Teksti suurus:

Maaeluministri määruste muutmine

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.01.2018
Avaldamismärge:RT I, 04.01.2018, 1

Maaeluministri määruste muutmine

Vastu võetud 22.12.2017 nr 91

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 67 lõike 2 alusel.

§ 1.   Maaeluministri 29. aprilli 2015. a määruse nr 49 „Keskkonnasõbraliku majandamise toetus” muutmine

Maaeluministri 29. aprilli 2015. a määrust nr 49 „Keskkonnasõbraliku majandamise toetus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Lõike 1 punktis 4 nimetatud valla piirideks loetakse haldusreformi seaduse alusel ja korras muudetud haldusterritoriaalsele korraldusele eelnenud valla piirid.”;

2) paragrahvi 19 lõike 2 teine lause, § 20 lõige 4, § 21 lõige 3, § 22 lõige 3 ja § 23 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 24 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Toetuse taotlemiseks esitab taotleja PRIAle igal kohustuseaastal ajavahemikul 2. maist kuni 21. maini elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu taotluse, mis sisaldab lõigetes 2–4 nimetatud andmeid.

(2) Taotleja esitab järgmised andmed:
1) maaeluministri 17. aprilli 2015. a määruse nr 32 „Otsetoetuste saamise üldised nõuded, ühtne pindalatoetus, kliima- ja keskkonnatoetus ning noore põllumajandustootja toetus” §-s 151, § 152 lõike 1 punktides 1–10, 12 ja 13, § 152 lõigetes 2 ja 3 ning §-s 153 nimetatud andmed;
2) andmed selle kohta, millise § 2 lõigetes 2 ja 3 nimetatud tegevuse elluviimise eest taotleja toetust taotleb;
3) andmed selle kohta, millise põllu kohta taotleja põhitegevuse või mesilaste korjealade rajamise lisategevuse elluviimise eest toetust taotleb;
4) põhitegevuse ja täiendava veekaitse lisategevuse elluviimise eest toetuse taotlemise korral andmed selle kohta, millised põllud hoitakse taotluse esitamise aasta 1. novembrist kuni sellele järgneva kohustuseaasta 31. märtsini põllumajanduskultuurist koosneva talvise taimkatte all;
5) andmed selle kohta, kas taotleja võtab § 2 lõike 2 kohaselt kohustuse põhitegevust kohustuseperioodi jooksul ellu viia või jätkab sellega;
6) nende mesilasperede arv, kellele korjeala rajatakse, kui taotleja taotleb toetust mesilaste korjealade rajamise lisategevuse elluviimise eest;
7) mesiniku nimi või ärinimi ning mesiniku registri- või isikukood, kui taotleja taotleb toetust mesilaste korjealade rajamise lisategevuse elluviimise eest ja taotlejal on mesilaste korjealade rajamiseks § 16 lõikes 2 nimetatud kokkulepe mesinikuga;
8) punktis 7 nimetatud kokkuleppe puhul andmed selle kohta, et mesinik kinnitab punktides 6 ja 7 nimetatud andmete õigsust.

(3) Kohustuse üleandmise korral esitab kohustuse üleandja järgmised andmed:
1) kohustuse üleandja nimi ja registri- või isikukood;
2) kohustuse ülevõtja nimi ja registri- või isikukood;
3) põllu kohta, mille kohta kohustus üle antakse, põllumassiivi number, põllu number ja pindala;
4) põllumassiivi kaardile märgitavad andmed selle põllu numbri ja piiri kohta, mille kohta kohustus üle antakse.

(4) Kohustuse ülevõtmise korral esitab kohustuse ülevõtja andmed selle kohta, et ta võtab kohustuse üleandja esitatud andmete kohaselt kohustuse üle.

(5) Kohustuse suurendamise või vähendamise korral esitab toetuse saaja toetuse taotlemiseks lõikes 1 sätestatud ajavahemikul ja viisil PRIAle lõikes 2 nimetatud andmed, arvestades kohustusealuse maa pindala suuruse muutumisega.

(6) Toetuse saaja esitab selle määruse kohase kohustuse § 23 lõikes 1 nimetatud kohustusega asendamise kohta PRIAle lõikes 1 sätestatud ajavahemikul ja viisil andmed, mis esitatakse § 23 lõikes 1 nimetatud kohustuse puhul toetuse taotlemiseks.

(7) Toetuse taotlemisel esitab taotleja ühise taotluse kõikide pindalatoetuste ning arengukava alusel antavate loomade pidamisega ja loomade heaolu soodustamisega seotud toetuste kohta samal ajal.

(8) Põllumajandusliku majapidamise üleandmise korral esitab põllumajandusliku majapidamise ülevõtja põllumajandusliku majapidamise ülevõtmisest teatamiseks ja toetuse maksmise taotlemiseks § 19 lõikes 2 sätestatud ajavahemikul PRIAle elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu teate, mis sisaldab:
1) põllumajandusliku majapidamise üleandja nime ja registri- või isikukoodi;
2) põllumajandusliku majapidamise ülevõtja nime ja registri- või isikukoodi;
3) põllumajandusliku majapidamise üleandja ja ülevõtja kinnitust põllumajandusliku majapidamise üleandmise kohta;
4) andmeid selle kohta, et põllumajandusliku majapidamise ülevõtja taotleb toetuse maksmist.”;

4) määrust täiendatakse §-dega 281 ja 282 järgmises sõnastuses:

§ 281. Kohustuste kohandamine

Kui Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 artiklis 48 nimetatud kohustuste kohandamine ei ole toetuse saajale vastuvõetav, siis kohustus lõppeb ja kohustuse kehtivusaja eest toetust tagasi ei nõuta.

