Teksti suurus:

Riigi lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise Eesti Vabariigi ja Mitsubishi Corporationi vahel sõlmitud teisest kokkuleppest saadud vahendite kasutamise tingimused ja kord

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.01.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:20.04.2013
Avaldamismärge:RT I, 04.01.2013, 18

Riigi lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise Eesti Vabariigi ja Mitsubishi Corporationi vahel sõlmitud teisest kokkuleppest saadud vahendite kasutamise tingimused ja kord

Vastu võetud 07.01.2011 nr 1
RT I, 19.01.2011, 11
jõustumine 22.01.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
27.04.2011RT I, 03.05.2011, 106.05.2011
10.10.2011RT I, 13.10.2011, 316.10.2011
29.12.2011RT I, 06.01.2012, 309.01.2012
07.02.2012RT I, 21.02.2012, 124.02.2012
09.04.2012RT I, 13.04.2012, 116.04.2012
18.06.2012RT I, 26.06.2012, 129.06.2012
20.12.2012RT I, 04.01.2013, 107.01.2013

Määrus kehtestatakse «Välisõhu kaitse seaduse» § 1207 lõike 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala ja toetuse andmise eesmärk

  (1) Määrus sätestab Vabariigi Valitsuse 4. novembri 2010. a korralduse nr 412 „Eesti Vabariigi ja Mitsubishi Corporationi vahelise Kyoto protokolli artikli 17 kohaste lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise teise kokkuleppe allkirjastamiseks volituste andmine ning finantsvahendite kasutamine” alusel sõlmitud riigi lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise kokkuleppe alusel saadavate vahendite kasutamise tingimused ja korra riigiasutuste ja avalik-õiguslike juriidiliste isikute kasutatavate hoonete energiatarbimist vähendavate investeeringute teostamiseks (edaspidi roheline investeerimisskeem).
[RT I, 21.02.2012, 1 - jõust. 24.02.2012]

  (2) Rohelise investeerimisskeemi raames antakse toetust, mille eesmärgiks on käesoleva määruse lisades 1 ja 2 nimetatud hoonetesse energiatarbimist vähendavate investeeringute tegemine (edaspidi projekt).
[RT I, 04.01.2013, 1 - jõust. 07.01.2013]

§ 2.   Rohelise investeerimisskeemi elluviijad

  (1) Rohelise investeerimisskeemi viib ellu Rahandusministeerium (edaspidi ministeerium).

  (2) Projekti tähtaegseks ja kvaliteetseks teostamiseks kaasatakse riigi äriühing (edaspidi investeeringute teostamise korraldaja), kellelt tellitakse investeeringute kava, riigihangetega seotud toimingute ning projekteerimis- ja ehitustööde projektijuhtimise- ja omanikujärelevalve korraldamine.

§ 3.   Toetuse saaja

  Toetuse saajad on käesoleva määruse lisades 1 ja 2 nimetatud riigivara valitsejad ja avalik-õiguslik juriidiline isik.
[RT I, 04.01.2013, 1 - jõust. 07.01.2013]

2. peatükk Toetuse andmise alused 

§ 4.   Rohelise investeerimisskeemi raames toetatavate tegevuste alused

  Toetuse saamiseks toetuse saaja:
  1) sõlmib pärast määruse jõustumist ministeeriumi ja investeeringute teostamise korraldajaga lepingu (edaspidi leping), milles sätestatakse üksikasjalik kord ja tingimused projekti teostamiseks ja toetuse kasutamiseks. Käesolevas määruses sätestatud tingimused ja kord on aluseks lepingus sätestatavatele tingimustele.
[RT I, 04.01.2013, 1 - jõust. 07.01.2013]
  2) esitab Rahandusministeeriumile projekti detailse investeeringute kava kooskõlas käesoleva määruse §-ga 8.
[RT I, 03.05.2011, 1 - jõust. 06.05.2011]
  3) Haridus- ja Teadusministeerium sõlmib Tartu Tervishoiu Kõrgkooli ühiselamu, Eesti Mereakadeemia ühiselamu ja Tallinna Muusikakeskkooli õppehoone „B” projektide lepingu 13. veebruariks 2012. a ning esitab käesoleva lõike punktis 2 nimetatud investeeringute kava 20. veebruariks 2012. a. Eesti Maaülikool sõlmib Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi Limnoloogiakeskuse peahoone projekti lepingu 13. veebruariks 2012. a ning esitab investeeringute kava 20. veebruariks 2012. a.
[RT I, 21.02.2012, 1 - jõust. 24.02.2012]
  4) sõlmib käesoleva määruse lisas 2 nimetatud objekti projekti lepingu 2013. aasta 11. jaanuariks ning esitab käesoleva paragrahvi punktis 2 nimetatud investeeringute kava hiljemalt 2013. aasta 18. jaanuariks.
[RT I, 04.01.2013, 1 - jõust. 07.01.2013]

