Teksti suurus:

Kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootja või töötleja koolitustoetus

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 04.01.2019, 9

Kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootja või töötleja koolitustoetus

Vastu võetud 30.04.2015 nr 54
RT I, 02.05.2015, 6
jõustumine 05.05.2015

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
20.12.2018RT I, 04.01.2019, 101.03.2019

Määrus kehtestatakse kalandusturu korraldamise seaduse § 44 lõike 1 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootjale või töötlejale antava koolitustoetuse (edaspidi toetus) saamiseks esitatavad nõuded ning taotluse esitamise ja taotluse menetlemise kord.

§ 2.   Vähese tähtsusega abi

  Toetus on vähese tähtsusega abi komisjoni määruse (EL) nr 717/2014, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes kalandus- ja vesiviljelussektoris (ELT L 190, 28.06.2014, lk 45–54), artikli 3 tähenduses.

§ 3.   Toetuse saamiseks esitatavad nõuded

  (1) Toetust võib taotleda kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootmise või töötlemisega tegelev äriühing, kelle töötaja on osalenud äriühingu tasutud tööalase enesetäiendamise eesmärgiga täienduskoolitusel, ning kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootmise või töötlemisega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja, kes on osalenud või kelle ettevõtte töötaja on osalenud füüsilisest isikust ettevõtja tasutud tööalase enesetäiendamise eesmärgiga täienduskoolitusel (edaspidi koos taotleja).

  (2) Toetust võib taotleda sellise tööalase enesetäiendamise eesmärgiga täienduskoolituse maksumuse osaliseks hüvitamiseks, mille korraldas täienduskoolitusasutuse pidaja täiskasvanute koolituse seaduse § 1 lõike 5 tähenduses või sellega võrdsustatud isik või asutus ajavahemikul toetuse taotlemisele eelnenud aasta 1. septembrist kuni toetuse taotlemise aasta 31. oktoobrini ning mille kestus oli vähemalt kuus tundi või kaheksa akadeemilist tundi.

§ 4.   Toetuse määr ja maksimaalne suurus

  (1) Koolituse maksumuse osaliseks hüvitamiseks antakse toetust kuni 50 protsenti abikõlblikest kuludest.

  (2) Toetust antakse kuni 60 protsenti abikõlblikest kuludest, kui koolitusel osalenud isik on:
  1) puudega töötaja komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 ELi aluslepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse siseturuga kokkusobivaks (ELT L 187, 26.06.2014, lk 1–78), artikli 2 punktis 3 sätestatud tähenduses;
  2) ebasoodsas olukorras olev töötaja komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 artikli 2 punktis 4 sätestatud tähenduses või
  3) keskmise suurusega ettevõtja või tema töötaja komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 I lisa artikli 2 punktis 1 sätestatud tähenduses.

  (3) Toetust antakse kuni 70 protsenti abikõlblikest kuludest, kui koolitusel osalenud isik on väikese suurusega ettevõtja või tema töötaja komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 I lisa artikli 2 punktis 2 sätestatud tähenduses.

  (4) Taotlejale antava toetuse maksimaalne suurus on kahekordne Vabariigi Valitsuse kehtestatud kuutasu alammäär ühe töötaja kohta, kes on osalenud § 3 lõikes 2 sätestatud ajavahemikul tööalase enesetäiendamise eesmärgiga täienduskoolitusel, mille eest on tasunud taotleja.

  (5) Toetuse andmisel võetakse arvesse komisjoni määruse (EL) nr 717/2014 artiklis 3 ettevõtja kohta sätestatud abi ülemmäära ja riigile kehtestatud vähese tähtsusega abi piirmäära.

  (6) Toetuse andmisel arvestatakse üheks ettevõtjaks sellised ettevõtjad, kes on omavahel komisjoni määruse (EL) nr 717/2014 artikli 2 lõikes 2 sätestatud suhetes.

  (7) Toetuse andmisel arvestatakse komisjoni määruse (EL) nr 717/2014 artikli 5 lõigetes 1 ja 2 sätestatud vähese tähtsusega abi kumuleerimisreegleid.

§ 5.   Abikõlblikud kulud

  (1) Toetust võib taotleda komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 artikli 31 lõikes 3 nimetatud kulude osaliseks hüvitamiseks.

  (2) Toetust võib taotleda tegelike kulude osaliseks hüvitamiseks ja taotleja tehtud kulutusi ei hüvitata osas, mida hüvitatakse, tasaarveldatakse või kustutatakse mõnel muul viisil.

