Teksti suurus:

Kutseõppeasutuse lõputunnistuse vorm, statuut ja väljaandmise kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.06.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:13.09.2012
Avaldamismärge:RT I 2006, 27, 202

Kutseõppeasutuse lõputunnistuse vorm, statuut ja väljaandmise kord

Vastu võetud 31.05.2006 nr 128

Määrus kehtestatakse «Eesti Vabariigi haridusseaduse» § 27 ning «Kutseõppeasutuse seaduse» § 22 lõike 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse kutseõppeasutuse lõpetamist tõendava tunnistuse (edaspidi lõputunnistus) ja hinnetelehe vormid, statuut ning lõputunnistuse ja hinnetelehe ja nende duplikaatide taotlemise, vormistamise ja väljaandmise kord.

§ 2.  Lõputunnistus

  (1) Lõputunnistus on riiklik dokument, mille kutseõppeasutus või rakenduskõrgkool (edaspidi kool) väljastab kooli lõpetanud isikule, kes on kooli kutseharidusliku õppekava täitnud täies mahus.

  (2) Lõputunnistused jagunevad kutsekeskhariduse omandamist ja kutseõppe läbimist tõendavateks lõputunnistusteks. Kutseõppe läbimist tõendavad lõputunnistused jagunevad põhihariduse baasil, keskhariduse baasil ja põhihariduse nõudeta kutseõppe läbimist tõendavateks lõputunnistusteks, mis erinevad tunnistusele kantava teksti poolest.

  (3) Lõputunnistus kehtib iseseisva haridust tõendava dokumendina ka hinneteleheta.

§ 3.  Hinneteleht

  (1) Käesoleva määruse kohaselt vormistatud hinneteleht on lõputunnistuse lisa, mis antakse lõputunnistuse saajale koos lõputunnistusega ja millele kantakse õppekava täitmise tulemused.

  (2) Hinneteleht lõputunnistuseta ei ole iseseisev haridust tõendav dokument.

§ 4.  Lõputunnistuse ja hinnetelehe kehtivus

  (1) Lõputunnistus ja hinneteleht kehtivad tähtajatult.

  (2) Lõputunnistuse ja selle väljaandmise aluseks olnud käskkirja võib selle väljaandnud kool või tema õigusjärglane või nende puudumisel haridus- ja teadusminister kehtetuks tunnistada «Haldusmenetluse seaduses» sätestatud tingimustel ja korras.

§ 5.  Plankide jaotamine ja registreerimine

  (1) Lõputunnistuste ja hinnetelehtede plankide tellimist trükikojast ning nende jaotamist koolide vahel korraldab Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus.

  (2) Lõputunnistuste ja hinnetelehtede plankide hoidmine ja kasutamine toimub õigusaktidega kehtestatud korras.

  (3) Rikutud plangid annab kool iga aasta 1. novembril üleandmis-vastuvõtmisaktiga üle Riiklikule Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskusele, kellele esitab ka eelmise aasta plankide kasutamise aruande. Plankide kaotsiminekust või hävimisest teatab kool Riiklikule Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskusele kirjalikult 3 tööpäeva jooksul sellest teada saamise päevast arvates.

2. peatükk LÕPUTUNNISTUS 

§ 6.  Lõputunnistuse vorm

  (1) Lõputunnistus vormistatakse A4-formaadis turvaelementidega lõputunnistuse plangile (lisad 1 ja 2), kuhu trükikojas on trükitud sõnad «EESTI VABARIIK», suur riigivapp, sõna «LÕPUTUNNISTUS» ning lõputunnistuse seeria ja number.

  (2) Lõputunnistuste plankidel on ühtne numeratsioon, mis koosneb seeriatähisest vastavalt lõputunnistuse liigile ning seeriatähisele järgnevast kuuekohalisest numbrist.

  (3) Lõputunnistuste plankide värvused ja tähised on järgmised:
  1) kutsekeskhariduse omandamist tõendava lõputunnistuse põhivärv on lilla ja seeriatähis on «P»;
  2) kutseõppe läbimist tõendava lõputunnistuse põhivärv on helesinine ja seeriatähis on «A».

