saadus või loom määratakse liigi, koguse, kaubasaadetiste arvu, pakendamisviisi, säilitamistingimuste või muu omaduse alusel.

(4) Piiripunktide loetelus piiripunkti liigi, seal kontrollitava loomse saaduse või looma ja kontrolli teostamise aja kohta märgitud andmeid muudetakse piiripunkti valdaja taotluse või Veterinaar- ja Toiduameti peadirektori ettepaneku alusel. Taotlust või ettepanekut menetletakse käesolevas määruses piiripunktide loetelust väljaarvamise ettepaneku menetlemiseks ettenähtud korras.

§11. Nõuded piiripunktide loetellu kandmise ja sealt väljaarvamise menetlusele

(1) Piiripunktide loetellu kandmiseks ja sealt väljaarvamiseks alustatakse menetlust kas piiripunkti valdaja taotluse või Veterinaar- ja Toiduameti peadirektori ettepaneku alusel.

(2) Piiripunktide loetellu kandmiseks ja sealt väljaarvamiseks esitatud taotlusi menetleb Veterinaar- ja Toiduamet.

§12. Piiripunktide loetellu kandmiseks esitatud taotluse menetluse kord

(1) Piiripunkti kandmiseks Euroopa Komisjoni piiripunktide loetellu esitab piiripunkti valdaja Veterinaar- ja Toiduametile kirjaliku taotluse. Taotluses tuleb ära näidata piiripunkti valdaja nimi ja sidevahendite numbrid, piiripunkti asukoht ja aadress ning andmed piiripunktis kontrollitava looma või loomse saaduse liigi ja laadi, koguse, kaubasaadetiste arvu, pakendamisviisi, säilitamistingimuste või muude omaduste kohta. Kui valdajat esindab volitatud isik, tuleb taotluses ära näidata ka volitatud isiku nimi ja sidevahendite numbrid. Taotlus peab vastavalt «Riigipiiri seaduse» (RT I 1994, 54, 902; 1997, 77, 1315; 1999, 25, 365; 2000, 86, 550; 2001, 23, 126; 2002, 58, 363; 63, 387; 90, 516; 102, 599; 2003, 23, 138; 26, 156; 51, 350; 88, 591; 2004, 2, 4; 24, 164; 28, 189; 30, 208; 81, 541) §10 lõikele 2 olema eelnevalt kooskõlastatud piirivalve ja tolliga.

(2) Taotlusele peavad olema lisatud järgmised piiripunktis järelevalve teostamise võimalusi kirjeldavad dokumendid ja andmed:
1) piiripunkti asendiplaan;
2) piiripunkti hoonete ja rajatiste plaanid koos seadmete ning vee ja kanalisatsiooni sisevõrkude plaaniga;
3) andmed kontrolli- ja laoruumides kasutatud viimistlusmaterjalide kohta;
4) loomse saaduse ning vajaduse korral loomade laadimise ja ladustamise või liikumise skeem;
5) andmed plaanitult või tegelikult piiripunkti läbiva, kolmandast riigistsaabuva, veterinaar- ja toidujärelevalve alla kuuluva looma või loomse saaduse liigi ja laadi, koguse, kaubasaadetiste arvu, pakendamisviisi, säilitamistingimuste või muude järelevalve teostamist mõjutavate omaduste kohta;
6) andmed laoruumide mahutavuse ja seal tagatud säilitustemperatuuri kohta;
7) andmed jäätmekäitluse korraldamise kohta.

(3) Veterinaar- ja Toiduamet võib nõuda esitatud andmete täpsustamist ja täiendamist.

(4) Veterinaar- ja Toiduamet hindab piiripunkti vastavust käesoleva määrusega kehtestatud nõuetele nii lõikes 1 nimetatud taotluse esitanud isiku taotluse alusel ning lõikes 2 nimetatud dokumentide ja andmete alusel kui ka piiripunktis kohapeal 30 päeva jooksul taotluse saamise päevast arvates.

(5) Kui lõikes 4 nimetatud hindamise tulemusena tehti kindlaks, et piiripunkt vastab käesoleva määrusega kehtestatud nõuetele, tunnistab Veterinaar- ja Toiduameti peadirektor piiripunkti oma otsusega nõuetekohaseks, teavitab sellest taotluse esitanud isikut ja põllumajandusministrit ning esitab Euroopa Komisjonile taotluse piiripunkti piiripunktide loetellu kandmiseks kolme tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates.

(6) Kui piiripunkt on kantud Euroopa Komisjoni kehtestatud piiripunktide loetellu, esitab põllumajandusminister lõikes 5 nimetatud teate alusel piiripunkti lahtioleku aja kehtestamiseks koostatud õigusakti eelnõu ja muud selle juurde kuuluvad materjalid küsimuse otsustamiseks Vabariigi Valitsusele.

