Teksti suurus:

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RT I, 04.01.2018, 16

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus

Vastu võetud 22.04.2015 nr 38
RT I, 24.04.2015, 7
jõustumine 27.04.2015

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.04.2016RT I, 26.04.2016, 529.04.2016
19.04.2017RT I, 25.04.2017, 128.04.2017
22.12.2017RT I, 04.01.2018, 107.01.2018

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 67 lõike 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse „Eesti maaelu arengukava 2014–2020” (edaspidi arengukava) meetme 10 „Põllumajanduse keskkonna- ja kliimameede” tegevuse liigi „Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus” raames antava poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse (edaspidi toetus) andmise tingimused ning kord.

§ 2.   Toetatavad tegevused

  (1) Toetust antakse poolloodusliku koosluse hooldamise ja sellega seotud tegevuste elluviimise eest määruses sätestatud ajavahemiku jooksul toetusõiguslikul maal, mille kohta toetust taotletakse (edaspidi kohustus).

  (2) Poolloodusliku koosluse hooldamise põhitegevust tuleb ellu viia järjepidevalt viie järjestikuse kalendriaasta (edaspidi kohustuseperiood) jooksul.

  (3) Liigikaitseliselt olulistel rannaaladel esinevate poollooduslike koosluste täiendava hooldamise lisategevust tuleb ellu viia järjepidevalt kohustuseperioodi ühe kalendriaasta (edaspidi kohustuseaasta) jooksul.

  (4) Lõikes 3 nimetatud lisategevuse eest antakse toetust üksnes siis, kui seda viiakse ellu koos poolloodusliku koosluse hooldamise põhitegevusega.

  (5) Toetusõigusliku maa suurus, mille kohta toetust taotletakse, võib kohustuseperioodi jooksul muutuda üksnes määruses sätestatud ulatuses, kui Euroopa Liidu õigusaktis ei ole sätestatud teisiti.

§ 3.   Toetuse ühikumäär

  (1) Toetuse ühikumäärad ühe hektari kohta kalendriaastas on järgmised:
  1) puisniidu niitmise korral 450 eurot;
  2) puiskarjamaa karjatamise korral 250 eurot;
  3) kadakatega niitude karjatamise korral 250 eurot;
  4) kadakatega niitude niitmise korral 185 eurot;
  5) muu niidu karjatamise korral 150 eurot;
  6) muu niidu niitmise korral 85 eurot.

  (2) Paragrahvi 2 lõikes 3 nimetatud toetuse ühikumäär ühe hektari kohta kalendriaastas on 232 eurot.

  (3) Kui lõike 1 punktides 2–6 nimetatud poollooduslik kooslus piirneb muude poollooduslike kooslustega või sisaldab neid, kuid nende koosluste üleminekut ei ole võimalik looduses selgelt eristada, võib toetust taotleda lõike 1 punktides 2–6 sätestatud määras ka muude poollooduslike koosluste kohta tingimusel, et muu poollooduslik kooslus ei moodusta kogu taotletavast alast enam kui 49 protsenti.

  (4) Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ületab enne §-s 19 sätestatud toetuse vähendamiste otsustamist toetusele eelarveaastaks määratud eelarve, vähendab Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (edaspidi PRIA) Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 79 lõike 3 alusel toetuse ühikumäära sellises osas, mis on vajalik kõigi nõuetele vastavate taotluste rahuldamiseks maksimaalsel võimalikul määral.

  (5) Lõikes 4 nimetatud juhul on PRIAl õigus vähendada üht, mitut või kõiki lõikes 1 nimetatud ühikumäärasid ja lõikes 2 nimetatud ühikumäära.

2. peatükk Toetusõiguslikkuse nõuded 

§ 4.   Nõuded taotlejale

  Toetust võivad taotleda füüsiline isik, juriidiline isik või juriidilise isiku staatuseta ühendus (edaspidi koos taotleja).