§ 5.   Abikõlblikud ja mitteabikõlblikud kulud

  (1) Toetust antakse üksnes selliste abikõlblike kulude katteks, mis on põhjendatud, mõistlikud ja projekti elluviimiseks vajalikud. Abikõlblike kulude tõendamisel võetakse arvesse investeeringute kavas ja käesoleva määruse § 9 lõike 31 ning § 11 punkti 11 alusel esitatud teatises kajastatud projektiga seotud eelnevalt kontrollitud, dokumenteeritud ja aktsepteeritud tööde eest esitatud ning toetuse saaja ja investeeringute teostamise korraldaja aktsepteeritud arved.
[RT I, 04.01.2013, 1 - jõust. 07.01.2013]

  (2) Abikõlblikud on järgmised kulud:
  1) soojustamise kulu;
  2) avatäidete (uste, akende jm) vahetamise kulu;
  3) küttesüsteemide uuendamise kulu;
  4) ventilatsioonisüsteemide uuendamise kulu;
  5) uute keskkonnasõbralike tehniliste süsteemide: maa- ja õhksoojuspumbad, päikesepaneelid, kaugjuhtimisega automatiseeritud süsteemid ja muud taolised, kasutusele võtmise kulu;
  6) käesoleva lõike punktides 1–5 nimetatud investeeringutega lahutamatult seotud või eelduseks olevate investeeringute kulu;
  7) käesoleva lõike punktides 1–6 investeeringuteks vajalike ehitusuuringute ja ekspertiiside tegemise ning projekteerimise ja omanikujärelevalve kulu;
  8) käesoleva lõike punktides 1–7 nimetatud investeeringute ja tegevuste korraldamisega seotud kulud.

  (3) [Kehtetu - RT I, 06.01.2012, 3 - jõust. 09.01.2012]

  (4) Abikõlblikud on üksnes toetuse abikõlblikkuse perioodil tehtud kulud.

  (5) Kulu tekkimise päevaks loetakse kuludokumendi aktsepteerimise kuupäeva.

  (6) Abikõlblikud ei ole järgmised kulud:
  1) kulud, mis on seotud kapitalirendi tüüpi liisinglepingu sõlmimisega, intressiga, kindlustusega jms kuludega;
  2) kapitalirendi makse, kui asja omandiõigus ei lähe üle toetuse saajale;
  3) amortisatsioonikulud;
  4) kulud, mis on varem Eesti riigi muudest tuludest, Euroopa Liidu fondidest või teistest välisvahenditest saadud toetustest hüvitatud;
  5) muud projektiga mitte seotud ning projekti elluviimise seisukohast põhjendamatud ja ebaolulised kulud;
  6) käibemaks ulatuses, mida toetuse saajal on õigus tagasi saada;
  7) käesoleva määruse lisas 2 nimetatud objektide hankelepingute tellija reserv.
[RT I, 04.01.2013, 1 - jõust. 07.01.2013]

§ 6.   Rohelise investeerimisskeemi abikõlblikkuse periood

  (1) Rohelise investeerimisskeemiraames toetatakse projekte alates käesoleva määruse jõustumisest kuni 31. detsembrini 2012. Käesoleva määruse lisas 2 nimetatud objekte toetatakse kuni 2013. aasta 31. detsembrini.
[RT I, 04.01.2013, 1 - jõust. 07.01.2013]

  (2) Projekt loetakse lõppenuks, kui kõik investeeringute kavas ja käesoleva määruse § 9 lõike 31 ning § 11 punkti 11 alusel esitatud teatises näidatud tööd on toetuse saaja vastu võtnud ja projekti eest on viimane väljamakse tehtud.
[RT I, 04.01.2013, 1 - jõust. 07.01.2013]

§ 7.   Toetuse piirmäärad

  (1) Toetust antakse investeeringute kava alusel kuni 100 protsendi ulatuses abikõlblikest kuludest.

