Teksti suurus:

Võrguteenuste kvaliteedinõuded ja võrgutasude vähendamise tingimused kvaliteedinõuete rikkumise korral

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.06.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2010
Avaldamismärge:

Võrguteenuste kvaliteedinõuded ja võrgutasude vähendamise tingimused kvaliteedinõuete rikkumise korral

Vastu võetud 06.04.2005 nr 42
RTL 2005, 41, 582
jõustumine 17.04.2005

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
9.06.2006/51 RTL 2006, 48, 862 22.06.2006

Määrus kehtestatakse «Elektrituruseaduse» § 65 lõike 5 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse võrguettevõtja teeninduspiirkonnas tarbijale, tootjale, liinivaldajale või teisele võrguettevõtjale (edaspidi turuosaline) osutatavate võrguteenuste kvaliteedinõuded ning võrgutasude vähendamise tingimused kvaliteedinõuete rikkumise korral.

§ 2.  Kvaliteedinõuete liigid

  Võrguteenuse (edaspidi teenus) kvaliteedinõuded on järgmised:
  1) teeninduse nõuded;
  2) elektrivarustuse kindluse nõuded;
  3) pingekvaliteedi nõuded.

§ 3.  Teeninduse nõuded

  (1) Teeninduse nõuetega nähakse ette teenuse osutamiseks vajalike toimingute loetelu ja toiminguteks ettenähtud aeg.

  (2) Teeninduse nõuded on esitatud järgmises tabelis.

Toiming

Toimingu tegemise tähtaeg

Jaotusvõrgu teeninduspiirkonnas

Taaspingestamine pärast teenuse osutamise eest tekkinud maksevõla tasumist

kui elektrikatkestus (edaspidi katkestus) elektrivõrgus ei ole vajalik 5 tööpäeva jooksul pärast taaspingestamise teenustasu laekumist
kui katkestus elektrivõrgus on vajalik 8 tööpäeva jooksul pärast taaspingestamise teenustasu laekumist

Turuosalise tarbimiskoha ülevaatus mõõtmisega seotud probleemide lahendamiseks

5 tööpäeva jooksul pärast turuosalise taotluse saamist

Tasusid ja makseid käsitlevatele päringutele vastamine

5 tööpäeva jooksul alates päringu saamisest

Võrguühenduse katkestamine turuosalise soovil

kui katkestus elektrivõrgus ei ole vajalik 5 tööpäeva jooksul pärast turuosalise taotluse saamist
kui katkestus elektrivõrgus on vajalik 8 tööpäeva jooksul pärast turuosalise taotluse saamist

Mõõteseadme vahetus või kohandamine asjaomastele hindadele turuosalise soovil

7 tööpäeva jooksul pärast turuosalise taotluse saamist

Asjaomasele turuosalisele plaanilisest katkestusest etteteatamine

Vähemalt 2 päeva enne plaanilist katkestust

Põhivõrgu teeninduspiirkonnas

Turuosalise tarbimiskoha ülevaatus mõõtmisega seotud probleemide lahendamiseks

5 tööpäeva jooksul pärast turuosalise taotluse saamist

Asjaomasele turuosalisele tema mõõteseadmes tehtavatest plaanilistest töödest teatamine

Vähemalt 5 päeva enne töö alustamist

Plaaniliste katkestuste kooskõlastamine asjaomase turuosalisega

Edastatakse kirjalik teade katkestusele eelneva kuu 15. kuupäevaks

[RTL 2006, 48, 862 - jõust. 22.06.2006]

§ 4.  Elektrivarustuse kindluse nõuded

  (1) Elektrivarustuse kindluse nõuetes nähakse ette katkestuse korral elektrivarustuse taastamise aeg ning ühe tarbimiskoha kohta aastas lubatud katkestuste kestus. Turuosalise tarbimiskohas asuva elektripaigaldise elektritoide tagatakse ühe või mitme liitumispunkti kaudu vastavalt sõlmitud võrgulepingu(te)le.
[RTL 2006, 48, 862 - jõust. 22.06.2006]

  (2) Katkestuse kestus on ajavahemik, mis algab hetkest, kui võrguettevõtja sai teada või pidi teada saama katkestusest tema võrgus, ja lõpeb, kui elektrivarustus on taastatud.

