Teksti suurus:

Algatusrühma koostöötegevused

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:08.09.2019
Avaldamismärge:RT I, 04.01.2019, 8

Algatusrühma koostöötegevused

Vastu võetud 28.07.2016 nr 48
RT I, 03.08.2016, 2
jõustumine 06.08.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
10.11.2016RT I, 15.11.2016, 118.11.2016
20.12.2018RT I, 04.01.2019, 101.03.2019

Määrus kehtestatakse kalandusturu korraldamise seaduse § 19 lõike 1 ja § 36 lõike 8 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse „Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020” (edaspidi rakenduskava) meetme „Koostöötegevused” raames toetuse (edaspidi toetus) andmise ja kasutamise tingimused ning kord.

§ 2.   Toetatavad tegevused ja toetuse vorm

  (1) Toetust antakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 2328/2003, (EÜ) nr 861/2006, (EÜ) nr 1198/2006 ja (EÜ) nr 791/2007 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1255/2011 (ELT L 149, 20.05.2014, lk 1–66), artikli 64 lõike 1 punktis a nimetatud koostööprojektide raames järgmiste tegevuste elluviimise eest:
  1) ühisturundus, sealhulgas messil või konverentsil osalemine, messi või konverentsi korraldamine, e-turundusega seotud tegevus, uue toote või teenuse ühisturundusplaani või tegevusplaani väljatöötamine, logistiliste lahenduste väljatöötamine, ühise kaubamärgi või tootemargi loomine, toote sihtturule mõeldud visuaalse identiteedi väljatöötamine;
  2) teadmiste täiendamine, sealhulgas koolitusel, õppereisil, seminaril, töö- või õpitoas osalemine või selle korraldamine, messi või konverentsi külastamine;
  3) kalanduse või merenduse populariseerimine, sealhulgas festivali, näituse või noortele mõeldud ürituse korraldamine ja elluviimine.

  (2) Toetatav tegevus peab olema ette nähtud maaeluministri 25. novembri 2015. a määruse nr 19 „Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine” § 11 lõikes 1 nimetatud strateegia rakenduskavas.

  (3) Toetatav tegevus peab täitma vähemalt ühte Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 artikli 63 lõikes 1 nimetatud eesmärki.

  (4) Toetust antakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 320–469), artikli 67 lõike 1 punktis a sätestatud vormis.

  (5) Toetatava tegevuse elluviimist võib rahastada riigieelarvelistest vahenditest enne töö, teenuse või vara soetamise eest tasumist. Sellele kohaldatakse maaeluministri 25. novembri 2015. a määruse nr 19 „Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine” §-s 31 sätestatut.
[RT I, 15.11.2016, 1 - jõust. 18.11.2016]

§ 3.   Abikõlblikud kulud

  Abikõlblik on § 2 lõikes 1 nimetatud tegevuse elluviimiseks vajalik kulu, mis on mõistlik ja majanduslikult otstarbekas ning on tehtud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artikliga 65.

