Teksti suurus:

Maaeluministri määruste muutmine

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.03.2019
Avaldamismärge:RT I, 04.01.2019, 1

Maaeluministri määruste muutmine

Vastu võetud 20.12.2018 nr 76

Määrus kehtestatakse kalandusturu korraldamise seaduse § 19 lõike 1, § 24 lõigete 3 ja 7, § 25 lõike 2, § 36 lõike 8, § 44 lõike 1 ja § 48 lõike 2 alusel.

§ 1.   Maaeluministri 28. juuli 2016. a määruse nr 48 „Algatusrühma koostöötegevused” muutmine

Maaeluministri 28. juuli 2016. a määrust nr 48 „Algatusrühma koostöötegevused” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 6 lõike 1 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„Toetuse taotlemiseks esitab taotleja PRIA e-teenuse keskkonna kaudu PRIA-le taotluse selleks ettenähtud tähtajal.”;

2) paragrahvi 6 lõike 2 sissejuhatav lauseosa sõnastatakse järgmiselt:

„Toetuse taotlemiseks esitab taotleja PRIA e-teenuse keskkonna kaudu PRIA-le järgmised andmed (edaspidi koos taotlus):”;

3) paragrahvi 9 lõike 4 sissejuhatav lauseosa sõnastatakse järgmiselt:

„Toetuse maksmiseks esitab toetuse saaja pärast tegevuse täielikku või osadena elluviimist ja selle eest täielikult või osadena tasumist PRIA e-teenuse keskkonna kaudu PRIA-le maksetaotluse, mis sisaldab järgmiseid andmeid:”;

4) paragrahvi 9 lõike 5 sissejuhatav lauseosa sõnastatakse järgmiselt:

„Toetuse maksmiseks esitab toetuse saaja pärast tegevuse täielikku või osadena elluviimist ja selle eest täielikult või osadena tasumist PRIA e-teenuse keskkonna kaudu PRIA-le asjakohased järgmiste dokumentide ärakirjad:”;

5) paragrahvi 9 lõiget 6 täiendatakse pärast sõna „nimetatud” sõnaga „nõuetekohaste”.

§ 2.   Maaeluministri 25. novembri 2015. a määruse nr 19 „Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine” muutmine

Maaeluministri 25. novembri 2015. a määrust nr 19 „Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 12 lõike 1 sissejuhatav lauseosa sõnastatakse järgmiselt:

„Kohalik algatusrühm esitab kahe kalendrikuu jooksul arvates kohaliku arengu strateegia heakskiitmisest PRIA e-teenuse keskkonna kaudu PRIA-le järgmised dokumendid:”;

2) paragrahvi 12 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kui strateegia rakenduskava ei sisalda projektitoetuste andmeid strateegia rakendamise perioodi iga kalendriaasta kohta, esitab kohalik algatusrühm hiljemalt jooksva kalendriaasta 30. novembriks PRIA e-teenuse keskkonna kaudu PRIA-le rakenduskava andmed järgmise kalendriaasta projektitoetuse kohta.”;

3) paragrahvi 13 lõike 4 sissejuhatav lauseosa sõnastatakse järgmiselt:

„Strateegia rakenduskava muutmise heakskiitmiseks esitab kohalik algatusrühm PRIA e-teenuse keskkonna kaudu PRIA-le 20 tööpäeva jooksul arvates lõikes 1 nimetatud üldkoosoleku toimumisest järgmised andmed ja dokumendid:”;

4) paragrahvi 19 lõike 3 sissejuhatav lauseosa sõnastatakse järgmiselt:

„Algatusrühma toetuse taotlemiseks esitab kohalik algatusrühm PRIA e-teenuse keskkonna kaudu PRIA-le ametlikus võrguväljaandes Ametlikud Teadaanded teatatud tähtaja jooksul järgmised dokumendid:”;

5) paragrahvi 19 lõike 3 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) mittetulundusühingu üldkoosoleku otsusega vastu võetud põhikirja ärakiri, kui see ei ole kättesaadav mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris, ning põhikirja muutmise otsustanud üldkoosoleku protokolli ärakiri koos osalejate allkirjadega nimekirjaga;”;

6) paragrahvi 26 lõike 1 sissejuhatav lauseosa sõnastatakse järgmiselt:

„Projektitoetuse taotlemiseks esitab projektitoetuse taotleja PRIA e-teenuse keskkonna kaudu kohalikule algatusrühmale selle veebilehel teatatud tähtaja jooksul järgmised andmed ja dokumendid:”;