  (3) Kui katkestuse põhjustas sündmus, mis kestab pikemat aega ja mida võrguettevõtja objektiivselt ei suuda ära hoida ega takistada (näiteks loodusõnnetus, liinide projekteerimisnorme ületav tuul või jäide, sõjategevus), tuleb katkestus kõrvaldada 3 päeva jooksul alates selle sündmuse lõppemisest.

  (4) Põhivõrgus tuleb rikkest põhjustatud katkestus kõrvaldada:
  1) 2 tunni jooksul, kui tarbimiskoha elektritoide on tagatud kahe või enama 110 kV trafo või liini kaudu;
  2) 120 tunni jooksul, kui tarbimiskoha elektritoide on tagatud ühe 110 kV trafo või liini kaudu.
[RTL 2006, 48, 862 - jõust. 22.06.2006]

  (5) Jaotusvõrgus tuleb rikkest põhjustatud katkestus kõrvaldada 20 tunni jooksul ajavahemikus 1. aprillist kuni 30. septembrini ja 24 tunni jooksul ajavahemikus 1. oktoobrist kuni 31. märtsini. Alates 2008. a 1. jaanuarist tuleb rikkest põhjustatud katkestus kõrvaldada 16 tunni jooksul ajavahemikus 1. aprillist kuni 30. septembrini ja 20 tunni jooksul ajavahemikus 1. oktoobrist kuni 31. märtsini. Alates 2011. a 1. jaanuarist tuleb rikkest põhjustatud katkestus kõrvaldada 12 tunni jooksul ajavahemikus 1. aprillist kuni 30. septembrini ja 16 tunni jooksul ajavahemikus 1. oktoobrist kuni 31. märtsini.

  (6) Riketest põhjustatud katkestuste kestus võib jaotusvõrgu ühe tarbimiskoha kohta olla kuni 120 tundi aastas ja põhivõrgu ühe tarbimiskoha kohta kuni 240 tundi aastas. Alates 2008. a 1. jaanuarist võib riketest põhjustatud katkestuste kestus jaotusvõrgu ühe tarbimiskoha kohta olla kuni 100 tundi aastas ja põhivõrgu ühe tarbimiskoha kohta kuni 200 tundi aastas. Alates 2011. a 1. jaanuarist võib riketest põhjustatud katkestuste kestus jaotusvõrgu ühe tarbimiskoha kohta olla kuni 70 tundi aastas ja põhivõrgu ühe tarbimiskoha kohta kuni 150 tundi aastas.
[RTL 2006, 48, 862 - jõust. 22.06.2006]

  (7) Plaaniline katkestus võib kesta kuni 10 tundi ajavahemikus 1. aprillist kuni 30. septembrini ja kuni 8 tundi ajavahemikus 1. oktoobrist kuni 31. märtsini.

  (8) Plaaniliste katkestuste kestus ühe tarbimiskoha kohta võib olla kuni 64 tundi aastas.
[RTL 2006, 48, 862 - jõust. 22.06.2006]

  (9) Katkestusena ei käsitata kuni 3-minutist elektrivarustuse katkemist avariiautomaatikaseadme toimimise ajal.

§ 5.  Varustuskindluse näitajad

  (1) Võrguteenuse kvaliteeti iseloomustavad järgmised varustuskindluse näitajad:
  1) katkestuste keskmine sagedus tarbimiskoha kohta aastas;
  2) katkestuse keskmine kestus tarbimiskoha kohta aastas;
  3) katkestuse keskmine kestus võrguettevõtja kohta aastas.

  (2) Katkestuste keskmine sagedus tarbimiskoha kohta aastas arvutatakse järgmise valemi alusel:

 

  kus

nk   katkestuse tõttu elektrienergiata jäänud tarbimiskohtade arv;
m tarbimiskoha katkestuste arv aastas;
N tarbimiskohtade koguarv.

