Teksti suurus:

Justiitsministri 15. detsembri 2009. a määruse nr 42 „Kohtutäiturimäärustik“ muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.01.2014
Avaldamismärge:RT I, 04.01.2014, 1

Justiitsministri 15. detsembri 2009. a määruse nr 42 „Kohtutäiturimäärustik“ muutmine

Vastu võetud 02.01.2014 nr 2

Määrus kehtestatakse täitemenetluse seadustiku § 63 lõigete 3 ja 5, § 83 lõike 22 ning § 881 lõike 6 alusel..

§ 1.   Justiitsministri 15. detsembri 2009. a määruse nr 42 „Kohtutäiturimäärustik“ muutmine

Justiitsministri 15. detsembri 2009. a määruses nr 42 „Kohtutäiturimäärustik“ tehakse järgmised muudatused:

1) määrustiku preambulit täiendatakse pärast tekstiosa „§ 75 lõike 1,“ tekstiosaga „§ 83 lõike 22,“;

2) määrustikku täiendatakse §-ga 161 järgmises sõnastuses:

§ 161. Tagatisraha ja ostuhinna tasumine oksjonikeskkonnas

(1) Enampakkumisel osalemiseks võib tagatisraha ja ostuhinna tasuda oksjonikeskkonnas krediidiasutuse pakutava kohe tasumist võimaldava makseviisi (edaspidi pangalink) kaudu.

(2) Koda sõlmib pangalingiteenust osutavate krediidiasutustega lepingu tagatisraha ja ostuhinna tasumise võimaldamiseks oksjonikeskkonnas pangalingi kaudu. Tagatisraha ja ostuhind kantakse koja tsentraalkontolt kohtutäituri ametialasele arvelduskontole vastava identifitseerimistunnuse alusel.”;


3) paragrahvi 44 lõige 2 muudetakse:
„(2) Töötlejad on vastavalt oma pädevusele ja nende valduses olevate töövahendite kasutamisel kohustatud järgima isikuandmete kaitse seaduse §-des 24 ja 26 sätestatud nõudeid ning rakendama §-s 25 sätestatud turvameetmeid.”;


4) määrustikku täiendatakse peatükiga 41 järgmises sõnastuses:

41. peatükk
Avalik-õiguslike nõuete esitamise ja jaotamise infosüsteem

1. jagu
Üldsätted

§ 521. Avalik-õiguslike nõuete esitamise ja jaotamise infosüsteem

Avalik-õiguslike nõuete esitamise ja jaotamise infosüsteem (edaspidi käesolevas peatükis infosüsteem) on riigi infosüsteemi kuuluv infosüsteem, mille eesmärk on:
1)  avalik-õiguslike nõuete esitamine kojale;
2) avalik-õiguslike nõuete jaotamine kohtutäiturite vahel Vabariigi Valitsuse 1. aprilli 2010. aasta määrusega nr 42 „Avalik-õiguslike nõuete kohtutäiturite vahel jaotamise kord” (edaspidi nõuete jaotamise kord) sätestatud korra kohaselt;
3) avalik-õiguslike nõuete elektrooniline haldamine ja edastamine täitemenetluse läbiviimiseks;
4) statistilise ülevaate saamine avalik-õiguslike nõuete esitamise ja jaotamise kohta.


§ 522. Infosüsteemi ülesehitus ja sisu

(1) Infosüsteem on Justiitsministeeriumi ühetasandiline elektrooniline andmekogu. Justiitsministeerium määrab kindlaks infosüsteemi arengusuunad ning koordineerib ja korraldab keskuse tegevust andmekogu haldamisel.

(2) Koda töötleb infosüsteemis andmeid talle nõuete jaotamise korraga antud pädevuse piires ning sellega talle pandud kohustuste täitmiseks.

