Teksti suurus:

Riigieelarvest Kultuuriministeeriumile spordi toetuseks eraldatud vahendite jaotamise kord

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.01.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:11.12.2016
Avaldamismärge:RT I, 04.01.2013, 29

Riigieelarvest Kultuuriministeeriumile spordi toetuseks eraldatud vahendite jaotamise kord

Vastu võetud 21.12.2012 nr 12

Määrus kehtestatakse spordiseaduse § 9 lõike 3 alusel.

1. peatükk Üldsäte 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesoleva määrusega kehtestatakse iga-aastases riigieelarves spordi toetuseks ette nähtud vahendite jaotamise täpsem kord.

2. peatükk Sporditoetuste liigid ja kasutamine 

§ 2.   Sporditoetuste liigid

  Sporditoetuste liigid on:
  1) spordialaliidu toetus;
  2) maakonna spordiliidu toetus;
  3) rahvusliku olümpiakomitee toetus;
  4) muu spordiorganisatsiooni toetus;
  5) toetus sihtotstarbelistest spordiprogrammidest.

§ 3.   Spordialaliidu toetus

  (1) Spordialaliidu toetus on ette nähtud spordialakeskse spordisüsteemi arendamiseks.

  (2) Spordialaliidule võib eraldada:
  1) spordialaliidu tegevustoetust spordialaliidu põhikirjaliste eesmärkide, tegevuste ning arengukavas kirjeldatud tegevussuundade elluviimiseks ja ühekordsete projektide realiseerimiseks;
  2) noortespordi toetust spordiklubides ja -koolides noortega tehtavaks sporditööks.

  (3) Noortespordi toetust võib kasutada spordialaliidu juhatuse otsusel järgmiselt:
  1) vähemalt 75% summast jaotatakse edasi spordiklubidele ja -koolidele;
  2) kuni 25% kasutab spordialaliit kesksete noortespordi ürituste korraldamiseks, rahvusvahelistel noorte ja juunioride võistlustel osalemiseks, treeningkogunemiste organiseerimiseks ja noorsportlaste meditsiiniliste protseduuridega seotud kulude katteks.

§ 4.   Maakonna spordiliidu toetus

  (1) Maakonna spordiliidu toetus on ette nähtud spordi toetamiseks maakonna tasandil.

  (2) Maakonna spordiliidule võib eraldada toetust tema põhikirjaliste eesmärkide ja tegevuste ning arengukavas kirjeldatud tegevussuundade elluviimiseks ja ühekordsete projektide realiseerimiseks.

  (3) Maakonna spordiliidu toetust võib kasutada:
  1) maakonna spordiliidu organisatsiooniliseks tegevuseks;
  2) kohalike spordiorganisatsioonide tegevuse toetamiseks;
  3) maakonna meistrivõistluste ja teiste spordiürituste ja -võistluste korraldamiseks;
  4) sportimispaikade heakorrastamiseks ja spordiinventari soetamiseks;
  5) sporditegevuse korraldamisega seotud isikute koolitamiseks;
  6) spordialase teavitustegevuse toetamiseks ja tunnustusürituste korraldamiseks.

§ 5.   Rahvusliku olümpiakomitee toetus

  (1) Rahvuslikule olümpiakomiteele võib toetust eraldada tema põhikirjaliste eesmärkide elluviimiseks, eelkõige:
  1) olümpialiikumise arendamiseks, sealhulgas Eesti olümpiakoondise ettevalmistuse ja osavõtu tagamiseks olümpiamängudest;
  2) ühistegevuse korraldamiseks;
  3) spordiprojektide realiseerimiseks.

  (2) Rahvuslikule olümpiakomiteele toetuse eraldamise ja selle suuruse otsustab kultuuriminister valitsemisala eelarvet kinnitades, lähtudes iga-aastase eelarve võimalustest ja komisjoni ettepanekust.

§ 6.   Muu spordiorganisatsiooni toetus

  Käesoleva määruse §-des 3–5 nimetamata spordiorganisatsioonile, sealhulgas spordi spetsiifilises valdkonnas tegutsevale või tippspordi harrastamise võimalusi arendavale spordiorganisatsioonile, võib eraldada toetust põhikirjaliste eesmärkide, tegevuste ning arengukavas kirjeldatud tegevussuundade elluviimiseks.

