Teksti suurus:

Rahandusministri 19. veebruari 2003. a määruse nr 35 „Aktsiisideklaratsiooni vormid ja nende täitmise kord” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.02.2019
Avaldamismärge:RT I, 04.01.2019, 3

Rahandusministri 19. veebruari 2003. a määruse nr 35 „Aktsiisideklaratsiooni vormid ja nende täitmise kord” muutmine

Vastu võetud 19.12.2018 nr 56

Määrus kehtestatakse alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse § 25 lõike 9 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

Rahandusministri 19. veebruari 2003. a määruses nr 35 „Aktsiisideklaratsiooni vormid ja nende täitmise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõikest 2 jäetakse välja lauseosa „, välja arvatud rea „MTA märge”,”;

2) paragrahvi 3 lõiked 3 ja 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Rida „Kauba vastuvõtmise kuupäev” täidetakse, kui aktsiisi makstakse ilma kalendrikuu ulatuses maksustamisperioodi kohaldamata. Reale märgitakse kauba vastuvõtmise kuupäev.

(4) Rida „Alusdokumendi number” täidetakse, kui aktsiisi makstakse ilma kalendrikuu ulatuses maksustamisperioodi kohaldamata. Reale märgitakse kauba soetamisega seotud dokumendi number.”;

3) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 51 järgmises sõnastuses:

„(51) Rida „Lisateave” täidetakse, kui aktsiisi makstakse ilma kalendrikuu ulatuses maksustamisperioodi kohaldamata. Reale märgitakse kaugmüüja ärinimi ning kaugmüügi teel soetatud alkoholi liik, nimetus, kogus, etanoolisisaldus ja pakendite arv. Reale märgitakse vastavalt vajadusele ka muud andmed.”;

4) paragrahvi 3 lõikes 6 asendatakse sõnad „, ametinimetuse ja” sõnaga „ning”;

5) paragrahvi 4 lõike 3 punktid 2–5 sõnastatakse järgmiselt:

„2) aktsiisimäära ühik (veerg C) vastavalt „ATKEAS-es” sätestatule, kusjuures maksumärgi aktsiisimäära ühikuks märgitakse tükk;
3) alkoholi kogus (veerg D), millelt maksustamisperioodil on tekkinud maksukohustus, vastavalt veerus C märgitud ühikule ja maksumärkide arv (veerg D) tükkides arvestades, et üks maksumärk on üks tükk;
4) alkoholilt ja maksumärkidelt maksmisele kuuluv aktsiisisumma (veerg E), mis leitakse alkoholi koguse või maksumärkide arvu (veerg D) korrutamisel sama rea veerus C märgitud aktsiisimääraga;
5) alkoholilt ja maksumärkidelt maksmisele kuuluv aktsiisisumma kokku (rida 10, veerg E), mis leitakse veerus E märgitud andmete, välja arvatud rida 8.1, liitmisel.”;

6) paragrahvi 5 lõike 8 teine lause tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 6 lõike 1 punkti 2 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Ridadel 1–10, 20–22 ja 25–27 nimetatud kütuste puhul märgitakse kogus ka kilogrammides (veerg F);”;

8) paragrahvi 6 lõike 1 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

„3) kütuselt maksmisele kuuluv aktsiisisumma (veerg G), mis leitakse kütuse koguse (veerg E) korrutamisel sama rea veerus C märgitud aktsiisimääraga, ja kütuselt maksmisele kuuluv aktsiisisumma kokku (viimane rida, veerg G).”;

9) paragrahvi 6 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Tabelise B märgitakse andmed kütuselt ja elektrienergialt (edaspidi energiatootelt) juurdemakstava aktsiisisumma kohta, kui on tekkinud aktsiisivahe tasumise kohustus, järgmiselt:
1) veergu B märgitakse aktsiisiga varem maksustatud energiatoote nimetus vastavalt ATKEASe §-le 19 ja 20 ning veergu C sellele nimetusele vastava kombineeritud nomenklatuuri kaubakoodi esimesed kaheksa numbrit, millelt tekkis ATKEASe kohaselt maksukohustus kõrgema aktsiisimääraga;
2) veergu D märgitakse selle energiatoote aktsiisimäär, mida veerus B märgitud kütusele või elektrienergiale rakendatakse, näiteks raske kütteõli või eriotstarbelise diislikütuse puhul diislikütuse aktsiisimäär;
3) veergu E märgitakse veerule D vastav aktsiisimäära ühik vastavalt ATKEASe §-le 66;
4) veergu F märgitakse kogus vastavalt veerus E märgitud ühikule;
5) veerg G täidetakse juhul, kui kütuselt varem tasutud ja hiljem tasumisele kuuluv aktsiis on erinevates aktsiisimäära ühikutes;
6) veergu H märgitakse energiatootelt varem tasutud aktsiisisumma;
7) veergu I märgitakse energiatootelt juurde makstav aktsiisisumma, mis leitakse koguse korrutamisel uue määraga ning summast varem makstud aktsiisisumma lahutamisel;
8) rida „arvutuskäigu selgitus” täidetakse juhul, kui energiatootelt esmalt varem tekkinud maksukohustus arvutati ühe aktsiisimäära ühiku alusel ja täiendav maksukohustus tekkis teise aktsiisimäära ühiku alusel, sealhulgas esitatakse vajalikud teisendused kütuse mahu ja massiühikute vahel;
9) rida „periood” täidetakse juhul, kui maksukohustus on tekkinud vastavalt ATKEASe §-le 24 elektrointensiivsel või intensiivselt maagaasi tarbival ettevõtjal või energia aktsiisivabastuse luba omanud elektrointensiivsel või intensiivselt maagaasi tarbival ettevõtjal;
10) mitmelt varasemalt maksustatud energiatootelt juurdemaksmisele kuuluva aktsiisisumma deklareerimisel tuleb iga energiatoote andmed esitada eraldi ridadel, mis on nummerdatud kasvavas järjekorras.”;

