Teksti suurus:

Eesti Vabariigi ja AS Eesti Liinirongid (endise nimega Elektriraudtee AS) vahel 29.06.2013. a sõlmitud „Raudtee reisijateveo avaliku teenindamise lepingu” muutmise leping

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:leping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.01.2014
Avaldamismärge:RT I, 04.01.2014, 22

Eesti Vabariigi ja AS Eesti Liinirongid (endise nimega Elektriraudtee AS) vahel 29.06.2013. a sõlmitud „Raudtee reisijateveo avaliku teenindamise lepingu” muutmise leping

Tallinn, 31.12.2013. a nr 13-010


EESTI VABARIIK, mida esindab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium rahandusminister Jürgen Ligi isikus majandus- ja kommunikatsiooniministri ülesannetes, edaspidi nimetatud Tellija, kes tegutseb põhimääruse ja Vabariigi Valitsuse seaduse alusel,

ja

AS EESTI LIINIRONGID, registrikood 10520953, edaspidi nimetatud Vedaja, juhatuse esimehe Andrus Ossipi isikus, kes tegutseb põhikirja alusel,

edaspidi koos nimetatud Pooled,

arvestades:

a) 2014. aasta riigieelarve seadust;
b) Lepingu punkti 2.4, mille kohaselt sõiduplaanid ja veomahud liiniveo korraldamiseks lepitakse kokku igaks järgnevaks eelarveaastaks;
c) Lepingu punkti 3.1, mille kohaselt Tellija poolt makstav Toetus lepitakse igaks kalendriaastaks kokku eraldi;
d) Lepingu punkti 3.4, mille kohaselt diiselrongide kütusekulu planeerimisel lähtutakse kaalutud keskmisest sisseostuhinnast 1,1516 eurot liitri kohta (ilma käibemaksuta) ja Veomahust;
e) Lepingu punkti 3.5, mille kohaselt elektrirongide kütusekulu (edaspidi Veoelekter) planeerimisel lähtutakse kaalutud keskmisest sisseostuhinnast 0,0667 eurot kWh kohta (ilma käibemaksuta) ja Veomahust;
f) Lepingu punkti 3.7, mille kohaselt kokkulepitud indikatiivne infrastruktuuri kasutamise kulude tase, millest lähtutakse on 9 470 729 eurot,

leppisid Pooled kokku, et muudetakse Eesti Vabariigi ja ASi Eesti Liinirongid (endise nimega Elektriraudtee AS) vahel 29.06.2013. a sõlmitud „Raudtee reisijateveo avaliku teenindamise lepingut” alljärgnevalt:


1. Lepingu punkt 3.3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3.3. Tellija kohustub tagama Vedajale vastavalt Eesti Vabariigi ja ASi Eesti Liinirongid vahel 15. juunil 2010. a sõlmitud Eesti Vabariigi ja ASi Eesti Liinirongid vahel 18. juunil 2009. a sõlmitud „Kokkulepe reisirongide soetamise ja finantseerimise kohta” muutmise kokkuleppe punktile 10 vajalikud finantsvahendid, et tasuda soetatud diiselrongide rendimaksed. Finantsvahendid rendimaksete tasumiseks sisalduvad Toetuses ja Tellija maksab Toetust vastavalt Lepingu lisale 6. Detailne Vedaja maksegraafik on toodud Lepingu lisas 4.”

2. Lepingu punkt 23.1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„23.1. Lepingul on järgnevalt loetletud lisad:
Lisa 1 Teenuse kvaliteedistandard
Lisa 2 Vedajalt tellitav avaliku reisijateveoteenuse maht liinide lõikes ja rongikilomeetrites 2014. aastal
Lisa 3 Toetuse kasutamise aruande vorm (MS Excel formaadis)
Lisa 4 Diiselrongide rendimaksete maksegraafik
Lisa 5 Reisirongide sõiduplaan 01.01–24.05.2014
Lisa 6 Mootorrongidega reisijateveo teenuse maksumus, vajalik riigipoolne finantseerimine ja avaliku liiniveo toetuse maksegraafik 2014. aastal”.

3. Lepingule lisatakse uus Lepingu Lisa 1, mis asendab eelmist Lisa 1 ja kannab pealkirja: „Avaliku teenindamise lepingu alusel tellitud teenuse kvaliteedi miinimumnõuded”.

4. Lepingule lisatakse uus Lepingu Lisa 2, mis asendab eelmist Lisa 2 ja kannab pealkirja: „Vedajalt tellitav avaliku reisijateveoteenuse maht liinide lõikes ja rongikilomeetrites 2014. aastal”.

5. Lepingule lisatakse Lepingu Lisa 4, mis kannab pealkirja „Diiselrongide maksegraafik”.

6. Lepingule lisatakse uus Lepingu Lisa 5, mis kannab pealkirja: „Reisirongide sõiduplaan 01.01.–24.05.2014”.

7. Lepingule lisatakse uus Lepingu lisa 6, mis kannab pealkirja: „Mootorrongidega reisijateveo teenuse maksumus, vajalik riigipoolne finantseerimine ja avaliku liiniveo toetuse maksegraafik 2014. aastal”.


POOLTE REKVISIIDID:

   
Eesti Vabariik AS Eesti Liinirongid

Esindaja

Vabaduse pst 176

Eesti Vabariigi Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium

10917 Tallinn

Reg. kood 10520953

   

 

 

(allkirjastatud digitaalselt)

(allkirjastatud digitaalselt)

Jürgen Ligi

Andrus Ossip

rahandusminister majandus- ja
kommunikatsiooniministri ülesannetes

juhatuse esimees

 

 

Lisa 1 Avaliku teenindamise lepingu alusel tellitud teenuse kvaliteedi miinimumnõuded

Lisa 2 Vedajalt tellitav avaliku reisijateveoteenuse maht liinide lõikes ja rongikilomeetrites 2014. aastal

Lisa 4 Diiselrongide maksegraafik

Lisa 5 Reisirongide sõiduplaan 01.01.–24.05.2014

Lisa 6 Mootorrongidega reisijateveo teenuse maksumus, vajalik riigipoolne finantseerimine ja avaliku liiniveo toetuse maksegraafik 2014. aastal

/otsingu_soovitused.json