Teksti suurus:

Libatse Lasteaed-algkooli õpilaste vastuvõtmise kord

Väljaandja:Halinga Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2006, 126, 1471

Libatse Lasteaed-algkooli õpilaste vastuvõtmise kord

Vastu võetud 12.06.2006 nr 5

Määrus kehtestatakse «Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse» § 22 ja haridus- ja teadusministri 06. detsembri 2005. a määruse nr 52 «Põhikooli ja gümnaasiumi õpilaste vastuvõtmise, ühest koolist teise ülemineku, koolist lahkumise ja väljaheitmise kord».

§ 1. Õpilaste kooli vastuvõtmise alused

(1) Libatse Lasteaed-algkool (edaspidi kool vastavas käändes) lähtub õpilaskohtade arvu määramisel põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 25 ja § 26, sotsiaalministri 29.08.2003 määrusest nr 109 § 4 «Tervisenõuded koolidele».

(2) Kool avalikustab vastuvõtu korra «Avaliku teabe seaduse» alusel kooli tegevuse kajastamiseks peetaval veebilehel www.libatsekool.edu.ee.

(3) Õpilase kooli vastuvõtmise otsustab juhataja vastavalt käesolevale korrale.

(4) Kooli õppenõukogu määrab klassi, kus õpilane õpinguid jätkab, isikute puhul, kes on:
1) õppinud välisriigis;
2) haridust tõendava dokumendita;
3) õppinud eelmises koolis mõne teise riikliku õppekava alusel;
4) õppinud erivajadustega õpilaste koolis.

(5) Kooli õpilaste arvestust peetakse õpilasraamatus ja Eesti Hariduse Infosüsteemis vastavalt EHIS-e põhimäärusele.

§ 2. Vastuvõtt 1. klassi

(1) Libatse Lasteaed-algkooli 1. klassi võetakse õppima kõik kooli teeninduspiirkonnas elavad koolikohustuslikud lapsed, kes jooksva aasta 01. oktoobriks saavad seitsmeaastaseks või kes on jooksva aasta 30. aprilliks saanud kuueaastaseks sõltuvalt lapse kooliküpsusest ja vanema või teda asendava isiku (edaspidi seadusliku esindaja ) soovist.

(2) Vabade õpilaskohtade korral võib võtta 1. klassi väljaspool teeninduspiirkonda elavaid lapsi.

(3) Tulenevalt lapse tervislikust seisundist võib lapse seaduslik esindaja taotleda maakonna nõustamiskomisjonilt lapse koolikohustuse edasilükkamist.

(4) Lapse 1. klassi vastuvõtmiseks esitab lapse seaduslik esindaja kooli juhatajale alljärgnevad dokumendid:
1) vormikohane avaldus (täidetakse kohapeal);
2) lapse sünnitunnistus;
3) tervisekaart;
4) 1 foto 4x5 cm.

(5) Esimesse klassi astuda soovivad lapsed registreeritakse lõikes 4 nimetatud dokumentide esitamisel koolis jooksva aasta 1.maist kuni 20.augustini.

(6) Kooli juhataja kinnitab 1. klassi vastuvõetud õpilaste nimekirja käskkirjaga ja korraldab selle avalikustamise kooli kodulehel.

(7) Kool edastab 1. klassis õppivate õpilaste nimekirja Halinga Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) Vabariigi Valitsuse 10.novembri 2000. a määruses nr 355 «Koolikohustuslike laste arvestamise kord» (edaspidi määrus) sätestatud korras ja tähtajal.

§ 3. Õpilase üleminek ühest koolist teise

(1) Kooli juhataja võib vabade kohtade olemasolul kooli vastu võtta teisest koolist tulnud õpilase. Kui teisest koolist tulnud õpilane elab kooli teeninduspiirkonnas, on kooli juhataja kohustatud õpilase kooli vastu võtma.

(2) Õpilane või tema seaduslik esindaja esitab kooli vastuvõtmiseks juhatajale järgmised dokumendid:
1) avaldus;
2) 1 foto;
3) lapse sünnitunnistus;
4) tervisekaart;
5) eelmise kooli direktori/juhataja allkirja ja kooli pitsatiga kinnitatud klassitunnistus jooksva õppeaasta kohta, kui õpilane arvatakse koolist välja pärast õppeperioodi lõppu;
6) eelmise kooli direktori/juhataja allkirja ja kooli pitsatiga kinnitatud klassitunnistus ning hinneteleht jooksva õppeveerandi või kursusel pandud hinnetega, kui õpilane arvatakse koolist välja õppeperioodi kestel;
7) ametlikult kinnitatud väljavõte õpilasraamatust.

(3) Teisest koolist tulnud õpilase arvab kooli nimekirja kooli juhataja oma käskkirjaga.

(4) Kool saadab vallavalitsusele teatise teisest koolist tulnud õpilase kooli nimekirja arvamise kohta määruses sätestatud tähtajal.

§ 4. Rakendussäte

Määrus jõustub 25. juunil 2006. a.

Vallavanem Ülle VAPPER

Vallasekretär Riini ÕIGE