§ 7.   Toetus sihtotstarbelistest spordiprogrammidest

  (1) Spordivaldkonna arenguks vajalike sihtotstarbeliste spordiprogrammide loomise otsustab kultuuriminister valitsemisala eelarvet kinnitades, lähtudes iga-aastase eelarve võimalustest ja komisjoni ettepanekust.

  (2) Juhul kui valitsemisala eelarves nähakse ette sihtotstarbeline spordiprogramm, kuulutab selle välja kultuuriminister käskkirjaga, määrates eraldatava toetuse eesmärgid, toetatavad tegevused ning taotlemise tingimused ja korra.

§ 8.   Reserv

  (1) Spordialaliidu ja maakonna spordiliidu toetusteks ette nähtud vahenditest võib kultuuriministri käskkirja alusel jätta reservi kuni 5% kogusummast, mille jaotamise otsustab eelarveaasta jooksul esitatud taotlustest lähtudes kultuuriminister.

  (2) Reservist võivad toetust taotleda spordiorganisatsioonid spordiürituste korraldamiseks ja objektiivsetel asjaoludel tekkinud ettenägematute kulude katteks.

3. peatükk Sporditoetuste komisjon ja toetuse taotlemine 

§ 9.   Sporditoetuste komisjon

  (1) Sporditoetuste jaotamiseks moodustab kultuuriminister käskkirjaga nõuandva komisjoni (edaspidi komisjon) ja kinnitab komisjoni töökorra.

  (2) Komisjonil on kuni 7 liiget, nende hulgas Kultuuriministeeriumi esindajad, Eesti Olümpiakomitee esindaja ja teised spordivaldkonna asjatundjad.

  (3) Komisjoni ülesanded on:
  1) hinnata toetuse eraldamiseks esitatud taotlusi ja hiljem teatavaks saanud toetuse eraldamist mõjutavaid asjaolusid käesolevas määruses sätestatud korras;
  2) teha kultuuriministrile ettepanekuid toetuste eraldamise ja toetuse summa muutmise otsustamiseks;
  3) teha kultuuriministrile ettepanekuid valitsemisala eelarves spordi toetuseks ette nähtud vahendite liigenduste summade määramiseks;
  4) teha kultuuriministrile ettepanekuid käesoleva määruse muutmiseks.

§ 10.   Toetuse taotlemine

  (1) Spordiorganisatsioon esitab Kultuuriministeeriumile toetuse eraldamiseks taotluse järgmiselt:
  1) kuni 31. detsembrini 2013. a kirjalikult või digitaalselt allkirjastatuna;
  2) alates 1. jaanuarist 2014. a digitaalselt allkirjastatuna.

  (2) Taotluse vormi kinnitab kultuuriminister käskkirjaga.

  (3) Taotlus rahvusliku olümpiakomitee või muu spordiorganisatsiooni toetuse eraldamiseks järgmisel eelarveaastal esitatakse hiljemalt jooksva eelarveaasta 30. juunil.

  (4) Taotlus spordialaliidu ja maakonna spordiliidu toetuse eraldamiseks järgmisel eelarveaastal esitatakse 10 tööpäeva jooksul järgmise eelarveaasta riigieelarve seaduse vastuvõtmisest Riigikogus.

  (5) Taotlus sihtotstarbelisest spordiprogrammist toetuse eraldamiseks esitatakse spordiprogrammi väljakuulutamisel sätestatud tähtpäevaks.

4. peatükk Toetuse taotlejate hindamine 

§ 11.   Spordiorganisatsiooni toetamise üldtingimused

  Spordiorganisatsiooni võib toetada riigieelarvest järgmiste üldtingimuste täitmisel:
  1) spordiorganisatsioonil on spordiseaduse § 9 lõikes 2 esitatud nõuetele vastav arengukava;
  2) spordiorganisatsioon on kantud Eesti Spordiregistrisse;
  3) spordiorganisatsioon on enda kohta eelmisel kalendriaastal Eesti Spordiregistrisse kantud andmed vastutava töötleja määratud tähtpäevaks ajakohastanud.