§ 4.   Mitteabikõlblikud kulud

  Mitteabikõlblikud on järgmised kulud:
  1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 69 lõikes 3 nimetatud kulud samas lõikes sätestatud tingimustel;
  2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 artiklis 11 nimetatud tegevuste elluviimisega seotud kulud;
  3) tulumaksuseaduse § 8 tähenduses seotud isikute vahel sõlmitud tehinguga kaasnev kulu;
  4) kulu, mis on tehtud enne Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (edaspidi PRIA) taotluse esitamise tähtpäeva;
  5) seadme või vahendi ostmine, mille abikõlblik maksumus kokku on üle 2000 euro;
  6) ehitamine ehitusseadustiku tähenduses;
  7) amortisatsioonikulud ja mitterahalised sissemaksed;
  8) kinnisvarategevuse arendamisega seotud kulud;
  9) kulutused eluasemele;
  10) personali- ja tegevuskulu;
  11) kapitali- ja kasutusrent;
  12) sularahas tehtud kulutus, tasu sularahamakse tegemise eest, teenustasu pangatoimingu eest ja tagatismakse;
  13) õigusabi kulu;
  14) raamatupidamisteenuse kulu;
  15) kindlustusandja teenusega kaasnev kulu, välja arvatud reisikindlustus;
  16) finants- või kindlustustegevusega seotud kulu;
  17) hasartmängu või kihlveo korraldamisega seotud kulu;
  18) muuseumieksponaadi ostmise või rentimise kulu;
  19) riigilõiv, tollimaks ja erisoodustusmaks;
  20) rahatrahv, rahaline karistus, kohustuse mittetäitmisel makstav leppetrahv ja viivis;
  21) kohtumenetluse kulu;
  22) koostööpartneri tegevusega seotud kulu;
  23) paragrahvi 2 lõike 1 punktis 2 nimetatud tegevuse elluviimise korral rohkem kui kahe esindaja osalemiskulud, v.a tegevuse korraldamise korral;
  24) koostööpartneri tehtud kulu;
  25) koostööpartneri tellitud töö või teenuse kulu;
  26) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artiklis 70 nimetatud tegevuse elluviimisega seotud kulu.

§ 5.   Toetuse taotlejale esitatavad nõuded

  (1) Toetust võib taotleda kalandusturu korraldamise seaduse § 24 lõikes 2 nimetatud kalanduse kohalik algatusrühm, kelle kohaliku arengu strateegia on Maaeluministeeriumi otsusega heaks kiidetud ning kes viib toetatavat tegevust ellu koostöös vähemalt ühe Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 artikli 64 lõikes 2 nimetatud isiku või isikute ühendusega.

  (2) Taotleja sõlmib isiku või isikute ühendusega, kellega koostöös toetatavat tegevust ellu viiakse, koostöökokkuleppe, milles sisaldub vähemalt järgmine teave:
  1) koostööprojekti nimetus;
  2) koostööprojekti algus- ja lõppkuupäev;
  3) koostööprojekti kirjeldus ja eesmärk;
  4) koostööprojekti elluviimise asukoht;
  5) koostööprojekti elluviimise ja koostöö vajaduse põhjendus, hetkeolukorra kirjeldus;
  6) kohaliku arengu strateegia eesmärk ja selle tulemusnäitaja, millesse koostööprojekt panustab;
  7) koostööprojekti sihtrühm;
  8) tegevuskava, mis sisaldab koostööprojekti tegevuste loetelu, tegevuste jaotust koostööpartnerite vahel ja ajakava;
  9) koostööprojekti juhtimise, administreerimise ja teabevahetuse kirjeldus;
  10) koostööprojekti kavandatavad tulemused;
  11) koostööprojekti eelarve koostööpartnerite ja tegevuste kaupa ning koostööprojekti elluviimise kogumaksumus;
  12) taotletav toetuse summa ja omafinantseeringu määr;
  13) paragrahvi 2 lõike 1 punktis 1 nimetatud tegevuse elluviimise korral koostööprojekti jätkusuutlikkuse kirjeldus;
  14) koostööpartneri koostööprojekti toetava korraldusasutuse nimi, tema esindaja kontaktandmed, kui koostööpartner on kohalik algatusrühm Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 34 tähenduses ning kavandab ja rakendab kogukondlikult juhitud kohaliku arengu strateegiat Eestist väljaspool.

  (3) Toetuse taotleja ja koostööpartneri vastastikused õigused ja kohustused ei tohi olla koostöökokkuleppes ebamõistlikult tasakaalust väljas.

