Teksti suurus:

Konkurentsi kahjustavate või kahjustada võivate spetsialiseerumiskokkulepete sõlmimiseks loa andmine (grupierand)

Konkurentsi kahjustavate või kahjustada võivate spetsialiseerumiskokkulepete sõlmimiseks loa andmine (grupierand) - sisukord
Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2022
Avaldamismärge:RT I, 04.01.2011, 11

Konkurentsi kahjustavate või kahjustada võivate spetsialiseerumiskokkulepete sõlmimiseks loa andmine (grupierand)

Vastu võetud 30.12.2010 nr 197

Määrus kehtestatakse „Konkurentsiseaduse” § 7 lõike 1 alusel.

§ 1.  Üldsätted

  (1) Määrusega antakse üldine luba (grupierand) konkurentsi kahjustavaks või kahjustada võivaks ühepoolseks spetsialiseerumiskokkuleppeks, vastastikuseks spetsialiseerumiskokkuleppeks või ühistootmiskokkuleppeks kahe või enama ettevõtja vahel.

  (2) Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) spetsialiseerumiskokkulepe on kokkulepe, kooskõlastatud tegevus või ettevõtjate ühenduse otsus, mis käsitleb tingimusi, mille alusel ettevõtjad kaupade tootmise alal spetsialiseeruvad, sealhulgas ühepoolne spetsialiseerumiskokkulepe, vastastikune spetsialiseerumiskokkulepe ja ühistootmiskokkulepe;
  2) ühepoolne spetsialiseerumiskokkulepe on kahe samal tooteturul tegutseva ettevõtja vaheline spetsialiseerumiskokkulepe, mille alusel üks pool nõustub täielikult või osaliselt lõpetama teatava kauba valmistamise või hoiduma selle valmistamisest ning ostma kõnealust kaupa teiselt poolelt, kes nõustub seda kaupa tootma ja tarnima;
  3) vastastikune spetsialiseerumiskokkulepe on kahe või enama samal tooteturul tegutseva ettevõtja vaheline spetsialiseerumiskokkulepe, mille alusel pooled täielikult või osaliselt lõpetavad teatud erineva kauba valmistamise või hoiduvad selle valmistamisest ning ostavad seda kaupa teistelt pooltelt, kes nõustuvad seda kaupa tootma ja tarnima;
  4) ühistootmiskokkulepe on spetsialiseerumiskokkulepe, mille alusel kaks või enam kokkuleppe pooleks olevat ettevõtjat toodavad teatud kaupa ühiselt;
  5) ainuõiguslik ostukohustus on kohustus osta spetsialiseerumiskokkuleppe objektiks olevat kaupa üksnes poolelt, kes on nõustunud seda tarnima;
  6) ainuõiguslik tarnekohustus on kohustus mitte tarnida spetsialiseerumiskokkuleppe objektiks olevat kaupa muule konkureerivale ettevõtjale;
  7) ühisturustamine on kokkuleppe poolte poolt kauba turustamine ühiselt ühise rühma, organisatsiooni või ettevõtja kaudu või mittekonkureeriva ettevõtja turustajaks nimetamise kaudu.

§ 2.  Grupierandi kohaldumise tingimused

  (1) Grupierand kohaldub tingimusel, et spetsialiseerumiskokkuleppe poolte ühine turuosa ei ole suurem kui 20% kaubaturust.

  (2) Grupierand kohaldub ka nende spetsialiseerumiskokkuleppes sisalduvate sätete suhtes, mis on seotud intellektuaalomandi õiguste litsentsimisega või selliste õiguste loovutamisega ühele või enamale poolele, tingimusel, et kõnealused sätted ei ole kokkuleppe esmaseks objektiks, kuid on otseselt seotud nende rakendamisega ja on selleks vajalikud.

  (3) Grupierand kohaldub ka siis, kui:
  1) pooled võtavad endale spetsialiseerumiskokkuleppe raames ainuõigusliku ostukohustuse või ainuõigusliku tarnekohustuse;
  2) pooled kasutavad spetsialiseerumiskokkuleppe alusel toodetava kauba müügiks ühisturustamist ega müü seda kaupa iseseisvalt.

  (4) Lõikes 1 nimetatud turuosa arvutamisel võetakse aluseks eelneva kalendriaasta andmed.

§ 3.  Grupierandi kohaldumata jätmine

  Grupierand ei kohaldu spetsialiseerumiskokkuleppele, mille eesmärgiks on otseselt või kaudselt, kas kokkuleppe alusel või muude poolte kontrolli all olevate teguritega koosmõjus:
  1) kolmandate isikute suhtes kauba hinna kindlaksmääramine;
  2) tootmise või müügimahu piiramine;
  3) kaubaturgude või klientide jagamine.

§ 4.  Grupierandi kohaldumist mittevälistavad piirangud

  (1) Grupierand kohaldub § 3 punktis 1 nimetatud piirangut sisaldavale kokkuleppele, kui piirang seisneb ühisturustuse raames kauba hinna määramises vahetutele klientidele.

  (2) Grupierand kohaldub § 3 punktis 2 nimetatud piirangut sisaldavale kokkuleppele, kui piirang seisneb:
  1) ühepoolse või vastastikuse spetsialiseerumiskokkuleppe alusel toodetavate kaupade kokkulepitud koguste kindlaksmääramises;
  2) ühistootmiskokkuleppes tootmisvõimsuse ja -mahu kindlaksmääramises;
  3) ühisturustamise kasutamisel müügiplaanide määramises.

§ 5.  Rakendussätted

  (1) Määrus kehtib kuni 31. detsembrini 2022. a.

  (2) Enne käesoleva määruse jõustumist sõlmitud spetsialiseerumiskokkulepet, mis ei vasta määruses sätestatud grupierandi tingimustele, kuid on kooskõlas Vabariigi Valitsuse 18. juuni 2002. a määruses nr 196 „Konkurentsi kahjustavate või kahjustada võivate horisontaalsete kokkulepete sõlmimiseks loa andmine (grupierand)” (RT I 2002, 52, 331; 2004, 77, 528) sätestatud tingimustega, võib rakendada kuni 31. detsembrini 2011. a.

Andrus Ansip
Peaminister

Juhan Parts
Majandus- ja kommunikatsiooniminister

Heiki Loot
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json