§ 282. Toetuse saaja andmete avalikustamine

PRIA teavitab toetuse saajat tema andmete avalikustamisest Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1306/2013 artiklite 111 ja 112 kohaselt ning nende töötlemisest Euroopa Liidu finantshuvide tagamise eesmärgil sama määruse artikli 113 kohaselt.”.

§ 2.   Maaeluministri 29. aprilli 2015. a määruse nr 51 „Keskkonnasõbraliku köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse toetus” muutmine

Maaeluministri 29. aprilli 2015. a määrust nr 51 „Keskkonnasõbraliku köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse toetus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 12 lõike 2 teine lause tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 13 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Toetuse taotlemiseks esitab taotleja PRIAle kohustuseaastal ajavahemikul 2. maist kuni 21. maini elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu taotluse, mis sisaldab:
1) maaeluministri 17. aprilli 2015. a määruse nr 32 „Otsetoetuste saamise üldised nõuded, ühtne pindalatoetus, kliima- ja keskkonnatoetus ning noore põllumajandustootja toetus” §-s 151, § 152 lõike 1 punktides 1–6, 12 ja 13, § 152 lõigetes 2 ja 3 ning §-s 153 nimetatud andmeid;
2) andmeid selle kohta, millise § 2 lõikes 1 nimetatud tegevuse elluviimise eest taotleja toetust taotleb.

(2) Toetuse taotlemisel esitab taotleja ühise taotluse kõikide pindalatoetuste ning arengukava alusel antavate loomade pidamisega ja loomade heaolu soodustamisega seotud toetuste kohta samal ajal.

(3) Põllumajandusliku majapidamise üleandmise korral esitab põllumajandusliku majapidamise ülevõtja põllumajandusliku majapidamise ülevõtmisest teatamiseks ja toetuse maksmise taotlemiseks § 12 lõikes 2 sätestatud ajavahemikul PRIAle elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu teate, mis sisaldab:
1) põllumajandusliku majapidamise üleandja nime ja registri- või isikukoodi;
2) põllumajandusliku majapidamise ülevõtja nime ja registri- või isikukoodi;
3) põllumajandusliku majapidamise üleandja ja ülevõtja kinnitust põllumajandusliku majapidamise üleandmise kohta;
4) andmeid selle kohta, et põllumajandusliku majapidamise ülevõtja taotleb toetuse maksmist.”;

3) määrust täiendatakse §-ga 171 järgmises sõnastuses:

§ 171. Toetuse saaja andmete avalikustamine

PRIA teavitab toetuse saajat tema andmete avalikustamisest Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1306/2013 artiklite 111 ja 112 kohaselt ning nende töötlemisest Euroopa Liidu finantshuvide tagamise eesmärgil sama määruse artikli 113 kohaselt.”.

§ 3.   Maaeluministri 29. aprilli 2015. a määruse nr 50 „Keskkonnasõbraliku puuvilja- ja marjakasvatuse toetus” muutmine

Maaeluministri 29. aprilli 2015. a määrust nr 50 „Keskkonnasõbraliku puuvilja- ja marjakasvatuse toetus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 5 lõike 1 punktist 12 jäetakse välja tekstiosa „, kurdlehine kibuvits”;

2) paragrahvi 11 lõike 2 teine lause, § 12 lõige 4, § 13 lõige 3, § 14 lõige 2 ja § 15 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 16 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Toetuse taotlemiseks esitab taotleja PRIAle igal kohustuseaastal ajavahemikul 2. maist kuni 21. maini elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu taotluse, mis sisaldab lõigetes 2–4 nimetatud andmeid.

(2) Taotleja esitab järgmised andmed:
1) maaeluministri 17. aprilli 2015. a määruse nr 32 „Otsetoetuste saamise üldised nõuded, ühtne pindalatoetus, kliima- ja keskkonnatoetus ning noore põllumajandustootja toetus” §-s 151, § 152 lõike 1 punktides 1–6, 12 ja 13, § 152 lõigetes 2 ja 3 ning §-s 153 nimetatud andmed;
2) andmed selle kohta, millise põllu kohta taotleja § 2 lõikes 1 nimetatud tegevuse elluviimise eest toetust taotleb;
3) andmed selle kohta, kas taotleja võtab kohustuse või jätkab sellega.

(3) Kohustuse üleandmise korral esitab kohustuse üleandja järgmised andmed:
1) kohustuse üleandja nimi ja registri- või isikukood;
2) kohustuse ülevõtja nimi ja registri- või isikukood;
3) põllu kohta, mille kohta kohustus üle antakse, põllumassiivi number, põllu number ja pindala;
4) põllumassiivi kaardile märgitavad andmed selle põllu numbri ja piiri kohta, mille kohta kohustus üle antakse.

