Teksti suurus:

Riigieelarvest kohalikule omavalitsusele surnu vedamise kulude hüvitamise kord

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.06.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2015
Avaldamismärge:RTL 2006, 49, 903

Riigieelarvest kohalikule omavalitsusele surnu vedamise kulude hüvitamise kord

Vastu võetud 13.06.2006 nr 37

Määrus kehtestatakse «Surma põhjuse tuvastamise seaduse» § 30 lõike 5 alusel.

§ 1.  Surnu vedamise kulude hüvitamise tingimused

  Määrust kohaldatakse riigieelarvest kohaliku omavalitsuse üksusele surnu vedamise kulude hüvitamisel, kui omasteta või avalikus kohas leitud surnu (edaspidi surnu) kohta puudub rahvastikuregistris elukoha aadress.

§ 2.  Hüvitise saamiseks esitatav taotlus

  (1) Surnu vedamisega seotud kulutuste hüvitise (edaspidi hüvitis) saamiseks esitab surnu vedamise korraldamisega kulutused katnud kohaliku omavalitsuse üksus kirjaliku taotluse oma asukohajärgsele maavalitsusele.

  (2) Taotluses peavad sisalduma järgmised andmed:
  1) surnu ees- ja perekonnanimi ning isikukood;
  2) surnu vedamise koht (kust kuhu);
  3) surnu vedamise korraldanud kohaliku omavalitsuse üksuse kontaktandmed ja arveldusarve number;
  4) surnu vedamise korraldanud ettevõtte nimi, registreerimisnumber ja kontaktandmed;
  5) surnu vedamiseks kantud kulutused.

  (3) Taotlusele tuleb täiendavalt lisada veohinna kalkulatsioon.

§ 3.  Taotluse esitamine

  (1) Kohaliku omavalitsuse üksus esitab maavalitsusele §-s 2 nimetatud taotluse koos kulu tõendavate dokumentide koopiatega hiljemalt kulu tegemise aastale järgneva aasta 15. jaanuariks.

  (2) Maavalitsus kontrollib saadud andmete põhjal surnu äraveoga seotud kulude põhjendatust ja otstarbekust.

  (3) Käesolevas määruses toodud nõuetele mittevastava või puudulikult põhjendatud taotluse korral on maavalitsusel õigus nõuda selle kooskõlla viimist uueks määratud tähtajaks.

  (4) Nõuetele vastava ja põhjendatud taotluse alusel koostab maavalitsus saadud andmete põhjal koondi ja esitab selle koos kõigi kuludokumentidega hiljemalt 15. veebruariks Siseministeeriumile.

§ 4.  Taotluse menetlemine Siseministeeriumis

  (1) Siseministeerium vaatab esitatud taotluse koos lisatud dokumentatsiooniga läbi, kontrollides taotletava summa põhjendatust.

  (2) Käesolevas määruses toodud nõuetele mittevastava või puudulikult põhjendatud taotluse korral tagastab Siseministeerium materjalid taotlejale.

  (3) Nõuetele vastava ja põhjendatud taotluse korral hüvitatakse surnu vedamise kulud vastavale kohaliku omavalitsuse üksusele hiljemalt 15. märtsiks Siseministeeriumi eelarvest.

§ 5.  Määruse rakendamine

  Käesoleva määruse kohaselt hüvitatakse alates 2006. aasta 1. jaanuarist tehtud kulud.

Kalle LAANET
Minister

Märt KRAFT
Kantsler

/otsingu_soovitused.json