Teksti suurus:

Põllumajandusministri 15. veebruari 2005. a määruse nr 16 “Nende piima ja piimatoodete loetelu, mille pakkumiseks koolipiimatoetust antakse, abisaaja poolt makstavad maksimaalsed hinnad, koolipiimatoetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord ning taotluse vormid” muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.06.2006
Avaldamismärge:RTL 2006, 47, 848

Põllumajandusministri 15. veebruari 2005. a määruse nr 16 “Nende piima ja piimatoodete loetelu, mille pakkumiseks koolipiimatoetust antakse, abisaaja poolt makstavad maksimaalsed hinnad, koolipiimatoetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord ning taotluse vormid” muutmine

Vastu võetud 01.06.2006 nr 65

Määrus kehtestatakse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 6 lõike 3, § 24 lõigete 2 ja 4, § 25 lõike 5 ning Euroopa Komisjoni määruse 2707/2000/EÜ, millega sätestatakse Euroopa Liidu Nõukogu määruse 1255/1999/EÜ rakenduseeskirjad seoses haridusasutuste õpilaste piima ja teatavate piimatoodetega varustamise puhul antava ühenduse abiga (EÜT L 311, 12.12.2000, lk 37–42), artikli 3 lõike 1, artikli 11 lõigete 1 ja 2 ning artikli 14 lõike 1 alusel.

Põllumajandusministri 15. veebruari 2005. a määrust nr 16 «Nende piima ja piimatoodete loetelu, mille pakkumiseks koolipiimatoetust antakse, abisaaja poolt makstavad maksimaalsed hinnad, koolipiimatoetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord ning taotluse vormid» (RTL 2005, 21, 283) muudetakse järgmiselt:

1) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

«Määrus kehtestatakse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 6 lõike 3, § 24 lõigete 2 ja 4, § 25 lõike 5 ning komisjoni määruse (EÜ) nr 2707/2000, millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1255/1999 rakenduseeskirjad seoses haridusasutuste õpilaste piima ja teatavate piimatoodetega varustamise puhul antava ühenduse abiga (EÜT L 311, 12.12.2000, lk 37–42), artikli 3 lõike 1, artikli 11 lõigete 1 ja 2 ning artikli 14 lõike 1 alusel.»;

2) paragrahvis 2 ja § 3 lõikes 1 asendatakse sõnad «Euroopa Komisjoni määruse 2707/2000/EÜ» sõnadega «komisjoni määruse (EÜ) 2707/2000»;

3) paragrahvi 4 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

4) lisa 1 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

5) lisa 3 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

Minister Ester TUIKSOO

Kantsler Ants NOOT

Põllumajandusministri 15. veebruari 2005. a määruse nr 16 «Nende piima ja piimatoodete loetelu, mille pakkumiseks koolipiimatoetust antakse, abisaaja poolt makstavad maksimaalsed hinnad, koolipiimatoetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord ning taotluse vormid»
lisa 1
(põllumajandusministri 1. juuni 2006. a määruse nr 65 sõnastuses)

Maksimaalsed hinnad, mida võib abisaajalt küsida koolipiimatoetuse skeemi raames toetatavate piima ja piimatoodete eest

Tooted Kogus Maksimaalne hind
Kuumtöödeldud täispiim (rasvasisaldus vähemalt 3,5%) 1 liiter 2,90 krooni
Kuumtöödeldud maitsestatud täispiim (rasvasisaldus vähemalt 3,5%) 1 liiter 8,35 krooni
Maitsestamata täispiimajogurt (rasvasisaldus vähemalt 3,5%) 1 kilogramm 10,30 krooni
Kuumtöödeldud piim (rasvasisaldus 2,5%) 1 liiter 2,90 krooni
Kuumtöödeldud maitsestatud piim (rasvasisaldus 2,5%) 1 liiter 8,45 krooni
Maitsestamata piimajogurt (rasvasisaldus 2,5%) 1 kilogramm 12,40 krooni
Kuumtöödeldud madala rasvasisaldusega piim (rasvasisaldus 1,5–1,8%) 1 liiter 3,00 krooni
Kuumtöödeldud madala rasvasisaldusega maitsestatud piim (rasvasisaldus 1,5–1,8%) 1 liiter 19,60 krooni
Madala rasvasisaldusega maitsestamata piimajogurt (rasvasisaldus 1,5–1,8%) 1 kilogramm 12,10 krooni
Hapupiim (rasvasisaldus vähemalt 1,5%) 1 liiter 4,30 krooni

Kantsler Ants NOOT

Põllumajandusministri 15. veebruari 2005. a määruse nr 16 «Nende piima ja piimatoodete loetelu, mille pakkumiseks koolipiimatoetust antakse, abisaaja poolt makstavad maksimaalsed hinnad, koolipiimatoetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord ning taotluse vormid»
lisa 3
(põllumajandusministri 1. juuni 2006. a määruse nr 65 sõnastuses)

TAOTLUS

Koolipiimatoetuse saamiseks

1. Taotleja andmed 1.2 Täidab PRIA
 Heakskiidu otsuse number:

 Toetuse taotlemise periood _ _ . _ _ . _ _ _ __ _ . _ _ . _ _ _ _

            
 Taotleja nimi või ärinimi:  FIE isikukood:  Registrikood:
 Esindaja nimi:

 Aadress:

2. Taotluse andmed

 Õpilaste arv:

 Õppepäevade arv:

 Tooted, mille kohta toetust taotletakse
 Jaotatud kogused
 Toote kogumaksumus
 Kuumtöödeldud täispiim (rasvasisaldus vähemalt 3,5%) l krooni
 Kuumtöödeldud maitsestatud täispiim (rasvasisaldus vähemalt 3,5%) l krooni
 Maitsestamata täispiimajogurt (rasvasisaldus vähemalt 3,5%) kg krooni
 Kuumtöödeldud piim (rasvasisaldus 2,5%) l krooni
 Kuumtöödeldud maitsestatud piim (rasvasisaldus 2,5%) l krooni
 Maitsestamata piimajogurt (rasvasisaldus 2,5%) kg krooni
 Kuumtöödeldud madala rasvasisaldusega piim (rasvasisaldus 1,5–1,8%) l krooni
 Kuumtöödeldud madala rasvasisaldusega maitsestatud piim (rasvasisaldus 1,5–1,8%) l krooni
 Madala rasvasisaldusega maitsestamata piimajogurt (rasvasisaldus 1,5–1,8%) kg krooni
 Hapupiim (rasvasisaldus vähemalt 1,5%) l krooni

Märkus: Koolipiimatoetuse ühikumäärad arvestab PRIA, võttes arvesse komisjoni määruses (EÜ) 2707/2000 ja põllumajandusministri 15. juuni 2005. a määruses nr 67 «Koolipiimatoetuse lisatoetuse määr» kehtestatut. Juhul kui toetust taotleb õppeasutust või õppeasutusi esindav isik, peab olema täidetud ka taotluse lisa. Taotluse lisa ... lehel.

KÄESOLEVAGA KINNITAN, ET VASTAN KOOLIPIIMATOETUSE SAAMISEKS KEHTESTATUD NÕUETELE, KINNITAN ESITATUD ANDMETE ÕIGSUST NING VÕIMALDAN KONTROLLIDA KÄESOLEVAS TAOTLUSES ESITATUD ANDMEID.

Taotleja esindaja nimi: .............................. Allkiri ............................... Kuupäev __ __ . __ __ . __ __ __ __

Taotluse lisa

Taotleja nimi või ärinimi:

Õppeasutus: Piima või piimatooteid
tarbinud õpilaste arv:
Õppepäevade arv
taotlusperioodil:


Tooted, mille kohta toetust taotletakse
Jaotatud kogused
Toote kogumaksumus
Kuumtöödeldud täispiim (rasvasisaldus vähemalt 3,5%) l krooni
Kuumtöödeldud maitsestatud täispiim (rasvasisaldus vähemalt 3,5%) l krooni
Maitsestamata täispiimajogurt (rasvasisaldus vähemalt 3,5%) kg krooni
Kuumtöödeldud piim (rasvasisaldus 2,5%) l krooni
Kuumtöödeldud maitsestatud piim (rasvasisaldus 2,5%) l krooni
Maitsestamata piimajogurt (rasvasisaldus 2,5%) kg krooni
Kuumtöödeldud madala rasvasisaldusega piim (rasvasisaldus 1,5–1,8%) l krooni
Kuumtöödeldud madala rasvasisaldusega maitsestatud piim (rasvasisaldus 1,5–1,8%) l krooni
Madala rasvasisaldusega maitsestamata piimajogurt (rasvasisaldus 1,5–1,8%) kg krooni
Hapupiim (rasvasisaldus vähemalt 1,5%) l krooni


Õppeasutus: Piima või piimatooteid
tarbinud õpilaste arv:
Õppepäevade arv
taotlusperioodil:


Tooted, mille kohta toetust taotletakse
Jaotatud kogused
Toote kogumaksumus
Kuumtöödeldud täispiim (rasvasisaldus vähemalt 3,5%) l krooni
Kuumtöödeldud maitsestatud täispiim (rasvasisaldus vähemalt 3,5%) l krooni
Maitsestamata täispiimajogurt (rasvasisaldus vähemalt 3,5%) kg krooni
Kuumtöödeldud piim (rasvasisaldus 2,5%) l krooni
Kuumtöödeldud maitsestatud piim (rasvasisaldus 2,5%) l krooni
Maitsestamata piimajogurt (rasvasisaldus 2,5%) kg krooni
Kuumtöödeldud madala rasvasisaldusega piim (rasvasisaldus 1,5–1,8%) l krooni
Kuumtöödeldud madala rasvasisaldusega maitsestatud piim (rasvasisaldus 1,5–1,8%) l krooni
Madala rasvasisaldusega maitsestamata piimajogurt (rasvasisaldus 1,5–1,8%) kg krooni
Hapupiim (rasvasisaldus vähemalt 1,5%) l krooni


Õppeasutus: Piima või piimatooteid
tarbinud õpilaste arv:
Õppepäevade arv
taotlusperioodil:


Tooted, mille kohta toetust taotletakse
Jaotatud kogused
Toote kogumaksumus
Kuumtöödeldud täispiim (rasvasisaldus vähemalt 3,5%) l krooni
Kuumtöödeldud maitsestatud täispiim (rasvasisaldus vähemalt 3,5%) l krooni
Maitsestamata täispiimajogurt (rasvasisaldus vähemalt 3,5%) kg krooni
Kuumtöödeldud piim (rasvasisaldus 2,5%) l krooni
Kuumtöödeldud maitsestatud piim (rasvasisaldus 2,5%) l krooni
Maitsestamata piimajogurt (rasvasisaldus 2,5%) kg krooni
Kuumtöödeldud madala rasvasisaldusega piim (rasvasisaldus 1,5–1,8%) l krooni
Kuumtöödeldud madala rasvasisaldusega maitsestatud piim (rasvasisaldus 1,5–1,8%) l krooni
Madala rasvasisaldusega maitsestamata piimajogurt (rasvasisaldus 1,5–1,8%) kg krooni
Hapupiim (rasvasisaldus vähemalt 1,5%) l krooni


Taotleja esindaja nimi Allkiri Kuupäev

Kantsler Ants NOOT

/otsingu_soovitused.json