(4) Kohustuse ülevõtmise korral esitab kohustuse ülevõtja andmed selle kohta, et ta võtab kohustuse üleandja esitatud andmete kohaselt kohustuse üle.

(5) Kohustuse suurendamise või vähendamise korral esitab toetuse saaja toetuse taotlemiseks lõikes 1 sätestatud ajavahemikul ja viisil PRIAle lõikes 2 nimetatud andmed, arvestades kohustusealuse maa pindala suuruse muutumisega.

(6) Toetuse saaja esitab selle määruse kohase kohustuse § 15 lõikes 1 nimetatud kohustusega asendamise kohta PRIAle lõikes 1 sätestatud ajavahemikul ja viisil andmed, mis esitatakse § 15 lõikes 1 nimetatud kohustuse puhul toetuse taotlemiseks.

(7) Toetuse taotlemisel esitab taotleja ühise taotluse kõikide pindalatoetuste ning arengukava alusel antavate loomade pidamisega ja loomade heaolu soodustamisega seotud toetuste kohta samal ajal.

(8) Põllumajandusliku majapidamise üleandmise korral esitab põllumajandusliku majapidamise ülevõtja põllumajandusliku majapidamise ülevõtmisest teatamiseks ja toetuse maksmise taotlemiseks § 11 lõikes 2 sätestatud ajavahemikul PRIAle elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu teate, mis sisaldab:
1) põllumajandusliku majapidamise üleandja nime ja registri- või isikukoodi;
2) põllumajandusliku majapidamise ülevõtja nime ja registri- või isikukoodi;
3) põllumajandusliku majapidamise üleandja ja ülevõtja kinnitust põllumajandusliku majapidamise üleandmise kohta;
4) andmeid selle kohta, et põllumajandusliku majapidamise ülevõtja taotleb toetuse maksmist.”;

4) määrust täiendatakse §-dega 201 ja 202 järgmises sõnastuses:

§ 201. Kohustuste kohandamine

Kui Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 artiklis 48 nimetatud kohustuste kohandamine ei ole toetuse saajale vastuvõetav, siis kohustus lõppeb ja kohustuse kehtivusaja eest toetust tagasi ei nõuta.

§ 202. Toetuse saaja andmete avalikustamine

PRIA teavitab toetuse saajat tema andmete avalikustamisest Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1306/2013 artiklite 111 ja 112 kohaselt ning nende töötlemisest Euroopa Liidu finantshuvide tagamise eesmärgil sama määruse artikli 113 kohaselt.”.

§ 4.   Maaeluministri 29. aprilli 2015. a määruse nr 52 „Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus” muutmine

Maaeluministri 29. aprilli 2015. a määrust nr 52 „Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 9 lõike 2 teine lause ja § 10 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 11 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Toetuse taotlemiseks esitab taotleja PRIAle taotluse, mis sisaldab lõigetes 2–4 nimetatud andmeid ja lõikes 5 nimetatud dokumente.

(2) Taotleja esitab igal kohustuseaastal ajavahemikul 2. maist kuni 21. maini elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu järgmised andmed:
1) maaeluministri 17. aprilli 2015. a määruse nr 32 „Otsetoetuste saamise üldised nõuded, ühtne pindalatoetus, kliima- ja keskkonnatoetus ning noore põllumajandustootja toetus” §-s 151, § 152 lõike 1 punktides 1–6, 12 ja 13, § 152 lõigetes 2 ja 3 ning §-s 153 nimetatud andmed;
2) andmed selle kohta, millise põllu kohta taotleja põllukultuuri kohalikku sorti kuuluvate taimede kasvatamise eest toetust taotleb;
3) andmed kohaliku sordi nimetuse ja samasse sorti kuuluvate taimede arvu kohta, mille kasvatamise eest taotleja toetust taotleb, kui taotleja taotleb toetust puuvilja- või marjakultuuri kohalikku sorti kuuluvate taimede kasvatamise eest;
4) andmed selle kohta, kas taotleja võtab kohustuse või jätkab sellega.

(3) Kohustuse üleandmise korral esitab kohustuse üleandja lõikes 2 sätestatud ajavahemikul ja viisil järgmised andmed:
1) kohustuse üleandja nimi ja registri- või isikukood;
2) kohustuse ülevõtja nimi ja registri- või isikukood;
3) põllu kohta, mille kohta kohustus üle antakse, põllumassiivi number, põllu number ja pindala;
4) põllumassiivi kaardile märgitavad andmed selle põllu numbri ja piiri kohta, mille kohta kohustus üle antakse.

(4) Kohustuse ülevõtmise korral esitab kohustuse ülevõtja lõikes 2 sätestatud ajavahemikul ja viisil andmed selle kohta, et ta võtab kohustuse üleandja esitatud andmete kohaselt kohustuse üle.

