Teksti suurus:

Nõuded elutähtsa teenuse osutajast elektriettevõtja päästetööd tegevale päästeüksusele ja päästeüksuse koostöö kord päästeasutusega

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.01.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
Avaldamismärge:RT I, 04.01.2012, 4

Nõuded elutähtsa teenuse osutajast elektriettevõtja päästetööd tegevale päästeüksusele ja päästeüksuse koostöö kord päästeasutusega

Vastu võetud 29.12.2011 nr 185

Määrus kehtestatakse „Elektrituruseaduse” § 212 lõike 3 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1. Üldnõuded

 (1) Elutähtsa teenuse osutajaks oleval tootjal, kelle elektrijaama netovõimsus on suurem kui 200 MW, peab olema elektrijaamas ja selle territooriumil (edaspidi elektrijaam) päästetöö tegemiseks päästeüksus või päästetöö tagamise leping isikuga, kellel on päästeüksus.

 (2) Päästetööd elektrijaamas juhib Päästeameti päästetöö juht.

2. peatükk Nõuded päästeüksusele, päästeüksuse ülesanded ja töökorraldus 

§ 2. Päästeüksus

 (1) Päästeüksust juhib päästeüksuse juht, kes vastutab päästeüksusele kehtestatud nõuete täitmise ning tehnika ja varustuse korrashoiu eest.

 (2) Päästeüksus koosneb päästekomandost, päästemeeskondadest, tehnikast ja varustusest.

 (3) Päästekomando on hoone, mis koosneb autotehnika garaažist, päästemeeskonna ruumidest ning tehnika ja varustuse nõuetekohase hooldamise ja remontimise ruumidest.

 (4) Päästemeeskond koosneb ühest suitsusukeldumisõigusega päästeüksuse meeskonnavanemast ja vähemalt neljast suitsusukeldumisõigusega päästeüksuse päästjast. Päästemeeskond peab olema võimeline päästetööl iseseisvalt tegutsema.

 (5) Tehnika ja varustus koosneb üld- ja eriotstarbelistest transpordivahenditest, sidevahenditest, isikukaitsevahenditest, sealhulgas hingamisteede kaitsevahenditest, tulekustutusvahenditest ja muudest päästetöö tegemiseks ja kannatanutele esmaabi andmiseks vajalikest vahenditest, millega tagatakse päästeüksusele pandud ülesannete kiire ja ohutu täitmine.

§ 3. Päästeüksuse juhi ja meeskonna kutsesobivuse nõuded

 (1) Päästeüksuse juht ja päästeüksuse meeskonnavanem peavad vastama vähemalt päästespetsialisti III kutsestandardile.

 (2) Päästeüksuse päästja peab vastama vähemalt päästja I kutsestandardile, välja arvatud keeleoskuse poolest.

 (3) Lõigetes 1 ja 2 sätestatule lisaks peavad päästeüksuse meeskonnavanem ja päästeüksuse päästja vastama siseministri 15. veebruari 2011. a määruse nr 2 „Päästeteenistujate kutsesobivuse nõuded, sealhulgas füüsilise ettevalmistuse, hariduse- ja tervisenõuded” § 9 lõikes 1, §-des 10–12, §-s 14 ja § 18 lõigetes 1 ja 4 sätestatud nõuetele.

§ 4. Päästeüksuse ülesanded

 (1) Päästeüksuse ülesanneteks on inimeste elu, tervist, vara ja keskkonda ohustava päästesündmuse korral ohu tõrjumisel ja kõrvaldamisel ning päästesündmuse tagajärgede leevendamisel viivitamata rakendatavad, vältimatud ja edasilükkamatud tegevused (edaspidi päästetöö) elektrijaamas koostöös Päästeametiga.

 (2) Päästeüksus peab ülesannete täitmisel olema võimeline:
 1) kustutama tulekahju, takistama tule levikut, korraldama evakuatsiooni ja tegema muid päästetööl vajalikke toiminguid hingamiskõlbmatus keskkonnas katkematult vähemalt ühe tunni jooksul, omades hingamisaparaatide kahekordset reservi;
 2) avama ja toestama konstruktsioone ning tegema lammutustöid eesmärgiga päästa inimesi, takistada tulekahju levikut ja kustutada tulekahju;
 3) transportima vett voolikuliinidega veevõtukohast sündmuspaigale vähemalt 15 l/s 500 meetri kaugusele;
 4) andma inimestele elupäästvat esmaabi ulatuses, mis aitab säilitada elutähtsate organite talitluse, kasutades vahendeid hingamisteede avamiseks, kunstliku hingamise tegemiseks, verejooksu peatamiseks, jäsemete ja kaela fikseerimiseks ning kannatanu transportimiseks ohukeskkonnast lisavigastusi tekitamata;
 5) teavitama elektrijaamas toimuvast päästesündmusest Häirekeskust, koordineerima päästetöö tegemist kuni Päästeameti päästetöö juhi saabumiseni sündmuskohale ning andma kuni päästeametnike saabumiseni päästetöö tegemisest elektrijaamas Häirekeskusele ja Päästeameti päästetöö juhile regulaarset teavet;
 6) käsitsema päästetöö tegemiseks ja inimeste ohutuse tagamiseks vajalikke elektrijaama tehnosüsteeme;
 7) tagama katkematuks päästetööks vajaliku hingamisaparaatide, sidevahendite ja muude seadmete remondi ja hoolduse.

§ 5. Päästeüksuse töökorraldus

 (1) Päästeüksuse töökorraldus peab tagama ööpäevaringse vähemalt ühe päästemeeskonna valmisoleku päästetöö alustamiseks elektrijaamas hiljemalt viie minuti jooksul alates teate saamisest päästesündmuse kohta elektrijaamas.

 (2) Päästetöö tegemiseks võib elektrijaama töötajatest moodustada pääste abimeeskondi, keda kaasatakse päästetööle ja kellele laienevad kõik käesoleva määruse nõuded.

§ 6. Päästeüksuse ja päästeasutuse koostöö

 (1) Päästeüksus ja päästeasutused teevad koostööd päästesündmuseks valmisoleku tagamisel ja päästetöö tegemisel.

 (2) Päästeüksus esitab üks kord aastas Päästeametile ülevaate päästetöö tegemiseks valmisoleku tagamise meetmetest, sealhulgas varustusest, väljaõppest ja töökorralduse muudatustest.

 (3) Päästeüksuse ja päästeasutuse koostöö korraldamisel päästetööl lähtutakse „Päästeseaduse” § 5 lõike 3 alusel kehtestatud „Päästesündmusel osalevate riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste ning isikute koostöö korrast”.

3. peatükk Rakendussäte 

§ 7. Paragrahvi 3 lõike 1 rakendamine

  Paragrahvi 3 lõige 1 jõustub 1. juulil 2015. a.

Mart Laar
Kaitseminister peaministri ülesannetes

Ken-Marti Vaher
Siseminister

Aivar Rahno
Riigikantselei istungiosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes