Teksti suurus:

Mootorsõidukijuhi, trammijuhi ja juhtimisõiguse taotleja tervisenõuded, eelneva ja perioodilise tervisekontrolli tingimused ja kord ning tervisetõendite vormid

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2011
Avaldamismärge:RT I, 04.01.2011, 6

Mootorsõidukijuhi, trammijuhi ja juhtimisõiguse taotleja tervisenõuded, eelneva ja perioodilise tervisekontrolli tingimused ja kord ning tervisetõendite vormid1

Vastu võetud 29.09.2005 nr 257
RT I 2005, 53, 426
jõustumine 16.10.2005

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
28.05.2009RT I 2009, 28, 17207.06.2009
27.12.2010RT I, 04.01.2011, 307.01.2011

Määrus kehtestatakse «Liiklusseaduse» § 281 lõike 4 ja § 72 lõike 4 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse mootorsõidukijuhi, trammijuhi ja juhtimisõiguse taotleja (edaspidi juht) tervisenõuded, eelneva ja perioodilise tervisekontrolli tingimused ja kord ning tervisetõendite vormid.

2. peatükk TERVISENÕUDED 

§ 2.  Tervise üldnõuded

 (1) Juht peab füüsiliselt ja psüühiliselt olema võimeline mootorsõidukit juhtima ning tal ei tohi olla haigusi või tervisehäireid, mis takistavad mootorsõiduki ohutult juhtimist.

 (2) Tervisenõuded kehtestatakse järgmiselt:
 1) 1. gruppi kuuluvad A-, B-, BE-kategooriate ja nende alamkategooriate mootorsõidukite juhid (välja arvatud B-kategooria taksode juhid ning A- ja B-kategooriate alarmsõidukite juhid), R-kategooria traktorite juhid ja liikurmasinate juhid;
 2) 2. gruppi kuuluvad C-, CE-, D-, DE-kategooriate ja nende alamkategooriate mootorsõidukite juhid, T-kategooria traktorite juhid ja liikurmasinate juhid, B-kategooria taksode juhid, A- ja B-kategooriate alarmsõidukite juhid, trammijuhid ning mootorsõidukijuhtide õpetajad.

§ 3.  Tervisenõuded 1. gruppi kuuluvale juhile

 (1) 1. gruppi kuuluva juhi nägemine peab vastama järgmistele nõuetele:
 1) korrektsiooniga (vajaduse korral korrigeerivate läätsedega) nägemisteravus mõlema silmaga koos nägemisel ei tohi olla väiksem kui 0,5;
[RT I, 04.01.2011, 3 - jõust. 07.01.2011]
 2) horisontaalvaateväli ei tohi olla alla 120 kraadi, vaatevälja laiendus ei tohi olla alla 50 kraadi paremale ja vasakule ning 20 kraadi üles ja alla. Vaatevälja keskse osa 20 kraadi raadiuses ei tohi esineda defekti;
[RT I, 04.01.2011, 3 - jõust. 07.01.2011]
 3) korrektsiooniga nägemisteravus ainsa nägeva silma korral (teise silma nägemine on kadunud või diploopia tõttu saab kasutada ainult üht silma) peab olema vähemalt 0,5, ainsa nägeva silma vaateväli normaalne ja isik monokulaarse nägemisega kohanenud. Ühest silmast nägemise kaotamise korral (sh diploopia) on lubatud mootorsõidukit juhtida pärast 6-kuulist kohanemisperioodi;
[RT I, 04.01.2011, 3 - jõust. 07.01.2011]
 4) hämaras nägemine ja adaptatsioon pimestamise suhtes peavad olema normaalsed.

 (2) Kuulmishäirete esinemise korral peab 1. gruppi kuuluval juhil olema normaalne vaateväli ja juht peab kasutama kuuldeaparaati, kui selle kasutamine on näidustatud.

 (3) Jäsemete puude või liikumistakistuse korral on 1. gruppi kuuluval juhil lubatud mootorsõidukit juhtida pärast selle asjakohast ümberehitamist või kohandamist.