(5) Taotleja esitab PRIAle hiljemalt kohustuseaasta 15. juuniks ühe loetletud asjakohase dokumendi:
1) selle kohaliku sordi külvatud seemne müügipakendi originaaletikett, mille kohustuseaastal kasvatamise kohta ta toetust taotleb;
2) selle kohaliku sordi taimepassi originaal, mille kasvatamise kohta ta kohustuseaastal toetust taotleb, või juhul, kui taimepass ei ole säilinud, asjakohase erialaliidu eksperdi arvamuse originaal selle kohta, et see kohalik sort, mille kasvatamise kohta ta kohustuseaastal toetust taotleb, on lisas 1 loetletud puuvilja- või marjakultuuri kohalik sort;
3) selle kohaliku sordi tarnija dokument, mille kasvatamise kohta ta kohustuseaastal toetust taotleb.

(6) Toetuse taotlemisel esitab taotleja ühise taotluse kõikide pindalatoetuste ning arengukava alusel antavate loomade pidamisega ja loomade heaolu soodustamisega seotud toetuste kohta samal ajal.

(7) Põllumajandusliku majapidamise üleandmise korral esitab põllumajandusliku majapidamise ülevõtja põllumajandusliku majapidamise ülevõtmisest teatamiseks ja toetuse maksmise taotlemiseks § 9 lõikes 2 sätestatud ajavahemikul PRIAle elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu teate, mis sisaldab:
1) põllumajandusliku majapidamise üleandja nime ja registri- või isikukoodi;
2) põllumajandusliku majapidamise ülevõtja nime ja registri- või isikukoodi;
3) põllumajandusliku majapidamise üleandja ja ülevõtja kinnitust põllumajandusliku majapidamise üleandmise kohta;
4) andmeid selle kohta, et põllumajandusliku majapidamise ülevõtja taotleb toetuse maksmist.”;

3) määrust täiendatakse §-dega 151 ja 152 järgmises sõnastuses:

§ 151. Kohustuste kohandamine

Kui Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 artiklis 48 nimetatud kohustuste kohandamine ei ole toetuse saajale vastuvõetav, siis kohustus lõpeb ja kohustuse kehtivusaja eest toetust tagasi ei nõuta.

§ 152. Toetuse saaja andmete avalikustamine

PRIA teavitab toetuse saajat tema andmete avalikustamisest Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1306/2013 artiklite 111 ja 112 kohaselt ning nende töötlemisest Euroopa Liidu finantshuvide tagamise eesmärgil sama määruse artikli 113 kohaselt.”;

4) lisa 2 tunnistatakse kehtetuks.

§ 5.   Maaeluministri 30. aprilli 2015. a määruse nr 56 „Loomade heaolu toetus” muutmine

Maaeluministri 30. aprilli 2015. a määrust nr 56 „Loomade heaolu toetus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 7 lõigetest 1 ja 6 jäetakse välja tekstiosa „, veeseaduse § 261 lõike 8 punktis 5”;

2) paragrahvi 7 lõikest 3 jäetakse välja tekstiosa „ning veeseaduse § 261 lõike 8 punktis 5”;

3) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 8 järgmises sõnastuses:

„(8) Veiste, vasikate, hobuste, lammaste ja kitsede põhitegevuse nõuete täitmise eest toetuse taotlemise korral kannab taotleja andmed karjatamisperioodi, karjatatud loomade liigi ja arvu ning karjamaa asukoha ja pindala kohta veeseaduse alusel peetavasse põlluraamatuse.”;

4) paragrahvi 10 lõike 2 teine lause tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 11 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Toetuse taotlemiseks esitab taotleja PRIA-le kohustuseaastal ajavahemikul 2. maist kuni 21. maini taotluse, mis sisaldab lõigetes 2–4 nimetatud andmeid.

(2) Taotleja esitab elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu järgmised andmed:
1) maaeluministri 17. aprilli 2015. a määruse nr 32 „Otsetoetuste saamise üldised nõuded, ühtne pindalatoetus, kliima- ja keskkonnatoetus ning noore põllumajandustootja toetus” §-s 151, § 152 lõike 1 punktides 1–6, 12 ja 13, § 152 lõigetes 2 ja 3 ning §-s 153 nimetatud andmed;
2) andmed selle kohta, et taotleja võtab kohustuse;
3) andmed selle kohta, millisel põllul taotleja kasvatab § 8 lõike 5 punktis 4 nimetatud põllumajanduskultuuri lammastele ja kitsedele söödaks, kui ta taotleb toetust lammaste või kitsede heaolu soodustava tegevuse elluviimise eest;
4) koolituse lisategevuse nõude täitmise eest toetuse taotlemise korral andmed selle kohta, et taotleja taotleb nimetatud toetust.

