Teksti suurus:

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:08.09.2019
Avaldamismärge:RT I, 04.01.2018, 14

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus

Vastu võetud 30.04.2015 nr 55
RT I, 02.05.2015, 7
jõustumine 05.05.2015

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
19.04.2017RT I, 25.04.2017, 128.04.2017
22.12.2017RT I, 04.01.2018, 107.01.2018

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 67 lõike 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse „Eesti maaelu arengukava 2014–2020” (edaspidi arengukava) meetme 10 „Põllumajanduse keskkonna- ja kliimameede” tegevuse liigi „Ohustatud tõugu looma pidamise toetus” raames antava ohustatud tõugu looma pidamise toetuse (edaspidi toetus) andmise tingimused ja kord.

§ 2.   Toetatavad tegevused

  (1) Toetust antakse ohustatud tõugu looma pidamise eest viie järjestikuse kalendriaasta jooksul (edaspidi kohustus). Lisatoetust antakse lisatingimuste täitmise eest taotluse esitamise kalendriaastal (edaspidi kohustuseaasta).

  (2) Iga ohustatud tõu kohta võetakse eraldi kohustus.

  (3) Eesti vuti pidamise korral antakse toetust taotleja põllumajanduslikus majapidamises kohustuseaastale eelnenud aasta 1. maist kuni kohustuseaasta 30. aprillini peetud toetusõiguslike vuttide keskmise arvu ulatuses.

§ 3.   Toetuse ühikumäär

  (1) Toetuse ühikumäär ohustatud tõugu looma kohta on järgmine:
  1) eesti hobuse, tori universaalsuuna ja vana-tori suuna hobuse pidamise eest 200 eurot aastas;
  2) eesti raskeveohobuse pidamise eest 260 eurot aastas;
  3) eesti maatõugu veise pidamise eest 315 eurot aastas;
  4) eesti vuti pidamise eest 4 eurot aastas.

  (2) Lisatoetuse ühikumäär ohustatud tõugu looma kohta on järgmine:
  1) eesti maatõugu pulli pidamise eest 100 eurot aastas;
  2) kohustuseaastal jõudluskontrollis osaleva eesti maatõugu lehma pidamise eest 100 eurot aastas;
  3) kohustuseaastale eelnenud aastal puhtatõulise järglase andnud eesti maatõugu lehma pidamise eest 100 eurot aastas.

  (3) Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ületab enne §-s 12 sätestatud vähendamiste otsuste tegemist tegevuse liigile eelarveaastaks määratud eelarve, vähendab Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (edaspidi PRIA) Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 79 lõike 3 alusel toetuse ühikumäära ulatuses, mis on vajalik kõigi nõuetele vastavate taotluste rahuldamiseks maksimaalsel võimalikul määral.

§ 4.   Nõuded taotlejale

  (1) Toetust võib taotleda põllumajandusliku tegevusega tegelev füüsiline isik, füüsilisest isikust ettevõtja, juriidiline isik või juriidilise isiku staatuseta ühendus (edaspidi taotleja).

  (2) Taotleja peab igal kohustuseaastal vähemalt ühte eesti hobust, eesti raskeveohobust, tori universaalsuuna või vana-tori suuna hobust, eesti maatõugu veist või aasta keskmisena vähemalt 350 eesti vutti.

  (3) Nende ohustatud tõugu loomade arv, kelle kohta toetust taotletakse, võib viie järjestikuse kalendriaasta (edaspidi kohustuseperiood) jooksul muutuda, kuid ei tohi olla väiksem lõikes 2 sätestatud arvust.

  (4) Selle taotleja põllumajanduslikus majapidamises, kes taotleb toetust eesti vuti pidamise eest, viiakse läbi esimesele kohustuseaastale eelnenud kalendriaastal ning igal kohustuseaastal eesti vuttide jõudluskontrolli põllumajandusloomade aretuse seaduses sätestatud alustel ja korras.