(3) Sissenõudjad esitavad infosüsteemi avalik-õiguslikke nõudeid kohtutäituritele täitmiseks, arvestades käesoleva määruse §-s 17 sätestatud korda. Esitatud täitmisavaldused jagab infosüsteem koja vahendusel kohtutäiturite vahel täitmiseks nõuete jaotamise korra kohaselt.

(4) Kohtutäiturid esitavad infosüsteemi neile esitatud täitmisavalduste menetlusse võtmise, menetlusse võtmata jätmise, ettemaksu küsimise ning muid täitmisavalduse menetlemisega seonduvaid teavitusi.


§ 523. Infosüsteemi kasutajad

(1) Infosüsteemi vastutav töötleja on Justiitsministeerium.

(2) Infosüsteemi volitatud töötlejad on kohtutäiturid, sissenõudjad ja koda. Volitatud töötleja on ka kohtutäituri seaduse alusel määratud kohtutäituri asendaja.

(3) Infosüsteemi haldur on keskus.

(4) Infosüsteemi kasutajad on samuti vastutava töötleja ja volitatud töötlejate ning halduriga töösuhtes või halduri juures erialasel väljaõppel olevad isikud (edaspidi töötajad). Töötajale taotleb infosüsteemile juurdepääsu asutuse juht või asutuse juhi poolt volitatud isik.


2. jagu
Andmetöötlus ja töötlemisõiguse andmine

§ 524. Andmetöötluse nõuded

(1) Andmeid töödeldakse koja poolt kinnitatud ning keskuse testitud kasutusjuhendi kohaselt. Infosüsteemi töös esinevate vigade ja häirete eest, mis tulenevad kasutusjuhendi mittejärgimisest, vastutab kasutaja, kes andmeid töötleb või kelle nimel andmeid töödeldakse. Tekkinud vigade ja häirete kõrvaldamise kulud kannab vastutav isik.

(2) Volitatud töötleja vastutab tema poolt või tema määratud esindaja poolt infosüsteemi esitatud andmete õigsuse ning infosüsteemi kasutamise õiguspärasuse eest.


§ 525. Avalik-õiguslike nõuete edastamine infosüsteemi

(1) Avalik-õiguslikke nõudeid esitatakse infosüsteemi järgmiselt:
1) e-toimiku süsteemi kaudu esitatakse infosüsteemi avalik-õiguslikud rahalised nõuded, mis on tekkinud tsiviil-, haldus-, väärteo- ning kriminaalmenetluse kohtu- ning kohtueelse menetluse käigus;
2) sissenõudja infosüsteemi ning infosüsteemi vahelise otseliidese vahendusel andmevahetuskihi X-tee kaudu;
3) sissenõudja poolt infosüsteemi avaliku veebiliidese kaudu.

(2) Andmed sisestatakse infosüsteemi kolme tööpäeva jooksul arvates andmete sisestamise aluseks oleva sündmuse toimumisest või menetlustoimingu või -otsuse tegemisest. Infosüsteemi edastatavad andmed ja dokumendid peavad vastama tegelikule olukorrale.


§ 526. Vastutava töötleja pädevus ja ülesanded

(1) Vastutav töötleja määrab kindlaks infosüsteemi arengusuunad. Vastutav töötleja ei sekku andmetöötlusesse.

(2) Vastutav töötleja:
1) määrab infosüsteemi turvanõuded ja juhib infosüsteemi pidamist, andes volitatud töötlejale ja keskusele selleks vajalikke juhiseid või korraldusi;
2) täidab teisi ülesandeid, mis käesoleva määrusega on antud tema pädevusse.


§ 527. Volitatud töötlejate pädevus ja ülesanded

(1) Sissenõudjad esitavad infosüsteemi täitmisavaldusi. Sissenõudjatel on õigus saada täitemenetluse kohta ülevaade üksnes enda esitatud täitmisavalduste ulatuses vastavalt täitemenetluse seadustikule.

(2) Kohtutäitur võtab talle esitatud täitmisavalduse täitmisele või lükkab täitmisavalduse tagasi seaduses sätestatud alustel. Kohtutäituril on õigus saada ülevaade talle täitmiseks esitatud täitmisavalduste kohta. 

