Teksti suurus:

Fluoritud kasvuhoonegaase ja osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavate toodete, seadmete, süsteemide ja mahutite ning käitlemistoimingute registri põhimäärus ja selle pidamise kord ning andmete esitamise kord ja vormid

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.01.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.05.2013
Avaldamismärge:RT I, 04.01.2013, 31

Fluoritud kasvuhoonegaase ja osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavate toodete, seadmete, süsteemide ja mahutite ning käitlemistoimingute registri põhimäärus ja selle pidamise kord ning andmete esitamise kord ja vormid

07.10.2013 10:15
Veaparandus. Parandatud ilmne ebatäpsus akti algse jõustumise kuupäevas Riigi Teataja seaduse § 10 lõike 4 alusel.

Vastu võetud 11.07.2012 nr 25
RT I, 12.07.2012, 12
jõustumine 15.07.2012

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
28.12.2012RT I, 04.01.2013, 2607.01.2013

Määrus kehtestatakse välisõhu kaitse seaduse § 12215 lõike 2 alusel ja kooskõlas avaliku teabe seaduse § 435 lõikega 1.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Andmekogu asutamine, ametlik nimetus, nimetuse ametlik lühend ja ingliskeelne nimetus

  (1) Määrusega asutatakse riigi infosüsteemi kuuluv andmekogu ametliku nimetusega „Fluoritud kasvuhoonegaase ja osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavate toodete, seadmete, süsteemide ja mahutite ning käitlemistoimingute register FOKA“ (edaspidi andmekogu) ja kehtestatakse andmekogu põhimäärus.

  (2) Andmekogu ametlik lühendnimetus on FOKA register.

  (3) Andmekogu ingliskeelne lühendnimetus on FOKA Registry.

§ 2.   Andmekogu pidamise eesmärk

  Andmekogu eesmärk on välisõhu kaitse seaduse alusel kogutavate fluoritud kasvuhoonegaase ja osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavate toodete, seadmete, süsteemide ja mahutite ning käitlemistoimingutega seotud andmete haldamine digitaalses keskkonnas. Andmete kogumise laiem eesmärk on tagada fluoritud kasvuhoonegaaside ja osoonikihti kahandavate ainete atmosfääri eralduvate heitkoguste vähenemine.

§ 3.   Andmekogu vastutav töötleja ja volitatud töötleja

  (1) Andmekogu vastutav töötleja on Keskkonnaministeerium.

  (2) Andmekogu volitatud töötlejad on Keskkonnaamet ja Keskkonnateabe Keskus.

§ 4.   Andmekogu turvaklass ja turbeaste

  (1) Andmekogu turvaklass on K2T2S2.

  (2) Andmekogu turbeaste on M.

§ 5.   Andmekogu arhitektuur ja liidesed

  (1) Andmed sisestatakse veebipõhise kasutajaliidese ja infosüsteemide andmevahetuskihi X tee kaudu ja hoitakse andmekogus andmekoosseisu järgi kujundatud andmebaasis.

  (2) Andmekogu küsib andmeid keskkonnalubade infosüsteemist, aadressiandmete süsteemist ja äriregistrist.

2. peatükk ANDMEKOGUSSE KANTAVAD ANDMED 

§ 6.   Andmekogu andmete koosseis

  (1) Andmekogusse kantakse:
  1) andmed kolm kilogrammi või enam fluoritud kasvuhoonegaase või osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavate paiksete jahutus- ja kliimaseadmete ning soojuspumpade ja nende käitlemistoimingute kohta;
  2) andmed kolm kilogrammi või enam fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate paiksete tuletõrjesüsteemide, -kustutite ning nende käitlemistoimingute kohta;
  3) andmed kolm kilogrammi või enam fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate paiksete pingejaotlate ja nende käitlemistoimingute kohta;
  4) andmed kolm kilogrammi või enam fluoritud kasvuhoonegaasidel põhinevaid lahusteid sisaldavate paiksete seadmete ja nende käitlemistoimingute kohta.

  (2) Mahuti käesoleva määruse tähenduses on paikses tuletõrjesüsteemis asuv fluoritud kasvuhoonegaasi sisaldav balloon. Andmed mahutite kohta esitatakse koos kolm kilogrammi või enam fluoritud kasvuhoonegaasi sisaldava paikse tuletõrjesüsteemi kohta esitatavate andmetega.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmete täpsem koosseis on esitatud käesoleva määruse lisas 1.