  (5) Taotleja, kes taotleb toetust eesti vuti pidamise eest, peab igapäevaselt arvestust eesti vuttide üle. Arvestust säilitatakse vähemalt kohustuseperioodi lõpuni. Arvestusest nähtuvad vähemalt järgmised andmed:
  1) vuttide karja toomise ja karjast välja viimise kuupäev;
  2) vuttide arv karjas;
  3) andmed jõudluskontrolli läbiviimise kohta.

  (6) Toetust ei või taotleda taotleja, kes taotleb „Eesti maaelu arengukava 2007–2013” alusel antavat ohustatud tõugu looma pidamise toetust.

§ 5.   Nõuded toetusõigusliku looma kohta

  (1) Toetust võib taotleda järgmise looma kohta, kes kohustuseaastal kuulub taotlejale või keda taotleja peab kohustuseaastal rendi- või muu selletaolise suhte alusel:
[RT I, 25.04.2017, 1 - jõust. 28.04.2017]
  1) kohustuseaasta 2. mai seisuga vähemalt kuue kuu vanune puhtatõuline, tõuraamatu põhiossa kantud eesti maatõugu veis, kelle mõlemad vanemad ja vanavanemad on kantud eesti maatõugu veiste tõuraamatu põhiossa ning kes on nõuetekohaselt identifitseeritud, kelle andmed on nõuetekohaselt põllumajandusloomade registrisse kantud ning kelle üle peetakse nõuetekohast arvestust;
  2) kohustuseaasta 2. mai seisuga vähemalt kuue kuu vanune puhtatõuline, tõuraamatu põhiosas registreeritud või põhiossa kantud eesti hobune, eesti raskeveohobune või vana-tori suuna hobune, või tori tõuraamatu TA osa põhiossa registreeritud või kantud tori tõu universaalsuuna hobune, kes on nõuetekohaselt identifitseeritud, kelle andmed on nõuetekohaselt põllumajandusloomade registrisse kantud ning kelle üle peetakse nõuetekohast arvestust.

  (2) Toetust võib taotleda tõutunnistusega või tõendatud päritoluga eesti vuti kohta, keda taotleja peab ja kelle suhtes tehakse individuaalset jõudluskontrolli või keda taotleja peab sugulinnuna ja kelle suhtes tehakse rühmaviisilist jõudluskontrolli. Jõudluskontrolli tehakse põllumajandusloomade aretuse seaduses sätestatud alustel ja korras.

  (3) Lisatoetust võib taotleda lõike 1 punktis 1 nimetatud looma kohta, kui loom on:
  1) eesti maatõugu pull;
  2) eesti maatõugu lehm, kelle suhtes tehakse kohustuseaastal jõudluskontrolli põllumajandusloomade aretuse seaduses sätestatud alustel ja korras;
  3) eesti maatõugu lehm, kes on toetuse taotlemisele eelnenud aastal andnud tõendatud põlvnemisega puhtatõulise järglase, ning vasikas on elussündinud ja andmed tema sünni kohta on kantud põllumajandusloomade registrisse või esitatud jõudluskontrolli läbiviijale.
[RT I, 25.04.2017, 1 - jõust. 28.04.2017]

  (4) Lõikes 1 nimetatud looma kohta, keda taotleja peab rendi- või muu selletaolise suhte alusel, võib toetust taotleda juhul, kui rendi- või muu selletaolise suhte kohta on leping sõlmitud vähemalt kohustuseaasta lõpuni.
[RT I, 25.04.2017, 1 - jõust. 28.04.2017]

§ 6.   Nõuetele vastavus

  (1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1306/2013 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja seire kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 352/78, (EÜ) nr 165/94, (EÜ) nr 2799/98, (EÜ) nr 814/2000, (EÜ) nr 1290/2005 ja (EÜ) nr 485/2008 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 549–607) artiklis 92 nimetatud toetuse saaja täidab oma põllumajanduslikus tegevuses ja kogu põllumajandusliku majapidamise maal põllumajandusministri 14. jaanuari 2015. a määruses nr 4 „Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded” sätestatud nõudeid ning Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 32 lõike 2 kohaselt avaldatud kohustuslikke majandamisnõudeid.
[RT I, 25.04.2017, 1 - jõust. 28.04.2017]

  (2) Toetuse saaja järgib lõikes 1 nimetatud nõudeid kogu kohustuseperioodi jooksul.