§ 5.   Nõuded toetusõigusliku maa kohta

  (1) Toetust võib taotleda vähemalt 0,1 hektari suuruse hoolduskõlbliku poolloodusliku koosluse või selle osa kohta, mida taotleja kasutab ning mis on kantud keskkonnaregistrisse ja asub looduskaitseseaduse § 4 lõike 1 punktides 1, 2, 4 ja 5 nimetatud kaitstaval loodusobjektil.

  (2) Põhitegevuse eest võib toetust taotleda poollooduslike koosluste kohta, mis on keskkonnaregistrisse kantud järgmiste elupaiga koodidega:
  1) puisniit elupaiga koodiga 6530;
  2) puiskarjamaa elupaiga koodiga 9070;
  3) kadakatega niit elupaiga koodiga 4030, 5130, 6210 või 6280;
  4) muu niit elupaiga koodiga 1630, 4030, 6210, 6270, 6280, 6410, 6430, 6450, 6510, 7230 või 8240.

  (3) Lisategevuse eest võib toetust taotleda keskkonnaregistrisse kantud rannaala kohta, mis on määratud „Poollooduslike koosluste tegevuskava 2014–2020” kohaselt liigikaitseliselt oluliseks poollooduslikuks koosluseks.

  (4) Hoolduskõlblik on poollooduslik kooslus:
  1) mis on valdavalt kaetud niidutaimestikuga ja on niidetav või karjatatav või
  2) mille taastamine on lõppenud ja kus on loodud tingimused niidutaimestiku kujunemiseks ning kus on võimalik poollooduslikku kooslust määruses sätestatu kohaselt hooldada.
[RT I, 25.04.2017, 1 - jõust. 28.04.2017]

  (5) Kadakatega poollooduslikku kooslust ei loeta hoolduskõlblikuks, kui sealsete puittaimede liituvus on suurem kui 0,5. Kui kadakad ja muu puittaimestik kasvavad nii, et ala on takistusteta ülepinnaliselt hooldatav ning on olemas niidule omane rohttaimestik, võib liituvus olla suurem kui 0,5.

  (6) Toetusõigusliku maa hulka arvatakse:
  1) põllumajandusministri 14. jaanuari 2015. a määruse nr 4 „Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded” § 3 lõigetes 3–5 ja 7–10 nimetatud maastikuelemendid;
[RT I, 26.04.2016, 5 - jõust. 29.04.2016]
  2) maa, millel asub kiviaed, heinaküün või loomade varjualune;
  3) kuni kahe meetri laiused maastiku joonelemendid;
  4) kuni 0,05 hektari suurused puude ja põõsastega kaetud alad, kus puudub niidutaimestik, kuid mis on seotud traditsioonilise põllumajandustegevusega või keskkonnaalaste eesmärkide saavutamisega;
  5) kuni 0,05 hektari suurused väikeveekogud ja taimestikuta alad;
  6) rannaniidul kõik sellised ala osad, kus taimestik puudub, olenemata ala osa suurusest, välja arvatud taimestiku piirist mere poole jäävad liiva- ja kliburannad;
  7) roostik, mida on viimase aasta jooksul niidetud või § 10 lõikes 3 sätestatu kohaselt karjatatud;
[RT I, 26.04.2016, 5 - jõust. 29.04.2016]
  8) pinnastee, mis on üle 50 protsendi ulatuses kaetud niidutaimestikuga ning mida hooldatakse niitmise või karjatamise teel.
[RT I, 25.04.2017, 1 - jõust. 28.04.2017]

  (7) Toetust ei või taotleda maa kohta, mille kohta taotletakse arengukava alusel antavat muud pindalapõhist toetust.

  (8) Toetust ei või taotleda puiskarjamaa ja kadakatega niidu kohta, mille kohta taotletakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 11 lõike 1 punktis 1 nimetatud ühtset pindalatoetust.

3. peatükk Nõuetele vastavus ja baasnõuded 

§ 6.   Nõuetele vastavus

  (1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1306/2013 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja seire kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 352/78, (EÜ) nr 165/94, (EÜ) nr 2799/98, (EÜ) nr 814/2000, (EÜ) nr 1290/2005 ja (EÜ) nr 485/2008 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 549–607) artiklis 92 nimetatud toetuse saaja täidab oma põllumajanduslikus tegevuses ja kogu põllumajandusliku majapidamise maal põllumajandusministri 14. jaanuari 2015. a määruses nr 4 „Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded” sätestatud nõudeid ning Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 32 lõike 2 kohaselt avaldatud kohustuslikke majandamisnõudeid.