§ 6.   Toetuse taotlusele esitatavad nõuded

  (1) Toetuse taotlemiseks esitab taotleja PRIA e-teenuse keskkonna kaudu PRIA-le taotluse selleks ettenähtud tähtajal. PRIA teavitab ametlikus võrguväljaandes Ametlikud Teadaanded taotluse esitamise tähtaja arvestusega, et teate avaldamise ja taotluse esitamise tähtaja alguse vahele jääks vähemalt kümme tööpäeva.
[RT I, 04.01.2019, 1 - jõust. 01.03.2019]

  (2) Toetuse taotlemiseks esitab taotleja PRIA e-teenuse keskkonna kaudu PRIA-le järgmised andmed (edaspidi koos taotlus):
[RT I, 04.01.2019, 1 - jõust. 01.03.2019]
  1) haldusmenetluse seaduse § 14 lõike 3 punktides 1–4 nimetatud andmed;
  2) paragrahvi 5 lõikes 2 nimetatud koostöökokkulepe, mille on allkirjastanud kõik koostööpartnerid;
  3) kinnitus, et taotleja järgib Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 artikli 10 lõike 1 punktides c ja d nimetatud nõudeid ega ole pannud toime sama artikli lõikes 3 nimetatud pettust;
  4) kui koostööpartner rakendab kogukondlikult juhitavat kohaliku arengu strateegiat, mida ei kaasrahastata Euroopa Liidu toetuste raames, siis koostööpartneri liikmeskonna nimekiri ning põhikirja ja kohaliku arengu strateegia ärakiri.

  (3) Kui koostööprojekti viivad ellu algatusrühmad, mis rakendavad kogukondlikult juhitavat kohaliku arengu strateegiat Eestis, esitavad nad taotluse ühiselt.

  (4) Ühe taotlusega võib toetust taotleda ühe § 2 lõikes 1 nimetatud tegevuse elluviimiseks.

§ 7.   Taotleja omafinantseeringu minimaalne määr

  (1) Omafinantseeringu minimaalne määr on 50 protsenti abikõlblike kulude maksumusest.

  (2) Kui toetust taotletakse § 2 lõike 1 punktis 1 või 2 nimetatud tegevuse elluviimiseks ning see tegevus on seotud väikesemahulise rannapüügiga Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 artikli 3 punkti 14 tähenduses, on omafinantseeringu minimaalne määr 20 protsenti abikõlblike kulude maksumusest.

  (3) Kui toetust taotletakse § 2 lõike 1 punktis 3 nimetatud tegevuse elluviimiseks ning tegevus on koostööprojektis osalejatele tasuta kättesaadav või koostööprojekti raames soetatud vara on tasuta jagamiseks või kasutamiseks, on omafinantseeringu minimaalne määr kümme protsenti abikõlblike kulude maksumusest.

§ 8.   Taotluse menetlemise tingimused ja kord

  (1) PRIA kontrollib taotluses esitatud andmete õigsust ning taotleja, taotluse ja toetatava tegevuse vastavust toetuse saamise nõuetele, lähtudes kalandusturu korraldamise seaduse §-st 28 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 artikli 10 lõikest 5.

  (2) PRIA hindab nõuetekohast taotlust järgmiste hindamiskriteeriumite alusel:
  1) koostööprojekti mõju meetme ja kohaliku arengu strateegia eesmärkide saavutamisele, mille raames hinnatakse koostööprojekti panust meetme eesmärkide ja väljundnäitajate saavutamisse ning koostööprojekti tulemuste eeldatavat ulatust;
  2) koostööprojekti põhjendatus, mille raames hinnatakse, kas koostööprojekti eesmärgipüstitus on põhjendatud ja kas selle sekkumisloogika on mõjus;
  3) koostööprojekti kuluefektiivsus, mille raames hinnatakse, kas ettenähtud tegevused on piisavalt kuluefektiivsed ja kas kavandatud eelarve on mõistlik.

  (3) Taotlusele antakse vähemalt üks hindepunkt iga hindamiskriteeriumi eest, millele taotluses kavandatud tegevus vastab. Taotluse koondhinne saadakse hindepunktide liitmise teel. Taotlus vastab hindamiskriteeriumite miinimumnõuetele, kui iga hindamiskriteeriumi puhul on saadud vähemalt üks hindepunkt.

