Teksti suurus:

Natura 2000 erametsamaa toetus

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2035
Avaldamismärge:RT I, 03.12.2022, 5

Natura 2000 erametsamaa toetus
[RT I, 27.01.2017, 1 - jõust. 30.01.2017]

Vastu võetud 22.04.2015 nr 39
RT I, 24.04.2015, 8
jõustumine 27.04.2015

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.04.2016RT I, 26.04.2016, 529.04.2016
25.01.2017RT I, 27.01.2017, 130.01.2017
22.12.2017RT I, 04.01.2018, 207.01.2018
27.03.2020RT I, 03.04.2020, 106.04.2020
26.10.2020RT I, 04.11.2020, 101.01.2021
11.08.2022RT I, 17.08.2022, 220.08.2022
28.11.2022RT I, 03.12.2022, 101.01.2023, määruses läbivalt asendatud sõna „EMK” sõnaga „KIK” vastavas käändes

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 67 lõike 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse „Eesti maaelu arengukava 2014–2020” meetme 12 „Natura 2000 ja veepoliitika raamdirektiivi kohased toetused” tegevuse liigi „Natura 2000 toetus erametsamaale” raames Natura 2000 erametsamaa toetuse (edaspidi toetus) andmise tingimused ning kord.
[RT I, 27.01.2017, 1 - jõust. 30.01.2017]

§ 2.   Toetatav tegevus

  Toetust antakse Natura 2000 võrgustiku alal (edaspidi Natura 2000 ala) asuval või looduskaitseseaduse § 4 lõike 1 punktis 1 või 4 nimetatud kaitstava loodusobjekti sihtkaitsevööndis asuval erametsamaal ühe kalendriaasta jooksul looduskaitseliste piirangute järgimise eest.
[RT I, 27.01.2017, 1 - jõust. 30.01.2017]

§ 3.   Toetuse ühikumäär

  (1) Toetuse ühikumäär Natura 2000 sihtkaitsevööndis või looduskaitseseaduse § 4 lõike 1 punktis 1 või 4 nimetatud kaitstava loodusobjekti sihtkaitsevööndis asuva metsaala ühe hektari kohta on 110 eurot kalendriaastas.
[RT I, 27.01.2017, 1 - jõust. 30.01.2017]

  (2) Toetuse ühikumäär Natura 2000 piiranguvööndis, hoiualal või sellise ala piires, mille kohta on tehtud looduskaitseseaduse § 8 lõikes 1 nimetatud kaitse alla võtmise ettepanek või mille kohta on algatatud looduskaitseseaduse § 9 lõikes 1 nimetatud loodusobjekti kaitse alla võtmise menetlus (edaspidi koos projekteeritav ala), asuva metsaala ühe hektari kohta on kuni 60 eurot kalendriaastas.
[RT I, 27.01.2017, 1 - jõust. 30.01.2017]

  (3) Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ületab enne §-s 12 sätestatud vähendamiste otsuste tegemist eelarveaastal toetuse andmiseks määratud summat, on lõikes 2 nimetatud toetuse ühikumääraks summa, mis on vajalik kõigi nõuetele vastavate taotluste rahuldamiseks maksimaalsel võimalikul määral.

§ 4.   Riigiabi

  Toetus erametsaomanikust ettevõtjale on riigiabi komisjoni määruse (EL) nr 702/2014 Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi põllumajandus- ja metsandussektoris ja maapiirkondades tunnistatakse siseturuga kokkusobivaks (ELT L 193, 01.07.2014, lk 1–75), artikli 36 tähenduses.

§ 5.   Toetusõiguslikkuse nõuded taotlejale

  (1) Toetust võib taotleda erametsaomanik metsaseaduse § 10 lõike 4 tähenduses (edaspidi taotleja).

  (2) Taotleja ei või olla raskustes olev ettevõtja komisjoni määruse (EL) nr 702/2014 artikli 2 punkti 14 tähenduses.
[RT I, 01.03.2016, 5 - jõust. 04.03.2016]

  (3) Taotleja on tagasi maksnud varem saadud riigiabi, mille Euroopa Komisjon on tunnistanud ebaseaduslikuks ja siseturuga kokkusobimatuks.