  (2) Toetuse saaja järgib lõikes 1 nimetatud nõudeid kogu kohustuseperioodi kestel.

§ 7.   Baasnõuded

  Taotleja täidab kohustuseperioodi jooksul järgmisi kohustuslikke nõudeid:
  1) poollooduslikku kooslust ei tohi kahjustada;
  2) põllumajandusliku majapidamise põllumajandusmaal tehtud tegevuste kohta kantakse andmed veeseaduse alusel peetavasse põlluraamatusse;
  3) poolloodusliku koosluse esinemisalal, mille kohta toetust taotletakse, peab olema kohapeal visuaalselt tuvastatav piir, sealjuures peab piir võimaldama eristada alasid taotletud toetuse ühikumäära järgi.

4. peatükk Põhitegevuse ja lisategevuse elluviimise nõuded 

§ 8.   Põhitegevuse nõuded

  (1) Taotleja hooldab kohustuseperioodi jooksul poollooduslikku kooslust määruses sätestatud nõuete kohase niitmise või karjatamise teel. Tulenevalt kaitse-eeskirjast, kaitsekorralduskavast või liigi kaitse ja ohjamise tegevuskavast võib Keskkonnaamet ette näha määruses sätestatust erinevaid hooldustingimusi.

  (2) Taotleja peab poollooduslikku kooslust hooldama viisil, mis on saanud Keskkonnaameti nõusoleku.

  (3) Puisniitu tuleb hooldada niitmise teel.

  (4) Puiskarjamaad tuleb hooldada karjatamise teel.

  (5) Rannaniidul ja loopealsel on lubatud ainult karjatamine. Niitmine on lubatud, kui see on vajalik liigikaitseliste eesmärkide saavutamiseks või kui alal on võimalik teha heina ja niide kokku koguda ning kui Keskkonnaamet on andnud niitmiseks nõusoleku.

  (6) Heas seisus ja vähese tootlikkusega loopealse võib kohustuseperioodi jooksul jätta ühel kohustuseaastal hooldamata, kui Keskkonnaamet on andnud selleks nõusoleku enne 1. augustit.

  (7) Karjatatavat poollooduslikku kooslust võib enne karjatamist niita, kui arvestatakse § 9 lõikes 1 sätestatut, kui niitmine ja niite kokkukogumine toimub enne 1. augustit ning kui § 10 lõikes 3 sätestatud tingimused on täidetud. Loopealsel ja rannaniidul on eelnev niitmine lubatud üksnes Keskkonnaameti nõusolekul.
[RT I, 25.04.2017, 1 - jõust. 28.04.2017]

  (8) Niidetaval poollooduslikul kooslusel on hekseldamine keelatud. Karjatatavat poollooduslikku kooslust, mille kohta toetust taotletakse, on lubatud üle niita või hekseldada üksnes Keskkonnaameti kirjalikul nõusolekul ning kui enne üleniitmist või hekseldamist on täidetud § 10 lõikes 3 sätestatud tingimused. Keskkonnaamet võib vajaduse korral seada tingimuseks karjatataval poollooduslikul kooslusel niite või heksli kokkukogumise.
[RT I, 25.04.2017, 1 - jõust. 28.04.2017]

  (9) Taotleja või tema esindaja, kes tegeleb poolloodusliku koosluse hooldamisega, peab osalema Keskkonnaameti korraldatud poolloodusliku koosluse hooldamise koolitusel, mis tutvustab arengukava nõudeid. Koolitus peab olema läbitud hiljemalt esimese kohustuseaasta 20. juuniks.

  (10) Taotleja või tema esindaja ei pea koolitust uuesti läbima § 14 lõikes 1 sätestatud juhul.

