Teksti suurus:

Toorpiima käitlemise hügieeninõuded

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2018
Avaldamismärge:RTL 2006, 49, 897

Toorpiima käitlemise hügieeninõuded

Vastu võetud 15.06.2006 nr 71

Määrus kehtestatakse «Toiduseaduse» § 26 lõike 3, «Loomatauditõrje seaduse» § 171 lõike 5 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 853/2004, millega sätestatakse loomset päritolu toidu hügieeni erireeglid (ELT L 139, 30.04.2004, lk 55–205), artikli 1 lõike 4 ning artikli 10 lõike 8 punkti a alusel.

1. jagu
Üldsäte

§ 1.  Reguleerimisala

  Määruses kehtestatakse toorpiima käitlemise hügieeninõuded sellises loomapidaja majapidamises ja ettevõttes, kus tegeletakse piima tootmisega (edaspidi piimatootmisettevõte), ning sellise toorpiima väikeses koguses käitlemise hügieeninõuded, mida tootja pakub müügiks, müüb või annab muul viisil tasu eest või tasuta üle (edaspidi turustamine) oma Eestis asuvast piimatootmisettevõttest otse tarbijale.

2. jagu
Toorpiima, välja arvatud väikeses koguses otse tarbijale turustamiseks mõeldud toorpiima, käitlemise nõuded

§ 2.  Toorpiima, välja arvatud väikeses koguses otse tarbijale turustamiseks mõeldud toorpiima, tootmise nõuded

  (1) Toorpiim on piim, mis on saadud tehistingimustes peetava looma piimanäärmeeritisena ning mida ei ole kuumutatud üle 40 °C ega töödeldud muul samaväärse mõjuga viisil.

  (2) Toorpiima, välja arvatud väikeses koguses otse tarbijale mõeldud toorpiima, toodetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 853/2004, millega sätestatakse loomset päritolu toidu hügieeni erireeglid (ELT L 139, 30.04.2004, lk 55–205), lisa III jao IX peatüki I osa I hügieeninõuete kohaselt.

  (3) Piimatootmisettevõte peab vastama Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 853/2004 lisa III jao IX peatüki I osa II hügieeninõuetele.

  (4) Toorpiim peab vastama Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 853/2004 lisa III jao IX peatüki I osa III nõuetele, sealhulgas mikrobioloogilistele kriteeriumidele.

§ 3.  Toorpiima turustamine toorpiima kokkuostjale või töötlejale

  (1) Toorpiima, välja arvatud väikeses koguses otse tarbijale mõeldud toorpiima, turustamiseks piimatootmisettevõttest toorpiima kokkuostjale või töötlejale peab olema veterinaartõend.

  (2) Volitatud veterinaararst väljastab veterinaartõendi kehtivusajaga kuni kuus kuud. Veterinaartõendiga tõendatakse, et toorpiim pärineb kliiniliselt tervelt loomalt ning karjast ja piirkonnast, mille kohta ei ole loomataudi esinemise ega kahtluse tõttu kehtestatud liikumise piirangut.

§ 4.  Toorpiima turustamine otse tarbijale või jaekaubandusettevõtjale

  (1) Otse tarbijale või jaekaubandusettevõtjale turustatav toorpiim peab lisaks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 853/2004 lisa III jao IX peatüki I osas III toodud mikrobioloogilistele kriteeriumidele vastama järgmistele nõuetele:
  1) üks kord kuus toorpiimas pidurdusainete jääkide esinemise suhtes tehtud analüüsimise tulemus on negatiivne;
  2) kord kahe kuu jooksul toorpiimas Staphylococcus aureuse esinemise suhtes tehtud analüüsimise tulemus on alla 500/ml.

  (2) Toorpiima turustamiseks otse tarbijale turul, tänaval ja teises üldsusele avatud samalaadses kohas ning jaekaubandusettevõtjale, kes turustab selle oma Eestis asuvast jaekaubandusettevõttest otse tarbijale, peab olema § 3 lõikes 2 nimetatud veterinaartõend, millele kantakse teave lõikes 1 nimetatud laboratoorsete analüüside tulemuste ning müügikoha kohta. Jaekaubandusettevõtteks loetakse ka toitlustusettevõte, sealhulgas ettevõte või asutus, nagu näiteks kool või lasteaed, kus tegeletakse muu hulgas ka toitlustamisega.

3. jagu
Väikeses koguses otse tarbijale turustamiseks mõeldud toorpiima käitlemise hügieeninõuded

§ 5.  Väikeses koguses otse tarbijale turustamiseks mõeldud toorpiima käitlemine

  (1) Määruse tähenduses on otse tarbijale turustamiseks mõeldud toorpiima väike kogus loomaliikide kaupa järgmine:
  1) lehma toorpiim – kuni 100 kg päevas või kuni 700 kg nädalas;
  2) kitse toorpiim – kuni 20 kg päevas;
  3) ute toorpiim – kuni 10 kg päevas.

  (2) Väikeses koguses toorpiima ja selle käitlemise suhtes ei kohaldata määruse teise jao nõudeid.

  (3) Toorpiim peab pärinema kliiniliselt tervelt loomalt ning karjast ja piirkonnast, mille kohta ei ole loomataudi esinemise ega kahtluse tõttu kehtestatud liikumise piirangut.

  (4) Toorpiim peab pärinema karjast, mis on «Loomatauditõrje seaduse» § 43 lõike 2 alusel kehtestatud loomatauditõrje eeskirjade kohaselt tunnistatud brutselloosi- ja tuberkuloosivabaks, või loomalt, keda on uuritud brutselloosi ja tuberkuloosi esinemise suhtes ja kelle uurimise tulemus on negatiivne.

  (5) Toorpiim peab pärinema loomalt, kellele ei ole manustatud ravimeid ega teisi veterinaarpreparaate, mille keeluaeg kestab, ja kellele ei ole manustatud keelatud aineid ega tooteid.

  (6) Vahetult pärast lüpsi hoitakse toorpiima tingimustes, mis takistavad toorpiima riknemist ning saastumist. Toorpiim jahutatakse viivitamata temperatuurini mitte üle 8 °C igapäevase turustamise puhul või temperatuurini mitte üle 6 °C, kui turustamine ei toimu iga päev.

  (7) Toorpiima toodetakse ja hoitakse piimatootmisettevõttes hea hügieenitava kohaselt.

  (8) Väikeses koguses toorpiima võib turustada üksnes piimatootmisettevõttest tarbijale.

4. jagu
Jõustumine

§ 6.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juulil 2006. a.

Ester TUIKSOO
Minister

Ants NOOT
Kantsler

/otsingu_soovitused.json