Teksti suurus:

Kemikaaliseaduse, jäätmeseaduse, riigilõivuseaduse ning saastuse kompleksse vältimise ja kontrollimise seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:30.06.2006
Avaldamismärge:RT I 2006, 28, 209

Kemikaaliseaduse, jäätmeseaduse, riigilõivuseaduse ning saastuse kompleksse vältimise ja kontrollimise seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 31.05.2006

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 13. juuni 2006. a otsusega nr 1028

I. Kemikaaliseaduse muutmine

Kemikaaliseaduses (RT I 1998, 47, 697; 2004, 89, 612) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Paragrahvi 41:

1) lõike 3 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 4) on järgitud teavitamise ning muid käesolevast seadusest ja asjakohastest Euroopa Liidu õigusaktidest tulenevaid nõudeid.»;

2) täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

« (5) Turustatavad detergendid peavad vastama Euroopa Parlamendi ja EL Nõukogu määruse 648/2004/EÜ detergentide kohta (ELT L 104, 08.04.2004, lk 1–35) nõuetele. Detergendi turustamiseks määruse kohaselt erandit taotlev isik peab enne asjakohase taotluse esitamist tasuma riigilõivu riigilõivuseaduses kehtestatud määra järgi.»

§ 2. Paragrahvi 7 lõiget 2 täiendatakse punktiga 10 järgmises sõnastuses:

« 10) täita haldusfunktsioone ja teha haldustoiminguid Euroopa Parlamendi ja EL Nõukogu määruse 648/2004/EÜ detergentide kohta alusel.»

§ 3. Paragrahvi 91 lõige 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (9) Haldusülesannete täitmisega seotud kulutused kaetakse riigieelarvest Sotsiaalministeeriumi kaudu, välja arvatud need kulud, mis kaasnevad uuringuid läbiviivate laborite hea laboritava nõuetele vastavuse vahetu hindamise ja tõendamisega. Need hea laboritava kontrollasutuse kulud tasub see labor, kelle vastavust hea laboritava nõuetele hinnatakse ja tõendatakse.»

§ 4. Paragrahvi 11 lõike 1 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks.

§ 5. Paragrahvi 15 lõige 41 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (41) Kemikaali turustamise eest vastutav isik peab 30 päeva jooksul pärast Eesti Vabariigis kemikaali turustamise alustamist esitama Kemikaalide Teabekeskusele tervisele ohtlike valmististe füüsikaliste ja keemiliste omaduste ning terviseohtlikkuse kohta kirjaliku teabe, mida kasutatakse mürgistusjuhtumite ennetus- ja ravimeetmete väljatöötamise ning rakendamise eesmärgil. Samal eesmärgil esitab detergentide turule laskmise eest vastutav isik Kemikaalide Teabekeskusele Euroopa Parlamendi ja EL Nõukogu määruse 648/2004/EÜ detergentide kohta artikli 9 punktis 3 nimetatud teabe.»

§ 6. Paragrahvi 16 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 7. Paragrahvi 18:

1) lõiked 1 ja 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Ohtliku kemikaali pakend peab olema kemikaali ohutu käitlemise tagamiseks nõuetekohaselt märgistatud ja pakendist kemikaali lekke vältimiseks vastupidav.

(2) Ohtliku kemikaali müügipakend ja selle märgistus peavad vastama käesoleva seaduse § 41 lõike 4 alusel kehtestatud õigusakti nõuetele.»;

(õ) 31.10.2006 13:20

2) täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

« (21) Ohtliku kemikaali veopakend ja selle märgistus peavad vastama raudteel, maanteel, veeteel ja õhus veetavate ohtlike kaupade pakendamise ja märgistamise rahvusvahelistele nõuetele. Kui kemikaali veetakse müügipakendis, peab see olema märgistatud nii ohtlike kaupade rahvusvahelistele vedudele kui ka müügipakendile kehtestatud nõuete kohaselt.»

§ 8. Paragrahvi 20:

1) lõiked 1–3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Teavitamisele kuuluvad Euroopa Liidus või väljaspool Euroopa Liitu toodetud keemilised ained, mida turustatakse Euroopa Liidus kas ainetena või koostisainetena valmistises, välja arvatud:
1) EINECSis loetletud ained;
2) söödalisandid ja ained, mida kasutatakse üksnes loomasöödas;
3) ained, mida kasutatakse üksnes toidu lisaainete või lõhna- ja maitseainetena;
4) ained, mida kasutatakse üksnes toimeainetena humaan- või veterinaarravimites, välja arvatud keemilised vaheühendid;
5) ained, mida kasutatakse üksnes toodetes, mille kohta kehtivad muude õigusaktidega sätestatud teavitamis- või tunnustamisprotseduurid;
6) polümeerid, mis sisaldavad seotud kujul vähem kui kaks protsenti EINECSis loetlemata aineid.