§ 7.   Põllumajandusliku majapidamise üleandmine

  (1) Põllumajandusliku majapidamise üleandmise korral kohaldatakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 809/2014, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1306/2013 rakenduseeskirjad seoses ühtse haldus- ja kontrollisüsteemi, maaelu arengu meetmete ja nõuetele vastavusega (ELT L 227, 31.07.2014, lk 69–124), artiklis 8 sätestatut.

  (2) Komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 809/2014 artikli 8 lõike 3 punktis a nimetatud ajavahemik algab 22. mail ning lõppeb 1. septembril.
[RT I, 04.01.2018, 1 - jõust. 07.01.2018]

§ 8.   Kohustuse asendamine

  Kui taotleja asendab „Eesti maaelu arengukava 2007–2013” alusel antava ohustatud tõugu looma pidamise toetuse kohustuse täielikult, algab uus kohustus, mille kestus on viis järjestikust kalendriaastat.
[RT I, 25.04.2017, 1 - jõust. 28.04.2017]

§ 9.   Kohustusealuse looma asendamine

  (1) Toetuse saaja võib asendada § 5 lõikes 1 sätestatud nõuete kohase looma teise sama tõugu loomaga, kelle kohta ei ole kohustust võetud ja kes vastab § 5 lõikes 1 sätestatud nõuetele, kuid ei pea olema vähemalt kuue kuu vanune kohustuseaasta 2. mai seisuga. Asendusloom peab asendamise ajal olema vähemalt kuue kuu vanune.

  (2) Toetuse saaja asendab lõike 1 kohaselt kohustusealuse looma 20 tööpäeva jooksul looma asendamise tinginud sündmusest arvates.

  (3) Toetuse saaja teavitab Veterinaar- ja Toiduametit (edaspidi VTA) kohustusealuse looma asendamisest seitsme tööpäeva jooksul looma asendamisest arvates, esitades lisas 2 toodud vormi kohase teatise ja rendi- või muu selletaolise suhte kohta sõlmitud lepingu ärakirja, kui asenduslooma peetakse rendi- või muu selletaolise suhte alusel.
[RT I, 25.04.2017, 1 - jõust. 28.04.2017]

  (4) Kui taotleja taotleb kohustusealuse looma kohta § 5 lõike 3 kohast lisatoetust ja soovib looma lõike 1 kohaselt asendada, kuid asendusloom ei vasta samadele lisatoetuse saamise tingimustele, siis kohustusealuse looma kohta lisatoetust ei maksta.

§ 10.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetuse taotlemiseks esitab taotleja igal kohustuseaastal ajavahemikul 2. maist kuni 21. maini taotluse, mis sisaldab lõigetes 2–4 nimetatud andmeid.
[RT I, 04.01.2018, 1 - jõust. 07.01.2018]

  (2) Taotleja esitab PRIA-le elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu järgmised andmed:
  1) maaeluministri 17. aprilli 2015. a määruse nr 32 ,,Otsetoetuste saamise üldised nõuded, ühtne pindalatoetus, kliima- ja keskkonnatoetus ning noore põllumajandustootja toetus“ §-s 151, § 152 lõike 1 punktides 1−6, 12 ja 13, § 152 lõigetes 2 ja 3 ning §-s 153 nimetatud andmed;
  2) andmed selle kohta, kas taotleja võtab § 2 lõike 1 esimeses lauses nimetatud kohustuse või jätkab sellega.
[RT I, 04.01.2018, 1 - jõust. 07.01.2018]