(7) Kui lõikes 4 nimetatud hindamise tulemusena on tehtud kindlaks, et piiripunkt ei vasta käesoleva määrusega kehtestatud nõuetele, tunnistab Veterinaar- ja Toiduameti peadirektor piiripunkti oma otsusega mittenõuetekohaseks, näidates otsuses ära puudused, mille tõttu piiripunkti ei saa nõuetekohaseks tunnistada, ja looma või loomse saaduse, mille osas ei ole piiripunktis võimalik veterinaar- ja toidujärelevalvet teostada. Otsuse ärakiri saadetakse taotluse esitajale posti teel kolme tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates.

[ RT I 2004, 86, 588 – jõust. 1.01.2005]

§13. Piiripunkti loetelust väljaarvamiseks Euroopa Komisjonile  taotluse esitamise kord

(1) Taotlus Euroopa Komisjonile piiripunkti loetelust väljaarvamiseks esitatakse juhul, kui järelevalve käigus on kindlaks tehtud, et piiripunkt ei ole nõuetekohane, ja kui ettekirjutuses puuduste kõrvaldamiseks antud tähtaeg on möödunud või kui piiripunkti puudustega kaasneb oht inimese või looma tervisele või kui piiripunkti valdaja esitab sellekohase taotluse Veterinaar- ja Toiduametile.

(2) Lõikes 1 nimetatud asjaolude ilmnemise korral teeb veterinaarjärelevalve ametnik Veterinaar- ja Toiduameti peadirektorile ettepaneku tunnistada piiripunkt mittenõuetekohaseks.

(3) Veterinaar- ja Toiduameti peadirektor tunnistab piiripunkti lõikes 2 nimetatud ettepaneku tegemise päevast arvates 30 päeva jooksul oma otsusega mittenõuetekohaseks ja teeb otsuse teatavaks piiripunkti valdajale ja põllumajandusministrile ning esitab piiripunkti loetelust väljaarvamiseks taotluse Euroopa Komisjonile kolme tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates.

(4) Piiripunkti loetelust väljaarvamise korral edastab Veterinaar- ja Toiduameti peadirektor piiripunkti valdaja taotluse alusel taotluse piiripunkti loetelust väljaarvamiseks Euroopa Komisjonile kolme tööpäeva jooksul taotluse saamise päevast arvates.

(5) Kui piiripunkt on Euroopa Komisjoni piiripunktide loetelust välja arvatud, esitab põllumajandusminister lõikes 3 nimetatud ettepaneku või lõikes 4 nimetatud taotluse alusel koostatud õigusakti eelnõu ja muud selle juurde kuuluvad materjalid küsimuse otsustamiseks Vabariigi Valitsusele.

4. peatükk
RAKENDUSSÄTE

§14. [käesolevast tekstist välja jäetud]

________________
1 EÜ Nõukogu direktiiv 97/78/EÜ (EÜT L 24, 30.01.1998, lk 9–30), milles sätestatakse kolmandatest riikidest ühendusse toodavate toodete veterinaarkontrolli põhimõtted, ja EÜ Nõukogu direktiiv 91/496/EMÜ (EÜT L 268, 24.09.1991, lk 56–68), millega nähakse ette ühendusse kolmandatest riikidest saabuvate loomade veterinaarkontrolli korraldamise põhimõtted ning muudetakse direktiive 89/662/EMÜ, 90/425/EMÜ ja 90/675/EMÜ

 

 

Vabariigi Valitsuse 28. aprilli 2004. a määruse nr 154 «Nõuded loomade ja loomsete saaduste impordiks ettenähtud piiripunktile ja piiripunktide lahtioleku ajad, piiripunktide Euroopa Komisjoni loetellu kandmise ja sealt väljaarvamise alused, nõuded menetlusele ja menetlemise kord1»
lisa

PIIRIPUNKTIDE LAHTIOLEKU AJAD

Jrk nr

Piiripunkt

Piiripunkti lahtiolekuaeg

1.

Paldiski Lõunasadama piiripunkt

Väljakutsel

2.

Paljassaare sadama piiripunkt

Tööpäevadel kell 8.00–20.00;
tööpäevadel kell 20.00–8.00, puhkepäevadel ning
riigipühadel ja rahvuspühal väljakutsel

3.

Luhamaa piiripunkt

Ööpäev läbi

4.

Narva maantee piiripunkt

Ööpäev läbi

5.

Muuga sadama piiripunkt

Ööpäev läbi

 [ RT I 2005, 71, 561– jõust. 1.01.2006]


 

/otsingu_soovitused.json