 (4) Suhkurdiabeedi diagnoosiga 1. gruppi kuuluval juhil:
 1) peavad olema tervisekontrolli tegeva arsti hinnangul piisavad teadmised hüpoglükeemiast ja hüpoglükeemiast tingitud ohtudest;
 2) peab olema läbitud arstlik läbivaatus vähemalt üks kord viie aasta jooksul.
[RT I, 04.01.2011, 3 - jõust. 07.01.2011]

§ 4.  Meditsiinilised vastunäidustused 1. gruppi kuuluvale juhile

 (1) 1. gruppi kuuluval juhil ei ole lubatud mootorsõidukit juhtida:
 1)
[Kehtetu - RT I, 04.01.2011, 3 - jõust. 07.01.2011]
 2) südamehaiguse puhul, millega kaasnevad tõsised rütmihäired, rahuoleku stenokardia või rasked infarktijärgsed tüsistused;
 3) kõrgvererõhutõve III staadiumi korral;
 4) alkoholisõltuvuse korral;
 5) sõltuvuse korral kannabinoididest, opioididest, stimulaatoritest, rahustitest, uinutitest, hallutsinogeenidest ja lenduvatest lahustitest või nende ainete kuritarvitamise korral;
 6) psühhotroopsete ainete ja juhtimisvõimet alandavate ravimite tarvitamise ajal;
 7) vestibulaaraparaadi raskete funktsioonihäirete (sh Meniere’i tõbi) korral;
 8) suhkurdiabeedi korral, välja arvatud juhul, kui ühe aasta jooksul ei ole esinenud korduvaid raskeid hüpoglükeemilisi juhte;
[RT I, 04.01.2011, 3 - jõust. 07.01.2011]
 9) teadvusekaotuse hoogude esinemise ja langetõve korral, välja arvatud juhul, kui teadvusekaotuse hooge ei ole esinenud ühe aasta vältel;
[RT I, 04.01.2011, 3 - jõust. 07.01.2011]
 10) raskekujulise psüühika-, isiksus- ja käitumishäire ja vaimse arengu peetuse esinemise korral;
 11) kaasasündinud, trauma- või neurokirurgilise operatsiooni järgse või haigusest põhjustatud psüühikahäire esinemise korral;
 12) muude haiguste korral, mis võivad alandada juhtimisvõimet ja mõjutada ohutu sõitmise võimet.

 (2) Erandjuhul võib eriarstiabi osutava juriidilise isiku juurde moodustatud liiklusmeditsiini komisjon (edaspidi liiklusmeditsiini komisjon) lubada isikut raviva arsti soovituse põhjal 1. gruppi kuuluval juhil mootorsõidukit juhtida lõike 1 punktides 7–9, 11 ja 12 nimetatud vastunäidustuste esinemise korral, määrates vajadusel juhi terviseseisundi tõttu rakendatava erinõude või piirangu.

§ 5.  Tervisenõuded 2. gruppi kuuluvale juhile

 (1) 2. gruppi kuuluva juhi nägemine peab vastama järgmistele nõuetele:
 1) korrigeerimata nägemisteravus mõlemas silmas ei tohi olla alla 0,05;
 2) nägemisteravus paremini nägeva silmaga ei tohi olla alla 0,8 ja halvemini nägeva silmaga alla 0,1, kusjuures talutava korrektsiooni saamiseks võib kasutada prille või kontaktläätsi, mille tugevus ei ületa pluss või miinus 8 dioptriat;
[RT I, 04.01.2011, 3 - jõust. 07.01.2011]
 3) vaatevälja horisontaalne piir ei tohi olla alla 160 kraadi, vaatevälja laiendus ei tohi olla alla 70 kraadi vasakule ja paremale ning 30 kraadi üles ja alla. Vaatevälja keskse osa 30 kraadi raadiuses ei tohi esineda defekti;
[RT I, 04.01.2011, 3 - jõust. 07.01.2011]
 4) hämaras nägemine ja adaptatsioon pimestamise suhtes peavad olema normaalsed.

 (2) 2. gruppi kuuluva juhi kuulmine (ka kuuldeaparaati kasutades) peab olema normaalne.

 (3) Suhkurdiabeedi diagnoosiga 2. gruppi kuuluval juhil:
 1) peavad olema tervisekontrolli tegeva liiklusmeditsiini komisjoni hinnangul piisavad teadmised hüpoglükeemiast ja hüpoglükeemiast tingitud ohtudest;
 2) peab olema läbitud arstlik läbivaatus vähemalt üks kord kolme aasta jooksul;
 3) puuduvad suhkurdiabeediga seotud tüsistused, mis arsti (liiklusmeditsiini komisjoni) hinnangul võiksid mõjutada sõiduki juhtimise võimet.
[RT I, 04.01.2011, 3 - jõust. 07.01.2011]

