Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määruse nr 178 „Kõrgharidusstandard” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.01.2012
Avaldamismärge:RT I, 04.01.2012, 5

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määruse nr 178 „Kõrgharidusstandard” muutmine

Vastu võetud 29.12.2011 nr 186

Määrus kehtestatakse „Eesti Vabariigi haridusseaduse” § 5 lõike 2 punkti 7 ja § 28 lõike 21, „Ülikooliseaduse” § 211 lõike 1 ja § 567 lõike 10, „Erakooliseaduse” § 33 lõike 6 ning „Rakenduskõrgkooli seaduse” § 12 lõike 1 ja § 35 lõike 9 alusel.

§ 1.  Vabariigi Valitsuse määruse muutmine

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määruses nr 178 „Kõrgharidusstandard” (RT I, 05.07.2011, 22) tehakse järgmised muudatused:

1) preambul sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse „Eesti Vabariigi haridusseaduse” § 5 lõike 2 punkti 7 ja § 28 lõike 21, „Ülikooliseaduse” § 211 lõike 1 ja „Rakenduskõrgkooli seaduse” § 12 lõike 1 alusel.”;

2) paragrahvi 1 lõike 1 punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

„5) õppekavagrupid, milles konkreetsel õppeasutusel on õigus õpet läbi viia ning vastavaid akadeemilisi kraade ja diplomeid väljastada, ning diplomite ja akadeemiliste kraadide nimetused (lisa 3).”;

3) lisa 3 „Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrgharidustaseme õpet läbiviivad õppesutused ning nende antavad diplomid ja akadeemilised kraadid” kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 2.  Vabariigi Valitsuse määruse kehtetuks tunnistamine

Vabariigi Valitsuse 23. augusti 2004. a määrus nr 275 „Õppeasutuste antavate akadeemiliste kraadide nimetuste loetelu” (RT I 2004, 63, 445; 2009, 22, 138) tunnistatakse kehtetuks.

§ 3.  Määruse rakendamine

Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2012. a.

Mart Laar
Kaitseminister peaministri ülesannetes

Mart Laar
Kaitseminister haridus- ja teadusministri ülesannetes

Aivar Rahno
Riigikantselei istungiosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

Lisa 3 Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrgharidustaseme õpet läbiviivad õppeasutused ning nende antavate diplomite ja akadeemiliste kraadide nimetuste loetelu

/otsingu_soovitused.json