Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 28. aprilli 2004. a määruse nr 154 „Nõuded loomade ja loomsete saaduste impordiks ettenähtud piiripunktile ja piiripunktide lahtioleku ajad, piiripunktide Euroopa Komisjoni loetellu kandmise ja sealt väljaarvamise alused, nõuded menetlusele ja menetlemise kord” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.01.2012
Avaldamismärge:RT I, 04.01.2012, 2

Vabariigi Valitsuse 28. aprilli 2004. a määruse nr 154 „Nõuded loomade ja loomsete saaduste impordiks ettenähtud piiripunktile ja piiripunktide lahtioleku ajad, piiripunktide Euroopa Komisjoni loetellu kandmise ja sealt väljaarvamise alused, nõuded menetlusele ja menetlemise kord” muutmine

Vastu võetud 22.12.2011 nr 182

Määrus kehtestatakse „Loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi veterinaarjärelevalve seaduse” § 19 lõike 6 alusel.

Vabariigi Valitsuse 28. aprilli 2004. a määruses nr 154 „Nõuded loomade ja loomsete saaduste impordiks ettenähtud piiripunktile ja piiripunktide lahtioleku ajad, piiripunktide Euroopa Komisjoni loetellu kandmise ja sealt väljaarvamise alused, nõuded menetlusele ja menetlemise kord” (RT I 2004, 35, 247; 2010, 32, 159) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse normitehniline märkus 1 sõnastatakse järgmiselt:

1 Nõukogu direktiiv 91/496/EMÜ, millega nähakse ette ühendusse kolmandatest riikidest saabuvate loomade veterinaarkontrolli korraldamise põhimõtted ning muudetakse direktiive 89/662/EMÜ, 90/425/EMÜ ja 90/675/EMÜ (EÜT L 268, 24.9.1991, lk 56–68), muudetud direktiividega 91/628/EMÜ (EÜT L 340, 11.12.1991, lk 17–27), 95/29/EÜ (EÜT L 148, 30.6.1995, lk 52–63), 96/43/EÜ (EÜT L 162, 1.7.1996, lk 1–13), 2006/104/EÜ (ELT L 363, 20.12.2006, lk 352–367), 2008/73/EÜ (ELT L 219, 14.8.2008, lk 40–54) ja otsusega 92/438/EMÜ (EÜT L 243, 25.8.1992, lk 27–31);
nõukogu direktiiv 97/78/EÜ, milles sätestatakse kolmandatest riikidest ühendusse toodavate toodete veterinaarkontrolli põhimõtted (EÜT L 24, 30.1.1998, lk 9–30), muudetud direktiiviga 2006/104/EÜ (ELT L 363, 20.12.2006, lk 352–367) ja määrusega (EÜ) nr 882/2004 (ELT L 165, 30.4.2004, lk 1–141).”;

2) määruse lisa kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

Andrus Ansip
Peaminister

Helir-Valdor Seeder
Põllumajandusminister

Heiki Loot
Riigisekretär

Lisa Piiripunktide lahtioleku ajad

/otsingu_soovitused.json