7) paragrahvi 27 lõige 7 sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Kohalik algatusrühm esitab PRIA e-teenuse keskkonna kaudu PRIA-le kõik temale esitatud projektitoetuse taotlused koos nendele lisatud dokumentidega, sealhulgas kalandusturu korraldamise seaduse § 25 lõike 8 alusel hindamata jäetud taotlused.”;

8) paragrahvi 27 lõike 8 sissejuhatav lauseosa sõnastatakse järgmiselt:

„Koos projektitoetuse taotlustega esitab kohalik algatusrühm PRIA e-teenuse keskkonna kaudu PRIA-le:”;

9) paragrahvi 29 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Projektitoetuse saaja viib toetatava tegevuse ellu, sealhulgas esitab PRIA e-teenuse keskkonna kaudu PRIA-le kõik kuludokumendid, kahe aasta jooksul arvates projektitoetuse taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid hiljemalt 30. juuniks 2023. Eksperimentaalse asustamise korral viiakse toetatav tegevus ellu, sealhulgas esitatakse PRIA e-teenuse keskkonna kaudu PRIA-le kõik kuludokumendid, hiljemalt 30. juuniks 2023.”;

10) paragrahvi 30 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Lõike 1 kohaselt tegevuse elluviimise rahastamiseks esitab kohalik algatusrühm PRIA e-teenuse keskkonna kaudu PRIA-le taotluse, mis sisaldab andmeid kavandatavate kulutuste kohta.”;

11) paragrahvi 30 lõiked 4 ja 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Kohalik algatusrühm peab tasuma kulude eest, mida rahastati enne kulude tegemist aastatel 2015–2019, ning esitama seda tõendavad dokumendid koos maksetaotlusega PRIA e-teenuse keskkonna kaudu PRIA-le hiljemalt 31. detsembriks 2019.

(5) Kohalik algatusrühm peab tasuma kulude eest, mida rahastati enne kulude tegemist aastatel 2020–2022, ning esitama seda tõendavad dokumendid koos maksetaotlusega PRIA e-teenuse keskkonna kaudu PRIA-le hiljemalt 30. juuniks 2022.”;

12) paragrahvi 31 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Lõike 1 kohaselt tegevuse elluviimise rahastamiseks esitab projektitoetuse saaja PRIA e-teenuse keskkonna kaudu PRIA-le taotluse, mis sisaldab andmeid kavandatavate kulutuste kohta.”;

13) paragrahvi 31 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Projektitoetuse saaja peab tasuma kulude eest, mida rahastati enne kulude tegemist, ning esitama seda tõendavad dokumendid koos maksetaotlusega PRIA e-teenuse keskkonna kaudu PRIA-le seitsme tööpäeva jooksul arvates tegevuse elluviimise rahastamise otsuse alusel saadud raha laekumisest.”;

14) paragrahvi 33 lõike 1 sissejuhatav lauseosa sõnastatakse järgmiselt:

„Algatusrühma toetuse ja projektitoetuse maksmiseks esitab toetuse saaja pärast tegevuse täielikku või osadena elluviimist ja selle eest täielikult või osadena tasumist PRIA e-teenuse keskkonna kaudu PRIA-le lisas 8 toodud andmeid sisaldava maksetaotluse ning kui see on asjakohane, järgmiste dokumentide ärakirjad:”

15) paragrahvi 34 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

„(2) Kohalikud algatusrühmad viivad heakskiidetud kohaliku arengu strateegiad ja strateegia rakenduskavad 1. märtsil 2019. a jõustunud nõuetega vastavusse hiljemalt 1. juuniks 2019. a.”

§ 3.   Maaeluministri 30. aprilli 2015. a määruse nr 54 „Kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootja või töötleja koolitustoetus” muutmine

Maaeluministri 30. aprilli 2015. a määrust nr 54 „Kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootja või töötleja koolitustoetus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 6 lõike 1 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„Toetuse taotlemiseks esitab taotleja Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (edaspidi PRIA) elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu taotluse ja selles esitatud andmeid tõendavad dokumendid (edaspidi koos taotlus) selleks ettenähtud tähtajal.”;