  (11) Poolloodusliku koosluse heas seisundis hoidmise või seisundi parendamise eesmärgil on Keskkonnaametil õigus seada ala hooldamiseks järgmisi lisatingimusi:
  1) poollooduslikult koosluselt tuleb eemaldada puittaimestik vastavalt Keskkonnaameti poolt poolloodusliku koosluse hooldamistingimuste kooskõlastamisel täpsustatud puittaimestiku liigilisele koosseisule, mahule ja piirkonnale;
[RT I, 25.04.2017, 1 - jõust. 28.04.2017]
  2) karjatatav poollooduslik kooslus tuleb üle niita või hekseldada pärast § 10 lõikes 3 sätestatud tingimuste täitmist ja Keskkonnaameti poolt poolloodusliku koosluse üleniitmiseks või hekseldamiseks kirjaliku nõusoleku andmist;
[RT I, 25.04.2017, 1 - jõust. 28.04.2017]
  3) poollooduslik kooslus tuleb jagada väiksemateks kopliteks.

§ 9.   Niitmise nõuded

  (1) Poolloodusliku koosluse esinemisala ei tohi niita enne 10. juulit. Kui Keskkonnaamet on andnud nõusoleku, et niitmine võib toimuda alates muust tähtpäevast, või kui muu tähtpäev on ette nähtud kaitse-eeskirjas, kaitsekorralduskavas või liigi kaitse ja ohjamise tegevuskavas, ei tohi poollooduslikku kooslust niita enne nimetatud tähtpäeva.

  (2) Niidetav poollooduslik kooslus peab olema niidetud ja niide kokku kogutud 1. septembriks. Kokkukogutud niide peab olema alalt ära viidud niitmisele järgneva aasta 1. aprilliks, kui Keskkonnaamet ei näe ette teisiti.
[RT I, 25.04.2017, 1 - jõust. 28.04.2017]

  (3) Niidetava poolloodusliku koosluse esinemisala, mis on suurem kui 15 hektarit, välja arvatud puisniit, tuleb niita keskelt-lahku, servast-serva või muul meetodil, kui Keskkonnaamet on andnud selleks nõusoleku. Tööde alustamisest tuleb teavitada Keskkonnaametit.

§ 10.   Karjatamise nõuded

  (1) Poolloodusliku koosluse esinemisalal tuleb alustada karjatamisega kaitse-eeskirjas, kaitsekorralduskavas või liigi kaitse ja ohjamise tegevuskavas sätestatud tähtpäeval. Kui kaitse-eeskirjas, kaitsekorralduskavas või liigi kaitse ja ohjamise tegevuskavas ei ole nimetatud tähtpäeva sätestatud, võib karjatamisega alustada taotleja valitud ajal, kui Keskkonnaamet on andnud selleks nõusoleku.

  (2) Rannaalal tuleb alustada karjatamisega hiljemalt 31. mail. Kui Keskkonnaamet on andnud nõusoleku, et karjatamine võib toimuda alates muust tähtpäevast või kui muu tähtpäev on ette nähtud kaitse-eeskirjas, kaitsekorralduskavas või liigi kaitse ja ohjamise tegevuskavas, tuleb karjatamisega alustada nimetatud tähtpäeval.

  (3) Karjatamise tulemusena peab 1. oktoobriks kogu taotletaval alal olema visuaalselt tuvastatav, et loomad on alal toitunud selliselt, et rohustu on vähemalt 50 protsendi ulatuses madalaks söödud ning ülejäänud alal on rohustu valdavalt söödud.
[RT I, 26.04.2016, 5 - jõust. 29.04.2016]

  (4) Poollooduslikul kooslusel, mille kohta toetust taotletakse, on keelatud anda loomale lisasööta.

§ 11.   Lisategevuse nõuded

  Kui taotleja taotleb toetust lisategevuse eest, täidab ta poolloodusliku koosluse hooldamise tingimusi, mis on sätestatud liigikaitseliselt oluliste rannaalade kohta „Poolloodusliku koosluse tegevuskavas 2014–2020”.

