Teksti suurus:

Postmarkide käibele laskmise ja kehtetuks tunnistamise kord

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RTL 2006, 49, 895

Postmarkide käibele laskmise ja kehtetuks tunnistamise kord

Vastu võetud 15.06.2006 nr 54

Määrus kehtestatakse «Postiseaduse» § 9 lõike 6 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse postimarkide käibele laskmise ja kehtetuks tunnistamise kord.

§ 2.  Mõisted ja üldnõuded

  (1) Postmark on «Postiseaduse» § 9 lõike 2 tunnustele vastav postisaadetisele kleebitav või trükitav tõend universaalse postiteenuse eest tasumise kohta.

  (2) Universaalse postiteenuse osutaja teeb postmargid kättesaadavaks kõigis postkontorites ja muudes tema poolt kindlaksmääratud müügipunktides.

  (3) Universaalse postiteenuse osutaja teeb postkontorites ja veebilehel avalikult kättesaadavaks postmarkide käibele laskmiseks ettepanekute tegemise ja ettepanekute läbivaatamise korra.

§ 3.  Emissioonikomisjon

  (1) Postmarkide käibele laskmise otsustamiseks moodustab universaalse postiteenuse osutaja vähemalt kuueliikmelise emissioonikomisjoni (edaspidi komisjon), kuhu kuuluvad ajaloo-, kunsti- ja filateeliaeksperdid ning posti- ja trükiala spetsialistid.

  (2) Komisjon koostab ja kinnitab postmarkide käibele laskmise iga-aastase temaatilise plaani ning kiidab heaks postmarkide kavandid.

  (3) Komisjon lähtub postmarkide käibele laskmise temaatilise plaani koostamisel Eesti riigielu-, ajaloo-, kultuuri-, loodus- ja muude tähtsündmuste kajastamise ning postikorralduse praktilisest vajadusest.

§ 4.  Postmarkide käibele laskmine

  (1) Universaalse postiteenuse osutaja korraldab vastavalt komisjoni poolt kinnitatud postmarkide temaatilisele plaanile postmarkide käibele laskmise, sealhulgas kinnitab postmarkide trükiarvu, käibele laskmise tähtpäeva, käibele laskmise numbri, nimiväärtuse ja vajadusel lisaväärtuse ning korraldab postmarkide trükkimise.

  (2) Lisaväärtusega postmarkide käibele laskmine on lubatud heategevuslikul eesmärgil ning lisaväärtus peab olema postmargi nimiväärtusest selgesti eristatav.

  (3) Universaalse postiteenuse osutaja teeb hiljemalt iga aasta 31. detsembril oma asukohas ja veebilehel avalikult kättesaadavaks informatsiooni järgmise kalendriaasta postmarkide käibele laskmise aja kohta.

  (4) Postmargi käibele laskmisest teavitab universaalse postiteenuse osutaja Ülemaailmset Postiliitu ja teiste riikide postiadministratsioone ülemaailmse postikonventsiooniga kehtestatud korras.

  (5) Postmarkide müüki alustab universaalse postiteenuse osutaja nende käibele laskmise päeval.

  (6) Postimargi käibele laskmise järgselt antakse tasuta üle kaks postmargi trükipoognat Postimuuseumile ja Eesti Rahvusraamatukogule.

§ 5.  Postmarkide kehtetuks tunnistamine

  (1) Universaalse postiteenuse osutaja tunnistab postmargid kehtetuks rahareformi läbiviimisel, kui sellega kaasneb postmargi rahalise väärtuse muutumine, või muudel seadusest tulenevatel juhtudel.

  (2) Postmargi kehtetuks tunnistamisest teatab universaalse postiteenuse osutaja Ülemaailmsele Postiliidule ja teiste riikide postiadministratsioonidele ning avaldab postmargi kehtetuks tunnistamise teate vähemalt ühes üleriigilise levikuga päevalehes.

  (3) Postmargi kehtetuks tunnistamise teates näidatakse kehtetuks tunnistamise kuupäev, kehtetuks tunnistamisele kuuluva postmargi käibele laskmise number, nimiväärtus ja trükiarv.

  (4) Teave kehtetuks tunnistatud postmarkide kohta peab olema avalikult kättesaadav universaalse postiteenuse osutaja postkontorites ja veebilehel.

§ 6.  Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub 2006. aasta 1. juulil.

Minister Edgar SAVISAAR


Kantsler Marika PRISKE

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json