  (3) Katkestuse keskmine kestus tarbimiskoha kohta aastas arvutatakse järgmise valemi alusel:

 

  kus

nk   katkestuse tõttu elektrienergiata jäänud tarbimiskohtade arv;
dk tarbimiskoha katkestuse kestus minutites;
m tarbimiskoha katkestuste arv aastas;
N tarbimiskohtade koguarv.

  (4) Katkestuse keskmine kestus võrguettevõtja kohta aastas arvutatakse järgmise valemi alusel:

 

  kus

nk   katkestuse tõttu elektrienergiata jäänud tarbimiskohtade arv;
dk tarbimiskoha katkestuse kestus minutites;
m tarbimiskoha katkestuste arv aastas.

[RTL 2006, 48, 862 - jõust. 22.06.2006]

§ 6.  Pingekvaliteedi nõuded

  Jaotusvõrgu pingekvaliteedi tagamisel on soovitatav lähtuda standardist EVS-EN 50160:2000.

§ 7.  Võrgutasu vähendamise tingimused elektrivarustuse kindluse nõuete rikkumise korral

  (1) Elektrivarustuse kindluse nõuete rikkumise korral vähendatakse turuosalise asjakohase kalendrikuu võrgutasu summa võrra, mille võrguettevõtja peab turuosalisega sõlmitavates lepingutes ette nägema. Summa suurus peab sõltuma katkestuse kõrvaldamiseks ettenähtud tähtaja ületamise pikkusest.

  (2) Kui turuosalise elektripaigaldis on ühendatud võrguga madalpingel peakaitsmega kuni 63 A, ei tohi summa, mille võrra võrguettevõtja võrgutasu vähendab, olla väiksem kui:
  1) 125 krooni, kui katkestuse kõrvaldamine ületab nõuetes sätestatud kestuse kuni 48 tundi;
  2) 250 krooni, kui katkestuse kõrvaldamine ületab nõuetes sätestatud kestuse 48–96 tundi;
  3) 375 krooni, kui katkestuse kõrvaldamine ületab nõuetes sätestatud kestuse rohkem kui 96 tundi.

  (3) Kui turuosalise elektripaigaldis on ühendatud võrguga madalpingel peakaitsmega üle 63 A, ei tohi summa, mille võrra võrguettevõtja võrgutasu vähendab, olla väiksem kui:
  1) 2 krooni peakaitsme ampri kohta, kui katkestuse kõrvaldamine ületab nõuetes sätestatud kestuse kuni 48 tundi;
  2) 4 krooni peakaitsme ampri kohta, kui katkestuse kõrvaldamine ületab nõuetes sätestatud kestuse 48–96 tundi;
  3) 6 krooni peakaitsme ampri kohta, kui katkestuse kõrvaldamine ületab nõuetes sätestatud kestuse rohkem kui 96 tundi.

  (4) Kui turuosalise elektripaigaldis on ühendatud võrguga pingel 6–35 kV, ei tohi summa, mille võrra võrguettevõtja võrgutasu vähendab, olla väiksem kui:
  1) 12 krooni võrguühenduse kasutusvõimsuse kilovati kohta, kui katkestuse kõrvaldamine ületab nõuetes sätestatud kestuse kuni 48 tundi;
  2) 24 krooni võrguühenduse kasutusvõimsuse kilovati kohta, kui katkestuse kõrvaldamine ületab nõuetes sätestatud kestuse 48–96 tundi;
  3) 36 krooni võrguühenduse kasutusvõimsuse kilovati kohta, kui katkestuse kõrvaldamine ületab nõuetes sätestatud kestuse rohkem kui 96 tundi.

  (5) Summa, mille võrra põhivõrguettevõtja peab katkestuse lubatud kestuse ületamise eest vähendama võrgutasu, ei tohi olla väiksem kui 40 000 krooni elektrienergiata jäänud tarbimiskoha eelmise aasta suurima tunnivõimsuse megavati kohta.
[RTL 2006, 48, 862 - jõust. 22.06.2006]

§ 8.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 16. juuni 2003. a määrus nr 104 «Võrguteenuste kvaliteedinõuded» (RTL 2003, 74, 1088) tunnistatakse kehtetuks.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json