(3) Koda tagab avalik-õiguslike nõuete jaotamise nõuete jaotamise korra kohaselt. Koja pädevuses on infosüsteemi kasutajate haldamine, statistiliste aruannete koostamine ja muud korralduslikud küsimused tagamaks infosüsteemi tõrgeteta toimimine. Süsteemi tõrgeteta toimimise tagamisel abistab koda keskus.

(4) Infosüsteemi tõrgeteta töö tagamiseks:
1) korraldab Koda infosüsteemi pidamiseks vajalike projekteerimis-, hooldus- ja arendustööde tegemise ning teavitab teisi volitatud töötlejaid kavandatavatest muudatustest;
2) võtab andmete turvalisuse – käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse – tagamiseks kasutusele infosüsteemi turvanõuetele vastavad organisatsioonilised, füüsilised ja infotehnoloogilised turvameetmed ning rakendab neid järjepidevalt;
3) korraldab koostöös keskusega infosüsteemi kantud andmete säilimise vastavalt kehtestatud nõuetele ja selleks varukoopiate tegemise ning muude organisatsiooniliste, füüsiliste ja infotehnoloogiliste meetmete rakendamise.

(5) Volitatud töötleja:
1) vastutab enda poolt infosüsteemi sisestatud andmete õigsuse eest;
2) määrab isikud, kellel on õigus sisestada ja kasutada infosüsteemi andmeid;
3) annab infosüsteemi andmetes puuduste avastamise korral sellest viivitamata teada keskusele, välja arvatud juhul, kui tal on võimalik puudus iseseisvalt kõrvaldada või kui avastatud puudus on ebaoluline;
4) korraldab koostöös keskusega infosüsteemi sisestamata jäetud andmete sisestamist ja ebaõigete andmete parandamist;
5) tagab infosüsteemi andmete sisestamise, muutmise ja kustutamise ning infosüsteemi andmetega tutvumise ainult selleks õigust omavatele isikutele;
6) võtab andmete turvalisuse – käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse – tagamiseks kasutusele infosüsteemi turvanõuetele vastavad organisatsioonilised, füüsilised ja infotehnoloogilised turvameetmed ning rakendab neid järjepidevalt;
7) täidab teisi ülesandeid, mis käesoleva määrusega on antud tema pädevusse.


§ 528. Infosüsteemi halduri pädevus

Infosüsteemi haldur tegutseb oma pädevuse piires koja korralduste kohaselt. Kõik süsteemisisesed täiendused ja muudatused kooskõlastatakse enne kojaga. Infosüsteemi halduri pädevuses on:
1) tark- ja riistvaraga seotud probleemide ja vigade lahendamine;
2) infotehnoloogilise ja keskusesisese organisatsioonilise andmeturbe korraldamine ning vastavasisuliste soovituste ja info andmine;
3) kasutusjuhendi kontrollimine ja testimine;
4) tarkvara versiooniuuenduste ja uute registriandmeteväljade testimine;
5) andmeside ja süsteemi töö tagamine koja kehtestatud nõuete kohaselt;
6) kasutajatoe organiseerimine;
7) koja korraldusel tarkvaraarenduste või infosüsteemi muudatuste tellimine või ise nende tegemine;
8) riskide hindamine arvutiprogrammide ühendamisel;
9) koja informeerimine infosüsteemiga seonduvast;
10) koja korraldusel erinevate andmetöötlusfunktsioonide täitmine;
11) kojale nende isikute nimede teatamine, kellel keskuses on juurdepääs infosüsteemile või kellel on oma tööülesannete täitmiseks sellist juurdepääsu vaja.


§ 529. Infosüsteemile juurdepääsu andmine

(1) Infosüsteemi töötlemisõiguse loomise korraldab koda töötlemisõigust omava asutuse juhi või asutuse juhi poolt volitatud isiku kirjaliku taotluse alusel.