§ 6.   Nõuded toetusõigusliku maa kohta

  (1) Toetust võib taotleda taotleja omandis oleva metsaalana keskkonnaregistrisse kantud vähemalt 0,30 hektari suuruse metsaala kohta, mis asub Natura 2000 alal või looduskaitseseaduse § 4 lõike 1 punktis 1 või 4 nimetatud kaitstava loodusobjekti sihtkaitsevööndis ning:
[RT I, 27.01.2017, 1 - jõust. 30.01.2017]
  1) mis vastab metsaseaduse § 3 lõike 2 punktis 2 sätestatud puittaimede kõrguse ja puuvõrade liituse nõudele või
  2) mis ei vasta punktis 1 nimetatud nõudele, sest seal on tehtud metsaseaduse § 28 lõike 4 punktides 1–3 või 6 nimetatud raiet või puud on hukkunud loodusõnnetuse tagajärjel.

  (2) Metsaalaks loetakse metsamaa või selle osa, sealhulgas kuni nelja meetri laiune tee, kraav, tuletõkestusvöönd ja elektripaigaldise kaitsevööndis olev maa ning kuni 0,10 hektari suurune lagendik, mis asub ühe katastriüksuse ja sihtkaitsevööndi või ühe katastriüksuse, hoiuala, piiranguvööndi ja projekteeritava ala piires. Metsamaa jagab erinevateks metsaaladeks seda läbiv üle nelja meetri laiune tee, kraav, lagendik või muu ala.
[RT I, 27.01.2017, 1 - jõust. 30.01.2017]

  (3) Lõike 1 punktis 1 nimetatud puittaimena käsitletakse keskkonnaministri 16. jaanuari 2009. a määruse nr 2 „Metsa korraldamise juhend” lisas 14 loetletud puuliike.

  (4) Toetust ei või taotleda põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse kantud maa kohta.

  (5) Toetust ei või taotleda keskkonnaregistrisse poolloodusliku kooslusena kantud maa kohta.

  (6) Toetust ei või taotleda metsaala kohta, mille kohta on sõlmitud vääriselupaiga kaitseks leping keskkonnaministri 4. jaanuari 2007. a määrusega nr 2 „Vääriselupaiga klassifikaator, valiku juhend, vääriselupaiga kaitseks lepingu sõlmimise ja vääriselupaiga kasutusõiguse arvutamise täpsustatud alused” sätestatud korras.

§ 7.   Toetatava tegevuse nõuded

  (1) Taotleja täidab taotluse esitamise kalendriaasta (edaspidi kohustuseaasta) jooksul looduskaitseseaduses ja metsaseaduses ning nende alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõudeid.

  (2) Taotleja tagab, et katastriüksuse piiripunktidega ühtivad metsaala piiripunktid on tähistatud kohapeal visuaalselt tuvastatavate katastriüksuse piirimärkidega vastavalt katastriüksuse plaanile ja piiriprotokollile. Metsaala piiripunkte ei pea tähistama katastriüksuse piirimärkidega, kui katastriüksuse piir, mis on ühtlasi metsaala piiriks, kulgeb piki arusaadavat looduslikku piiri ja katastriüksuse piir on seeläbi visuaalselt tuvastatav loodusliku piiri järgi. Metsaala piiripunkti ei pea tähistama juhul, kui sirgel piirilõigul paiknev katastriüksuse piirimärk ei tähista piiri käänupunkti.
[RT I, 26.04.2016, 5 - jõust. 29.04.2016]

§ 8.   Nõuetele vastavus

  (1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1306/2013 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja seire kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 352/78, (EÜ) nr 165/94, (EÜ) nr 2799/98, (EÜ) nr 814/2000, (EÜ) nr 1290/2005 ja (EÜ) nr 485/2008 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 549–607) artiklis 92 nimetatud toetuse saaja täidab oma põllumajanduslikus tegevuses ja kogu põllumajandusliku majapidamise maal põllumajandusministri 14. jaanuari 2015. a määruses nr 4 „Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded” sätestatud nõudeid ning Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 32 lõike 2 kohaselt avaldatud kohustuslikke majandamisnõudeid.

  (2) Toetuse saaja järgib lõikes 1 nimetatud nõudeid kogu kohustuseaasta vältel.