5. peatükk Põllumajandusliku majapidamise ja kohustuse üleandmine ja ülevõtmine ning kohustuse suurendamine, vähendamine ja asendamine 

§ 12.   Põllumajandusliku majapidamise üleandmine

  (1) Põllumajandusliku majapidamise üleandmise korral kohaldatakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 809/2014, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1306/2013 rakenduseeskirjad seoses ühtse haldus- ja kontrollisüsteemi, maaelu arengu meetmete ja nõuetele vastavusega (ELT L 227, 31.07.2014, lk 69–124), artiklis 8 sätestatut.

  (2) Komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 809/2014 artikli 8 lõike 3 punktis a nimetatud ajavahemik algab 22. mail ja lõppeb 1. septembril.
[RT I, 04.01.2018, 1 - jõust. 07.01.2018]

§ 13.   Kohustuse üleandmine ja ülevõtmine

  (1) Kohustuse võib üle anda alates teisest kohustuseaastast. Esimesel kohustuseaastal võib kohustuse üle anda vääramatu jõu või erandlike asjaolude esinemise korral või põllumajandusliku majapidamise üleandmise korral vastavalt §-le 12.

  (2) Kohustuse ülevõtmise korral kohustused liidetakse ja kohustuseperioodi kestuseks loetakse lühemat aega kestnud kohustuse kestus.

  (3) Kui kohustuse võtab üle isik, kellel varem ei olnud kohustust, loetakse kohustuseperioodi kestuseks ülevõetud kohustuse kestus.

  (4) Kui kohustuse ülevõtjal puudub kohustus, peab kohustuse ülevõtja või tema esindaja, kes tegeleb taotleja poolloodusliku koosluse hooldamisega, hiljemalt kohustuse ülevõtmise aasta 20. juuniks olema osalenud § 8 lõikes 9 sätestatud koolitusel.
[RT I, 25.04.2017, 1 - jõust. 28.04.2017]

  (5) [Kehtetu - RT I, 04.01.2018, 1 - jõust. 07.01.2018]

  (6) [Kehtetu - RT I, 04.01.2018, 1 - jõust. 07.01.2018]

§ 14.   Kohustuse suurendamine

  (1) Toetuse saaja võib kohustust suurendada kuni 15 protsenti tema esimese kohustuseaasta kohustuse aluse maa pindalast selle maa arvelt, mille kohta ei ole kohustust võetud. Sellisel juhul kohustuseperioodi kestus ei muutu. Kui kohustust suurendatakse üle 15 protsendi, algab uus kohustus, mille kestus on viis järjestikust kalendriaastat.
[RT I, 26.04.2016, 5 - jõust. 29.04.2016]

  (2) [Kehtetu - RT I, 04.01.2018, 1 - jõust. 07.01.2018]

  (3) Ülevõetud kohustust ei saa suurendada.
[RT I, 26.04.2016, 5 - jõust. 29.04.2016]

§ 15.   Kohustuse vähendamine

  (1) Kohustusealust pindala võib vähendada kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 47 lõigetega 2–4.

  (2) [Kehtetu - RT I, 04.01.2018, 1 - jõust. 07.01.2018]

§ 16.   Kohustuse asendamine

  (1) Kui taotleja asendab arengukava alusel antava piirkondliku mullakaitse toetuse kohase kohustuse või mahepõllumajandusele ülemineku või mahepõllumajandusega jätkamise toetuse kohase kohustuse selle määruse kohase kohustusega, algab uus kohustus, mille kestus on viis järjestikust kalendriaastat.
[RT I, 26.04.2016, 5 - jõust. 29.04.2016]

  (2) Kui lõikes 1 nimetatud kohustuse asendamise korral on taotlejal juba selle määruse kohane kohustus, liidetakse asendatud kohustuse aluse maa pindala taotleja olemasoleva kohustuse aluse maa pindalaga, ning algab uus kohustus, mille kestus on viis järjestikust kalendriaastat.
[RT I, 26.04.2016, 5 - jõust. 29.04.2016]