(2) Tehnilise juurdepääsu tagamiseks pöördub koda halduri poole, kes loob ja muudab koja korralduse alusel infosüsteemi juurdepääsu juurdepääsuõigust omava isiku isikusamasust kontrollida võimaldava meetodi kaudu.

(3) Volitatud töötleja on kohustatud teavitama koda infosüsteemile juurdepääsuõigust omava töötajaga töösuhte või väljaõppe lõppemisest hiljemalt töösuhte või väljaõppe lõppemise kuupäeval.

(4) Koda peab arvestust infosüsteemi kasutajaõiguste kohta ning edastab vastava informatsiooni haldurile.

(5) Infosüsteemist andmete väljastamisele ning infosüsteemi vaatlemisõiguse loomisele kohaldatakse käesoleva määruse 4. peatüki 3. jao sätteid.

(6) Juurdepääsu andmise infosüsteemile avaliku veebiliidese kaudu korraldab koda. Koda edastab keskusele informatsiooni kõigi sissenõudjate kohta, kes soovivad kasutada või kasutavad avalikku veebiliidest infosüsteemi andmete esitamiseks ja infosüsteemist andmete pärimiseks, ning tagab kõigile sissenõudjatele põhjendatud taotlusel võimaluse avaliku veebiliidese kaudu infosüsteemi kasutamiseks käesolevas määrustikus sätestatud korras. Avaliku veebiliidese kaudu infosüsteemile juurdepääsu andmisel ja juurdepääsuõiguse äravõtmisel kohaldatakse käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatut.


3. jagu
Andmekoosseisud, säilitustähtajad ja turvameetmed

§ 5210. Infosüsteemi kantavate andmete koosseisud

(1) Infosüsteemi kantavad andmed jagunevad baasandmeteks, jaotusandmeteks ning täitmisavalduse sisu andmeteks.

(2) Baasandmete koosseisu moodustavad sissenõudjate ja sissenõudjate määratud esindajate andmed, kohtutäiturite andmed ja kohtutäiturite määratud esindajate andmed, koja ning Justiitsministeeriumi määratud esindajate andmed, jaotamisgrupid ja reeglid, klassifikaatorid, tüüptekstid ja mallid ning süsteemi parameetrid. Infosüsteemi sisestatakse järgmised andmed:
1) sissenõudjate kohta  – ametlik nimetus, registrikood, märge täitmisavalduste esitamise lubatavuse kohta, andmed makse saaja kohta, viitenumber, arvelduskonto number, märge ettemaksu tasumisega nõustumise või mittenõustumise kohta, telefoninumber, e-posti aadress, postiaadress, märge e-postiga edastatavate teavituste kohta, märge kajastamaks kasutaja rolli infosüsteemis;
2) sissenõudja määratud esindaja kohta – esindaja nimi, isikukood, õiguste tase, esindamise alus, telefoninumber, e-posti aadress, esinduse ajaline kestus, märge kajastamaks kasutaja rolli infosüsteemis;
3) kohtutäiturite kohta – kohtutäituri nimi, isikukood, märge, kas kohtutäiturile jaotatakse täitmisavaldusi, tööpiirkond, koormus, kohtutäiturina tegevuse alustamise kuupäev, telefoninumber, e-posti aadress, kodulehekülg selle olemasolu korral, postiaadress, büroo lahtiolekuajad,  arvelduskonto number,  märge tähistamaks käibemaksukohustust või selle puudumist, märge e-postiga edastatavate teavituste kohta, märge kajastamaks kasutaja rolli infosüsteemis;
4) kohtutäituri määratud esindaja kohta – esindaja nimi, isikukood, õiguste tase, telefoninumber, e-posti aadress, esinduse ajaline kestus, märge kajastamaks kasutaja rolli infosüsteemis;
5) koja ning Justiitsministeeriumi määratud esindajate kohta – kasutaja ees- ja perekonnanimi, isikukood, märge kajastamaks kasutaja rolli infosüsteemis.