  (4) PRIA teeb taotluse rahuldamise otsuse kalandusturu korraldamise seaduse § 30 lõike 4 punkti 3 alusel. Taotluse rahuldamata jätmise otsuse teeb PRIA kalandusturu korraldamise seaduse § 30 lõikes 8 või 9 sätestatud alustel.

  (5) PRIA teeb taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse 45 tööpäeva jooksul arvates taotluse saamisest.

  (6) PRIA teeb taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse toetuse saajale teatavaks kümne tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemisest.

  (7) PRIA edastab Maaeluministeeriumile Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 artikli 64 lõikes 5 osutatud teabe.

§ 9.   Toetuse maksmise tingimused ja kord

  (1) Toetust makstakse üksnes abikõlblike kulude hüvitamiseks ja tingimusel, et toetuse saaja on tegevuse elluviimisel järginud kõiki ettenähtud nõudeid.

  (2) Toetuse saaja peab olema soetatud vara, mille kulude hüvitamiseks ta taotleb toetuse maksmist, vastu võtnud ja selle eest tasunud. Töö, mille kulude hüvitamiseks taotletakse toetuse maksmist, peab olema lõpetatud ning toetuse saaja peab olema selle vastu võtnud ja selle eest tasunud.

  (3) Kuludokumendi või rahalise kohustuse tasumist tõendava maksekorralduse või pangakonto väljavõtte ärakirjal näidatud tehingu sisu peab vastama arve väljastanud isiku hinnapakkumusele.

  (4) Toetuse maksmiseks esitab toetuse saaja pärast tegevuse täielikku või osadena elluviimist ja selle eest täielikult või osadena tasumist PRIA e-teenuse keskkonna kaudu PRIA-le maksetaotluse, mis sisaldab järgmiseid andmeid:
[RT I, 04.01.2019, 1 - jõust. 01.03.2019]
  1) toetuse saaja nimi ja registrikood;
  2) taotluse viitenumber;
  3) abikõlblikud kulud;
  4) abikõlbliku kulu algdokument, nimetus, number, kuupäev, tehingupooled, summa;
  5) taotletav makse suurus;
  6) teave, kas koostööprojekt on ellu viidud osaliselt või lõplikult;
  7) teave koostööprojektist tulu teenimise kohta;
  8) koostööprojekti kogumaksumuse muutumise põhjus ja uus maksumus, kui see on asjakohane;
  9) kinnitus, et toetuse saaja ei ole tehinguid teinud toetuse saajaga seotud isikutega tulumaksuseaduse § 8 tähenduses.

  (5) Toetuse maksmiseks esitab toetuse saaja pärast tegevuse täielikku või osadena elluviimist ja selle eest täielikult või osadena tasumist PRIA e-teenuse keskkonna kaudu PRIA-le asjakohased järgmiste dokumentide ärakirjad:
[RT I, 04.01.2019, 1 - jõust. 01.03.2019]
  1) töövõtuleping, käsundusleping, ostu-müügileping, rendi- või üürileping või muud liiki asjakohane leping, mis tõendab tehingu toimumist;
  2) kulu tegemist tõendav algdokument ja selle eest maksmist tõendav maksekorraldus või pangakonto väljavõte;
  3) tehtud töö või soetatud vara vastuvõtmist tõendav dokument;
  4) hanke läbiviimist tõendavad dokumendid, juhul kui need ei ole kättesaadavad riigihangete registrist või kui neid ei ole varem PRIA-le esitatud, ja hankija otsus pärast pakkumuste läbivaatamist;
  5) sõidukulu tõendav pardakaart või sõidupilet;
  6) koolitusel või seminaril osalemise korral ürituse päevakava ja osalejate nimekiri või diplom või tunnistus;
  7) koolituse või seminari korraldamise korral ürituse päevakava ja osalejate allkirjadega nimekiri;
  8) messil või näitusel algatusrühma osalemist tõendav osalejate nimekiri või messikataloog või messi kajastav muu teabematerjal, milles on vastav teave;
  9) sõiduki kasutamise õigust tõendav registreerimistunnistus või volikiri;
  10) sõidupäevik, mis sisaldab sõidukit kasutava isiku ees- ja perekonnanime, sõiduauto riikliku registreerimismärgi andmeid, sõiduauto odomeetri kaugusmõõdiku alg- ja lõppnäitu ning iga teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmiseks tehtud sõidu kuupäeva ja sõidu eesmärki;
  11) ühisturundusplaan, tegevusplaan, logistiliste lahenduste või muu ühisturunduseks loodud kava või plaan;
  12) teabe- või reklaammaterjali eksemplar;
  13) kaubamärgiseaduse alusel registreeritud ühise kaubamärgi või tootemargi logo.

