Teksti suurus:

Kiirgustegevusloa andmise, muutmise ja kehtetuks tunnistamise menetluse tähtajad ning kiirgustegevusloa taotluse täpsustatud nõuded, vormid ja kiirgustegevusloa vormid

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.06.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.01.2009
Avaldamismärge:

Kiirgustegevusloa andmise, muutmise ja kehtetuks tunnistamise menetluse tähtajad ning kiirgustegevusloa taotluse täpsustatud nõuded, vormid ja kiirgustegevusloa vormid

Vastu võetud 29.04.2004 nr 41
RTL 2004, 57, 952
jõustumine 10.05.2004

Muudetud järgmise määrusega (vastuvõtmise aeg, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

31.05.2006 nr 34 (RTL 2006, 47, 841) 15.06.2006

Määrus kehtestatakse «Kiirgusseaduse» § 28 alusel.

1. peatükk
KIIRGUSTEGEVUSLOA ANDMISE, MUUTMISE JA KEHTETUKS TUNNISTAMISE MENETLUSE TÄHTAJAD

§ 1. Kiirgustegevusloa taotlemine

(1) Kiirgustegevusloa saamiseks esitab taotleja Keskkonnaministeeriumile (edaspidi loa andja) selle määruse lisas 1 esitatud vormi kohase taotluse ning sõltuvalt kiirgustegevuse ja kasutatava kiirgusallika iseloomust selle määruse §-des 9–20 ja määruse lisades 2–5 esitatud vormide kohased taotluse materjalid ja dokumendid.

(2) Kui kiirgustegevusluba taotletakse radioaktiivse aine Eestisse sisseveoks riigist, mis ei ole Euroopa Liidu liikmesriik, või Eestist väljaveoks riiki, mis ei ole Euroopa Liidu liikmesriik, täidab taotleja määruse lisas 6 esitatud vormi kohase taotluse ning sõltuvalt kiirgusallikast kas lisas 3 või 4 esitatud vormid kiirgusallikat iseloomustavate andmetega.

[RTL 2006, 47, 841 - jõust. 15.06.2006]

§ 2. Kiirgustegevusloa taotluse registreerimine ja menetlemine

(1) Loa andja registreerib kiirgustegevusloa taotluse viivitamatult pärast selle saamist.

(2) Loa andja edastab taotluse Kiirguskeskusele, kes vaatab taotleja esitatud andmed ja dokumendid läbi ning vajaduse korral kontrollib nende vastavust tegelikule olukorrale.

(3) Kui Kiirguskeskus määrab taotlejale tähtaja loa taotluse puuduste kõrvaldamiseks või taotluse materjalide kohta täpsustavate andmete esitamiseks, pikeneb taotluse menetlemise tähtaeg puuduste kõrvaldamise või täpsustavate andmete esitamise aja võrra.

(4) Kui taotleja ei ole puudusi määratud tähtajaks kõrvaldanud või täpsustavaid andmeid esitanud, tagastab loa andja taotluse läbi vaatamata 5 päeva jooksul arvates lõike 3 alusel määratud tähtaja lõppemisest.

[RTL 2006, 47, 841 - jõust. 15.06.2006]

§ 3. Kiirgustegevusloa andmise või muutmise avatud menetluse algatamisest teatamine

(1) Kui kiirgustegevusloa andmise või muutmise menetlusele kohaldatakse avatud menetluse sätteid, teatab loa andja menetluse algatamisest „Kiirgusseaduse“ § 21 kohaselt 14 päeva jooksul taotluse nõuetele vastavuse tuvastamisest, taotluses esinevate puuduste kõrvaldamisest või täpsustavate andmete esitamisest arvates.

(2) Kui kiirgustegevusloa andmisele või muutmisele kohaldatakse avatud menetluse sätteid, võib loa andja § 4 lõikes 2 nimetatud tähtaega pikendada kuni kolm kuud.

[RTL 2006, 47, 841 - jõust. 15.06.2006]

§ 4. Kiirgustegevusloa andmine

(1) [Kehtetu - RTL 2006, 47, 841 - jõust. 15.06.2006]

(2) Loa andja teeb Kiirguskeskuse esitatud seisukoha alusel otsuse kiirgustegevusloa andmise või loa andmisest keeldumise kohta 90 päeva jooksul taotluse registreerimisest arvates.