§ 6.  Meditsiinilised vastunäidustused 2. gruppi kuuluvale juhile

 (1) 2. gruppi kuuluval juhil ei ole lubatud mootorsõidukit juhtida:
 1) diploopia korral;
 2) teadvusekaotuse hoogude esinemisel;
 3) langetõve korral, välja arvatud juhul, kui langetõve viimasest haigushoost on möödunud vähemalt viis aastat;
[RT I, 04.01.2011, 3 - jõust. 07.01.2011]
 4) raskekujulise või püsiva psüühika-, isiksus- ja käitumishäire ja vaimse arengu peetuse esinemise korral;
 5) kaasasündinud, trauma- või neurokirurgilise operatsiooni järgse või haigusest põhjustatud psüühikahäire esinemise korral;
 6) suhkurdiabeedi korral, välja arvatud juhul, kui ühe aasta jooksul ei ole esinenud rasket hüpoglükeemilist juhtu;
[RT I, 04.01.2011, 3 - jõust. 07.01.2011]
 7) alkoholisõltuvuse korral;
 8) sõltuvuse korral kannabinoididest, opioididest, stimulaatoritest, rahustitest, uinutitest, hallutsinogeenidest ja lenduvatest lahustitest või nende ainete kuritarvitamise korral;
 9) psühhotroopsete ainete ja juhtimisvõimet alandavate ravimite tarvitamise ajal;
 10) jäsemete raske puude või liikumistakistuse esinemise korral;
 11) südame raskete rütmihäirete, koronaarhaiguse, infarktijärgsete tüsistuste ja kõrgvererõhutõve III staadiumi korral;
 12) vestibulaaraparaadi raskete funktsioonihäirete (sh Meniere’i tõbi) korral;
 13) juhtimisvõimet alandavate muude haiguste esinemise korral;
 14) kahjustatud kontrasttundlikkuse esinemise korral.
[RT I, 04.01.2011, 3 - jõust. 07.01.2011]

 (2) Erandjuhul võib liiklusmeditsiini komisjon lubada isikut raviva arsti soovituse põhjal 2. gruppi kuuluval juhil mootorsõidukit juhtida lõike 1 punktis 13 nimetatud vastunäidustuse esinemise korral, määrates vajadusel juhi terviseseisundi tõttu rakendatava erinõude või piirangu.

3. peatükk TERVISEKONTROLLI TINGIMUSED JA KORD 

§ 7.  Tervisekontrolli tegija

 (1) 1. gruppi kuuluvatele juhtidele, C- ja CE-kategooriate ning nende alamkategooriate mootorsõidukite juhtidele teeb tervisekontrolli perearst, kaasates vajadusel teisi eriarste.

 (2) 2. gruppi kuuluvatele juhtidele (välja arvatud C- ja CE-kategooriate ning nende alamkategooriate mootorsõidukite juhtidele) teeb tervisekontrolli liiklusmeditsiini komisjon.

 (3) Paragrahvi 4 lõikes 2 ja § 6 lõikes 2 nimetatud juhul teeb tervisekontrolli otsuse liiklusmeditsiini komisjon.

 (4) Juhile, kellel on «Liiklusseaduse» § 20 lõike 7 alusel tuvastatud liiklusohtlik haigusseisund ja kes on sõiduki juhtimiselt kõrvaldatud «Liiklusseaduse» § 201 lõike 2 punkti 6 alusel, teeb tervisekontrolli liiklusmeditsiini komisjon.

§ 8.  Tervisekontrolli läbimine

 (1) Eelneva tervisekontrolli peab juhtimisõiguse taotleja läbima mitte varem kui kuus kuud enne mootorsõidukijuhi koolituse algust.

 (2) Perioodilise tervisekontrolli peab juht läbima iga 10 aasta järel.
[RT I 2009, 28, 172 - jõust. 07.06.2009]

 (3) Üle 65-aastane 1. gruppi kuuluv juht ja üle 50-aastane 2. gruppi kuuluv juht peavad perioodilise tervisekontrolli läbima iga 5 aasta järel.
[RT I 2009, 28, 172 - jõust. 07.06.2009]

 (4) Tervisekontrolli tegija otsuse alusel, mis lähtub juhi terviseseisundist, peab juht läbima perioodilise tervisekontrolli lõigetes 2 ja 3 sätestatust sagedamini.
[RT I 2009, 28, 172 - jõust. 07.06.2009]