§ 7.  Lõputunnistuse vormistamine

  (1) Lõputunnistus vormistatakse eesti keeles.

  (2) Lõputunnistused trükib kool lõputunnistuse plangile laserprinteriga, kasutades kirjatüüpi «garamond». Kutseõppe liigi lõputunnistusele kandmiseks kasutatakse kirja suurust «14». Lõputunnistuse saaja nime lõputunnistusele kandmiseks võib kasutada põhitekstist erinevat kirjatüüpi ja kirja suurust.

  (3) Kool kannab lõputunnistusele kutseõppe liigi, kirjutades kutsekeskhariduse omandamist tõendavale lõputunnistusele sõna «LÕPUTUNNISTUS» alla sõnad «kutsekeskhariduse omandamise kohta» ja kutseõppe läbimist tõendavale lõputunnistusele sõnad «põhihariduse baasil kutseõppe läbimise kohta» või »keskhariduse baasil kutseõppe läbimise kohta» või «põhihariduse nõudeta kutseõppe läbimise kohta».

  (4) Lisaks lõikes 3 nimetatud andmetele kannab kool lõputunnistusele:
  1) lõputunnistuse saaja ees- ja perekonnanime;
  2) lõputunnistuse saaja isikukoodi, selle puudumisel sünniaja;
  3) kooli nime nimetavas käändes;
  4) täidetud õppekava nimetuse, selle järele sulgudes õppekava koodi «Eesti Vabariigi haridusseaduse» § 366 lõike 4 alusel asutatud Eesti Hariduse Infosüsteemis (edaspidi EHIS) ja teksti õppekava täies mahus täitmise kohta;
  5) kooli direktori käskkirja, millega ta kinnitab õpilase väljaarvamist koolist seoses õppekava täitmisega täies mahus, kuupäeva ja numbri;
  6) kooli direktori ees- ja perekonnanime.

§ 8.  Lõputunnistuse kinnitamine ja väljaandmine

  (1) Lõputunnistus antakse välja kooli direktori käskkirja alusel.

  (2) Lõputunnistus kinnitatakse kooli direktori ja erialaõppe eest vastutava isiku allkirjadega ning kooli pitseriga. Lõputunnistuse väljaandmise alusdokumente säilitatakse alaliselt.

  (3) Lõputunnistus antakse allkirja vastu selle saajale isiklikult või volitatud isikule kirjaliku volituse alusel.

§ 9.  Lõputunnistuse registreerimine

  Kool sisestab andmed väljaantud lõputunnistuste kohta EHIS-e haridust tõendavate dokumentide alamregistrisse. Alamregistrisse kantakse lõputunnistuse seeria, number ja väljaandmise kuupäev, lõputunnistuse saaja ees- ja perekonnanimi ning isikukood, selle puudumisel sünniaeg, õppekava nimetus ja kood EHIS-es.

3. peatükk HINNETELEHT 

§ 10.  Hinnetelehe vorm

  (1) Hinneteleht vormistatakse A4-formaadis turvaelementidega plangile (lisa 3), kuhu on trükikojas trükitud sõnad «HINNETELEHT LÕPUTUNNISTUSE NR ... JUURDE» ja hinnetelehe number.

  (2) Hinnetelehe plangi põhivärv on valge.

§ 11.  Hinnetelehe vormistamine

  (1) Hinneteleht vormistatakse eesti keeles.

  (2) Hinnetelehed trükib kool hinnetelehe plangile laserprinteriga, kasutades vabalt valitud kirjatüüpi.

  (3) Kui hinnetelehe tekst ei mahu plangi ühele poolele, jätkatakse seda plangi teisel poolel või vajaduse korral lisalehel.

