Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 6. aprilli 2005. a. määruse nr 42 “Võrguteenuste kvaliteedinõuded ja võrgutasude vähendamise tingimused kvaliteedinõuete rikkumise korral” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:22.06.2006
Avaldamismärge:RTL 2006, 48, 862

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 6. aprilli 2005. a. määruse nr 42 “Võrguteenuste kvaliteedinõuded ja võrgutasude vähendamise tingimused kvaliteedinõuete rikkumise korral” muutmine

Vastu võetud 09.06.2006 nr 51

Määrus kehtestatakse «Elektrituruseaduse» § 65 lõike 5 alusel.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 6. aprilli 2005. a määruses nr 42 «Võrguteenuste kvaliteedinõuded ja võrgutasude vähendamise tingimused kvaliteedinõuete rikkumise korral» (RTL 2005, 41, 582) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 3 lõikes 2 esitatud tabel asendatakse järgmise tabeliga:

Toiming

Toimingu tegemise tähtaeg

Jaotusvõrgu teeninduspiirkonnas

Taaspingestamine pärast teenuse osutamise eest tekkinud maksevõla tasumist

kui elektrikatkestus (edaspidi katkestus) elektrivõrgus ei ole vajalik 5 tööpäeva jooksul pärast taaspingestamise teenustasu laekumist
kui katkestus elektrivõrgus on vajalik 8 tööpäeva jooksul pärast taaspingestamise teenustasu laekumist

Turuosalise tarbimiskoha ülevaatus mõõtmisega seotud probleemide lahendamiseks

5 tööpäeva jooksul pärast turuosalise taotluse saamist

Tasusid ja makseid käsitlevatele päringutele vastamine

5 tööpäeva jooksul alates päringu saamisest

Võrguühenduse katkestamine turuosalise soovil

kui katkestus elektrivõrgus ei ole vajalik 5 tööpäeva jooksul pärast turuosalise taotluse saamist
kui katkestus elektrivõrgus on vajalik 8 tööpäeva jooksul pärast turuosalise taotluse saamist

Mõõteseadme vahetus või kohandamine asjaomastele hindadele turuosalise soovil

7 tööpäeva jooksul pärast turuosalise taotluse saamist

Asjaomasele turuosalisele plaanilisest katkestusest etteteatamine

Vähemalt 2 päeva enne plaanilist katkestust

Põhivõrgu teeninduspiirkonnas

Turuosalise tarbimiskoha ülevaatus mõõtmisega seotud probleemide lahendamiseks

5 tööpäeva jooksul pärast turuosalise taotluse saamist

Asjaomasele turuosalisele tema mõõteseadmes tehtavatest plaanilistest töödest teatamine

Vähemalt 5 päeva enne töö alustamist

Plaaniliste katkestuste kooskõlastamine asjaomase turuosalisega

Edastatakse kirjalik teade katkestusele eelneva kuu 15. kuupäevaks

2) paragrahv 4 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Elektrivarustuse kindluse nõuetes nähakse ette katkestuse korral elektrivarustuse taastamise aeg ning ühe tarbimiskoha kohta aastas lubatud katkestuste kestus. Turuosalise tarbimiskohas asuva elektripaigaldise elektritoide tagatakse ühe või mitme liitumispunkti kaudu vastavalt sõlmitud võrgulepingu(te)le.»;

3) paragrahv 4 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Põhivõrgus tuleb rikkest põhjustatud katkestus kõrvaldada:
1) 2 tunni jooksul, kui tarbimiskoha elektritoide on tagatud kahe või enama 110 kV trafo või liini kaudu;
2) 120 tunni jooksul, kui tarbimiskoha elektritoide on tagatud ühe 110 kV trafo või liini kaudu.»;

4) paragrahv 4 lõigetes 6 ja 8 asendatakse sõna «liitumispunkt» läbivalt sõnaga «tarbimiskoht» vastavas käändes;

5) paragrahv 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 5. Varustuskindluse näitajad

(1) Võrguteenuse kvaliteeti iseloomustavad järgmised varustuskindluse näitajad:
1) katkestuste keskmine sagedus tarbimiskoha kohta aastas;
2) katkestuse keskmine kestus tarbimiskoha kohta aastas;
3) katkestuse keskmine kestus võrguettevõtja kohta aastas.

