Teksti suurus:

Rahandusministri 27. detsembri 2005. a määruse nr 88 „Maksulao nõuded, maksulao pidamise loa väljastamise, kehtivuse peatamise ja kehtetuks tunnistamise ning maksuladustamisel oleva kauba hoidmise ja vedamise kord” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.01.2018
Avaldamismärge:RT I, 04.01.2018, 17

Rahandusministri 27. detsembri 2005. a määruse nr 88 „Maksulao nõuded, maksulao pidamise loa väljastamise, kehtivuse peatamise ja kehtetuks tunnistamise ning maksuladustamisel oleva kauba hoidmise ja vedamise kord” muutmine

Vastu võetud 29.12.2017 nr 106

Määrus kehtestatakse käibemaksuseaduse § 441 lõike 13 alusel.

Rahandusministri 27. detsembri 2005. a määruses nr 88 „Maksulao nõuded, maksulao pidamise loa väljastamise, kehtivuse peatamise ja kehtetuks tunnistamise ning maksuladustamisel oleva kauba hoidmise ja vedamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõiked 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Taotlus maksulao pidamise loa (edaspidi luba) väljastamiseks esitatakse maksuhaldurile elektrooniliselt koos määruse §-s 3 nimetatud dokumentidega Maksu- ja Tolliameti e-teenuse keskkonna „e-maksuamet/e-toll” (edaspidi e-maksuamet) kaudu.

(2) Taotlusele märgitakse loa taotleja nimi, isiku- või registrikood, kontakttelefon, tegevuskoha aadress ja majanduslik põhjendus loa taotlemiseks.”;

2) paragrahvi 3 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 5 sissejuhatav lause sõnastatakse järgmiselt:

„Maksulao töökorralduse eeskirjas kajastatakse vähemalt järgmised dokumendid ja andmed:”;

4) paragrahvi 6 lõiked 2 ja 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Enne isiku tegevuse alustamist maksulaopidajana võib maksuhaldur määrata komisjoni, et teha laopidaja või tema esindaja juuresolekul laos inventuur ja märkida inventuuriaktis laopidaja valduses oleva kauba kogus.

(3) Luba väljastatakse e-maksuameti kaudu pärast otsuses määratud tagatise esitamist ja selle maksuhalduri poolt aktsepteerimist.”;

5) paragrahvi 7 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Loale märgitakse vähemalt järgmised andmed:
1) loa nimetus;
2) maksulaopidaja nimi, isiku- või registrikood;
3) loa registreerimisnumber;
4) loa kehtima hakkamise kuupäev;
5) loa väljastamise kuupäev;
6) maksulao tegevuskoha aadress.”;

6) paragrahvi 8 lõiked 1–3 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Loal olevate andmete muutmiseks või loa omaniku algatusel loa kehtetuks tunnistamiseks esitatakse maksuhaldurile taotlus e-maksuameti kaudu.

(2) Maksuhaldur teeb otsuse uue loa väljastamise või väljastamisest keeldumise või kehtival loal andmete muutmise kohta kümne päeva jooksul käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud taotluse saamise päevast alates.

(3) Määruse § 3 lõikes 1 nimetatud dokumentide ja andmete muutmiseks esitatakse maksuhaldurile e-maksuameti kaudu dokumentide ja andmete muutmist tõendavad dokumendid. Muudatused rakendatakse pärast nende maksuhalduri poolt aktsepteerimist.”;

7) paragrahvi 10 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Maksuhaldur peatab loa kehtivuse otsusega.”;

8) paragrahvi 10 lõikest 3 jäetakse välja sõnad „juhi kirjaliku”;

9) paragrahvi 11 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Maksuhaldur tunnistab loa kehtetuks otsusega.”;

10) paragrahvi 11 lõike 3 esimeses lauses asendatakse sõnad „moodustab maksuhaldur” sõnadega „võib maksuhaldur määrata”.

Toomas Tõniste
Rahandusminister

Veiko Tali
Kantsler

/otsingu_soovitused.json