  (4) Kool kannab hinnetelehele:
  1) selle lõputunnistuse numbri, mille juurde hinneteleht kuulub;
  2) kooli nime;
  3) märke «Hinneteleht kehtib üksnes koos lõputunnistusega»;
  4) hinnetelehe saaja ees- ja perekonnanime;
  5) hinnetelehe saaja isikukoodi, selle puudumisel sünniaja;
  6) täidetud õppekava nimetuse ja koodi EHIS-es;
  7) õppekava täitmise tulemused (moodulite nimetused ja üldhariduslike õppeainete nimetused, mahud õppenädalates ja tulemused) vastavalt õppija õppekaardile;
  8) lõpueksamite tulemused.

  (5) Kui õpilane on sellesse kooli, mille lõputunnistuse ta saab, tulnud üle teisest koolist, kantakse tema poolt esitatud dokumentide alusel hinnetelehele ka mujal läbitud õppemoodulite ja üldhariduslike õppeainete nimetused, mahud õppenädalates ja nende tulemused ning sooritatud eksamite tulemused.

§ 12.  Hinnetelehe kinnitamine ja väljastamine

  (1) Hinneteleht kinnitatakse kooli direktori allkirja ja kooli pitseriga.

  (2) Hinneteleht antakse koos lõputunnistusega allkirja vastu selle saajale või volitatud isikule kirjaliku volituse alusel.

4. peatükk DUPLIKAAT 

§ 13.  Duplikaadi taotlemine

  (1) Lõputunnistuse või hinnetelehe (edaspidi algdokument) omanik saab taotleda duplikaadi väljastamist, kui:
  1) algdokumendi tekst on muutunud raskesti loetavaks;
  2) vähemalt üks täht algdokumendi tekstis on muutunud mitteloetavaks;
  3) tuvastatakse algdokumendi vormistamise ebatäpsus või algdokumendile kantud andmete ebaõigsus;
  4) algdokument on hävinud, kadunud või ära varastatud;
  5) algdokument on legaliseeritud või kinnitatud tunnistusega (apostille’ga) õigusaktides sätestatud korras.

  (2) Kui lõputunnistuse või hinnetelehe väljaandnud kool on ümber korraldatud või tema tegevus on lõpetatud, esitab duplikaadi taotleja taotluse kooli õigusjärglasele või tema puudumisel haridus- ja teadusministrile, kes annab duplikaadi arhiivimaterjalide alusel.

  (3) Duplikaadi taotleja esitab kooli direktorile, lõikes 2 nimetatud juhul aga haridus- ja teadusministrile, vastavasisulise taotluse, näidates ära taotluse esitamise põhjuse.

  (4) Lõike 1 punktides 1–3 ning 5 nimetatud juhtudel lisab duplikaadi taotleja avaldusele algdokumendi, mis pärast duplikaadi väljastamist edastatakse lõike 1 punktides 1–3 nimetatud juhtudel hävitamiseks Riiklikule Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskusele.

§ 14.  Duplikaadi väljaandmine

  (1) Otsuse duplikaadi väljaandmise kohta teeb taotluse saaja kahe nädala jooksul duplikaadi taotluse saamise päevast arvates. Paragrahvi 13 lõike 1 punktides 1–4 nimetatud juhtudel tunnistatakse algdokument duplikaadi väljaandmisel kehtetuks. Otsus duplikaadi väljaandmise ja algdokumendi kehtetuks tunnistamise kohta vormistatakse õppeasutuse juhi käskkirjaga ning juhul, kui kooli tegevus on lõpetatud ja tal puudub õigusjärglane, siis haridus- ja teadusministri käskkirjaga. Otsuse algdokumendi kehtetuks tunnistamise kohta teeb kool teatavaks ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

  (2) Paragrahvi 13 lõike 1 punktis 5 toodud juhul algdokumenti kehtetuks ei tunnistata.

  (3) Andmed duplikaadi väljaandmise kohta registreeritakse §-s 9 toodud korras.