(3) Kui kiirgustegevusluba taotletakse olulise keskkonnamõjuga kiirgustegevuse jaoks, peatub loa taotluse menetlemise tähtaeg keskkonnamõju hindamise ajaks.

(4) Kui kiirgustegevusluba taotletakse tehniliselt keeruka kiirgustegevuse jaoks, võib loa andja selle paragrahvi lõikes 2 nimetatud tähtaega pikendada kuni kolm kuud.

[RTL 2006, 47, 841 - jõust. 15.06.2006]

§ 5. Kiirgustegevusloa avalikul väljapanekul esitatud ettepanekud ja vastuväited

(1) Loa taotlejale antakse 10 päeva avalikul väljapanekul esitatud ettepanekute ja vastuväidetega tutvumiseks ning nende kohta arvamuse avaldamiseks. Loa andja võib nimetatud tähtaega loa taotleja ettepanekul sõltuvalt ettepanekute ja vastuväidete mahukusest või keerukusest pikendada kuni 30 päeva.

(2) Avaliku väljapaneku käigus esitatud seisukohad vaatab loa andja läbi kahe nädala jooksul avaliku väljapaneku lõppemisest või loa taotlejalt lõikes 1 nimetatud arvamuse saamisest arvates. Loa andja võib nimetatud tähtaega sõltuvalt ettepanekute ja vastuväidete mahukusest või keerukusest pikendada kuni 30 päeva võrra.

[RTL 2006, 47, 841 - jõust. 15.06.2006]

§ 6. Kiirgustegevusloa andmisest keeldumine

Loa andja teatab loa taotlejale kiirgustegevusloa andmisest keeldumisest kirjalikult 10 tööpäeva jooksul keeldumisotsuse tegemisest arvates.

§ 7. Kiirgustegevusloa muutmine ja uue loa taotlemise vajadusest teatamine

(1) Kui ilmnevad «Kiirgusseaduse» § 25 lõikes 1 loetletud asjaolud, muudab loa andja kiirgustegevusluba 30 päeva jooksul muudatuse tegemise vajadusest teada saamisest.

(2) Kui kiirgustegevusloa omaja teavitab loa andjat «Kiirgusseaduse» § 24 punktis 4, 5 või 7 nimetatud muudatuste kavandamisest, otsustab loa andja 10 päeva jooksul uue kiirgustegevusloa taotluse esitamise vajaduse.

§ 8. Kiirgustegevusloa kehtetuks tunnistamine

(1) Enne kiirgustegevusloa kehtetuks tunnistamise otsustamist kuulab loa andja ära kiirgustegevusloa omaja suuliselt või kirjalikult esitatud seisukohad. Ärakuulamise ajast ja kohast teavitatakse kiirgustegevusloa omajat posti teel vähemalt üks nädal enne ärakuulamist.

(2) Kiirgustegevusloa kehtetuks tunnistamise otsuse saadab loa andja postiga või toimetab kiirgustegevusloa omajale kätte viivitamatult.

2. peatükk
KIIRGUSTEGEVUSLOA TAOTLUSELE ESITATAVAD TÄPSUSTATUD NÕUDED JA KIIRGUSTEGEVUSLOA TAOTLUSE VORMID

§ 9. Kiirgustegevuse õigustus, iseloomustus ja kirjeldus

Kiirgustegevusloa taotluse osades «Kiirgustegevuse õigustus, iseloomustus ja kirjeldus» kirjeldab taotleja võimalikke alternatiivseid lahendusi ja põhjendab nende vahel tehtud valikut. Kiirgustegevuse toimumist kirjeldatakse etappide kaupa ning kirjelduses iseloomustatakse kasutatavaid metoodikaid ja tehnoloogiaid.