10) paragrahvi 6 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

11) paragrahvi 6 lõiget 6 täiendatakse punktiga 51 järgmises sõnastuses:

„51) reale 1.5 märgitakse soodusaktsiisimääraga maksustatult intensiivse gaasitarbimisega ettevõtjale edastatud maagaasi kogus;”;

12) paragrahvi 6 lõiget 6 täiendatakse punktiga 131 järgmises sõnastuses:

„131) reale 4.6 märgitakse aktsiisiga maksustamata ATKEASe § 19 lõike 14 punktis 22 nimetatud biokütuse edastatud kogus;”;

13) paragrahvi 6 lõiget 6 täiendatakse punktidega 15 ja 16 järgmises sõnastuses:

„15) reale 5.1 märgitakse aktsiisivabastuse loa alusel ise tarbitud maagaasi kogus;
16) reale 5.2 märgitakse aktsiisiga maksustamata ise tarbitud ATKEASe § 19 lõike 14 punktis 22 nimetatud biokütuse kogus;”;

14) paragrahvi 6 lõiget 7 täiendatakse punktiga 9 järgmises sõnastuses:

„9) reale 3.4 märgitakse aktsiisiga maksustamata tarbitud ATKEASe § 19 lõike 14 punktis 22 nimetatud biokütuse kogus;”;

15) paragrahvi 6 lõiget 8 täiendatakse punktidega 21 ja 22 järgmises sõnastuses:

„21) reale 2.1 märgitakse tavaaktsiisimääraga soojuse tootmiseks tarbitud maagaasi kogus;
22) reale 2.2 märgitakse intensiivse gaasitarbimisega ettevõtjana soodusaktsiisimääraga tarbitud maagaasi kogus;”;

16) paragrahvi 6 lõiget 8 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

„4) reale 4 märgitakse aktsiisiga maksustamata tarbitud ATKEASe § 19 lõike 14 punktis 22 nimetatud biokütuse kogus;”;

17) paragrahvi 6 lõiget 10 täiendatakse punktiga 31 järgmises sõnastuses:

„31) reale 1.3 märgitakse elektrointensiivsele ettevõtjale soodusaktsiisimääraga edastatud elektrienergia kogus;”;

18) paragrahvi 6 lõiget 10 täiendatakse punktidega 41 ja 42 järgmises sõnastuses:

„41) reale 2.1 märgitakse tavaaktsiisimääraga maksustatult ise tarbitud elektrienergia kogus;
42) reale 2.2 märgitakse elektrointensiivse ettevõtja tarbitud elektrienergia kogus;”;

19) paragrahvi 6 lõiget 11 täiendatakse punktidega 21 ja 22 järgmises sõnastuses:

„21) reale 2.1 märgitakse tavaaktsiisimääraga tarbitud elektrienergia kogus;
22) reale 2.2 märgitakse elektrointensiivse ettevõtja tarbitud elektrienergia kogus;”;

20) paragrahvi 6 lõiget 12 täiendatakse punktidega 21 ja 22 järgmises sõnastuses:

„21) reale 2.1 märgitakse tavaaktsiisimääraga tarbitud elektrienergia kogus;
22) reale 2.2 märgitakse elektrointensiivse ettevõtja tarbitud elektrienergia kogus;”;

21) määruse lisad 1–3 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 2.   Rakendussätted

Määrus jõustub 2019. aasta 1. veebruaril.

Toomas Tõniste
Rahandusminister

Veiko Tali
Kantsler

Lisa 1 Alkoholi aktsiisideklaratsioon

Lisa 2 Tubaka aktsiisideklaratsioon

Lisa 3 Energiatoote aktsiisideklaratsioon

/otsingu_soovitused.json