 (5) Muul kui lõigetes 2 ja 3 sätestatud juhul peab juht tervisekontrolli läbima:
 1) kui tal on «Liiklusseaduse» § 20 lõike 7 alusel tuvastatud liiklusohtlik haigusseisund ja ta on sõiduki juhtimiselt kõrvaldatud sama seaduse § 201 lõike 2 punkti 6 alusel;
 2) arsti korraldusel juhul, kui arstliku läbivaatuse käigus selgub, et juhi terviseseisund ei vasta kehtestatud tervisenõuetele.
[RT I 2009, 28, 172 - jõust. 07.06.2009]

§ 9.  Tervisekontrolli tegemine

 (1) Juhil peab tervisekontrollile tulles kaasas olema isikut tõendav dokument ning alaliselt või ajutiselt juhtimise ajal kasutatavad abivahendid (prillid, kontaktläätsed, kuulmisaparaat, proteesid jms). Paragrahvi 8 lõike 2 punktis 4 sätestatud juhul peab isik enne tervisekontrolli läbimist esitama tervisekontrolli tegijale ka sõiduki juhtimiselt kõrvaldamise otsuse.

 (2) Enne tervisekontrolli läbimist esitab juht tervisekontrolli tegijale isikut tõendava dokumendi ning seejärel täidab lisas 1 toodud tervisekontrolli kaardi tervisedeklaratsiooni osa. Juht kinnitab tervisekontrolli kaardi esimeses osas esitatud andmete õigsust oma allkirjaga.

 (3) Tervisekontrolli tegija teeb või korraldab juhi terviseseisundi tervisenõuetele vastavuse hindamiseks vajalikud terviseuuringud ning kannab terviseuuringute tulemused tervisekontrolli kaardi teisele osale. Terviseuuringute tulemusi tõendavaid dokumente säilitatakse koos juhi tervisekontrolli kaardiga.

 (4) Arvestades juhi terviseseisundi vastavust tervisenõuetele, otsustab tervisekontrolli tegija, kas juht võib või ei või mootorsõidukit juhtida.

 (5) Juhi terviseseisundist tulenevalt võib tervisekontrolli tegija määrata juhi terviseseisundi tõttu rakendatava erinõude või piirangu, lähtudes «Liiklusseaduse» § 24 lõike 8 alusel kehtestatud juhiloale kantavatest juhi terviseseisundist tulenevatest meditsiinilistest näidustustest.

 (6) Tervisekontrolli tegija kannab tervisekontrolli tegija otsuse juhi tervisekontrolli kaardi kolmandale osale.

 (7) Tervisekontrolli tegija tutvustab ja selgitab juhile tema tervisekontrolli terviseuuringute tulemusi ja tervisekontrolli alusel tehtud otsust ning võtab juhilt selle kohta tervisekontrolli kaardile allkirja.

§ 10.  Tervisetõendi vormistamine ja väljastamine

 (1) Tervisekontrolli tegija vormistab tervisekontrolli kaardi alusel lisas 2 toodud vormi kohase tervisetõendi ja väljastab selle juhile.

 (2) Juhi terviseseisundi tõttu rakendatava erinõude või piirangu märgib tervisekontrolli tegija juhi tervisetõendile.

 (3) Perearsti poolt väljastatavale tervisetõendile kirjutab alla perearst.

 (4) Liiklusmeditsiini komisjoni poolt väljastatavale tervisetõendile kirjutavad alla kõik juhi tervisekontrollis osalenud liiklusmeditsiini komisjoni liikmed.

§ 11.  Tervisekontrolli dokumentide säilitamine

  Tervishoiuteenuse osutaja säilitab tervisekontrolli kaarte ja terviseuuringute tulemusi paberkandjal või elektroonilisel kujul 15 aastat juhile viimase tervisekontrolli tegemisest arvates.

4. peatükk RAKENDUSSÄTE 

§ 12.  Enne käesoleva määruse jõustumist väljastatud tervisetõendi kehtivus

  Tervisetõend, mis on väljastatud enne käesoleva määruse jõustumist, kehtib tervisetõendil märgitud kuupäevani või kuupäeva puudumisel juhiloa kehtivusaja lõpuni.


1Euroopa Ühenduste Nõukogu direktiiv 91/439/EMÜ juhilubade kohta (EÜT L 237, 24.08.1991, lk 1–24).

Lisa 1 Tervisekontrolli kaart

Lisa 2 Mootosõidukijuhi tervisetõend