(2) Teavitamisel nõutud dokumendid esitab Kemikaalide Teabekeskusele aine valmistaja Eestis, aine valmistaja Eestis asuv volitatud esindaja või importija (edaspidi teavitaja).

(3) Ainest teavitamise nõuded ja kord kehtestatakse sotsiaalministri määrusega.»;

2) täiendatakse lõigetega 31 ja 32 järgmises sõnastuses:

« (31) Kemikaalide Teabekeskus menetleb teavitamisel esitatud dokumente viivituseta, kuid mitte hiljem, kui on sätestatud käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud määruses.

(32) EINECSis loetletud ainete kohta, mida toodetakse või imporditakse koguses kümme tonni või rohkem aastas, esitatakse Kemikaalide Teabekeskusele iga aasta 7. juuniks eelmise aasta andmed EÜ Nõukogu määruse 793/93EMÜ kaubanduslike keemiliste ainete riski hindamise ja kontrolli kohta lisa IV kohaselt.»

�� 9. Paragrahvi 21 lõige 21 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (21) Uut ainet tohib turustada teavitamisnõuete täitmise ja teavitamise registreerimise korral Kemikaalide Teabekeskuses pärast käesoleva seaduse § 20 lõike 3 alusel kehtestatud õigusaktis sätestatud tähtaja möödumist.»

§ 10. Paragrahvi 24 lõike 1:

1) sissejuhatav lauseosa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Järelevalvet käesoleva seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuete ning Euroopa Parlamendi ja EL Nõukogu määruse 648/2004/EÜ detergentide kohta ja Euroopa Parlamendi ja EL Nõukogu määruse 304/2003/EÜ kemikaalide eksportimise ja importimise kohta nõuete täitmise üle teostavad:»;

2) punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 5) Tarbijakaitseamet – ohtliku kemikaali ja detergendi jaemüüginõuete täitmise osas;»;

3) punkt 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 7) Tervisekaitseinspektsioon – hulgimüügis oleva ohtliku kemikaali ja detergendi turustamiseks esitatud nõuete täitmise osas.»

§ 11. Paragrahvi 242:

1) pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Ohtlike kemikaalide ja detergentide käitlemis-, ohutus- ja teavitamisnõuete rikkumine»;

2) lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Ohtlike kemikaalide või detergentide käitlemis-, ohutus- või teavitamisnõuete rikkumise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.»

II. Jäätmeseaduse muutmine

§ 12. Jäätmeseaduse (RT I 2004, 9, 52; 2005, 37, 288) § 27 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) probleemtooted, mis sisaldavad keelustatud tööstuskemikaale Euroopa Parlamendi ja EL Nõukogu määruse 304/2003/EÜ ohtlike kemikaalide eksportimise ja importimise kohta (ELT L 063, 06.03.2003, lk 1–26) tähenduses;».

III. Riigilõivuseaduse muutmine

§ 13. Riigilõivuseaduse (RT I 1997, 80, 1344; 2006, 21, 161) 7. peatüki 206. jagu täiendatakse §-ga 19010 järgmises sõnastuses:

« § 19010. Detergentide turustamiseks erandi taotlemine

Euroopa Parlamendi ja EL Nõukogu määruse 648/2004/EÜ detergentide kohta (ELT L 104, 08.04.2004, lk 1–35) alusel detergendi turustamiseks erandit taotlev isik peab enne asjakohase taotluse esitamist tasuma riigilõivu 11 066 krooni.»

IV. Saastuse kompleksse vältimise ja kontrollimise seaduse muutmine

§ 14. Saastuse kompleksse vältimise ja kontrollimise seaduse (RT I 2001, 85, 512; 2005, 15, 87) § 9 lõike 3 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) suurõnnetuse ohuga ettevõtte korral kemikaaliseaduse § 11 lõike 4 kohane teave.»

Riigikogu esimees Toomas VAREK

ÕIEND avaldatud RT I 2006, 47

Lugeda RT I 2006, 28, 209 avaldatud «Kemikaaliseaduse, jäätmeseaduse, riigilõivuseaduse ning saastuse kompleksse vältimise ja kontrollimise seaduse muutmise seaduse» § 7 punktis 1 sõnade «§ 41 lõike 4» asemel õigeks sõnad «§ 41 lõike 4».

Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 17 lõige 3 ja lõike 31 punkt 2 ning riigisekretäri 23.10.2006 resolutsioon nr 17-1/06-07039.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json