  (3) Taotleja esitab PRIA-le elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu loomade kohta järgmised andmed:
  1) eesti vuttide kohta, keda taotleja § 2 lõikes 3 sätestatud ajavahemikul pidas ja kelle kohta ta toetust taotleb, nende keskmine arv või sellest väiksem arv;
  2) eesti hobuse, eesti raskeveohobuse, tori universaalsuuna või vana-tori suuna hobuse kohta, keda taotleja kohustuseaastal peab ja kelle kohta ta toetust taotleb, tema unikaalne elunumber (UELN);
  3) eesti maatõugu veise kohta, keda taotleja kohustuseaastal peab ja kelle kohta ta toetust taotleb, tema identifitseerimisnumber;
  4) kui taotleja taotleb punktis 3 nimetatud looma pidamise eest ka lisatoetust, siis andmed selle kohta, kas taotleja taotleb toetust eesti maatõugu lehma kohta, kelle suhtes tehakse jõudluskontrolli, toetuse taotlemisele eelnenud aastal puhtatõulise järglase andnud eesti maatõugu lehma kohta või tõuraamatusse kantud eesti maatõugu pulli kohta.
[RT I, 04.01.2018, 1 - jõust. 07.01.2018]

  (4) Kui taotleja peab looma rendi- või muu selletaolise suhte alusel, esitab ta toetuse taotlemisel VTA-le rendi- või muu selletaolise suhte kohta sõlmitud lepingu ärakirja.
[RT I, 04.01.2018, 1 - jõust. 07.01.2018]

  (5) Toetuse taotlemisel esitab taotleja ühise taotluse kõikide pindalatoetuste ning arengukava alusel antavate loomade pidamisega ja loomade heaolu soodustamisega seotud toetuste kohta samal ajal.
[RT I, 04.01.2018, 1 - jõust. 07.01.2018]

  (6) Põllumajandusliku majapidamise üleandmise korral esitab põllumajandusliku majapidamise ülevõtja põllumajandusliku majapidamise ülevõtmisest teatamiseks ja toetuse maksmise taotlemiseks § 7 lõikes 2 sätestatud ajavahemikul PRIA-le elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu teate, mis sisaldab:
18.01.2018 11:18
Veaparandus - Parandatud ilmne ebatäpsus sõnas "e-teenuse" Riigi Teataja seaduse § 10 lõike 4 alusel.
  1) põllumajandusliku majapidamise üleandja nime ja registri- või isikukoodi;
  2) põllumajandusliku majapidamise ülevõtja nime ja registri- või isikukoodi;
  3) põllumajandusliku majapidamise üleandja ja ülevõtja kinnitust põllumajandusliku majapidamise üleandmise kohta;
  4) andmeid selle kohta, et põllumajandusliku majapidamise ülevõtja taotleb toetuse maksmist.
[RT I, 04.01.2018, 1 - jõust. 07.01.2018]

§ 11.   Taotleja, taotluse ja toetatava tegevuse kontrollimine

  (1) PRIA ja VTA kontrollivad taotluses esitatud andmete õigsust ja toetuse saamise nõuetele vastavust, lähtudes komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 809/2014 artiklites 24–43 sätestatust.

  (2) Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 33 lõikes 1 nimetatud asutused kontrollivad §-s 6 sätestatud nõuetele vastavust, lähtudes komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 809/2014 artiklites 65−72 sätestatust.

  (3) Taotleja teeb lõigetes 1 ja 2 nimetatud asutustele teatavaks kõik taotluse rahuldamise otsustamiseks vajalikud asjaolud, sealhulgas:
  1) näitab kohapealset kontrolli tegevale ametnikule vajaduse korral ette hobuse passi või põlvnemistunnistuse, millel on näha hobuse identifitseerimise number või unikaalne elunumber (UELN), sünniaeg ja välimiku kirjeldus või transpondri number;
  2) hoiab looma selliselt, et on võimalik kontrollida veise kõrvamärkide olemasolu ja identifitseerimise numbrit ning hobuse välimikku või transpondri numbrit juhul, kui hobusele on paigaldatud transponder.

