Teksti suurus:

Värska valla kohalike teede registri pidamise põhimääruse kinnitamine

Väljaandja:Värska Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2006, 113, 1377

Värska valla kohalike teede registri pidamise põhimääruse kinnitamine

Vastu võetud 24.05.2006 nr 17

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 7 lõige 1 ja § 22 lõike 1 punkti 37, andmekogude seaduse § 44, teeseaduse § 11 alusel. Värska Vallavolikogu määrab:

1. Kinnitada «Värska Valla kohalike teede registri pidamise põhimäärus» vastavalt lisale.

2. Määrus jõustub 01. juunil 2006. a.

Volikogu esimees Vello SAAR

Kinnitatud
Värska Vallavolikogu 24. mai 2006. a määrusega nr 17

VÄRSKA VALLA KOHALIKE TEEDE REGISTRI PIDAMISE PÕHIMÄÄRUS

§ 1. Valla teeregistri asutamise ja kasutuselevõtmise eesmärk

(1) Valla teeregister (edaspidi register) on Värska valla, kui kohaliku omavalitsuse, register (andmekogu), mille asutamise ja kasutusele võtmise eesmärgiks on usaldusväärsete andmete kogumine ja säilitamine valla haldusterritooriumil asuvate teede, välja arvatud riigile kuuluvate teede kohta.

(2) Register sätestab andmete koosseisu ja kasutusele võtmise, andmete töötlemise, andmetele juurdepääsu ja registri pidamise üle järelevalve teostamise ning tema likvideerimise korra.

§ 2. Registri objekt

Registri objektiks on «Teeseaduse» paragrahvi 4 lõikes 2, paragrahv 5 lõikes 5 ja paragrahvides 6 ja 7 valla- ja eraomandis olev tee koos paragrahvi 2 lõigetes 1 ja 2 sätestatud rajatistega.

§ 3. Registri ametlik nimi

Registri nimi on Värska Valla kohalike teede register.

§ 4. Registri pidamise organisatsiooniline struktuur

(1) Registrit peetakse kooskõlas seaduste ja käesoleva põhimäärusega.

(2) Registri vastutav töötleja on Värska Vallavalitsus.

(3) Registri volitatud töötleja on majandusnõunik.

§ 5. Registri ülesehitus ja registri infotehnoloogiline keskkond

(1) Valla teeregister on andmekogu, mis koosneb maaomanike ja kasutajate registrist (elektrooniline) ja valla geograafilisest infosüsteemist (GIS) registrisse kantavate andmete graafiliseks esitamiseks

(2) Andmekogu peetakse automatiseeritud andmetöötluse teel.

(3) Operatsioonisüsteemiks on Windows XP Pro.

(4) Andmebaasisüsteemideks on Excel, Regio Teederegister.

§ 6. Registrisse kantavad andmed ja nende õiguslik režiim

(1) Registrisse kantakse tee kohta järgmised andmed:
1) number;
2) nimetus;
3) omanik või haldaja;
4) liik;
5) pikkus;
6) mulde laius;
7) teekatte laius;
8) teekatte tüüp;
9) asukoht (küla).

(2) Registrisse kantakse silla kohta järgmised andmed:
1) tee number;
2) tee nimetus;
3) asukoht (küla);
4) ületatav takistus;
5) nimi;
6) number;
7) pikkus;
8) sõidutee laius;
9) normatiivne koormus;
10) kandekonstruktsiooni materjal;
11) sammaste materjal;
12) ehitusaasta.

(3) Registrisse kantakse truubi kohta järgmised andmed:
1) tee number;
2) tee nimetus;
3) asukoht (küla);
4) avade läbimõõt;
5) avade arv;
6) pikkus;
7) päise olemasolu;
8) tehniline seisund.

(4) Registrisse kantakse raudteeülesõidu kohta järgmised andmed:
1) tee number;
2) tee nimetus;
3) asukoht.

(5) Registri vastutaval töötlejal on õigus laiendada registriandmete koosseisu.

(6) Registrisse kantavatel andmetel on informatiivne tähendus.

§ 7. Registriandmete esitamine

(1) Tee omanik(ud) või haldaja on kohustatud kohaliku tee asjaomases registris registreerima ning teatama registri volitatud töötlejale kehtestatud tähtaegadel registriandmetes toimunud muudatustest.