[RTL 2006, 47, 841 - jõust. 15.06.2006]

§ 10. Kiirgustegevuse asukoht ja rajatise asendiplaan

Kiirgustegevuse asukoha ja rajatise plaani kohta esitatakse järgmised andmed:
1) kiirgustegevuse rajatiste asendiplaan sobivas mõõtkavas. Plaanile kantakse rajatise territoorium, sellega piirnevate alade kasutuse otstarve, vajadusel ka plaani piirkonnas asuvate teiste ettevõtete piirid;
2) kiirgusallikate asukohaks olevate ruumide plaanid sobivas kuid mitte väiksemas kui 1:100 mõõtkavas. Plaanile kantakse kõik ruumid, kus asuvad kiirgusallikad, ja nende ruumidega külgnevad ruumid ning märgitakse nende ruumide kasutamise otstarve.

§ 11. Andmed kasutatava tehnoloogia ja seadmete kohta

Loa taotleja esitab taotluses kiirgustegevuses kasutatavate seadmete nimetused ja nende kasutamisjuhised.

§ 12. Kiirgusallikat iseloomustavad andmed

Kiirgusallikat iseloomustavad andmed esitatakse lisas 2, 3 või 4 esitatud vormi kohaselt sõltuvalt kiirgusallikast.

§ 13. Kiirgustegevuse käigus tekkivad radioaktiivsed jäätmed ja heitmed ning vastavusnäitajad

Tekkivate radioaktiivsete jäätmete ja heitmete kohta esitatakse järgmised andmed:
1) jäätmete tekkimise viis;
2) jäätmete kirjeldus ja nende eeltöötlemise viisid radioaktiivsete jäätmete tekitaja juures;
3) jäätmete aktiivsus ja põhilised radionukliidid;
4) jäätmete kogumiseks kasutatavate konteinerite kirjeldus;
5) maksimaalne doosikiirus jäätmekonteineri pinnal;
6) kavandatav ladustamise viis radioaktiivsete jäätmete käitleja juures;
7) protseduurid jäätmete üleandmiseks jäätmekäitlejale ja üleantavate jäätmepakendite vastavusnäitajad;
8) andmed keskkonda hajutatavate heitmete kohta ja keskkonda juhtimise viisid;
9) jäätmete inventuuri protseduuride kirjeldus.

§ 14. Kiirgusallika ohutustamise kava

(1) Kiirgusallika ohutustamise kavas esitatakse teave kiirgusallika kasutamise lõpetamise protseduuride kohta.

(2) Uue kõrgaktiivse kiirgusallika kasutuselevõtmiseks esitatud kiirgustegevusloa taotluse või kiirgustegevusloa muutmise taotluse juurde lisab taotleja koopia dokumendist, mis tõendab, et kiirgusallikas tagastatakse tootjale vastavalt „Kiirgusseaduse“ § 301 punktile 4, kui loa taotlejal on selline dokument olemas.

[RTL 2006, 47, 841 - jõust. 15.06.2006]

§ 15. Radioaktiivsete jäätmete käitluskoha lõpliku sulgemise viisid

Radioaktiivsete jäätmete käitluskoha lõpliku sulgemise kohta esitatakse järgmised andmed:
1) sulgemise kava;
2) planeeritud radioaktiivsete jäätmete koguaktiivsus;
3) planeeritud jäätmepakendite arv ja jäätmepakendite iseloomustus;
4) sulgemisjärgse ligipääsu piiramise meetmete kirjeldus;
5) sulgemisjärgse kiirgusseire vajadus ja ulatus;
6) radionukliidide keskkonda sattumise piiramiseks kavandatavate meetmete kirjeldus;
7) käitluskoha projekteerimise ja muude asjakohaste dokumentide säilitamise kavad.

§ 16. Kiirgusseire kava ja kiirgusseireks kasutatavad seadmed

Kiirgusseire kava ja kiirgusseireks kasutatavate seadmete kohta esitatakse:
1) seirekava ja seire meetodite kirjeldus;
2) seire koht (kontrolli- ja jälgimisalal, nende aladega piirnevatel aladel) ja aeg;
3) seireandmete registreerimise ja säilitamise kord;
4) isikudosimeetria kirjeldus (dosimeetria liik ja sagedus);
5) kasutatavate kiirgusseireseadmete iseloomustus ja mõõtühikud, seadme tüüp ja seadet iseloomustavad andmed.