§ 12.   Spordialaliidu toetuste taotlejate hindamine

  (1) Spordialaliidu toetuste jaotamisel käsitletakse spordialaliite kolmes rühmas:
  1) olümpiaalade spordialaliidud;
  2) võistkondlikke sportmänge arendavad spordialaliidud;
  3) muud spordialaliidud.

  (2) Spordialaliidu toetuste jaotamisel hinnatakse kõigis kolmes spordialaliitude rühmas järgmisi asjaolusid:
  1) harrastajate arv;
  2) treenerite arv;
  3) sportlikud saavutused;
  4) esindatus olümpiamängudel;
  5) hea juhtimistava järgimine spordialaliidus.

  (3) Harrastajate arvu hindamisel võetakse aluseks Eesti Spordiregistri spordiorganisatsioonide alamandmekogus esitatud järgmised andmed:
  1) spordiala harrastajate koguarv spordiklubides;
  2) spordiala harrastavate noorte koguarv spordiklubides.

  (4) Treenerite arvu hindamisel võetakse aluseks Eesti Spordiregistri treenerite alamandmekogu andmed treenerikutsega treenerite üldarvu ja III–V kutsetasemega treenerite arvu kohta.

  (5) Sportlike saavutuste hindamisel võetakse aluseks viimase nelja aasta võistlustulemused:
  1) maailma- ja Euroopa meistrivõistlustel, olümpiamängudel ning teistel olulistel rahvusvahelistel võistlustel;
  2) noorte maailma- ja Euroopa meistrivõistlustel, noorte olümpiamängudel ja Euroopa noorte olümpiafestivalil;
  3) juunioride maailma- ja Euroopa meistrivõistlustel.

  (6) Olümpiamängudel esindatuse hindamisel võetakse spordialaliidu tegevustoetuse aluseks olümpiaspordialade sportlaste esindatus viimastel olümpiamängudel.

  (7) Hea juhtimistava järgimise hindamisel võetakse aluseks järgmised spordialaliidu juhtimisega seonduvad asjaolud:
  1) aruandluse korrektne esitamine;
  2) kohustuste õigeaegne täitmine nii riigi kui lepingupartnerite ees;
  3) juhatuse liikmete kandmine äriregistrisse hiljemalt kolme kuu jooksul määramisest;
  4) spordialaliidu andmete korrektne kajastamine Eesti Spordiregistris;
  5) esindajate osalemine rahvusvahelise spordiorganisatsiooni komisjonis, ekspertrühmas või juhatuses;
  6) treenerite kutsekomisjoni regulaarne tegutsemine;
  7) koostöö Eesti Spordiregistriga Eesti Spordi Biograafilise Leksikoni ja spordi aastaraamatu koostamisel;
  8) muud asjaolud, mis kujundavad spordi mainet ühiskonnas.

  (8) Sõltumata hindamise tulemusest ei eraldata toetust spordialaliidule, kellele eraldatav toetuse summa jääb alla 3000 euro või kes vastab käesoleva määruse lisas esitatud tähtpäeval vähemalt ühele järgmistest tunnustest:
  1) spordialade harrastajate koguarv spordiklubides on väiksem kui 70;
  2) spordialadel puuduvad treenerikutsega treenerid;
  3) spordialaliidul on äriregistrile esitamata viimane majandusaasta aruanne;
  4) spordialaliidul on riiklike maksude ajatamata maksu- või intressivõlg.

  (9) Spordialaliidu toetuse taotlejate hindamise kriteeriumid ja toetuse arvutamise kord, mille alusel kujuneb igale üksikule taotlejale eraldatava toetuse summa osakaal ettenähtud vahenditest, on esitatud käesoleva määruse lisas.

§ 13.   Maakonna spordiliidu toetuse taotlejate hindamine ja jaotamine

  (1) Maakonna spordiliidu toetuse taotlejate hindamisel võetakse arvesse käesoleva määruse § 12 lõike 7 punktides 1–4, 7 ja 8 nimetatud hea juhtimistava järgimise hindamisel aluseks võetavaid asjaolusid.