  (2) Kui lepingu täitmise käigus ületavad investeeringud maksimaalset toetuse summat, otsustatakse investeeringute kava või lepingu muutmine kooskõlas käesoleva määruse §-ga 9.

3. peatükk Toetuse andmise korraldamine 

§ 8.   Investeeringute kava

  Investeeringute kava peab sisaldama järgmist:
  1) projektiga hõlmatavate hoonete 2009. ja 2010. aasta energiakulu aruannet ning käesoleva määruse lisas 2 nimetatud objektide kohta ka 2011. ja 2012. aasta energiakulu aruannet;
[RT I, 04.01.2013, 1 - jõust. 07.01.2013]
  2) projekti teostamiseks kavandatud investeeringute ja nendega seotud tegevuste üksikasjalikku loetelu koos lühikirjeldusega, projekti elluviimise ajakava ning eeldatavat maksumust investeeringute ja nendega seotud tegevuste lõikes;
  3) toetuse summat, mida soovitakse kasutada ning kinnitust toetuse summat ületavate kulude katmiseks toetuse saaja poolt;
  4) infot sisendkäibemaksu tagasi taotlemise õiguse kohta;
  5) projekti teostamise tulemusena prognoositavat energiakulu kokkuhoidu aastas.

§ 9.   Investeeringute kava kinnitamine ja muutmine

  (1) Investeeringute kava kinnitamine on toetuse väljamaksmise eelduseks.

  (2) Investeeringute kava täieliku või osalise kinnitamise või kinnitamata jätmise otsustab ministeerium 10 tööpäeva jooksul arvates investeeringute kava kinnitamiseks esitamisest, Tartu Tervishoiu Kõrgkooli ühiselamu, Eesti Mereakadeemia ühiselamu, Tallinna Muusikakeskkooli õppehoone „B” ja Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi Limnoloogiakeskuse peahoone investeeringute kavad hiljemalt 1. märtsiks 2012. a. Käesoleva määruse lisas 2 nimetatud objektide investeeringute kava kinnitamise, osalise kinnitamise või kinnitamata jätmise otsustab ministeerium hiljemalt 2013. aasta 25. jaanuariks
[RT I, 04.01.2013, 1 - jõust. 07.01.2013]

  (21) Käesoleva määruse lisas 2 nimetatud objektide investeeringute kavas tellija reservi ei kinnitata.
[RT I, 04.01.2013, 1 - jõust. 07.01.2013]

  (3) Kui lepingu täitmise käigus selgub, et objekti tegelik maksumus ületab investeeringute kavas prognoositud maksumuse, esitab toetuse saaja kooskõlastatult investeeringute teostamise korraldajaga 40 tööpäeva jooksul hankemenetluse tulemuste selgumisest arvates ministeeriumile investeeringute kava muutmise ettepaneku.
[RT I, 04.01.2013, 1 - jõust. 07.01.2013]

  (31) Kui lepingu täitmise käigus selgub, et objekti tegelik maksumus on väiksem investeeringute kavas prognoositud maksumusest, esitab toetuse saaja kooskõlastatult investeeringute teostamise korraldajaga 10 tööpäeva jooksul investeeringute kavas kinnitatud objekti töödest ajaliselt viimase töö hankemenetluse lõppemisest arvates ministeeriumile teatise. Teatises esitatakse informatsioon objekti kogumaksumuse ja kasutamata jäänud toetuse suuruse kohta.
[RT I, 06.01.2012, 3 - jõust. 09.01.2012]