  (6) PRIA teeb toetuse maksmise või toetuse maksmisest keeldumise otsuse 25 tööpäeva jooksul arvates lõigetes 4 ja 5 nimetatud nõuetekohaste dokumentide saamisest.
[RT I, 04.01.2019, 1 - jõust. 01.03.2019]

  (7) Kui taotluse täies ulatuses rahuldamine ei ole põhjendatud, sest taotluses sisalduvad mitteabikõlblikud kulud, võib PRIA toetuse summat vähendada tingimusel, et saavutatakse tegevuse eesmärgid.

  (8) PRIA teeb toetuse maksmisest keeldumise otsuse toetuse saajale teatavaks kümne tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemisest.

  (9) PRIA teeb toetuse makse toetuse saaja arvelduskontole kümne tööpäeva jooksul arvates toetuse maksmise otsuse tegemisest.

  (10) Kui tegevuse elluviimist on rahastatud § 2 lõike 5 alusel, esitab toetuse saaja maksetaotluses sellekohase teabe.

§ 10.   Toetuse saaja kohustused

  (1) Toetuse saaja täidab kalandusturu korraldamise seaduse §-s 31 sätestatud nõudeid.

  (2) Toetuse saaja viib toetatava tegevuse ellu kolme aasta jooksul arvates taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid hiljemalt 30. juuniks 2023.

  (3) Toetuse saaja avalikustab oma veebilehel koostööprojekti tulemusaruande, mis sisaldab vähemalt järgmiseid andmeid:
  1) koostööprojekti nimetus;
  2) koostööpartnerid;
  3) koostööprojekti sihtrühm;
  4) koostööprojekti algus- ja lõppkuupäev;
  5) koostööprojekti kirjeldus ja eesmärk;
  6) elluviidud tegevused ja koostööprojekti tulemus.

  (4) Maaeluministeeriumi või PRIA nõudmisel esitab toetuse saaja lisateabe toetuse saamise ja kasutamise kohta, mis on vajalik Euroopa Liidu õigusaktis sätestatud kohustuse täitmiseks.

  (5) Toetuse saaja kasutab toetust sihtotstarbeliselt ja mõistlikult ning kõige säästlikumal viisil, järgides toetatava tegevuse elluviimisel kalandusturu korraldamise seaduses ja selles määruses sätestatud asjakohaseid nõudeid.

  (6) Toetuse saaja tagab, et toetatava tegevuse kulusid kajastavad kulu- ja maksedokumendid on tema muudest kulu- ja maksedokumentidest selgelt eristatavad.

§ 11.   Dokumentide säilitamine

  (1) Toetuse andmisega seotud andmeid, dokumente ja muid tõendeid säilitatakse kalandusturu korraldamise seaduse § 34 lõigetes 1 ja 2 sätestatud tähtaja jooksul.

  (2) Kalandusturu korraldamise seaduse § 34 lõikes 3 sätestatud tähtaja algusest ja lõpust teavitab toetuse saajat PRIA.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json