(3) Taotleja esitab elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu loomade ja loomade pidamiseks kasutatavate loomakasvatushoonete kohta järgmised andmed:
1) veiste heaolu soodustava tegevuse elluviimise eest toetuse taotlemise korral andmed selle kohta, milliste veiste kohta, keda taotleja § 5 lõikes 1 sätestatud ajavahemikul peab, ta toetust taotleb, ning nende veiste identifitseerimisnumber, tõug ja sünniaeg;
2) piimatõugu vasikate heaolu soodustavate tegevuste elluviimise eest toetuse taotlemise korral andmed selle kohta, kas taotleja taotleb toetust § 8 lõikes 1 või 2 sätestatud nõuete täitmise eest;
3) lammaste ja kitsede heaolu soodustava tegevuse elluviimise eest toetuse taotlemise korral andmed selle kohta, kas taotleja taotleb toetust lammaste või kitsede kohta, keda taotleja § 5 lõigetes 5 ja 6 sätestatud päeva seisuga peab;
4) munakanade heaolu soodustava tegevuse elluviimise eest toetuse taotlemise korral nende munakanade keskmine arv või sellest väiksem arv põllumajandusloomade registris registreeritud loomakasvatushoone kaupa, keda taotleja § 5 lõikes 7 sätestatud ajavahemikul pidas ja kelle kohta ta toetust taotleb, ning nende munakanade pidamiseks kasutatava loomakasvatushoone põllumajandusloomade registris registreerimise number;
5) sigade heaolu soodustava tegevuse elluviimise eest toetuse taotlemise korral nende sigade pidamiseks kasutatava loomakasvatushoone põllumajandusloomade registris registreerimise number, keda taotleja § 5 lõikes 4 sätestatud päeva seisuga peab ja kelle kohta ta toetust taotleb;
6) hobuste heaolu soodustava tegevuse elluviimise eest toetuse taotlemise korral nende hobuste unikaalsed elunumbrid (UELN), keda taotleja § 5 lõikes 3 sätestatud ajavahemikul peab ja kelle kohta ta toetust taotleb, ning nende hobuste pidamiseks kasutatava loomakasvatushoone põllumajandusloomade registris registreerimise number.

(4) Taotleja esitab PRIA-le väljavõtte hobuse passist või põlvnemistunnistusest, kui hobune on sündinud väljaspool Eestit ja on Eestisse toimetatud Euroopa Liidu liikmesriigist või Eestisse imporditud väljaspool Euroopa Liidu tolliterritooriumi asuvast riigist. Väljavõttel peab olema näha hobuse sünniaeg ja identifitseerimise number või unikaalne elunumber (UELN).

(5) Toetuse taotlemisel esitab taotleja ühise taotluse kõikide pindalatoetuste ning arengukava alusel antavate loomade pidamisega ja loomade heaolu soodustamisega seotud toetuste kohta samal ajal.

(6) Põllumajandusliku majapidamise üleandmise korral esitab põllumajandusliku majapidamise ülevõtja põllumajandusliku majapidamise ülevõtmisest teatamiseks ja toetuse maksmise taotlemiseks § 10 lõikes 2 sätestatud ajavahemikul PRIA-le elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu teate, mis sisaldab:
1) põllumajandusliku majapidamise üleandja nime ja registri- või isikukoodi;
2) põllumajandusliku majapidamise ülevõtja nime ja registri- või isikukoodi;
3) põllumajandusliku majapidamise üleandja ja ülevõtja kinnitust põllumajandusliku majapidamise üleandmise kohta;
4) andmeid selle kohta, et põllumajandusliku majapidamise ülevõtja taotleb toetuse maksmist.”;

6) määrust täiendatakse §-dega 151 ja 152 järgmises sõnastuses:

§ 151. Kohustuste kohandamine

Kui Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 artiklis 48 nimetatud kohustuste kohandamine ei ole toetuse saajale vastuvõetav, siis kohustus lõppeb ja kohustuse kehtivusaja eest toetust tagasi ei nõuta.

§ 152. Toetuse saaja andmete avalikustamine

PRIA teavitab toetuse saajat tema andmete avalikustamisest Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1306/2013 artiklite 111 ja 112 kohaselt ning nende töötlemisest Euroopa Liidu finantshuvide tagamise eesmärgil sama määruse artikli 113 kohaselt.”.

7) lisa tunnistatakse kehtetuks.

§ 6.   Maaeluministri 22. aprilli 2015. a määruse nr 42 „Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antav toetus” muutmine

Maaeluministri 22. aprilli 2015. a määrust nr 42 „Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antav toetus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 8 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Toetuse taotlemiseks esitab taotleja PRIAle kohustuseaastal ajavahemikul 2. maist kuni 21. maini elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu taotluse, mis sisaldab:
1) maaeluministri 17. aprilli 2015. a määruse nr 32 „Otsetoetuste saamise üldised nõuded, ühtne pindalatoetus, kliima- ja keskkonnatoetus ning noore põllumajandustootja toetus” §-s 151, § 152 lõike 1 punktides 1–6, 12 ja 13, § 152 lõigetes 2 ja 3 ning §-s 153 nimetatud andmeid;
2) andmeid selle kohta, millise põllu kohta taotleja toetust taotleb.

(2) Toetuse taotlemisel esitab taotleja ühise taotluse kõikide pindalatoetuste ning arengukava alusel antavate loomade pidamisega ja loomade heaolu soodustamisega seotud toetuste kohta samal ajal.