  (32) Käesoleva paragrahvi lõikes 31 ja § 11 punktis 11 nimetatud teatises märgitakse täiendavalt, kui soovitakse:
[RT I, 26.06.2012, 1 - jõust. 29.06.2012]
  1) kasutamata toetuse summa piires teha samal või mõnel teisel investeeringute kavas oleval objektil täiendavaid, käesoleva määruse § 5 lõike 2 punktides 1–5 sätestatud abikõlblikke töid;
[RT I, 04.01.2013, 1 - jõust. 07.01.2013]
  2) kasutamata toetuse summat kasutada mõne teise investeeringute kavas oleva objekti tööde kallinemise katmiseks, tingimusel et ei muudeta investeeringute kavas kinnitatud töid ning tööde maksumus ei ületa investeeringute kavas kinnitatud kogumaksumust.
[RT I, 06.01.2012, 3 - jõust. 09.01.2012]

  (33) Kui toetuse saaja ei soovi kasutamata jäänud toetuse summat kasutada, loetakse toetuse jääk rohelise investeerimisskeemi vabade vahendite hulka ning toetuse saajal ei ole õigust nimetatud summa kasutamist edaspidi taotleda.
[RT I, 06.01.2012, 3 - jõust. 09.01.2012]

  (34) Kui lepingu täitmise käigus selgub, et käesoleva paragrahvi lõike 32 punkti 1 kohaselt tehtavate täiendavate tööde tegelik maksumus ületab kasutamata toetuse summat, kohustub toetuse saaja puudujääva osa katma omaosalusega. Omaosaluse kaasamise korral esitab toetuse saaja kinnituse vajalike finantsvahendite olemasolu kohta.
[RT I, 06.01.2012, 3 - jõust. 09.01.2012]

  (35) Kui lepingu täitmise käigus selgub, et investeeringute kavas kinnitatud ühe töö asendamine teise, käesoleva määruse § 5 lõike 2 punktides 1–5 sätestatud abikõlbliku tööga on vajalik ja mõistlik, on toetuse saajal, kooskõlastatult investeeringute teostamise korraldajaga, õigus esitada ministeeriumile investeeringute kava muutmise ettepanek. Muudatusettepaneku tulemusena ei tohi käesoleva paragrahvi lõike 2 alusel kinnitatud investeeringute kavas objektile kinnitatud heitkoguse ühikute kokkuhoid väheneda ning investeeringute kavas objektile kinnitatud toetuse summa suureneda.
[RT I, 06.01.2012, 3 - jõust. 09.01.2012]

  (4) Investeeringute kava muutmiseks esitab toetuse saaja kooskõlastatult investeeringute teostamise korraldajaga 40 tööpäeva jooksul hankemenetluse tulemuste selgumisest ettepaneku, kas:
  1) toetuse saaja täiendava omafinantseeringu kaasamiseks;
  2) investeeringute ja nendega seotud tööde teostamiseks vajaliku toetuse suurendamiseks;
  3) investeeringute ja nendega seotud tööde mahu vähendamiseks;
  4) käesoleva lõike punktides 1–3 nimetatud ettepanekute kombinatsiooni kasutamiseks;
  5) projekti lõpetamiseks.
[RT I, 13.10.2011, 3 - jõust. 16.10.2011]

  (5) Investeeringute kava muutmise otsustab ministeerium 15 tööpäeva jooksul ettepaneku esitamisest arvates.
[RT I, 13.10.2011, 3 - jõust. 16.10.2011]

  (51) Ministeerium võib otsustada lisaks käesolevas paragrahvis sätestatud tähtaegadele, korrale ja alustele investeeringute mahu ja kava muutmise ning toetuse suurendamise juhul, kui see on otstarbekas ja vajalik energiasäästu kokkuhoiu saavutamiseks ning seda võimaldab rohelise investeerimisskeemi vahendite kogumaht.
[RT I, 26.06.2012, 1 - jõust. 29.06.2012]