3. peatükk ANDMETE ESITAMINE JA ANDMEKOGU KASUTAMINE 

§ 7.   Andmete esitamine

  (1) Andmete elektroonilisel esitamisel kasutatakse andmekogu kasutajate tuvastamisel e‑Keskkonnaameti teenust vastavalt keskkonnaministri 20. juuni 2011. a määrusele nr 24 „Nõuded Keskkonnaametile elektroonilisel teel esitatavate dokumentide formaadi ja allkirjastamise ning elektroonilise teabevahetuse kohta“.

  (2) Paberil andmed esitatakse andmekogusse kandmiseks Keskkonnaametile käesoleva määruse lisades 2–8 esitatud vormidel.

  (3) Kolm kilogrammi või enam fluoritud kasvuhoonegaase või osoonikihti kahandavaid aineid sisaldava paikse toote, seadme või süsteemi registreerimiseks esitab käesoleva määruse § 8 lõikes 1 või 2 nimetatud isik Keskkonnaametile määruse lisades 2 ja 3 sätestatud andmed vastavalt kasutusvaldkonnale (jahutus- ja kliimaseadmed ning soojuspumbad, tuletõrjesüsteemid ja -kustutid, pingejaotlad või lahusteid sisaldavad seadmed).
[RT I, 04.01.2013, 26 - jõust. 07.01.2013]

  (4) Kolm kilogrammi või enam fluoritud kasvuhoonegaase või osoonikihti kahandavaid aineid sisaldava paikse toote, seadme või süsteemi täielikuks registreerimiseks vastavalt käesoleva määruse lisale 3, võib määruse § 8 lõikes 1 või 2 nimetatud isik selleks volitada käitlemistoimingu teostaja, kes vastab määruse § 8 lõigetes 3–7 sätestatud nõuetele.
[RT I, 04.01.2013, 26 - jõust. 07.01.2013]

  (5) Kolm kilogrammi või enam fluoritud kasvuhoonegaase või osoonikihti kahandavaid aineid sisaldava paikse toote, seadme, süsteemi või aine võõrandamise, kasutusvalduse ülemineku või kasutuselt kõrvaldamise ja jäätmekäitlejale üleandmise registreerimiseks esitab käesoleva määruse § 8 lõigetes 1 või 2 nimetatud isik Keskkonnaametile määruse lisas 4 sätestatud andmed vastavalt kasutusvaldkonnale (jahutus- ja kliimaseadmed ning soojuspumbad, tuletõrjesüsteemid ja -kustutid, pingejaotlad või lahusteid sisaldavad seadmed).

  (6) Kolm kilogrammi või enam fluoritud kasvuhoonegaase või osoonikihti kahandavaid aineid sisaldava paikse toote, seadme või süsteemi käitlemistoimingu andmekogus registreerimiseks esitab käesoleva määruse § 8 lõigetes 3-7 nimetatud pädev käitlemistoimingu teostaja Keskkonnaametile määruse lisas 5 (jahutus- ja kliimaseadmed ning soojuspumbad), lisas 6 (tuletõrjesüsteemid ja -kustutid), lisas 7 (pingejaotlad) või lisas 8 (lahusteid sisaldavad seadmed) sätestatud andmed.

  (7) Andmekogu täiendamiseks kolm kilogrammi või enam fluoritud kasvuhoonegaase sisaldava paikse toote, seadme või süsteemi ümberehitamise käigus muutmise korral esitab käesoleva määruse § 8 lõigetes 1 või 2 nimetatud isik Keskkonnaametile määruse lisades 2 ja 3 sätestatud andmed vastavalt kasutusvaldkonnale (jahutus- ja kliimaseadmed ning soojuspumbad; tuletõrjesüsteemid ja -kustutid, pingejaotlad või lahusteid sisaldavad seadmed).

  (8) Paberil esitatud andmete andmekogusse kandmise korraldab Keskkonnaamet.

  (9) Andmete paberkandjal esitamisel loetakse andmed esitatuks tähtaegselt kui käesoleva määruse §-s 6 nimetatud andmed on Keskkonnaametile esitatud välisõhu kaitse seaduses andmete andmekogus registreerimiseks kehtestatud tähtaja jooksul.

§ 8.   Andmete esitajad

  (1) Välisõhu kaitse seaduse § 12216 lõigetes 1, 2 ja 4 ning § 1503 lõikes 1 nimetatud andmeid on pädev esitama käitleja välisõhu kaitse seaduse § 107 lõike 3 või § 12214 lõike 3 tähenduses.

  (2) Käitleja välisõhu kaitse seaduse § 107 lõike 3 või § 12214 lõike 3 tähenduses võib esitada andmekogule sama seaduse § 12216 lõigetes 1, 2 ja 4 ning § 1503 lõikes 1 sätestatud andmeid volitatud isiku kaudu.