2) paragrahvi 6 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Taotleja esitab taotluses järgmised andmed:
1) taotleja ärinimi, registrikood, ees- ja perekonnanimi;
2) taotleja esindaja nimi ja kontakttelefon;
3) taotleja aadress, kontakttelefon ja e-post;
4) taotleja eelmise majandusaasta viimase päeva seisuga töötajate arv, bilansimaht ja käive eurodes;
5) kinnitus, et taotleja vastab komisjoni määruses (EL) nr 651/2014 väikese ja keskmise suurusega ettevõtjate kohta sätestatud nõuetele;
6) teave taotleja kontserni liikmete ja taotleja üle lepingu või muu alusel valitsevat mõju omava ettevõtja kohta;
7) vähese tähtsusega abi summa, mida taotleja on saanud jooksva majandusaasta ja sellele eelnenud kahe majandusaasta jooksul;
8) koolitusel osalenud isiku ees- ja perekonnanimi, isikukood ja ametinimetus;
9) koolituse nimetus, lühikirjeldus ja kestus tundides ning ajavahemik, millal koolitus korraldati;
10) koolitusteenuse maksumus eurodes;
11) teave selle kohta, kas koolitusel osalenud isik on komisjoni määruses (EL) nr 651/2014 sätestatud tähenduses puudega töötaja, ebasoodsas olukorras olev töötaja, keskmise suurusega ettevõtja või tema töötaja või väikese suurusega ettevõtja või tema töötaja;
12) koolituse korraldaja nimi, registrikood ja tegevusala;
13) koolituse korraldaja aadress, kontakttelefon ja e-post.”;

3) paragrahvi 6 lõike 2 punkt 1 tunnistatakse kehtetuks;

4) määruse lisad tunnistatakse kehtetuks.

§ 4.   Maaeluministri 26. mai 2015. a määruse nr 62 „Kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootja või töötleja praktikatoetus” muutmine

Maaeluministri 26. mai 2015. a määrust nr 62 „Kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootja või töötleja praktikatoetus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 5 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Toetuse taotlemiseks esitab taotleja Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (edaspidi PRIA) elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu taotluse ja selles esitatud andmeid tõendavad dokumendid (edaspidi koos taotlus) selleks ettenähtud tähtajal. Taotluse esitamise tähtaja teatab PRIA ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

(2) Taotleja esitab taotluses järgmised andmed:
1) taotleja ärinimi ja registrikood;
2) taotleja esindaja nimi;
3) taotleja kontakttelefon;
4) praktikantide ja praktika juhendajate arv.

(3) Taotleja esitab PRIA-le järgmised dokumendid:
1) praktika juhendaja erialast ettevalmistust tõendava diplomi või tunnistuse koopia;
2) taotluse esitamise aastale eelnenud viimase kolme aasta kohta praktika juhendaja töölepingu või tööraamatu koopia või selle väljavõte või kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootmise või töötlemise alal füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsemist tõendava dokumendi koopia;
3) õppeasutuse kinnitatud § 4 lõikes 3 nimetatud lepingu koopia;
4) praktika korraldamise aruanne, kui praktika on läbi viidud enne toetuse taotluse esitamist.

(4) Taotleja esitab praktika korraldamise aruandes lõike 2 punktides 1–3 nimetatud andmed ja lisaks praktika korraldamise kohta järgmised andmed:
1) praktikandi ees- ja perekonnanimi ning isikukood;
2) praktikandi õppeasutus;
3) praktika alguse ja lõpu kuupäevad;
4) praktikapäevade arv kuude kaupa;
5) praktika juhendaja ees- ja perekonnanimi.

(5) Praktika puhul, mille läbiviimist ei ole alustatud või mille läbiviimine ei ole taotluse esitamise päevaks lõppenud, tuleb pärast praktika lõppu esitada PRIA e-teenuse keskkonna kaudu PRIA-le iga praktikandi kohta lõikes 4 toodud nõuetele vastav praktika korraldamise aruanne 20 tööpäeva jooksul praktika lõppemisest arvates.”;

2) määruse lisad tunnistatakse kehtetuks.

§ 5.   Maaeluministri 21. märtsi 2016. a määruse nr 18 „Tootmis- ja turustamiskavade toetus” muutmine

Maaeluministri 21. märtsi 2016. a määrust nr 18 „Tootmis- ja turustamiskavade toetus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 6 lõike 5 sissejuhatav lauseosa sõnastatakse järgmiselt:

„Toetuse taotlemiseks esitab taotleja igal kalendriaastal Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (edaspidi PRIA) elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu taotluse, mis sisaldab järgmiseid andmeid (edaspidi koos taotlus):”;

2) paragrahvi 10 lõike 4 sissejuhatav lauseosa sõnastatakse järgmiselt:

„Toetuse saaja esitab toetuse maksmiseks pärast tegevuse täielikku elluviimist ja selle eest täielikku tasumist, kuid mitte enne taotluse rahuldamise otsuse kättesaamist ja kulutuste tegemise kalendriaasta tootmis- ja turustamiskava aruande heakskiitmist PRIA e-teenuse keskkonna kaudu PRIA-le maksetaotluse koos järgmiste kulu tegemist tõendavate dokumentidega:”.

§ 6.   Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. märtsil 2019. a.

Tarmo Tamm
Minister

Illar Lemetti
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json