§ 17. Kiirgusohutushinnang

Kiirgusohutushinnang sisaldab:
1) kiirgusallika ohutu kasutamise analüüsi kiirgustegevuse kõikidel etappidel alates allika paigaldamisest kuni selle kasutamise lõpetamiseni;
2) oodatava doosi suurust kiirgusallika normaalsetes töötingimustes;
3) potentsiaalse kiirituse hinnangut ja potentsiaalse kiirituse doosi suurust.

§ 18. Meetmed kiirgusohutuse tagamiseks

Kiirgusallika ohutust tagavate meetmete kohta esitatakse järgmised andmed:
1) kavandatud kollektiivsete ja isikukaitsemeetmete ja -vahendite nimistu;
2) kiirgustöötajate instrueerimise ja koolituse kavad;
3) lubatud doosikiirus kiirgusallika mõjupiirkonnas ja doosikiiruse ületamisel rakendatavad meetmed;
4) lubatud radioaktiivse saastumise tasemed lahtise kiirgusallika kasutamisel;
5) kiirgusallika ohutu kasutamise eeskirjad töö- ja avariiolukorras;
6) ruumide ja kiirgusallika märgistus;
7) kiirgusallika asukoht ruumis, ruumide ja kasutatud materjalide kirjeldused.

§ 19. Hädaolukorras tegutsemise plaan

Suure ohuga kiirgustegevuse korral esitatavas hädaolukorras tegutsemise plaanis märgitakse:
1) kiirgustegevuse lühike iseloomustus;
2) võimalike hädaolukordade ja nende tagajärgede kirjeldus;
3) hädaolukorras tegutsemise juhi nimi ja tema kontaktandmed;
4) hädaolukorras tegutsemise kirjeldus;
5) teave hädaolukorras tegutsemiseks vajalike vahendite ja ressursside kohta;
6) Kiirguskeskuse ja Päästeameti häirekeskuse ning töötajate teavitamise kord;
7) teiste ettevõtete ja asutustega koostöö korraldamise kirjeldus.

§ 20. Kiirgustöötajad

Kiirgustöötajate nimekiri, nende isikuandmed ja andmed nende erialase väljaõppe kohta esitatakse lisa 5 vormi kohaselt.

§ 201. Kiirgustööeeskiri

Sõltuvalt kiirgustöö eripärast peab kiirgustööeeskirjas sisalduma:

1) kiirgusallika kasutamise eeskiri;

2) kiirgusallika hoidmise eeskiri;

3) töökoha kiirgusseire eeskiri;

4) isikudosimeetrite väljaandmise, kandmise, tagastamise ja hoidmise eeskiri;

5) tegutsemisjuhend kiirgusallika rikke, avarii või muud kiirgusohtu põhjustava juhtumi korral;

6) kiirgusallika teisaldamise ja veoeeskiri;

7) radioaktiivsete jäätmete käitlemise eeskiri;

8) radioaktiivsete heitmete keskkonda juhtimise eeskiri.

[RTL 2006, 47, 841 - jõust. 15.06.2006]

3. peatükk
KIIRGUSTEGEVUSLOA VORMID

§ 21. Kiirgustegevusloa koosseis

(1) Kiirgustegevusluba koosneb:
1) lisas 7 esitatud vormi kohasest esilehest;
2) Kiirgusseaduse“ § 19 lg 1 punktides 5–9 ja kõrgaktiivse kiirgusallikaga seotud kiirgustegevuse korral lisaks § 19 lõikes 11 loetletud andmetest ning loa tingimustest.

[RTL 2006, 47, 841 - jõust. 15.06.2006]

(2) Radioaktiivse aine sisse-, välja- ja läbiveo loa vorm on esitatud lisas 8.