(3) Jaotusandmete koosseisu moodustavad täitmisavalduse metaandmed ning sündmuste logi avalik-õiguslike nõuete jaotamisprotsessist.

(4) Täitmisavalduse sisu andmete koosseisu moodustavad võlgniku andmed, täitedokumendi andmed, täitedokumendi lisad ning täitmisavalduses sisalduvad andmed täitemenetluse seadustiku §-s 23 sätestatu kohaselt.


§ 5211. Infosüsteemi turvameetmed

(1) Infosüsteemi turvaklass on K1T2S2, andmete kaitsmiseks rakendatakse organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid.

(2) Infosüsteemi kasutamise õigus antakse organisatsiooni juhi taotlusel üksnes neile kasutajatele, kellel see on vajalik teenistus- või töökohustuste täitmiseks.

(3) Andmete sisestamise ja päringute tegemise õiguste tase määratakse teadmisvajadusest lähtuvalt tööülesannete täitmiseks. Õiguste taseme võib määrata kasutajagruppide kaupa või isikuliselt.

(4) Infosüsteemi kasutamise õiguspärasust kontrollitakse tarkvaraliste ja organisatsiooniliste meetmete abil. Infosüsteemi andmete ja dokumentide salvestamise, sisestamise, muutmise ja kustutamise (edaspidi kanne) ning infosüsteemi kantud andmetele ja dokumentidele juurdepääsu saamise või nende edastamise (edaspidi päring) kohta salvestatakse ning säilitatakse vähemalt järgmised andmed (edaspidi logid):
1) kande või päringu teinud kasutaja ees- ja perekonnanimi ning isikukood;
2) kande või päringu tegemise kuupäev ja kellaaeg;
3) kande või päringu objekt.


§ 5212. Andmete säilitustähtajad

(1) Infosüsteemi kantud või edastatud andmeid ja dokumente säilitatakse vastavalt käesoleva määruse § 29 lõike 2 punktis 2 ning sama paragrahvi lõikes 3 sätestatud tähtaegadele.

(2) Kande logisid konkreetse menetluse kohta säilitatakse niikaua, kui säilitatakse konkreetse menetluse kohta infosüsteemi kantud andmeid ja dokumente, kui seadusest ei tulene teisiti.

(3) Päringu logisid säilitatakse kolm aastat alates päringu tegemisest.

(4) Logide salvestamisel ja säilitamisel tagatakse nende vältimatus, käideldavus, terviklus ja konfidentsiaalsus.

(5) Säilitustähtaja möödumisel kustutatakse infosüsteemi kantud või edastatud andmed ja dokumendid ning logid automaatselt.


§ 5213. Ebaõigete andmete parandamine

(1) Kui volitatud töötleja või infosüsteemi kasutaja avastab infosüsteemis ebaõiged andmed, võtab ta vajalikud meetmed nende parandamiseks, teavitades sellest ebaõiged andmed sisestanud volitatud töötlejat.

(2) Andmesubjektil on õigus nõuda infosüsteemi ebaõiged andmed esitanud volitatud töötlejalt ebaõigete isikuandmete parandamist. Kui andmesubjekti nõudmine on põhjendatud, parandab volitatud töötleja ebaõiged isikuandmed viivitamata. Kui andmesubjekti nõudmine ei ole põhjendatud, keeldub volitatud töötleja andmete parandamisest, põhjendades seda kirjalikult.


§ 5214. Järelevalve

Järelevalvet infosüsteemi pidamise üle teostavad Andmekaitse Inspektsioon ning Riigi Infosüsteemi Amet oma pädevuse piires.”.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Käesoleva määruse § 1 punkt 2 jõustub 1. juunil 2015. aastal.

Hanno Pevkur
Minister

Margus Sarapuu
Kantsler

/otsingu_soovitused.json