4. peatükk Ministeeriumi õigused ja toetuse saaja kohustused 

§ 10.   Ministeeriumi õigused

  Ministeeriumil on õigus:
  1) küsida täiendavaid andmeid investeeringute kava ja selle muutmise ettepaneku kohta enne kava kinnitamise või kinnitamata jätmise otsuse tegemist;
  2) teha ettepanek investeeringute kava muutmiseks;
  3) teha Vabariigi Valitsusele ettepanekuid projektide mitte toetamiseks või täiendavate projektide toetamiseks;
  4) saada toetuse saajalt vähemalt üks kord kvartalis informatsiooni investeeringute kavas nimetatud tööde tegemise kohta;
  5) kontrollida enne igakordse makse tegemist esitatud arve ja selle aluseks olevate dokumentide õigsust ja vastavust tegelikult tehtud töödele ja osutatud teenustele;
  6) auditeerida projekti kohta peetavat raamatupidamist, projekti teostamise vastavust käesoleva määruse eesmärgile ja investeeringute kavale;
  7) nõuda maksetaotluse täpsustamist või täiendavate dokumentide esitamist;
  8) keelduda väljamakse tegemisest, kui esitatud väljamakse taotluse aluseks olev kulu ei ole abikõlblik;
  9) käesoleva määruse § 9 lõike 4 punktis 5 sätestatud juhul projekti lõpetamisel otsustada projekti tehtud kulude abikõlblikkus;
[RT I, 13.10.2011, 3 - jõust. 16.10.2011]
  10) nõuda toetuse saajalt mittesihtotstarbeliselt kasutatud vahendite tagastamist.

§ 11.   Toetuse saaja kohustused

  Toetuse saaja on kohustatud:
  1) viima projekti ellu investeeringute kavas fikseeritud tähtaegadel ja mahus;
  11) esitama viivitamata pärast objekti lõpliku maksumuse selgumist kooskõlastatult investeeringute teostamise korraldajaga ministeeriumile tööde lõpetamise teatise, milles on toodud informatsioon teostatud tööde, objekti kogumaksumuse ja kasutamata jäänud toetuse suuruse kohta;
[RT I, 26.06.2012, 1 - jõust. 29.06.2012]
  2) esitama ministeeriumile või tema nimetatud audiitorile või muule isikule nõutud informatsiooni, dokumente ja aruanded;
  3) tagama ministeeriumile või tema nimetatud isikule juurdepääsu projektiga hõlmatud hoonetele, et kontrollida ehitustööde kulgu, nende kooskõla investeeringute kavaga, energiasäästu eesmärgiga ja ehitustööde raamatupidamise õigsust;
  4) pidama raamatupidamises iga määruse lisades 1 ja 2 nimetatud hoone kohta eraldi arvestust;
[RT I, 04.01.2013, 1 - jõust. 07.01.2013]
  5) maksma tagasi rahandusministri otsuses näidatud summas ja tähtpäevaks mitteabikõlbliku toetuse;
  6) andma abikõlblikkuse perioodil iga aasta lõpuks informatsiooni renoveeritud hoone aastase energiatarbimise kohta;
  7) mitte võõrandama 2013. aasta 1. juulini tema valitsemisel olevat toetust saanud hoonet ilma ministeeriumi nõusolekuta.

5. peatükk Toetuse väljamaksmine ja aruanded 

§ 12.   Toetuse väljamaksmine

  (1) Toetuse maksab välja ministeerium toetuse saaja näidatud tööde teostajale või investeeringute teostamise korraldajale nende tehtud tööde ja osutatud teenuste eest käesolevas määruses ja lepingus sätestatud tingimustel ja tähtajaks.

  (2) Investeeringute kavas ja käesoleva määruse § 9 lõikes 31 ning § 11 punktis 11 sätestatud teatises ette nähtud tööd peavad olema lõpetatud hiljemalt 2012. aasta 17. detsembriks, käesoleva määruse lisas 2 nimetatud objektide tööd hiljemalt 2013. aasta 16. detsembriks.
[RT I, 04.01.2013, 1 - jõust. 07.01.2013]

  (3) Toetuse saaja esitab ministeeriumile väljamakse taotluse, mille osas kulude abikõlblikkus on kontrollitud. Väljamakse taotlusele lisatakse kulude tekkimist tõendavad dokumendid (koopiad), lepingus sätestatud korras ja tähtaegadel. Väljamakse taotlus sisaldab saajat, saaja pangarekvisiite ja makse sisu. Kulude tekkimist tõendavateks dokumentideks on vastava tehingu toimumist tõendavad raamatupidamise algdokumendid, sealhulgas arved, tööde üleandmise-vastuvõtmise aktid ja töövõtulepingud.