Keskkonnaministri 29. aprilli 2004. a määruse nr 41 «Kiirgustegevusloa andmise, muutmise ja kehtetuks tunnistamise menetluse tähtajad ning kiirgustegevuse taotluse täpsustatud nõuded, vormid ja kiirgustegevusloa vormid»
lisa 1

KIIRGUSTEGEVUSLOA TAOTLUS

I. TEGEVUSLOA TAOTLEJA ANDMED

1. Tegevusloa taotleja:  
Ärinimi, nimetus/Nimi  
Registrikood/Isikukood  
Aadress  
Telefon ja faks  
e-post  
2. Kiirgustegevuse asukoht:
(kui erineb tegevusloa taotleja asukohast)
 
Asutuse/üksuse nimetus  
Aadress  
Asutuse/üksuse juhi nimi  
Amet  
Telefon ja faks  
e-post  
3. Kiirgusohutuse spetsialist:  
Nimi  
Amet  
Telefon ja faks  
e-post  

II. TEAVE KIIRGUSTEGEVUSE KOHTA

4. Loa taotlus Esmane Korduv
5. Kiirgustegevuse
    valdkond
Meditsiin Teadus
Teenindus Tööstus
Muu    
6. Kiirgustegevuse
   üldnimetus
Hoidmine Hooldus
Kasutamine Paigaldamine
Remont Riigisisene vedu
Tootmine Töötlemine
Radioaktiivsete jäätmete käitlemine Suurenenud looduskiiritusega seotud tegevus
7. Kiirgustegevuse täpsustatud nimetus    

III. TAOTLUSE ESITAJA

Nimi ja amet Kuupäev ja allkiri
Asutuse/üksuse juht:  
Taotluse koostaja:  

Keskkonnaministri 29. aprilli 2004. a määruse nr 41 «Kiirgustegevusloa andmise, muutmise ja kehtetuks tunnistamise menetluse tähtajad ning kiirgustegevuse taotluse täpsustatud nõuded, vormid ja kiirgustegevusloa vormid»
lisa 2

ELEKTRIKIIRGUSSEADET ISELOOMUSTAVAD ANDMED

I. RÖNTGENSEADE

Jrk nr Seadme nimetus Seadme mudel Seeria
nr
Röntgentoru mudel Röntgentoru seeria nr Maksimaalne toru pinge (kV) Maksimaalne voolutugevus (mA) Kasutus (statsionaarne/

mobiilne)

Tootja ja riik Valmistamise kuupäev Nädala töökoormus (mA/min)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
                       
                       
                       

II. KIIRENDI

Jrk nr Seadme mudel Seadme seeria nr Kiirguse liik Gantry tüüp (statsionaarne/
roteeruv)
Maksimaalne doosikiirus isotsentris (Gy/min) Maksimaalne energia (keV) Maksimaalne voolutugevus (mA) Tootja ja riik Valmistamise kuupäev
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
                   
                   
                   

Lisad:
1) andmed seadme kvaliteedi kontrollimise kohta koos standardite nimekirjaga
2) andmed seadme hoolduse kohta
3) andmed abiseadmete kohta

Keskkonnaministri 29. aprill 2004. a määruse nr 41 «Kiirgustegevusloa andmise, muutmise ja kehtetuks tunnistamise menetluse tähtajad ning kiirgustegevuse taotluse täpsustatud nõuded, vormid ja kiirgustegevusloa vormid»
lisa 3

KIIRGUSALLIKAT JA SEDA SISALDAVAT SEADET ISELOOMUSTAVAD ANDMED

I. SEADE

Jrk nr Seadme nimetus Seadme mudel Seeria-
number
Kasutus (statsionaarne/
mobiilne)
Kiirgusallikate
arv seadmes
Gantry tüüp (statsionaarne/
roteeruv)
Maksimaalne doosikiirus isotsentris Gy/min Tootja ja riik Valmistamise kuupäev
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
                   
                   
                   

II. KIIRGUSALLIKAS

Jrk nr

Radionukliid

Algaktiivsus, GBq*

Füüsikaline vorm

Keemiline vorm

Kiirgusallika mudel

Kapsli mudel

Kapsli seerianumber

Kiirguse liik

Tootja ja riik

Valmistamise kuupäev

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
* Aktiivsus valmistamispäeval, esimese turuletoomise päeval või päeval, mil omanik kiirgusallika omandas.

Lisad:
1) andmed seadme kvaliteedi kontrolli ja standarditele vastavuse kohta;
2) andmed kiirgusallika standarditele vastavuse kohta;
3) andmed seadme hoolduse kohta;

4) andmed abiseadmete kohta.