§ 12.   Toetuse vähendamine

  (1) PRIA otsustab toetuse vähendamise Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 1306/2013, komisjoni delegeeritud määruses (EL) nr 640/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1306/2013 ühtse haldus- ja kontrollisüsteemi osas, otsetoetuste, maaelu arengu toetuse ja nõuetele vastavuse süsteemiga seoses kohaldatavatest maksetest keeldumise ja nende tühistamise tingimuste osas ning kõnealuste toetuste ja süsteemiga seotud halduskaristuste osas (ELT L 181, 20.06.2014, lk 48–73), ning komisjoni rakendusmääruses (EL) nr 809/2014 sätestatud alustel ja korras.

  (2) Lisaks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1306/2013 artikli 2 lõikes 2 sätestatule võib PRIA toetuse vähendamise otsustamisel käsitleda vääramatu jõu või erandliku asjaoluna ka seda, kui:
  1) loom on taotleja tahte vastaselt karjast välja viidud ning taotleja on selle tõendamiseks komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 640/2014 artikli 4 lõikes 2 sätestatud tähtaja jooksul esitanud PRIA-le Politsei- ja Piirivalveametile esitatud sellekohase avalduse ärakirja;
  2) loom on veterinaarsetel näidustustel hukatud ning taotleja on selle tõendamiseks komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 640/2014 artikli 4 lõikes 2 sätestatud tähtaja jooksul esitanud PRIA-le veterinaararsti kirjaliku kinnituse.

§ 13.   Taotluse rahuldamine ja rahuldamata jätmine

  (1) PRIA teeb taotluse osalise või täieliku rahuldamise otsuse või rahuldamata jätmise otsuse kohustuseaastale järgneva aasta 10. veebruariks.

  (2) PRIA teeb taotluse rahuldamata jätmise otsuse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 1306/2013, komisjoni delegeeritud määruses (EL) nr 640/2014 ning Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduses sätestatud alustel.

  (3) Lõikes 1 nimetatud otsuse tegemisel komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 640/2014 artikli 4 lõike 1 kohaldamisel võib PRIA käsitleda vääramatu jõu või erandliku asjaoluna ka seda, kui loom on haiguse või õnnetuse tõttu surnud ning taotleja on selle tõendamiseks esitanud PRIA-le veterinaararsti kirjaliku kinnituse, samuti § 12 lõikes 2 nimetatud asjaolusid.

§ 14.   Toetuse maksmise otsustamine

  PRIA teeb toetuse maksmise otsuse või toetuse maksmisest keeldumise otsuse sellise tähtaja jooksul, et toetusraha oleks võimalik kanda toetuse saaja arvelduskontole kohustuseaastale järgneva aasta 30. juuniks.

§ 141.   Kohustuste kohandamine

  Kui Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 artiklis 48 nimetatud kohustuste kohandamine ei ole toetuse saajale vastuvõetav, siis kohustus lõppeb ja kohustuse kehtivusaja eest toetust tagasi ei nõuta.
[RT I, 04.01.2018, 1 - jõust. 07.01.2018]

§ 142.   Toetuse saaja andmete avalikustamine

  PRIA teavitab toetuse saajat tema andmete avalikustamisest Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1306/2013 artiklite 111 ja 112 kohaselt ning nende töötlemisest Euroopa Liidu finantshuvide tagamise eesmärgil sama määruse artikli 113 kohaselt.
[RT I, 04.01.2018, 1 - jõust. 07.01.2018]

§ 15.   Rakendussätted

  (1) 2015. aastal on § 10 lõikes 1 sätestatud ajavahemik 7. maist kuni 25. maini.

  (2) 2015. aastal on § 7 lõikes 2 sätestatud ajavahemik 26. maist kuni 1. septembrini.

Lisa 1 Ohustatud tõugu loomade loetelu
[Kehtetu RT I, 04.01.2018, 1 - jõust. 07.01.2018]

Lisa 2 Teatis ohustatud tõugu kuuluvate loomade asendamise kohta

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json