§ 9.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetuse taotlemiseks esitab taotleja SA-le Keskkonnainvesteeringute Keskus (edaspidi KIK) ajavahemikul 4. aprillist kuni 22. aprillini elektrooniliselt Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (edaspidi PRIA) e-teenuse keskkonna kaudu taotluse, mis sisaldab:
[RT I, 03.12.2022, 1 - jõust. 01.01.2023]
  1) haldusmenetluse seaduse § 14 lõike 3 punktides 1–4 nimetatud andmeid;
  2) taotleja isiku- või registrikoodi;
  3) Natura 2000 sihtkaitsevööndis, piiranguvööndis, hoiualal või projekteeritaval alal asuva selle metsaala katastritunnust, numbrit ja pindala, mille kohta toetust taotletakse;
  4) looduskaitseseaduse § 4 lõike 1 punktis 1 või 4 nimetatud kaitstava loodusobjekti sihtkaitsevööndis asuva selle metsaala katastritunnust, numbrit ja pindala, mille kohta toetust taotletakse;
  5) nende metsaalade kogupindala, mille kohta toetust taotletakse;
  6) taotleja kinnitust, et ta on teadlik toetuse saamiseks esitatud tingimustest ja vastab toetuse saamiseks esitatud nõuetele, sealhulgas, et ta ei ole raskustes olev ettevõtja komisjoni määruse (EL) nr 702/2014 artikli 2 punkti 14 tähenduses;
  7) taotleja nõusolekut esitada üldist toetuse seire ja hindamisega seotud teavet ning taotleja kinnitust, et ta võimaldab oma maal teha seire ja hindamisega seotud toiminguid;
  8) juhul, kui taotlejal on õigus kasutada põllumajandusliku majapidamise maad või ta tegeleb põllumajandusliku tegevusega või tema kinnisasjal on üle 3-kuupmeetrise mahutavusega naftasaaduste ehitis, tema kinnitust selle kohta;
  9) keskkonnaregistrisse kantud metsaala kaardile märgitud andmeid selle metsaala katastritunnuse, numbri ja piiri kohta, mille kohta toetust taotletakse.
[RT I, 04.01.2018, 2 - jõust. 07.01.2018]

  (2) Kui taotlejal on õigus kasutada põllumajandusliku majapidamise maad või ta tegeleb põllumajandusliku tegevusega või on tema kinnisasjal üle 3-kuupmeetrise mahutavusega naftasaaduste ehitis, kuid ta ei taotle Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse §-s 11 sätestatud otsetoetust, §-s 24 sätestatud üleminekutoetust ega Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1698/2005 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 487–548) artiklis 28, 29 või 33 nimetatud toetust, esitab ta lõikes 1 sätestatud viisil 2. maist kuni 21. maini lisaks lõikes 1 nimetatud andmetele PRIA-le maaeluministri 17. aprilli 2015. a määruse nr 32 “Otsetoetuste saamise üldised nõuded, ühtne pindalatoetus, kliima- ja keskkonnatoetus ning noore põllumajandustootja toetus” § 152 lõike 1 punktides 1–6, 12 ja 13, § 152 lõigetes 2 ja 3 ning §-s 153 nimetatud andmed.
[RT I, 04.01.2018, 2 - jõust. 07.01.2018]

  (3) Kui metsaala kaasomanikud soovivad ühiselt taotleda toetust kaasomandis oleva metsaala kohta, esitavad nad toetuse saamiseks ühise taotluse.
[RT I, 04.01.2018, 2 - jõust. 07.01.2018]

  (4) Kui metsaala kaasomanikud soovivad taotleda toetust kaasomandis olevate erinevate metsaalade kohta, esitab iga kaasomanik eraldi taotluse. Lisaks lõigetes 1 ja 2 nimetatud andmetele esitatakse KIK-ile lõikes 1 sätestatud ajavahemikul kaasomandi kasutamise kokkulepe.
[RT I, 04.01.2018, 2 - jõust. 07.01.2018]

  (5) Kui toetust soovib taotleda üks metsaala kaasomanikest, esitab ta lisaks lõigetes 1 ja 2 nimetatud andmetele KIK-ile lõikes 1 sätestatud ajavahemikul teiste kaasomanike sellekohase kirjaliku nõusoleku.
[RT I, 04.01.2018, 2 - jõust. 07.01.2018]

§ 10.   Taotlusega seotud kinnisasja võõrandamine

  (1) Sellise kinnisasja võõrandamise suhtes, mille piires asuva metsaala kohta on esitatud toetuse taotlus, kohaldatakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 809/2014, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1306/2013 rakenduseeskirjad seoses ühtse haldus- ja kontrollisüsteemi, maaelu arengu meetmete ja nõuetele vastavusega (ELT L 227, 31.07.2014, lk 69–124), artiklis 8 põllumajandusliku majapidamise üleandmise kohta sätestatut.

  (2) Komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 809/2014 artikli 8 lõike 3 punktis a nimetatud ajavahemik algab 22. aprillil ja lõppeb 20. juulil. Kinnisasja omandaja võib esitada KIK-ile selle aja jooksul taotluse toetuse maksmiseks.
[RT I, 01.03.2016, 5 - jõust. 04.03.2016]

  (3) Toetus makstakse kinnisasja võõrandajale, kui lõikes 2 sätestatud tähtaja jooksul esitatakse KIK-ile kinnisasja omandaja kirjalik nõusolek toetuse maksmiseks võõrandajale ja kirjalik kinnitus, et omandaja võimaldab kontrollida asjakohasel kinnisasjal toetuse saamise nõuete täitmist.