(3) Põllumajandusliku majapidamise üleandmise korral esitab põllumajandusliku majapidamise ülevõtja põllumajandusliku majapidamise ülevõtmisest teatamiseks ja toetuse maksmise taotlemiseks § 9 lõikes 2 sätestatud ajavahemikul PRIAle elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu teate, mis sisaldab:
1) põllumajandusliku majapidamise üleandja nime ja registri- või isikukoodi;
2) põllumajandusliku majapidamise ülevõtja nime ja registri- või isikukoodi;
3) põllumajandusliku majapidamise üleandja ja ülevõtja kinnitust põllumajandusliku majapidamise üleandmise kohta;
4) andmeid selle kohta, et põllumajandusliku majapidamise ülevõtja taotleb toetuse maksmist.”;

2) paragrahvi 9 lõike 2 teine lause tunnistatakse kehtetuks;

3) määrust täiendatakse §-ga 131 järgmises sõnastuses:

§ 131. Toetuse saaja andmete avalikustamine

PRIA teavitab toetuse saajat tema andmete avalikustamisest Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1306/2013 artiklite 111 ja 112 kohaselt ning nende töötlemisest Euroopa Liidu finantshuvide tagamise eesmärgil sama määruse artikli 113 kohaselt.”.

§ 7.   Maaeluministri 30. aprilli 2015. a määruse nr 55 „Ohustatud tõugu looma pidamise toetus” muutmine

Maaeluministri 30. aprilli 2015. a määrust nr 55 „Ohustatud tõugu looma pidamise toetus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 7 lõike 2 teine lause tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 10 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Toetuse taotlemiseks esitab taotleja igal kohustuseaastal ajavahemikul 2. maist kuni 21. maini taotluse, mis sisaldab lõigetes 2–4 nimetatud andmeid.

(2) Taotleja esitab PRIA-le elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu järgmised andmed:
1) maaeluministri 17. aprilli 2015. a määruse nr 32 „Otsetoetuste saamise üldised nõuded, ühtne pindalatoetus, kliima- ja keskkonnatoetus ning noore põllumajandustootja toetus” §-s 151, § 152 lõike 1 punktides 1–6, 12 ja 13, § 152 lõigetes 2 ja 3 ning §-s 153 nimetatud andmed;
2) andmed selle kohta, kas taotleja võtab § 2 lõike 1 esimeses lauses nimetatud kohustuse või jätkab sellega.

(3) Taotleja esitab PRIA-le elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu loomade kohta järgmised andmed:
1) eesti vuttide kohta, keda taotleja § 2 lõikes 3 sätestatud ajavahemikul pidas ja kelle kohta ta toetust taotleb, nende keskmine arv või sellest väiksem arv;
2) eesti hobuse, eesti raskeveohobuse, tori universaalsuuna või vana-tori suuna hobuse kohta, keda taotleja kohustuseaastal peab ja kelle kohta ta toetust taotleb, tema unikaalne elunumber (UELN);
3) eesti maatõugu veise kohta, keda taotleja kohustuseaastal peab ja kelle kohta ta toetust taotleb, tema identifitseerimisnumber;
4) kui taotleja taotleb punktis 3 nimetatud looma pidamise eest ka lisatoetust, siis andmed selle kohta, kas taotleja taotleb toetust eesti maatõugu lehma kohta, kelle suhtes tehakse jõudluskontrolli, toetuse taotlemisele eelnenud aastal puhtatõulise järglase andnud eesti maatõugu lehma kohta või tõuraamatusse kantud eesti maatõugu pulli kohta.

(4) Kui taotleja peab looma rendi- või muu selletaolise suhte alusel, esitab ta toetuse taotlemisel VTA-le rendi- või muu selletaolise suhte kohta sõlmitud lepingu ärakirja.

(5) Toetuse taotlemisel esitab taotleja ühise taotluse kõikide pindalatoetuste ning arengukava alusel antavate loomade pidamisega ja loomade heaolu soodustamisega seotud toetuste kohta samal ajal.

(6) Põllumajandusliku majapidamise üleandmise korral esitab põllumajandusliku majapidamise ülevõtja põllumajandusliku majapidamise ülevõtmisest teatamiseks ja toetuse maksmise taotlemiseks § 7 lõikes 2 sätestatud ajavahemikul PRIA-le elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu teate, mis sisaldab:
1) põllumajandusliku majapidamise üleandja nime ja registri- või isikukoodi;
2) põllumajandusliku majapidamise ülevõtja nime ja registri- või isikukoodi;
3) põllumajandusliku majapidamise üleandja ja ülevõtja kinnitust põllumajandusliku majapidamise üleandmise kohta;
4) andmeid selle kohta, et põllumajandusliku majapidamise ülevõtja taotleb toetuse maksmist.”;

3) määrust täiendatakse §-dega 141 ja 142 järgmises sõnastuses:

§ 141. Kohustuste kohandamine

Kui Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 artiklis 48 nimetatud kohustuste kohandamine ei ole toetuse saajale vastuvõetav, siis kohustus lõppeb ja kohustuse kehtivusaja eest toetust tagasi ei nõuta.

§ 142. Toetuse saaja andmete avalikustamine

PRIA teavitab toetuse saajat tema andmete avalikustamisest Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1306/2013 artiklite 111 ja 112 kohaselt ning nende töötlemisest Euroopa Liidu finantshuvide tagamise eesmärgil sama määruse artikli 113 kohaselt.”;

4) lisa 1 tunnistatakse kehtetuks.

§ 8.   Maaeluministri 22. aprilli 2015. a määruse nr 40 „Piirkondlik mullakaitse toetus” muutmine

Maaeluministri 22. aprilli 2015. a määrust nr 40 „Piirkondlik mullakaitse toetus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 9 lõike 2 teine lause, § 10 lõige 4, § 11 lõige 3, § 12 lõige 2 ja § 13 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 14 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Toetuse taotlemiseks esitab taotleja PRIAle igal kohustuseaastal ajavahemikul 2. maist kuni 21. maini elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu taotluse, mis sisaldab lõigetes 2–4 nimetatud andmeid.

