Teksti suurus:

Rahandusministri 27. aprilli 2004. a määruse nr 100 „Nõuded tollilaole, tolliterminalile ja hoiukohale, tollilao, tolliterminali ja hoiukoha pidamise loa väljastamise, loa kehtivuse peatamise ja kehtetuks tunnistamise ning kauba hoidmise kord” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.01.2012
Avaldamismärge:RT I, 04.01.2012, 1

Rahandusministri 27. aprilli 2004. a määruse nr 100 „Nõuded tollilaole, tolliterminalile ja hoiukohale, tollilao, tolliterminali ja hoiukoha pidamise loa väljastamise, loa kehtivuse peatamise ja kehtetuks tunnistamise ning kauba hoidmise kord” muutmine

Vastu võetud 27.12.2011 nr 62

Määrus kehtestatakse „Tolliseaduse” § 30 lõike 9 ja § 52 lõike 4 alusel.

Rahandusministri 27. aprilli 2004. a määrust nr 100 „Nõuded tollilaole, tolliterminalile ja hoiukohale, tollilao, tolliterminali ja hoiukoha pidamise loa väljastamise, loa kehtivuse peatamise ja kehtetuks tunnistamise ning kauba hoidmise kord” (RTL 2004, 54, 919; RT I 2010, 25, 126) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 22 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Tollil on õigus tolliterminali ja hoiukoha laoarvestuse pidaja vabastada osaliselt või täielikult lõikes 2 loetletud andmete kajastamisest laoarvestuses, kui andmed on tollile kättesaadavad muul moel ning selle tagajärjel ei raskene tollijärelevalve teostamine.”;

2) paragrahvi 28 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Tollil on õigus tollilao ja tolliterminali laoarvestuse aruande esitaja vabastada osaliselt või täielikult lõikes 1 nimetatud aruande esitamisest lõikes 4 nimetatud viisil, kui aruande aluseks olevad andmed on tollile kättesaadavad muul moel ning selle tagajärjel ei raskene tollijärelevalve teostamine.”.

Jürgen Ligi
Minister

Ivar Sikk
Riigi eelarvepoliitika asekantsler kantsleri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json