(2) Andmed registrisse kandmiseks esitavad juriidilisest või füüsilisest isikust tee omanik või selleks volitatud isik.

(3) Tee omanik või haldaja on kohustatud tagama registrisse kandmiseks esitatud andmete õigsuse.

(4) Ebaõigete andmete avastamisel registris on registri volitatud töötleja kohustatud tegema andmete esitajale järelepärimise ning viivitamatult asendama need õigete andmetega.

§ 8. Andmete registreerimise aluseks olevate dokumentide loetelu

Objekti andmete registreerimise alusdokumentideks on:
1) volikogu kehtestatud õigusakt;
2) ehitatud või remonditud kohaliku või eratee kasutusluba;
3) vastutava töötleja kehtestatud õigusakt.

§ 9. Registriandmete registrisse kandmise tähtaeg

Registriandmete registrisse kandmise tähtajad kehtestab registri vastutav töötleja.

§ 10. Registriandmete väljastamine

(1) Registriandmed väljastatakse elektrooniliselt või paberkandjal.

(2) Registrist väljastatakse andmeid registri vastutavale või volitatud töötlejale esitatud kirjaliku taotluse alusel. Taotluses peab olema märgitud andmete saaja ja tema kontaktandmed, päringu objekt, soovitud andmed ja nende kasutamise eesmärk.

(3) Registriandmete väljastamise aja, andmete saaja ja andmete koosseisu kohta peab andmete väljastaja arvestust.

(4) Registriandmed on kasutamiseks riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustele ning avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele neile seadusega või seaduse alusel antud õigusaktides sätestatud ülesannete täitmiseks ning õigustatud huvi omavatele isikutele teabe saamiseks.

§ 11. Registrist andmete saamise eest tasumise kord

Registriandmete väljastamine on tasuta.

§ 12. Registriandmete avalikkus

Registrist väljastatavad andmed on avalikud.

§ 13. Registri andmete kaitse

(1) Andmed kantakse registrisse «Andmekogude seaduse» § 7 lõikes 4 sätestatud andmekogu kaitsmise abinõusid jälgides.

(2) Juurdepääs registriandmetele on kaitstud parooliga.

(3) Registrist tehakse perioodiliselt turvakoopia, mida uuendatakse ühe kuu möödudes.

(4) Turvakoopia salvestatakse korduvkasutatavale andmekandjale.

§ 14. Ebaõigete andmete parandamine ja sellest informeerimise kord

Registri volitatud töötleja on kohustatud teavitama registri vastutavat töötlejat ebaõigete andmete avastamisest ning teatama ebaõigeid andmeid saanud isikutele õiged andmed.

§ 15. Registri pidamise üle järelevalvet teostama õigustatud isikud ja järelevalve teostamise kord

(1) Järelevalvet registri pidamise üle teostavad registri vastutav töötleja ja andmekaitse järelevalveasutus.

(2) Registri üle järelevalvet teostama volitatud isikul on õigus tutvuda registrisse kantud andmete ja nende alusdokumentidega, saada teavet andmete andmekogust väljastamise ja kasutamise kohta.

§ 16. Registri pidamise finantseerimise kord

Registri pidamist finantseeritakse valla eelarvest.

§ 17. Registri likvideerimise kord
(1) Registri likvideerimise otsustab volikogu.
(2) Register likvideeritakse «Andmekogude seaduses» sätestatud korras.
(3) Registri likvideerimisel otsustatakse andmete kuulumine hävitamisele või üleandmine teise andmekogusse või riiklikku arhiivi, samuti määratakse üleandmise või hävitamise tähtaeg.
(4) Andmete üleandmine või hävitamine toimub registri volitatud töötleja poolt registri vastutava töötleja vastutusel.
(5) Andmete üleandmisel või hävitamisel koostatakse vastav akt.

§ 18. Rakendussätted

(1) Kuni eratee registreerimiseni registris tee omaniku poolt § 7 sätestatu kohaselt kantakse registri volitatud töötleja poolt registrisse eratee kohta järgmised andmed:
1) liik;
2) pikkus;
3) teekatte tüüp;
4) asukoht (küla);
5) kinnistu nimi;
6) andmete olemasolul truupide asukohad.

/otsingu_soovitused.json