(2) Taotleja esitab järgmised andmed:
1) maaeluministri 17. aprilli 2015. a määruse nr 32 „Otsetoetuste saamise üldised nõuded, ühtne pindalatoetus, kliima- ja keskkonnatoetus ning noore põllumajandustootja toetus” §-s 151, § 152 lõike 1 punktides 1–6, 12 ja 13, § 152 lõigetes 2 ja 3 ning §-s 153 nimetatud andmed;
2) andmed selle kohta, millise põllu kohta taotleja toetust taotleb;
3) andmed selle kohta, kas taotleja võtab kohustuse või jätkab sellega;
4) paragrahvi 13 lõikes 2 nimetatud kohustuse selle määruse kohase kohustusega asendamise korral andmed selle kohta, et taotleja asendab § 13 lõikes 2 nimetatud kohustuse selle määruse kohase kohustusega.

(3) Kohustuse üleandmise korral esitab kohustuse üleandja järgmised andmed:
1) kohustuse üleandja nimi ja registri- või isikukood;
2) kohustuse ülevõtja nimi ja registri- või isikukood;
3) põllu kohta, mille kohta kohustus üle antakse, põllumassiivi number, põllu number ja pindala;
4) põllumassiivi kaardile märgitavad andmed selle põllu numbri ja piiri kohta, mille kohta kohustus üle antakse.

(4) Kohustuse ülevõtmise korral esitab kohustuse ülevõtja andmed selle kohta, et ta võtab kohustuse üleandja esitatud andmete kohaselt kohustuse üle.

(5) Kohustuse suurendamise või vähendamise korral esitab toetuse saaja toetuse taotlemiseks lõikes 1 sätestatud ajavahemikul ja viisil PRIAle lõikes 2 nimetatud andmed, arvestades kohustusealuse maa pindala suuruse muutumisega.

(6) Toetuse saaja esitab selle määruse kohase kohustuse § 13 lõikes 1 nimetatud kohustusega asendamise kohta PRIAle lõikes 1 sätestatud ajavahemikul ja viisil andmed, mis esitatakse § 13 lõikes 1 nimetatud kohustuse puhul toetuse taotlemiseks.

(7) Toetuse taotlemisel esitab taotleja ühise taotluse kõikide pindalatoetuste ning arengukava alusel antavate loomade pidamisega ja loomade heaolu soodustamisega seotud toetuste kohta samal ajal.

(8) Põllumajandusliku majapidamise üleandmise korral esitab põllumajandusliku majapidamise ülevõtja põllumajandusliku majapidamise ülevõtmisest teatamiseks ja toetuse maksmise taotlemiseks § 9 lõikes 2 sätestatud ajavahemikul PRIAle elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu teate, mis sisaldab:
1) põllumajandusliku majapidamise üleandja nime ja registri- või isikukoodi;
2) põllumajandusliku majapidamise ülevõtja nime ja registri- või isikukoodi;
3) põllumajandusliku majapidamise üleandja ja ülevõtja kinnitust põllumajandusliku majapidamise üleandmise kohta;
4) andmeid selle kohta, et põllumajandusliku majapidamise ülevõtja taotleb toetuse maksmist.”;

3) määrust täiendatakse §-dega 181 ja 182 järgmises sõnastuses:

§ 181. Kohustuste kohandamine

Kui Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 artiklis 48 nimetatud kohustuste kohandamine ei ole toetuse saajale vastuvõetav, siis kohustus lõppeb ja kohustuse kehtivusaja eest toetust tagasi ei nõuta.

§ 182. Toetuse saaja andmete avalikustamine

PRIA teavitab toetuse saajat tema andmete avalikustamisest Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1306/2013 artiklite 111 ja 112 kohaselt ning nende töötlemisest Euroopa Liidu finantshuvide tagamise eesmärgil sama määruse artikli 113 kohaselt.”.

§ 9.   Maaeluministri 22. aprilli 2015. a määruse nr 38 „Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus” muutmine

Maaeluministri 22. aprilli 2015. a määrust nr 38 „Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 12 lõike 2 teine lause, § 13 lõiked 5 ja 6, § 14 lõige 2 ning § 15 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 17 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Toetuse taotlemiseks esitab taotleja igal kohustuseaastal ajavahemikul 2. maist kuni 21. maini taotluse, mis sisaldab lõigetes 2 ja 4–6 nimetatud andmeid.

(2) Taotleja esitab Keskkonnaametile elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu järgmised andmed:
1) taotleja nimi ja registri- või isikukood;
2) poolloodusliku koosluse kohta, mida taotlejal on õigus kasutada ja mille hooldamiseks taotleja toetust taotleb, poolloodusliku koosluse number ja pindala;
3) andmed selle kohta, kas punktis 2 nimetatud poollooduslikku kooslust hooldatakse niitmise või karjatamise teel;
4) poolloodusliku koosluse kaardile märgitavad andmed punktis 2 nimetatud poolloodusliku koosluse numbri ja piiri kohta;
5) lisategevuse elluviimise eest toetuse taotlemise korral andmed selle kohta, et taotleja viib ellu lisategevust.

