Teksti suurus:

Justiitsministri määruste muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:25.06.2006
Avaldamismärge:RTL 2006, 49, 891

Justiitsministri määruste muutmine

Vastu võetud 08.06.2006 nr 18

Määrus kehtestatakse «Äriseadustiku» § 67 lõigete 1 ja 4 punktide 1, 3 ning 4, § 69, § 70, § 541 lõike 2, «Mittetulundusühingute seaduse» § 76, § 111 lõike 2, «Kinnistusraamatuseaduse» § 1 lõike 2, § 772 lõigete 2 ja 3, § 7716 ja «Tsiviilkohtumenetluse seadustiku» § 336 lõike 3, § 482 lõike 4 ja § 484 lõike 3 alusel.

§ 1. Justiitsministri 27. detsembri 2000. aasta määruses nr 78 «Kohtute registriosakondade keskandmebaasi pidamine» (RTL 2001, 5, 59; 2004, 89, 1404) tehakse järgmised muudatused:

1) määruses asendatakse läbivalt sõna «Registrikeskus» sõnaga «Keskus» vastavas käändes;

2) paragrahvi 1 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Maakohtute registriosakondade (edaspidi registrikohtud) keskandmebaasi (edaspidi keskandmebaas) peab Registrite ja Infosüsteemide Keskus (edaspidi Keskus).»;

3) paragrahvi 2 punktis 3 asendatakse sõnad «äriühingute ja sihtasutuste digitaalallkirjastatud majandusaasta aruannetest» sõnadega «elektroonilistest dokumentidest»;

4) paragrahvi 4 täiendatakse punktiga 13 järgmises sõnastuses:

« 13) elektrooniliselt esitatud dokumentide vastuvõtmine ja nende töötlemise võimaldamine.»;

5) paragrahvi 6 lõikes 1 asendatakse sõna «abonendilepingu» sõnaga «lepingu»;

6) paragrahvi 6 lõikest 2 jäetakse välja «Avaliku teabe seaduse» avaldamismärge;

7) paragrahvi 7 lõikest 6 jäetakse välja «Eesti väärtpaberite keskregistri seaduse» avaldamismärge;

8) paragrahvi 10 lõigete 1–4 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Keskus teatab nimepäringule vastamiseks, millised samasugused või sarnased nimed on kantud registrisse, näidates ära vastavate objektide registrikoodid ja esmakande kuupäevad.

(2) Kui nimepäring esitati füüsilisest isikust ettevõtja kohta, kontrollib Keskus vaid selle registrikohtu tööpiirkonnas registrisse kantud ärinimesid.

(3) Kui nimepäring esitati äriühingu või filiaali kohta, kontrollib Keskus kõiki äriregistrisse kantud ärinimesid.

(4) Kui nimepäring esitati mittetulundusühingu või sihtasutuse kohta, kontrollib Keskus kõiki mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud nimesid.»;

9) paragrahvi 12 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Kohtunikuabi või registrisekretäri taotlusel säilitatakse nimepäringuid kauem, kui vastavas registriasjas on antud kohtumäärusega tähtaeg kande tegemist takistavate puuduste kõrvaldamise kohta või on kohus avalduse läbivaatamise aega pikendanud või on menetlus «Tsiviilkohtumenetluse seadustiku» § 598 alusel peatatud.».

§ 2. Justiitsministri 22. jaanuari 2001. aasta määruses nr 8 «Kinnistusraamatu andmetöötluskeskus» (RTL 2001, 14, 185; 2004, 45, 762) tehakse järgmised muudatused:

1) määruses asendatakse läbivalt sõna «Registrikeskus» sõnaga «Keskus» vastavas käändes;

2) määruses asendatakse läbivalt sõna «arvutiandmed» sõnaga «digitaalandmed» vastavas käändes;

3) paragrahvi 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 1. Andmetöötluskeskuse pidaja määramine

Kinnistusraamatu andmetöötluskeskuse pidaja on Registrite ja Infosüsteemide Keskus (edaspidi Keskus).»;

4) paragrahvi 2 pealkiri ja lõige 1 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« § 2. Andmetöötluskeskuse andmete koosseis

(1) Andmetöötluskeskus sisaldab:
1) kinnistusraamatu digitaalandmeid, mis salvestatakse maakohtus otse andmetöötluskeskuse põhiserverile;
2) Keskuse poolt põhiserverilt lisaserveritele kopeeritud andmeid ja päringuprotokolle.»;

5) paragrahvi 2 lõiked 2–4 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 4 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) isikute ja asutuste teabeteenindus;»;

7) paragrahvi 4 täiendatakse punktiga 21 järgmises sõnastuses:

« 21) teabeteeninduseks ja statistikaks vajalik andmetöötlus;»;

8) paragrahvi 4 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 5) kinnistusraamatu digitaalandmete infotehnoloogilise andmeturbe ning keskuses organisatsioonilise andmeturbe korraldamine;»;

9) paragrahvi 4 täiendatakse punktiga 51 järgmises sõnastuses:

« 51) elektrooniliselt esitatud kandedokumentide vastuvõtmise ja nende töötlemise võimaldamine;»;

10) paragrahv 41 tunnistatakse kehtetuks.

§ 3. Justiitsministri 28. detsembri 2005. aasta määruses nr 59 «Kohtule dokumentide esitamise kord» (RTL 2006, 5, 77) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 8 punkt 13 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 13) nõusolek kinnistusraamatusse, kommertspandiregistrisse või laevakinnistusraamatusse kande tegemiseks – lisa 13;»;

2) lisa 1 «Maksekäsu kiirmenetluse avaldus», lisa 2 «Maksekäsu kiirmenetluse avaldus lapse elatisnõudes», lisa 3 «Vastuväide maksekäsu kiirmenetluses», lisa 4 «Vastuväide lapse elatisnõudele maksekäsu kiirmenetluses», lisa 5 «Avaldus kinnistusraamatusse kande tegemiseks» ja lisa 13 «Nõusolek kinnistusraamatusse või laevakinnistusraamatusse kande tegemiseks» kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 4. Justiitsministri 28. augusti 2002. aasta määruses nr 56 «Kohtu registriosakonna kodukord» (RTL 2002, 103, 1558; 2006, 3, 38) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 72 asendatakse sõna «kohtumenetlus» sõnadega «kohtu- või kohtueelne menetlus» vastavas käändes;

2) paragrahvi 311 lõiget 1 täiendatakse punktiga 13 järgmises sõnastuses:

« 13) juhatuse ja nõukogu liikmete volituste kestvus – juhatuse ja nõukogu liikmete valimiseks ja tagasikutsumiseks pädeva organi otsuse alusel, esmakande puhul asutamislepingu või -otsuse alusel.»

§ 5. Justiitsministri 28. augusti 2002. aasta määruses nr 55 «Kohtu kinnistusosakonna kodukord» (RTL 2002, 101, 1545; 2006, 3, 39) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 97 lõiget 5 täiendatakse pärast sõna «unikaalse» sõnadega «ja muutumatu»;

2) paragrahvi 97 lõike 6 preambulis asendatakse sõna «Registrijaoskondade» sõnaga «Kinnistusjaoskondade».

Minister Rein LANG

Kantsler Jüri PIHL

Märkus. Lisad on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. (Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 29.06.2005. a resolutsioon nr 17-1/0505738.) Õiend Puudunud Lisa 13 on lisatud 10. juulil 2006 a.

Lisa 1

Lisa 2

Lisa 3

Lisa 4

Lisa 5

Lisa 13

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json