Teksti suurus:

Kaitseväekohustuslasele antava identifitseerimiskoodi moodustamise ning kaitseväekohustuslase teavitamise alused ja kord

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 04.01.2013, 13

Kaitseväekohustuslasele antava identifitseerimiskoodi moodustamise ning kaitseväekohustuslase teavitamise alused ja kord

Vastu võetud 21.12.2012 nr 24

Määrus kehtestatakse kaitseväeteenistuse seaduse § 2 lõike 6 alusel.

§ 1.  Identifitseerimiskoodi koosseis

  Isiku tuvastamiseks kaitseväekohustuslasele antav identifitseerimiskood sisaldab kaitseväekohustuslase:
  1) isikukoodi;
  2) riigi tunnusena tähis „EST”;
  3) veregruppi ja reesusfaktorit.

§ 2.  Märge usulise veendumuse kohta

  (1) Identifitseerimiskoodi moodustamisel võib lisaks käesoleva määruse §-s 1 loetletud identifitseerimiskoodi andmetele kaitseväekohustuslase vaba tahte alusel kanda identifitseerimiskoodi koosseisu lisamärke tema usuliste veendumuste kohta.

  (2) Identifitseerimiskoodi koosseisu usuliste veendumuste kohta lisamärke tegemine toimub kaitseväekohustuslase ja kaitseväekohustuslasest Kaitseliidu tegevliikme poolt Kaitseressursside Ametile esitatava kirjaliku avalduse alusel, milles ta märgib oma usulisi veendumusi kajastava usundi.

  (3) Lisamärge tehakse inglise keeles. Lisamärke teksti pikkusest sõltuvalt on lubatud kasutada rahvusvaheliselt üldtunnustatud lühendeid.

§ 3.  Identifitseerimiskoodi moodustamine

  (1) Identifitseerimiskoodi moodustab Kaitseressursside Amet:
  1) pärast kutsealuse või kaitseväekohustuse võtnud isiku ajateenistusse asumist;
  2) kaitseväekohustuslase, kellele identifitseerimiskoodi varem ei ole moodustatud, õppekogunemisele kutsumisel või tegevteenistusse võtmisel;
  3) kaitseväekohustuslase, kes on samaaegselt Kaitseliidu tegevliige ning kelle identifitseerimiskoodi varem ei ole moodustatud, Kaitseliidu ülema pöördumisel Kaitseressursside Ametisse.

  (2) Tegevteenistusse võtmisest ja õppekogunemisele kutsumisest teavitab Kaitseressursside Ametit teenistusse võtnud ülem.

§ 4.  Identifitseerimiskoodi moodustamisest teavitamine

  (1) Kaitseväekohustuslast teavitatakse identifitseerimiskoodi moodustamisest kaitseväekohustuslaste registri kaudu.

  (2) Identifitseerimiskood kantakse kahele omavahel murdmisega eraldatavale identsele metallist valmistatud plaadile (edaspidi isikuplaat) ülalt alla järgmises järjekorras:
  1) isikukood;
  2) riigi tunnusena tähis „EST”;
  3) veregrupp ja reesusfaktor;
  4) usund.

  (3) Isikuplaatidega varustamist, nende jaotamist ja arvestust korraldab Kaitseressursside Amet.

  (4) Isikuplaadi väljaandmine toimub tasuta.

§ 5.  Rakendussäte

  Määrus jõustub 1. aprillil 2013. aastal.

Urmas Reinsalu
Minister

Mikk Marran
Kantsler

/otsingu_soovitused.json