  (4) Algdokumendi kehtetuks tunnistamisest teatamise kulud katab duplikaadi väljaandja poolt määratud summa ulatuses duplikaadi taotleja, § 13 lõike 1 punktis 3 nimetatud juhul aga duplikaadi väljaandja.

  (5) Duplikaat väljastatakse selle taotlejale või volitatud isikule kirjaliku volituse alusel allkirja vastu.

  (6) Duplikaadil on algdokumendiga võrdne juriidiline jõud.

  (7) Kui koolis, § 13 lõikes 2 sätestatud juhtudel Haridus- ja Teadusministeeriumis või arhiivis ei ole säilinud täielikke andmeid duplikaadi väljaandmiseks, kuid olemasolevate andmete põhjal on võimalik kindlaks teha, et taotleja on kooli lõpetanud, väljastab kooli direktor taotlejale tõendi, millele on märgitud:
  1) kooli lõpetanud isiku nimi;
  2) kooli lõpetanud isiku isikukood, selle puudumisel sünniaeg;
  3) õppekava nimetus, millel isik õppis;
  4) kooli nimi, mille isik lõpetas;
  5) kooli lõpetamise kuupäev;
  6) tõendi väljaandja allkiri;
  7) tõendi väljaandmise kuupäev.

  (8) Tõend kinnitatakse kooli pitseriga.

§ 15.  Duplikaadi väljaandmisest keeldumine

  (1) Duplikaadi väljaandmisest keeldutakse, kui ilmneb, et:
  1) duplikaadi taotleja on esitanud tahtlikult valeandmeid;
  2) puuduvad arhiivimaterjalid algdokumendi väljaandmise kohta;
  3) ei esine § 13 lõike 1 punktides 1–5 nimetatud duplikaadi väljaandmise aluseid.

  (2) Duplikaadi väljaandmisest keeldumine vormistatakse kooli juhi käskkirjaga ning juhul, kui kooli tegevus on lõpetatud ja tal puudub õigusjärglane, siis haridus- ja teadusministri käskkirjaga. Käskkiri tehakse duplikaadi taotlejale kirjalikult teatavaks viie tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates.

§ 16.  Duplikaadi vormistamine

  (1) Duplikaat vormistatakse duplikaadi väljaandmise ajal kehtival lõputunnistuse või hinnetelehe plangil, mille paremasse ülanurka kannab lõputunnistust või hinnetelehte väljaandev asutus sõna «DUPLIKAAT».

  (2) Duplikaadile kantakse algdokumendi tekst samas keeles, mis oli algdokumendil, ning kuupäev. Duplikaat vormistatakse õppekaardi sissekannete alusel. Duplikaadile ei kanta algdokumendi numbrit, allakirjutanud isikute nimesid ega uusi andmeid.

  (3) Duplikaat kinnitatakse kooli direktori allkirja, § 13 lõikes 2 sätestatud juhul haridus- ja teadusministri poolt volitatud ametiisiku allkirja ning duplikaadi väljaandnud asutuse pitseriga.

  (4) Ümberkorraldatud või tegevuse lõpetanud kooli lõputunnistuse ja hinnetelehe duplikaadile märgitakse lõputunnistuse väljaandnud kooli nimi, mida kasutati siis, kui duplikaadi taotleja kooli lõpetas.

§ 17.  Uue duplikaadi väljaandmine

  (1) Duplikaadi omanik võib § 13 lõike 1 punktides 1–5 nimetatud aluse esinemise korral taotleda uue duplikaadi väljaandmist.

  (2) Uue duplikaadi väljaandmisel järgitakse duplikaadi väljaandmise korda, välja arvatud nõuet avaldada algdokumendi kehtetuks tunnistamise otsus Ametlikes Teadaannetes.

5. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 18.  Üleminek

  (1) Õpilase taotlusel on koolil õigus väljastada kutseõppe läbimist tõendavaid lõputunnistusi ka enne 2006. aastat õppima asunud õpilastele.