(3) Lõikes 2 nimetatud andmete põhjal annab Keskkonnaamet viie tööpäeva jooksul andmete esitamisest arvates nõusoleku poolloodusliku koosluse hooldamistingimuste kohta. Keskkonnaamet ei anna hooldamistingimuste kohta nõusolekut, kui ala, mille kohta toetust taotletakse, ei ole hoolduskõlblik.

(4) Taotleja esitab PRIAle pärast lõikes 3 nimetatud nõusoleku saamist elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu järgmised andmed:
1) maaeluministri 17. aprilli 2015. a määruse nr 32 „Otsetoetuste saamise üldised nõuded, ühtne pindalatoetus, kliima- ja keskkonnatoetus ning noore põllumajandustootja toetus” § 151 lõike 1 punktis 1 ja lõikes 2 ning §-s 153 nimetatud andmed;
2) andmed selle kohta, kas taotleja võtab § 2 lõike 2 kohaselt kohustuse põhitegevust kohustuseperioodi jooksul ellu viia või jätkab sellega;
3) lõikes 2 nimetatud andmed lõikes 3 nimetatud nõusoleku saanud poollooduslike koosluste kohta ning Keskkonnaameti määratud ala number, poolloodusliku koosluse tüüp ja niitmise või karjatamise alguskuupäev;
4) kui sama maa kohta taotletakse § 3 lõike 1 punktis 1, 5 või 6 nimetatud poolloodusliku koosluse hooldamise toetust ja Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 11 lõike 1 punktis 1 nimetatud ühtset pindalatoetust, maaeluministri 17. aprilli 2015. a määruse nr 32 „Otsetoetuste saamise üldised nõuded, ühtne pindalatoetus, kliima- ja keskkonnatoetus ning noore põllumajandustootja toetus” § 152 lõike 1 punktides 1–6, 12, 13 ja 16 ning § 152 lõigetes 2 ja 3 sätestatud andmed;
5) paragrahvi 16 lõikes 1 nimetatud kohustuse selle määruse kohase kohustusega asendamise korral andmed selle kohta, et taotleja asendab § 16 lõikes 1 nimetatud kohustuse selle määruse kohase kohustusega.

(5) Kohustuse üleandmise korral esitab kohustuse üleandja PRIAle elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu järgmised andmed:
1) kohustuse üleandja nimi ja registri- või isikukood;
2) kohustuse ülevõtja nimi ja registri- või isikukood;
3) poolloodusliku koosluse kohta, mille kohta kohustus üle antakse, poolloodusliku koosluse number, ala number ja pindala;
4) poolloodusliku koosluse kaardile märgitavad andmed selle poolloodusliku koosluse numbri ja piiri kohta, mille kohta kohustus üle antakse.

(6) Kohustuse ülevõtmise korral esitab kohustuse ülevõtja PRIAle elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu andmed selle kohta, et ta võtab kohustuse üleandja esitatud andmete kohaselt kohustuse üle.

(7) Kohustuse suurendamise või vähendamise korral esitab toetuse saaja toetuse taotlemiseks lõikes 1 sätestatud ajavahemikul PRIAle elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu lõikes 4 nimetatud andmed, arvestades kohustusealuse maa pindala suuruse muutumisega.

(8) Toetuse taotlemisel esitab taotleja ühise taotluse kõikide pindalatoetuste ning arengukava alusel antavate loomade pidamisega ja loomade heaolu soodustamisega seotud toetuste kohta samal ajal.

(9) Põllumajandusliku majapidamise üleandmise korral esitab põllumajandusliku majapidamise ülevõtja põllumajandusliku majapidamise ülevõtmisest teatamiseks ja toetuse maksmise taotlemiseks § 12 lõikes 2 sätestatud ajavahemikul PRIAle elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu teate, mis sisaldab:
1) põllumajandusliku majapidamise üleandja nime ja registri- või isikukoodi;
2) põllumajandusliku majapidamise ülevõtja nime ja registri- või isikukoodi;
3) põllumajandusliku majapidamise üleandja ja ülevõtja kinnitust põllumajandusliku majapidamise üleandmise kohta;
4) andmeid selle kohta, et põllumajandusliku majapidamise ülevõtja taotleb toetuse maksmist.”;

3) määrust täiendatakse §-dega 211 ja 212 järgmises sõnastuses:

§ 211. Kohustuste kohandamine

Kui Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 artiklis 48 nimetatud kohustuste kohandamine ei ole toetuse saajale vastuvõetav, siis kohustus lõppeb ja kohustuse kehtivusaja eest toetust tagasi ei nõuta.

§ 212. Toetuse saaja andmete avalikustamine

PRIA teavitab toetuse saajat tema andmete avalikustamisest Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1306/2013 artiklite 111 ja 112 kohaselt ning nende töötlemisest Euroopa Liidu finantshuvide tagamise eesmärgil sama määruse artikli 113 kohaselt.”;

4) lisad 1 ja 2 tunnistatakse kehtetuks.

Tarmo Tamm
Maaeluminister

Illar Lemetti
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json