  (2) Maakonna spordiliitudele ette nähtud toetuse kogusumma jaotatakse järgmiselt:
  1) 70–75% kogusummast jaotatakse maakondade vahel võrdselt;
  2) 25–30% kogusummast jaotatakse arvestades riigi elanike koguarvu ja maakonna elanike arvu suhtarvu rahvastikuregistri andmetel taotluse esitamise aasta 1. detsembri seisuga. Harjumaa elanike koguarvust jäetakse arvutamisel välja Tallinna linna elanike arv.

5. peatükk Toetuse eraldamise otsustamine, toetuse kasutamise leping, selle lõpetamine ja muutmine 

§ 14.   Toetuse eraldamise ettepanek ja otsustamine

  (1) Spordialaliidu, maakonna spordiliidu, rahvusliku olümpiakomitee, muu spordiorganisatsiooni ja sihtotstarbelise spordiprogrammi taotluste hindamise tulemusel teeb komisjon kultuuriministrile ettepaneku toetuste saajate ja summade kohta.

  (2) Spordialaliidu, maakonna spordiliidu, rahvusliku olümpiakomitee, muu spordiorganisatsiooni ja sihtotstarbelise spordiprogrammi toetuse eraldamise otsustab kultuuriminister käskkirjaga.

§ 15.   Toetuse kasutamise leping

  (1) Kultuuriministri käskkirjaga eraldatud toetuse kasutamise kohta sõlmitakse leping.

  (2) Toetuse kasutamise lepingu sõlmivad:
  1) Kultuuriministeerium spordiorganisatsiooniga, kes on toetuse lõppkasutaja või edasijaotaja;
  2) Toetust edasijaotav spordialaliit ja maakonna spordiliit toetuse lõppkasutajaga.

  (3) Toetuse kasutamise lepingus sätestatakse toetuse kasutamise eesmärk, lepingupoolte õigused ja kohustused, lepingu täitmise kohta aruande esitamise kord ning lepingu rikkumisest tulenevad sanktsioonid.

  (4) Toetuse kasutamise lepingus nähakse Kultuuriministeeriumile ette võimalus toetuse summat ühepoolselt muuta käesoleva määruse §-s 16 sätestatud juhul.

§ 16.   Toetuse summa muutmine

  (1) Komisjonil on õigus taashinnata toetuse kasutamise perioodi jooksul hea juhtimistava järgimist spordiorganisatsioonides ning võtta arvesse käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud asjaolusid juhul, kui hindamise aluseks olevad asjaolud ilmnesid või asjakohane otsus võeti vastu eelarveaasta jooksul pärast komisjoni ettepaneku tegemist kultuuriministrile.

  (2) Komisjon võib hindamise tulemusena kujunenud toetuse summat vähendada kuni 50% võrra juhul, kui:
  1) eksitakse spordiseaduse § 11 kohaselt spordis dopingu kasutamise vastasest rahvusvahelisest konventsioonist ja maailma dopinguvastasest koodeksist tulenevate dopinguvastaste reeglite järgimise vastu;
  2) eksitakse olümpiahartast tulenevate ausa mängu reeglite järgimise vastu;
  3) toimub sporditulemustega manipuleerimine;
  4) rikutakse head juhtimistava.

  (3) Juhul kui taashindamise tulemusena kujunenud toetuse summa erineb ministri eraldatud toetuse summast, on komisjonil õigus teha ettepanek toetuse summa muutmiseks.

  (4) Toetuse summa muutmise otsustab kultuuriminister käskkirjaga, mis muudab ühepoolselt toetuse kasutamise lepingus sätestatud summa vastavaks muudetud summale.

6. peatükk Aruandlus 

§ 17.   Toetuse kasutamise aruanne

  Toetuse kasutamise lepingus sätestatud korras esitatava aruande vormi kinnitab kultuuriminister käskkirjaga ja see tehakse kättesaadavaks Kultuuriministeeriumi veebilehel.

7. peatükk Lõppsäte 

§ 18.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Kultuuriministri 10. jaanuari 2006. a määrus nr 1 „Riigieelarvest Kultuuriministeeriumile spordi toetuseks eraldatud vahendite jaotamise kord” tunnistatakse kehtetuks.

Rein Lang
Minister

Siim Sukles
Kantsler

Lisa Spordialaliidu toetuse taotlejate hindamise kriteeriumid ja toetuse arvutamise kord

/otsingu_soovitused.json