6. peatükk Toetuse taotlemine ja taotluse menetlemine 

§ 17.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetuse taotlemiseks esitab taotleja igal kohustuseaastal ajavahemikul 2. maist kuni 21. maini taotluse, mis sisaldab lõigetes 2 ja 4–6 nimetatud andmeid.
[RT I, 04.01.2018, 1 - jõust. 07.01.2018]

  (2) Taotleja esitab Keskkonnaametile elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu järgmised andmed:
  1) taotleja nimi ja registri- või isikukood;
  2) poolloodusliku koosluse kohta, mida taotlejal on õigus kasutada ja mille hooldamiseks taotleja toetust taotleb, poolloodusliku koosluse number ja pindala;
  3) andmed selle kohta, kas punktis 2 nimetatud poollooduslikku kooslust hooldatakse niitmise või karjatamise teel;
  4) poolloodusliku koosluse kaardile märgitavad andmed punktis 2 nimetatud poolloodusliku koosluse numbri ja piiri kohta;
  5) lisategevuse elluviimise eest toetuse taotlemise korral andmed selle kohta, et taotleja viib ellu lisategevust.
[RT I, 04.01.2018, 1 - jõust. 07.01.2018]

  (3) Lõikes 2 nimetatud andmete põhjal annab Keskkonnaamet viie tööpäeva jooksul andmete esitamisest arvates nõusoleku poolloodusliku koosluse hooldamistingimuste kohta. Keskkonnaamet ei anna hooldamistingimuste kohta nõusolekut, kui ala, mille kohta toetust taotletakse, ei ole hoolduskõlblik.
[RT I, 04.01.2018, 1 - jõust. 07.01.2018]

  (4) Taotleja esitab PRIAle pärast lõikes 3 nimetatud nõusoleku saamist elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu järgmised andmed:
  1) maaeluministri 17. aprilli 2015. a määruse nr 32 „Otsetoetuste saamise üldised nõuded, ühtne pindalatoetus, kliima- ja keskkonnatoetus ning noore põllumajandustootja toetus” § 151 lõike 1 punktis 1 ja lõikes 2 ning §-s 153 nimetatud andmed;
  2) andmed selle kohta, kas taotleja võtab § 2 lõike 2 kohaselt kohustuse põhitegevust kohustuseperioodi jooksul ellu viia või jätkab sellega;
  3) lõikes 2 nimetatud andmed lõikes 3 nimetatud nõusoleku saanud poollooduslike koosluste kohta ning Keskkonnaameti määratud ala number, poolloodusliku koosluse tüüp ja niitmise või karjatamise alguskuupäev;
  4) kui sama maa kohta taotletakse § 3 lõike 1 punktis 1, 5 või 6 nimetatud poolloodusliku koosluse hooldamise toetust ja Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 11 lõike 1 punktis 1 nimetatud ühtset pindalatoetust, maaeluministri 17. aprilli 2015. a määruse nr 32 „Otsetoetuste saamise üldised nõuded, ühtne pindalatoetus, kliima- ja keskkonnatoetus ning noore põllumajandustootja toetus” § 152 lõike 1 punktides 1−6, 12, 13 ja 16 ning § 152 lõigetes 2 ja 3 sätestatud andmed;
  5) paragrahvi 16 lõikes 1 nimetatud kohustuse selle määruse kohase kohustusega asendamise korral andmed selle kohta, et taotleja asendab § 16 lõikes 1 nimetatud kohustuse selle määruse kohase kohustusega.
[RT I, 04.01.2018, 1 - jõust. 07.01.2018]

  (5) Kohustuse üleandmise korral esitab kohustuse üleandja PRIAle elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu järgmised andmed:
  1) kohustuse üleandja nimi ja registri- või isikukood;
  2) kohustuse ülevõtja nimi ja registri- või isikukood;
  3) poolloodusliku koosluse kohta, mille kohta kohustus üle antakse, poolloodusliku koosluse number, ala number ja pindala;
  4) poolloodusliku koosluse kaardile märgitavad andmed selle poolloodusliku koosluse numbri ja piiri kohta, mille kohta kohustus üle antakse.
[RT I, 04.01.2018, 1 - jõust. 07.01.2018]