  (3) Välisõhu kaitse seaduse § 12216 lõikes 3 sätestatud andmeid kolm kilogrammi või enam fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate paiksete jahutus- ja kliimaseadmete või soojuspumpade käitlemistoimingute kohta on pädevad esitama:
  1) loale märgitud lubatud käitlemistoimingute kohta välisõhu kaitse seaduse § 12220 lõikes 1 nimetatud käitlemisluba omav isik;
  2) sertifikaadile märgitud lubatud käitlemistoimingute kohta teise Euroopa Liidu liikmesriigi äriühingu sertifikaadiga isik, kelle sertifikaati tunnustatakse vastavalt Euroopa Komisjoni määrusele (EÜ) nr 303/2008);
  3) käesoleva lõike punktides 1 või 2 nimetatud isiku töötaja, kes omab asjakohast kutse- või osakutsetunnistust või teise Euroopa Liidu liikmesriigi töötaja sertifikaati, kelle sertifikaati tunnustatakse vastavalt Euroopa Komisjoni määrusele (EÜ) nr 303/2008 ja keda käitlemisloa või teise Euroopa Liidu liikmesriigi äriühingu sertifikaadi omaja rakendab oma töös.

  (4) Välisõhu kaitse seaduse § 12216 lõikes 3 sätestatud andmeid kolm kilogrammi või enam osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavate paiksete jahutus- ja kliimaseadmete või soojuspumpade käitlemistoimingute kohta on pädevad esitama:
  1) välisõhu kaitse seaduse § 111 lõikes 1 nimetatud isik;
  2) isik, kes omab asjakohast kutse- või osakutsetunnistust.

  (5) Välisõhu kaitse seaduse § 12216 lõikes 3 sätestatud andmeid kolm kilogrammi või enam fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate paiksete tuletõrjesüsteemide või -kustutite käitlemistoimingute kohta on pädevad esitama:
  1) välisõhu kaitse seaduse § 12220 lõikes 1 nimetatud käitlemisluba omav isik;
  2) teise Euroopa Liidu liikmesriigi äriühingu sertifikaadiga isik, kelle sertifikaati tunnustatakse vastavalt Euroopa Komisjoni määrusele (EÜ) nr 304/2008;
  3) käesoleva lõike punktis 1 või 2 nimetatud isiku töötaja, kes omab asjakohast osakutsetunnistust või teise Euroopa Liidu liikmesriigi töötaja sertifikaati, kelle sertifikaati tunnustatakse vastavalt Euroopa Komisjoni määrusele (EÜ) nr 304/2008 ja keda käitlemisloa või teise Euroopa Liidu liikmesriigi äriühingu sertifikaadi omaja rakendab oma töös.
[RT I, 04.01.2013, 26 - jõust. 07.01.2013]

  (6) Välisõhu kaitse seaduse § 12216 lõikes 3 sätestatud andmeid kolm kilogrammi või enam fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate paiksete pingejaotlate käitlemistoimingute kohta on pädev esitama käitlemistoimingute teostaja, kes omab asjakohast osakutsetunnistust või teise Euroopa Liidu liikmesriigi töötaja sertifikaati, mida tunnustatakse vastavalt Euroopa Komisjoni määrusele (EÜ) nr 305/2008.
[RT I, 04.01.2013, 26 - jõust. 07.01.2013]

  (7) Välisõhu kaitse seaduse § 12216 lõikes 3 sätestatud andmeid kolm kilogrammi või enam fluoritud kasvuhoonegaasidel põhinevate lahusteid sisaldavate paiksete seadmete käitlemistoimingute kohta on pädev esitama käitlemistoimingute teostaja, kes omab asjakohast osakutsetunnistust või Euroopa Liidu teise liikmesriigi töötaja sertifikaati, mida tunnustatakse vastavalt Euroopa Komisjoni määrusele (EÜ) nr 306/2008.
[RT I, 04.01.2013, 26 - jõust. 07.01.2013]

  (8) Välisõhu kaitse seaduse § 12220 lõikes 1 nimetatud käitlemisluba omava isiku nimel esitab andmekogule andmed fluoritud kasvuhoonegaaside käitlemisega tegelev asjakohast kutse- või osakutsetunnistust või teise Euroopa Liidu liikmesriigi töötaja sertifikaati omav isik, keda käitlemisloa või Liidu liikmesriigi äriühingu sertifikaadi omaja rakendab oma töös.