§ 11.   Taotleja, taotluse ja toetatava tegevuse kontrollimine

  (1) KIK kontrollib taotluses esitatud andmete õigsust ja toetuse saamise nõuetele vastavust lähtudes komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 809/2014 artiklites 24–41 sätestatust.

  (2) Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 33 lõikes 1 nimetatud asutused kontrollivad §-s 8 nimetatud nõuetele vastavust, lähtudes komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 809/2014 artiklites 65–72 sätestatust.

  (3) Keskkonnaamet esitab KIK-ile nende taotlejate andmed, kellele on tehtud ettekirjutus kohustuseaasta jooksul toime pandud metsaseaduse või looduskaitseseaduse nõuete rikkumise eest.
[RT I, 04.11.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

  (4) KIK kontrollib, et taotleja kohta ei oleks karistusregistrisse kantud karistusandmeid kohustuseaastal toime pandud looduskaitseseadusest ja metsaseadusest tulenevate nõuete rikkumise eest.

  (5) Komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 809/2014 artikli 38 lõikes 4 nimetatud maksimaalne lubatud mõõtmishälve metsaala pindala mõõtmise korral on 2,5 meetrit.

  (6) Taotleja teeb lõigetes 1–3 nimetatud asutustele teatavaks kõik taotluse rahuldamise otsustamiseks vajalikud asjaolud, sealhulgas näitab vajaduse korral ette metsaala piiri.

§ 12.   Toetuse vähendamine

  KIK otsustab toetuse vähendamise Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 1306/2013, komisjoni delegeeritud määruses (EL) nr 640/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1306/2013 ühtse haldus- ja kontrollisüsteemi osas, otsetoetuste, maaelu arengu toetuse ja nõuetele vastavuse süsteemiga seoses kohaldatavatest maksetest keeldumise ja nende tühistamise tingimuste osas ning kõnealuste toetuste ja süsteemiga seotud halduskaristuste osas (ELT L 181, 20.06.2014, lk 48–73), ning komisjoni rakendusmääruses (EL) nr 809/2014 sätestatud alustel ja korras.

§ 13.   Taotluse rahuldamine ja rahuldamata jätmine

  (1) KIK teeb taotluse osalise või täieliku rahuldamise otsuse või rahuldamata jätmise otsuse kohustuseaastale järgneva aasta 30. aprilliks.

  (2) KIK teeb taotluse rahuldamata jätmise otsuse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 1306/2013, komisjoni delegeeritud määruses (EL) nr 640/2014 ning Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduses sätestatud alustel.

  (3) KIK edastab taotluse osalise või täieliku rahuldamise otsuse PRIA-le otsuse tegemise aasta 10. maiks.
[RT I, 01.03.2016, 5 - jõust. 04.03.2016]

§ 14.   Toetuse maksmine

  PRIA teeb toetuse maksmise otsuse või toetuse maksmisest keeldumise otsuse sellise tähtaja jooksul, et toetusraha oleks võimalik kanda toetuse saaja arvelduskontole kohustuseaastale järgneva aasta 30. juuniks.

§ 15.   Toetuse saaja andmete avalikustamine

  PRIA teavitab toetuse saajat tema andmete avalikustamisest Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1306/2013 artiklite 111 ja 112 kohaselt ning nende töötlemisest Euroopa Liidu finantshuvide tagamise eesmärgil sama määruse artikli 113 kohaselt.
[RT I, 04.01.2018, 2 - jõust. 07.01.2018]

§ 16.   Rakendussätted
[RT I, 17.08.2022, 2 - jõust. 20.08.2022]

  (1) 2020. aastal on § 9 lõikes 1 sätestatud ajavahemik 4. aprillist kuni 21. maini.
[RT I, 03.04.2020, 1 - jõust. 06.04.2020]

  (2) Enne keskkonnaregistri seaduse kehtetuks tunnistamist keskkonnaregistrisse kantud § 6 lõikes 1 sätestatud nõuete kohane metsaala, mille kohta toetust taotleti, loetakse pärast keskkonnaregistri seaduse kehtetuks tunnistamist endiselt toetusõiguslikuks maaks ja § 6 lõikes 5 nimetatud poollooduslik kooslus endiselt mittetoetusõiguslikuks maaks.
[RT I, 17.08.2022, 2 - jõust. 20.08.2022]

Lisa Natura 2000 erametsamaa toetuse taotlus
[Kehtetu - RT I, 04.01.2018, 2 - jõust. 07.01.2018]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json