  (6) Kohustuse ülevõtmise korral esitab kohustuse ülevõtja PRIAle elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu andmed selle kohta, et ta võtab kohustuse üleandja esitatud andmete kohaselt kohustuse üle.
[RT I, 04.01.2018, 1 - jõust. 07.01.2018]

  (7) Kohustuse suurendamise või vähendamise korral esitab toetuse saaja toetuse taotlemiseks lõikes 1 sätestatud ajavahemikul PRIAle elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu lõikes 4 nimetatud andmed, arvestades kohustusealuse maa pindala suuruse muutumisega.
[RT I, 04.01.2018, 1 - jõust. 07.01.2018]

  (8) Toetuse taotlemisel esitab taotleja ühise taotluse kõikide pindalatoetuste ning arengukava alusel antavate loomade pidamisega ja loomade heaolu soodustamisega seotud toetuste kohta samal ajal.
[RT I, 04.01.2018, 1 - jõust. 07.01.2018]

  (9) Põllumajandusliku majapidamise üleandmise korral esitab põllumajandusliku majapidamise ülevõtja põllumajandusliku majapidamise ülevõtmisest teatamiseks ja toetuse maksmise taotlemiseks § 12 lõikes 2 sätestatud ajavahemikul PRIAle elektrooniliselt PRIA e teenuse keskkonna kaudu teate, mis sisaldab:
  1) põllumajandusliku majapidamise üleandja nime ja registri- või isikukoodi;
  2) põllumajandusliku majapidamise ülevõtja nime ja registri- või isikukoodi;
  3) põllumajandusliku majapidamise üleandja ja ülevõtja kinnitust põllumajandusliku majapidamise üleandmise kohta;
  4) andmeid selle kohta, et põllumajandusliku majapidamise ülevõtja taotleb toetuse maksmist.
[RT I, 04.01.2018, 1 - jõust. 07.01.2018]

§ 18.   Taotleja, taotluse ja toetatava tegevuse kontrollimine

  (1) PRIA kontrollib taotluses esitatud andmete õigsust ja toetuse saamise nõuetele vastavust, lähtudes komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 809/2014 artiklites 24–41 sätestatust.

  (2) Keskkonnaamet teeb nõuete täitmise üle kontrolli arengukavas ettenähtud ulatuses ja oma pädevuse piires, lähtudes komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 809/2014 artiklites 24–41 sätestatust.

  (3) Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 33 lõikes 1 nimetatud asutused kontrollivad §-s 6 sätestatud nõuetele vastavust, lähtudes komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 809/2014 artiklites 65–72 sätestatust.

  (4) Taotleja teeb lõigetes 1–3 nimetatud asutustele teatavaks kõik taotluse rahuldamise otsustamiseks vajalikud asjaolud, sealhulgas näitab vajaduse korral ette poolloodusliku koosluse piiri.

§ 19.   Toetuse vähendamine

  PRIA otsustab toetuse vähendamise Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 1306/2013, komisjoni delegeeritud määruses (EL) nr 640/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1306/2013 ühtse haldus- ja kontrollisüsteemi osas, otsetoetuste, maaelu arengu toetuse ja nõuetele vastavuse süsteemiga seoses kohaldatavatest maksetest keeldumise ja nende tühistamise tingimuste osas ning kõnealuste toetuste ja süsteemiga seotud halduskaristuste osas (ELT L 181, 20.06.2014, lk 48–73), ning komisjoni rakendusmääruses (EL) nr 809/2014 sätestatud alustel ja korras.

§ 20.   Taotluse rahuldamine ja rahuldamata jätmine

  (1) PRIA teeb taotluse osalise või täieliku rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse kohustuseaastale järgneva kalendriaasta 10. veebruariks.

  (2) PRIA teeb taotluse rahuldamata jätmise otsuse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 1306/2013, komisjoni delegeeritud määruses (EL) nr 640/2014 ning Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduses sätestatud alustel.