(2) Katkestuste keskmine sagedus tarbimiskoha kohta aastas arvutatakse järgmise valemi alusel:

kus

nk   katkestuse tõttu elektrienergiata jäänud tarbimiskohtade arv;
m tarbimiskoha katkestuste arv aastas;
N tarbimiskohtade koguarv.

(3) Katkestuse keskmine kestus tarbimiskoha kohta aastas arvutatakse järgmise valemi alusel:

kus

nk   katkestuse tõttu elektrienergiata jäänud tarbimiskohtade arv;
dk tarbimiskoha katkestuse kestus minutites;
m tarbimiskoha katkestuste arv aastas;
N tarbimiskohtade koguarv.

(4) Katkestuse keskmine kestus võrguettevõtja kohta aastas arvutatakse järgmise valemi alusel:

kus

nk   katkestuse tõttu elektrienergiata jäänud tarbimiskohtade arv;
dk tarbimiskoha katkestuse kestus minutites;
m tarbimiskoha katkestuste arv aastas.»;

6) paragrahv 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 7. Võrgutasu vähendamise tingimused elektrivarustuse kindluse nõuete rikkumise korral

(1) Elektrivarustuse kindluse nõuete rikkumise korral vähendatakse turuosalise asjakohase kalendrikuu võrgutasu summa võrra, mille võrguettevõtja peab turuosalisega sõlmitavates lepingutes ette nägema. Summa suurus peab sõltuma katkestuse kõrvaldamiseks ettenähtud tähtaja ületamise pikkusest.

(2) Kui turuosalise elektripaigaldis on ühendatud võrguga madalpingel peakaitsmega kuni 63 A, ei tohi summa, mille võrra võrguettevõtja võrgutasu vähendab, olla väiksem kui:
1) 125 krooni, kui katkestuse kõrvaldamine ületab nõuetes sätestatud kestuse kuni 48 tundi;
2) 250 krooni, kui katkestuse kõrvaldamine ületab nõuetes sätestatud kestuse 48–96 tundi;
3) 375 krooni, kui katkestuse kõrvaldamine ületab nõuetes sätestatud kestuse rohkem kui 96 tundi.

(3) Kui turuosalise elektripaigaldis on ühendatud võrguga madalpingel peakaitsmega üle 63 A, ei tohi summa, mille võrra võrguettevõtja võrgutasu vähendab, olla väiksem kui:
1) 2 krooni peakaitsme ampri kohta, kui katkestuse kõrvaldamine ületab nõuetes sätestatud kestuse kuni 48 tundi;
2) 4 krooni peakaitsme ampri kohta, kui katkestuse kõrvaldamine ületab nõuetes sätestatud kestuse 48–96 tundi;
3) 6 krooni peakaitsme ampri kohta, kui katkestuse kõrvaldamine ületab nõuetes sätestatud kestuse rohkem kui 96 tundi.

(4) Kui turuosalise elektripaigaldis on ühendatud võrguga pingel 6–35 kV, ei tohi summa, mille võrra võrguettevõtja võrgutasu vähendab, olla väiksem kui:
1) 12 krooni võrguühenduse kasutusvõimsuse kilovati kohta, kui katkestuse kõrvaldamine ületab nõuetes sätestatud kestuse kuni 48 tundi;
2) 24 krooni võrguühenduse kasutusvõimsuse kilovati kohta, kui katkestuse kõrvaldamine ületab nõuetes sätestatud kestuse 48–96 tundi;
3) 36 krooni võrguühenduse kasutusvõimsuse kilovati kohta, kui katkestuse kõrvaldamine ületab nõuetes sätestatud kestuse rohkem kui 96 tundi.

(5) Summa, mille võrra põhivõrguettevõtja peab katkestuse lubatud kestuse ületamise eest vähendama võrgutasu, ei tohi olla väiksem kui 40 000 krooni elektrienergiata jäänud tarbimiskoha eelmise aasta suurima tunnivõimsuse megavati kohta.»

Minister Edgar SAVISAAR

Kantsler Marika PRISKE

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json