  (2) Keskerihariduse õppekava alusel enne 2000. aastat õppima asunud õpilastele väljastatavate lõputunnistuste suhtes kohaldatakse Vabariigi Valitsuse 23. detsembri 1998. a määrust nr 299 «Kutseõppeasutuse lõputunnistuse vormi, statuudi ja väljaandmise korra kinnitamine».

  (3) Põhihariduse baasil kutsekeskhariduse õppekava alusel enne 2006. aastat õppima asunud õpilastele väljastatavate lõputunnistuste suhtes kohaldatakse Vabariigi Valitsuse 23. detsembri 1998. a määrust nr 299 «Kutseõppeasutuse lõputunnistuse vormi, statuudi ja väljaandmise korra kinnitamine».

  (4) Keskhariduse baasil kutsekeskhariduse õppekava alusel enne 2006. aastat õppima asunud õpilastele väljastatavate lõputunnistuste suhtes kohaldatakse Vabariigi Valitsuse 23. detsembri 1998. a määrust nr 299 «Kutseõppeasutuse lõputunnistuse vormi, statuudi ja väljaandmise korra kinnitamine».

  (5) Lõputunnistuste juurde antavate hinnetelehtede ja nende duplikaatide suhtes kohaldatakse kuni 1. septembrini 2006. a Vabariigi Valitsuse 23. detsembri 1998. a määrust nr 299 «Kutseõppeasutuse lõputunnistuse vormi, statuudi ja väljaandmise korra kinnitamine».

  (6) Enne 2006. aastat õppima asunud õpilastele väljastatav lõputunnistuse duplikaat vormistatakse trükikojas valmistatud A4-formaadis turvaelementide ja taustmustriga duplikaadi plangile (lisa 4), kuhu trükikojas on trükitud sõnad «EESTI VABARIIK», suur riigivapp, sõnad «KUTSEÕPPEASUTUSE LÕPUTUNNISTUS», selle alla sõna «DUPLIKAAT» ning duplikaadi seeria ja number ning sellele järgnev duplikaadi vormistamist hõlbustav eeltäidetud osa. Duplikaadi plankidel on ühtne seeriatähis ja kuuekohaline number, mis on duplikaadi järjekorranumber. Kooli lõputunnistuse duplikaadi plangi seeriatähis on «KD». Lõputunnistuse duplikaadi põhivärv on hall.

§ 19.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Vabariigi Valitsuse 23. detsembri 1998. a määrus nr 299 «Kutseõppeasutuse lõputunnistuse vormi, statuudi ja väljaandmise korra kinnitamine» (RT I 1999, 1, 3; 2004, 67, 467) tunnistatakse kehtetuks.

Peaminister Andrus ANSIP


Haridus- ja teadusminister Mailis REPS


Riigisekretär Heiki LOOT


Vabariigi Valitsuse 31. mai 2006. a määruse nr 128 «Kutseõppeasutuse lõputunnistuse vorm, statuut ja väljaandmise kord»
lisa 1


KUTSEKESKHARIDUSE OMANDAMIST TÕENDAVA LÕPUTUNNISTUSE VORMHaridus- ja teadusminister Mailis REPS


Vabariigi Valitsuse 31. mai 2006. a määruse nr 128 «Kutseõppeasutuse lõputunnistuse vorm, statuut ja väljaandmise kord»
lisa 2


KUTSEÕPPE LÄBIMIST TÕENDAVA LÕPUTUNNISTUSE VORMHaridus- ja teadusminister Mailis REPS


Vabariigi Valitsuse 31. mai 2006. a määruse nr 128 «Kutseõppeasutuse lõputunnistuse vorm, statuut ja väljaandmise kord»
lisa 3


HINNETELEHE VORMHaridus- ja teadusminister Mailis REPS


Vabariigi Valitsuse 31. mai 2006. a määruse nr 128 «Kutseõppeasutuse lõputunnistuse vorm, statuut ja väljaandmise kord»
lisa 4


DUPLIKAADI VORMHaridus- ja teadusminister Mailis REPS

/otsingu_soovitused.json