§ 9.   Andmete esitaja pädevuse tõendamine

  (1) Välisõhu kaitse seaduse § 111 lõikes 1 nimetatud isik saab andmekogule andmeid esitada pärast seda, kui ta on Keskkonnaametile esitanud sama paragrahvi lõike 2 alusel kehtestatud keskkonnaministri määruses nimetatud pädevust tõendavad dokumendid.
[RT I, 04.01.2013, 26 - jõust. 07.01.2013]

  (2) Euroopa Liidu teise liikmesriigi äriühingu sertifikaadiga isikud, kes on sertifitseeritud vastavalt Euroopa Komisjoni määrustele (EÜ) nr 303/2008 või nr 304/2008, saavad andmekogule andmeid esitada pärast välisõhu kaitse seaduse § 12219 nõuetele vastava äriühingu sertifikaadi ja tema käsutuses olevate töötajate sertifikaatide tõlke esitamist Keskkonnaametile.

  (3) Käesoleva määruse § 8 lõigetes 6 ja 7 nimetatud käitlemistoimingute teostajad saavad andmekogule andmeid esitada pärast välisõhu kaitse seaduse § 12219 nõuetele vastava töötaja sertifikaadi tõlke esitamist Keskkonnaametile.

  (4) Isik, kes esitab andmed fluoritud kasvuhoonegaase või osoonikihti kahandavaid andmeid sisaldava paikse toote, seadme või süsteemi käitleja volituse alusel, kinnitab andmete esitamisel volituse olemasolu.

  (5) Välisõhu kaitse seaduse § 12220 lõikes 1 nimetatud käitlemisluba, asjakohast kutse- või osakutsetunnistust, Euroopa Liidu teise liikmesriigi äriühingu või töötaja sertifikaati või välisõhu kaitse seaduse § 111 lõikes 1 nimetatud pädevust tõendavat dokumenti omav isik kinnitab andmete esitamisel toote, seadme või süsteemi käitlemiseks õiguse andva lepingu olemasolu.

§ 10.   Andmekogu kasutajad

  (1) Andmekogu kasutajad on:
  1) käitleja välisõhu kaitse seaduse § 107 lõike 3 või § 12214 lõike 3 tähenduses või tema volitatud isik;
  2) välisõhu kaitse seaduse § 12220 lõikes 1 nimetatud käitlemisluba omav isik;
  3) välisõhu kaitse seaduse § 111 lõikes 1 nimetatud pädevust omav isik;
  4) isik, kes on sertifitseeritud vastavalt Euroopa Komisjoni määrusele (EÜ) nr 303/2008, 304/2008, 305/2008 või 306/2008;
[RT I, 04.01.2013, 26 - jõust. 07.01.2013]
  5) Keskkonnaministeeriumi haldusala teenistuja ja töötaja, kes teeb käesoleva määruse §-s 6 nimetatud dokumentide või andmete menetlemisega ja analüüsiga seotud toiminguid või teostab õigusaktide alusel järelevalvet;
  6) isik, kellega Keskkonnaministeerium on sõlminud sisetehingu riigihangete seaduse § 141 tähenduses;
  7) välisõhu kaitse seaduses sätestatud järelevalveasutused;
  8) Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi haldusala teenistuja ja töötaja, kes tegeleb ehitusseaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud soojus- ja jahutusseadmete andmete menetlemise ja analüüsiga.
[RT I, 04.01.2013, 26 - jõust. 07.01.2013]

  (2) Käesoleva määruse lisades 2 ja 3 sisalduvate andmete muutumise korral teavitab andmekogu kasutaja sellest Keskkonnaametit 10 tööpäeva jooksul.

§ 11.   Toote, seadme või süsteemi andmekogus registreerimine

  Kolm kilogrammi või enam fluoritud kasvuhoonegaase või osoonikihti kahandavaid aineid sisaldav toode, seade või süsteem registreeritakse andmekogus, kui käitleja esitab käesoleva määruse lisades 2 ja 3 nimetatud andmed andmekogule.

4. peatükk JUURDEPÄÄS ANDMETELE JA ANDMETE SÄILITAMINE 

§ 12.   Juurdepääs andmekogusse kantud andmetele

  (1) Käesoleva määruse § 10 lõike 1 punktides 1–4 nimetatud andmekogu kasutajatel on juurdepääs andmekogusse kantud selle kasutajaga seotud andmetele.

  (2) Käesoleva määruse § 10 lõike 1 punktides 5, 7 ja 8 nimetatud andmekogu kasutajatel ning riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustel on juurdepääs nendele seadusega või seaduse alusel antud ülesannete täitmiseks vajalikele andmetele.
[RT I, 04.01.2013, 26 - jõust. 07.01.2013]

  (3) Käesoleva määruse § 10 lõike 1 punktis 6 nimetatud andmekogu kasutajal on juurdepääs sisetehingu täitmiseks vajalikele andmetele.