§ 21.   Toetuse maksmise otsustamine

  PRIA teeb toetuse maksmise otsuse või toetuse maksmisest keeldumise otsuse sellise tähtaja jooksul, et toetusraha oleks võimalik kanda toetuse saaja arvelduskontole kohustuseaastale järgneva aasta 30. juuniks.

§ 211.   Kohustuste kohandamine

  Kui Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 artiklis 48 nimetatud kohustuste kohandamine ei ole toetuse saajale vastuvõetav, siis kohustus lõppeb ja kohustuse kehtivusaja eest toetust tagasi ei nõuta.
[RT I, 04.01.2018, 1 - jõust. 07.01.2018]

§ 212.   Toetuse saaja andmete avalikustamine

  PRIA teavitab toetuse saajat tema andmete avalikustamisest Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1306/2013 artiklite 111 ja 112 kohaselt ning nende töötlemisest Euroopa Liidu finantshuvide tagamise eesmärgil sama määruse artikli 113 kohaselt.
[RT I, 04.01.2018, 1 - jõust. 07.01.2018]

7. peatükk Rakendussätted 

§ 22.   Rakendussätted

  (1) PRIA veebilehel avalikustatakse teave keskkonnaregistrisse kantud poollooduslike koosluste kohta, mis on Keskkonnaameti hinnangu kohaselt 2015. aasta seisuga hoolduskõlblikud.

  (2) Paragrahvi 2 lõikes 3 nimetatud lisategevuse eest saab toetust taotleda alates 2016. aastast.

  (3) 2015. aastal loetakse poollooduslik kooslus hoolduskõlblikuks, kui see vastab § 5 lõigetes 4 ja 5 sätestatud nõuetele hiljemalt 2015. aasta 1. oktoobriks. Kui on ilmne, et poollooduslikku kooslust pole 1. oktoobriks võimalik § 5 lõigetes 4 ja 5 sätestatud tingimustele vastavaks viia, ei anna Keskkonnaamet § 17 lõike 1 kohast nõusolekut hooldamistingimuste kohta.

  (4) Paragrahvi 8 lõikes 9 nimetatud koolitus peab 2015. aastal olema läbitud hiljemalt 1. oktoobriks.

  (5) Paragrahvi 17 lõikes 1 nimetatud dokumendid, mis esitatakse Keskkonnaametile enne selle määruse jõustumist, kuid mitte enne 1. aprilli 2015. aastat, loetakse ettenähtud tähtajal esitatuks.

  (6) 2015. aastal on § 17 lõikes 2 sätestatud ajavahemik 7. maist kuni 25. maini.

  (7) 2015. aastal on § 12 lõikes 2 sätestatud ajavahemik 26. maist kuni 1. septembrini.

  (8) Kui taotleja asendab põllumajandusministri 8. aprilli 2010. a määruse nr 44 „Mahepõllumajandusliku tootmise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” kohase kohustuse selle määruse kohase kohustusega, algab uus kohustus, mille kestus on viis järjestikust kalendriaastat.
[RT I, 26.04.2016, 5 - jõust. 29.04.2016]

  (9) Kui taotleja asendab põllumajandusministri 8. märtsi 2010. a määruse nr 19 „Poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord aastateks 2007–2013” kohase kohustuse selle määruse kohase kohustusega, algab uus kohustus, mille kestus on viis järjestikust kalendriaastat.
[RT I, 26.04.2016, 5 - jõust. 29.04.2016]

  (10) 2017. aastast alates ei või võtta uut kohustust sellise maa kohta ega suurendada kohustust sellise maa arvelt, mis Harju, Rapla ja Pärnu maakonnas algatatud maakonnaplaneeringu kohaselt määratakse Rail Balticu raudtee trassi koridori asukohaks.
[RT I, 25.04.2017, 1 - jõust. 28.04.2017]

Lisa 1 Poollooduslike koosluste loetelu
[Kehtetu - RT I, 04.01.2018, 1 - jõust. 07.01.2018]

Lisa 2 Teave kohustuse üleandmise-ülevõtmise kohta
[Kehtetu - RT I, 04.01.2018, 1 - jõust. 07.01.2018]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json