  (4) Pärast väljamakse taotluse saamist kontrollib ministeerium kulude tekkimist tõendavaid dokumente ja väljamaksetaotluse nõuetele vastavust ning nende vastavuse korral algatab väljamakse. Väljamakse tehakse 20 tööpäeva jooksul nõuetekohaste dokumentide laekumisest arvates.

  (5) Ministeeriumil on õigus keelduda väljamakse tegemisest, kui esitatud väljamakse taotluse aluseks olev kulu ei ole abikõlblik käesoleva määruse tähenduses.
[RT I, 06.01.2012, 3 - jõust. 09.01.2012]

  (6) Ministeeriumil on õigus küsida täiendavaid dokumente kulude abikõlblikkuse välja selgitamiseks. Ministeerium võib teha toetuse maksmisest osalise või täieliku keeldumise otsuse juhul, kui:
[RT I, 06.01.2012, 3 - jõust. 09.01.2012]
  1) läbiviidud tegevused ei vasta käesolevas määruses ja lepingus sätestatud tegevustele või nende toimumine ei ole tõendatud;
  2) esitatud kuludokumendid ei vasta käesolevas määruses ja lepingus sätestatud projekti perioodile, tegevustele või eesmärkidele;
  3) esitatud väljamakse või kuludokumendid ei vasta ettenähtud nõuetele.

  (7) Rahandusministril on õigus tagasi nõuda makstud, kuid hilisemal täiendaval kontrollimisel selgunud mitteabikõlblikud kulud.

§ 13.   Toetuse kasutamisega seotud aruannete esitamine

  (1) Toetuse saaja esitab ministeeriumile lepingus sätestatud tingimustel ja korras iga kvartali 15. kuupäevaks eelmise kvartali aruande, mis sisaldab andmeid tööde seisu kohta ja kulusid projekti lõikes.

  (2) Toetuse saaja esitab lepingus sätestatud tingimustel ja korras projekti abikõlblikkuse perioodil hiljemalt iga aasta 25. jaanuariks energiakulu aruande eelmise aasta kohta. 2012. aasta kohta esitatakse aruanne 2013. aasta 25. jaanuariks, lisas 2 nimetatud objektide kohta esitatakse 2013. aasta aruanne 2014. aasta 25. jaanuariks.
[RT I, 04.01.2013, 1 - jõust. 07.01.2013]

6. peatükk Rakendussätted 
[RT I, 06.01.2012, 3 - jõust. 09.01.2012]

§ 14.   Määruse rakendamine

  (1) Toetuse saaja, kelle projekti tegelik maksumus jäi väiksemaks investeeringute kavas prognoositud maksumusest ja investeeringute kavas kinnitatud ajaliselt viimase töö hankemenetlus lõppes enne 2012. aasta 1. jaanuarit, esitab käesoleva määruse § 9 lõikes 31 sätestatud teatise 2012. aasta 29. veebruariks.
[RT I, 26.06.2012, 1 - jõust. 29.06.2012]

  (2) Toetuse saaja, kelle objekti tegelik maksumus jäi väiksemaks investeeringute kavas prognoositud maksumusest ja investeeringute jääk arvati rohelise investeerimisskeemi vabade vahendite hulka enne käesoleva määruse 2012. aasta juunis jõustunud muudatust, võib esitada enne tööde lõpetamise teatise esitamist kuni 2012. aasta 15. juulini uuesti käesoleva määruse § 9 lõikes 31 nimetatud teatise vabade vahendite kasutamiseks uue korra alusel.
[RT I, 26.06.2012, 1 - jõust. 29.06.2012]

Lisa 1 Toetuse saajad ja toetatavad objektid
[RT I, 04.01.2013, 1 - jõust. 07.01.2013]

Lisa 2 Toetuse saajad ja toetatavad objektid
[RT I, 04.01.2013, 1 - jõust. 07.01.2013]

/otsingu_soovitused.json