§ 13.   Andmete säilitamine

  (1) Volitatud töötleja säilitab registrisse kantud andmeid alaliselt.

  (2) Volitatud töötleja säilitab digitaalseid ja paberil alusdokumente 10 aastat.

5. peatükk ANDMEKOGU PIDAMINE 

§ 14.   Andmekogu pidamise finantseerimine

  Andmekogu pidamist finantseeritakse riigieelarvest.

§ 15.   Järelevalve

  (1) Järelevalvet andmekogu pidamise üle teostavad andmekogu vastutav töötleja ja avaliku teabe seaduse § 531 lõikes 1 nimetatud asutus.

  (2) Andmekogu üle järelevalvet teostama volitatud isikul on õigus tutvuda andmekogusse kantud andmete ja nende alusdokumentidega, siseneda ruumidesse, kus andmeid töödeldakse või kus paiknevad töötlemiseks kasutatavad seadmed, ja saada teavet andmete andmekogust väljastamise ja kasutamise kohta.

  (3) Andmekogu pidamisel tekkinud puuduste ilmnemisel on andmekogu volitatud töötleja kohustatud likvideerima puudused järelevalvet teostanud isiku määratud tähtajaks.

§ 16.   Andmekogu tegevuse lõpetamine

  Andmekogu tegevuse lõpetamise otsustab keskkonnaminister kooskõlas arhiiviseadusega ja avaliku teabe seaduse § 439 lõike 1 punkti 6 alusel kehtestatud õigusaktiga. Andmekogu likvideerimisel otsustatakse andmete teise andmekogusse või riiklikku registrisse või riiklikku arhiivi üleandmine või andmete hävitamisele kuulumine ja nende üleandmise või hävitamise tähtaeg.

6. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 17.   Hoolderaamatu viimaste andmete kandmine andmekogusse

  Kolm kilogrammi või enam fluoritud kasvuhoonegaase või osoonikihti kahandavaid aineid sisaldava toote, seadme või süsteemi välisõhu kaitse seaduse § 12216 lõike 3 alusel tehtud käitlemistoimingu kohta andmete andmekogusse esmakordsel sisestamisel kannab käitlemistoimingu teostanud käitleja koos käitlemistoimingu kandega andmekogusse ka selle toote, seadme või süsteemi lekkekontrolli teostamise kuupäeva ja muud viimase lekkekontrolliga seotud andmed vastavalt keskkonnaministri 16. novembri 2005. a määruse nr 69 „Osoonikihti kahandavaid aineid või fluoritud kasvuhoonegaase sisaldava seadme hoolderaamatu vorm ja pidamise kord“ alusel peetud hoolderaamatule.
[RT I, 04.01.2013, 26 - jõust. 07.01.2013]

§ 18.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 19.   Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub 2012. aasta 15. juulil.

  (2) Määruse § 18 jõustub 2013. aasta 1. jaanuaril.


1 Euroopa Komisjoni määrus (EÜ) nr 303/2008, millega kehtestatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 842/2006 miinimumnõuded ja tingimused teatavate fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate statsionaarsete jahutus- ja kliimaseadmete ning soojuspumpadega tegelevate äriühingute ja töötajate sertifitseerimise vastastikusele tunnustamisele (ELT L 92, 3.04.2008, lk 3–11);

2 Euroopa Komisjoni määrus (EÜ) nr 304/2008, millega kehtestatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 842/2006 teatavaid fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate statsionaarsete tuletõrjesüsteemide ja tulekustutitega tegelevate äriühingute ja töötajate sertifitseerimise miinimumnõuded ning vastastikuse tunnustamise tingimused (ELT L 92,3.04.2008, lk 12–16);

Lisa 1 Fluoritud kasvuhoonegaase ja osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavate toodete, seadmete, süsteemide ja mahutite ning käitlemistoimingute registri andmete koosseis
[RT I, 04.01.2013, 26 - jõust. 07.01.2013]

Lisa 2 
[RT I, 04.01.2013, 26 - jõust. 07.01.2013]

Lisa 3 
[RT I, 04.01.2013, 26 - jõust. 07.01.2013]

Lisa 4 
[RT I, 04.01.2013, 26 - jõust. 07.01.2013]

Lisa 5 
[RT I, 04.01.2013, 26 - jõust. 07.01.2013]

Lisa 6 
[RT I, 04.01.2013, 26 - jõust. 07.01.2013]

Lisa 7 
[RT I, 04.01.2013, 26 - jõust. 07.01.2013]

Lisa 8 
[RT I, 04.01.2013, 26 - jõust. 07.01.2013]

/otsingu_soovitused.json