[RTL 2006, 47, 841 - jõust. 15.06.2006]

Keskkonnaministri 29. aprilli 2004. a määruse nr 41 «Kiirgustegevusloa andmise, muutmise ja kehtetuks tunnistamise menetluse tähtajad ning kiirgustegevuse taotluse täpsustatud nõuded, vormid ja kiirgustegevusloa vormid»
lisa 4

LAHTIST KIIRGUSALLIKAT ISELOOMUSTAVAD ANDMED

Jrk nr Radioaktiivse aine nimetus* Füüsikaline vorm Radionukliid Eriaktiivsus (kBq/kg; MBq/ml) Kogus aastas (kg, ml) Koguaktiivsus aastas (Bq) Kiirguse

liik

Tootja ja riik
1 2 3 4 5 6 7 8 9
                 
                 

* keemilise ühendi, radiofarmatseutikumi või tooraine nimetus

Lisad:
1) vastavus rahvusvahelistele standarditele

Keskkonnaministri 29. aprilli 2004. a määruse nr 41 «Kiirgustegevusloa andmise, muutmise ja kehtetuks tunnistamise menetluse tähtajad ning kiirgustegevuse taotluse täpsustatud nõuded, vormid ja kiirgustegevusloa vormid»
lisa 5

KIIRGUSTÖÖTAJATE ANDMED

Jrk nr Ees- ja perekonnanimi Sugu (naine – N, mees – M) Sünniaeg või isikukood Ametikoht Kiirgustööle asumise aeg (aasta) Kiirgustöötaja kategooria (A või B)
1 2 3 4 5 6 7
             
             

Lisad:
1) koopia erialast ja kiirguskaitsealast ettevalmistust kinnitavast dokumendist; kiirguskaitsealast täiendusõpet ja atesteerimist kinnitavast dokumendist; koopia ohtlikku veost vedava autojuhi koolituse tunnistusest;
2) koopia kiirgusohutuse spetsialisti ametijuhendist, kui ettevõttes on rohkem kui kümme kiirgustöötajat;
3) andmed A-kategooria kiirgustöötaja tervise kontrolli kohta.

Keskkonnaministri 29. aprilli 2004. a määruse nr 41 «Kiirgustegevusloa andmise muutmise ja kehtetuks tunnistamise menetluse tähtajad ning kiirgustegevuse taotluse täpsustatud nõuded, vormid ja kiirgustegevusloa vormid»
lisa 6

KIIRGUSTEGEVUSLOA TAOTLUS RADIOAKTIIVSE AINE
SISSE-, VÄLJA- JA LÄBIVEOKS

I. TAOTLEJA, RADIOAKTIIVSE AINE SAAJA JA SAATJA ANDMED

1. Tegevusloa taotleja  
Ärinimi, nimetus/Nimi  
Registrikood/Isikukood  
Aadress  
Kontaktisik  
Telefon ja faks  
e-post  
2. Radioaktiivse aine saaja  
Ärinimi, nimetus/Nimi  
Registrikood/Isikukood  
Aadress  
Kontaktisik  
Telefon ja faks  
e-post  
3. Radioaktiivse aine saatja  
Ärinimi, nimetus/Nimi  
Registrikood/Isikukood  
Aadress  
Kontaktisik  
Telefon ja faks  
e-post  

II. TEAVE VEO KOHTA

Vedu Ühekordne Korduv        
Veo arvatav aeg    
Veo sagedus    
Veo iseloom Sissevedu Väljavedu Läbivedu    
Veo viis Maantee Raudtee Veetee Õhutee
Lähte- ja sihtkoht Lähtekoht       Sihtkoht      

III. VEO ÕIGUSTUS

 
 

IV. VEOSE ISELOOMUSTUS

Täidetakse kiirgusallikat iseloomustavad vormid (lisad 3 ja 4)

V. TAOTLUSE ESITAJA

Nimi ja amet Kuupäev ja allkiri
Asutuse juht:  
Kontaktisik:  

Lisa:
1) radioaktiivset ainet sissevedava, väljavedava või läbivedava (välis)firmaga sõlmitud lepingu koopia, mis peab sisaldama lõppkasutajat, lõppkasutusvaldkonda ja kauba nimetust.

Keskkonnaministri 29. aprilli 2004.a määruse nr 41 «Kiirgustegevusloa andmise, muutmise ja kehtetuks tunnistamise menetluse tähtajad ning kiirgustegevuse taotluse täpsustatud nõuded, vormid ja kiirgustegevusloa vormid»
lisa 7

Keskkonnaministeerium

Toompuiestee 24, 15172 Tallinn

KIIRGUSTEGEVUSLUBA NR

KIIRGUSTEGEVUSE LOA TAOTLUS NR

Luba antud (kuupäev) ................................

ja kehtib kuni (kuupäev) ..........................

Tegevusloa omaja

Ärinimi, nimetus/Nimi  
Registrikood/Isikukood  
Aadress  

Kiirgustegevuse asukoht
(täita kui erineb loa omajast)

Asutuse/üksuse nimetus  
Aadress  

Kiirgusohutuse spetsialist

Nimi  

Kiirgustegevuse nimetus


 

Kiirgustegevuse ohuaste  

Loa andja

Allkiri

Nimi

Pitser

KIIRGUSTEGEVUSLOAGA MÄÄRATUD KIIRGUSTEGEVUSE TINGIMUSED
1) kiirgusallikate kirjeldus;
2) kiirgustegevuskoha rajatiste ja ruumide kirjeldused;
3) radioaktiivsete jäätmete käitlemisviisid, piirkogused ja käitlemiskohad;
4) radioaktiivsete heitmete piirkogused ja keskkonda juhtimise moodused;
5) kiirgustegevuse ja selle eripärast tulenevad kiirgusohutuse ja kiirgusseire nõuded;

6) personali kiirguskaitsealane pädevus;

7) kiirgusallikale, kiirgusallika konteinerile ja lisaseadmetele ning nende tehnilisele hooldusele esitatavad nõuded;

8) kasutusest kõrvaldatud kiirgusallika nõuetekohane haldamine;

9) arvestuse pidamine ja arvestusdokumendid.*

* Punktides 6–9 esitatud tingimused määratakse kõrgaktiivsete kiirgusallikate korral.

[RTL 2006, 47, 841 - jõust. 15.06.2006]

Keskkonnaministri 29. aprilli 2004. a määruse nr 41 «Kiirgustegevusloa andmise, muutmise ja kehtetuks tunnistamise menetluse tähtajad ning kiirgustegevuse taotluse täpsustatud nõuded, vormid ja kiirgustegevusloa vormid»
lisa 8

Keskkonnaministeerium

Toompuiestee 24, 15172 Tallinn

1. KIIRGUSTEGEVUSLUBA RADIOAKTIIVSE AINE SISSE-, VÄLJA- VÕI LÄBIVEOKS NR

2. KIIRGUSTEGEVUSE LOA TAOTLUS NR

Luba antud (kuupäev) ................................

ja kehtib kuni (kuupäev) ...........................

3. Tegevusloa omaja  
Ärinimi, nimetus/Nimi  
Registrikood/Isikukood  
Aadress  
Riik  
4. Radioaktiivse aine saaja  
Ärinimi, nimetus/Nimi  
Registrikood/Isikukood  
Aadress  
Riik  
5. Radioaktiivse aine saatja  
Ärinimi, nimetus/Nimi  
Registrikood/Isikukood  
Aadress  
Riik  
6. Kiirgustegevus  
Lähtekoht  
Sihtkoht  
8. Muu informatsioon  

9. Loa andja

Allkiri

Nimi

Pitser

TOLLI MÄRKMED (täidab tolliametnik, koopia saadetakse Kiirguskeskusele )

Kuupäev Kaubadeklaratsiooni nr Kauba kogus ÜRO kood Tolliametniku nimi, allkiri ja isikliku pitseri jäljend
         
         
         

KIIRGUSTEGEVUSLOAGA MÄÄRATUD KIIRGUSTEGEVUSE TINGIMUSED
1) kiirgusallikate kirjeldus (kiirgusallika andmed – lisad 3 ja 4)
2) kiirgustegevusest ja selle eripärast tulenevad kiirgusohutuse ja kiirgusseire nõuded

/otsingu_soovitused.json