§ 6.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetuse taotlemiseks esitab taotleja Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (edaspidi PRIA) elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu taotluse ja selles esitatud andmeid tõendavad dokumendid (edaspidi koos taotlus) selleks ettenähtud tähtajal. Toetuse taotluse esitamise tähtaja teatab PRIA ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
[RT I, 04.01.2019, 1 - jõust. 01.03.2019]

  (11) Taotleja esitab taotluses järgmised andmed:
  1) taotleja ärinimi, registrikood, ees- ja perekonnanimi;
  2) taotleja esindaja nimi ja kontakttelefon;
  3) taotleja aadress, kontakttelefon ja e-post;
  4) taotleja eelmise majandusaasta viimase päeva seisuga töötajate arv, bilansimaht ja käive eurodes;
  5) kinnitus, et taotleja vastab komisjoni määruses (EL) nr 651/2014 väikese ja keskmise suurusega ettevõtjate kohta sätestatud nõuetele;
  6) teave taotleja kontserni liikmete ja taotleja üle lepingu või muu alusel valitsevat mõju omava ettevõtja kohta;
  7) vähese tähtsusega abi summa, mida taotleja on saanud jooksva majandusaasta ja sellele eelnenud kahe majandusaasta jooksul;
  8) koolitusel osalenud isiku ees- ja perekonnanimi, isikukood ja ametinimetus;
  9) koolituse nimetus, lühikirjeldus ja kestus tundides ning ajavahemik, millal koolitus korraldati;
  10) koolitusteenuse maksumus eurodes;
  11) teave selle kohta, kas koolitusel osalenud isik on komisjoni määruses (EL) nr 651/2014 sätestatud tähenduses puudega töötaja, ebasoodsas olukorras olev töötaja, keskmise suurusega ettevõtja või tema töötaja või väikese suurusega ettevõtja või tema töötaja;
  12) koolituse korraldaja nimi, registrikood ja tegevusala;
  13) koolituse korraldaja aadress, kontakttelefon ja e-post.
[RT I, 04.01.2019, 1 - jõust. 01.03.2019]

  (2) Toetuse taotlemiseks esitatakse PRIA-le järgmised dokumendid:
  1) [kehtetu - RT I, 04.01.2019, 1 - jõust. 01.03.2019]
  2) täienduskoolitusasutuse pidaja väljastatud tunnistuse või tõendi koopia, millest nähtuvad andmed koolitusel osalenud isiku, täienduskoolitusasutuse pidaja ning koolituse toimumise aja, kestuse ja sisu kohta;
  3) täienduskoolitusasutuse pidaja koostatud koolituse päevakava;
  4) ettevõtja kinnitus, et ta on täienduskoolitusasutuse pidaja väljastatud tunnistusel või tõendil märgitud isikuga sõlminud töölepingu, kui toetust taotletakse sellise koolituse maksumuse osaliseks hüvitamiseks, kus osales tema töötaja;
  5) koolitusteenuse osutamise eest tasumiseks täienduskoolitusasutuse pidaja väljastatud arve või arve-saatelehe koopia;
  6) maksekäsundi koopia või muu dokument, mis tõendab, et taotleja on koolituse eest tasunud.

§ 7.   Taotluse menetlemise ja toetuse maksmise tingimused ja kord

  (1) PRIA kontrollib toetuse saamise nõuetele vastavust ja otsustab taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise 20 tööpäeva jooksul taotluse saamisest arvates.

  (2) PRIA otsustab taotluse rahuldamata jätmise kalandusturu korraldamise seaduse § 44 lõike 3 alusel, kui taotlus ei vasta komisjoni määruses (EL) nr 717/2014 ja selles määruses sätestatud tingimustele.

  (3) PRIA arvutab taotlejale makstava toetuse suuruse, arvestades taotleja tasutud koolitusteenuse maksumust, toetuse määra ja maksimaalset suurust ning kalandusturu korraldamise seaduse § 46 lõikes 1 sätestatud piirmäära ja sama paragrahvi lõikes 4 sätestatud ülemmäära.

  (4) PRIA maksab toetuse taotluses märgitud arvelduskontole kümne tööpäeva jooksul toetuse maksmise otsuse tegemisest arvates.

§ 8.   Dokumentide säilitamine

  PRIA säilitab esitatud taotlusi ja nendes esitatud andmeid tõendavaid dokumente kümme aastat toetuse maksmisest arvates.

§ 9.   Rakendussäte

  (1) Toetust võib taotleda sellise tööalase koolituse maksumuse osaliseks hüvitamiseks, mille korraldas ajavahemikul 31. oktoobrist 2014. a kuni 30. juunini 2015. a täiskasvanute koolituse seaduse §-s 2 nimetatud täiskasvanute koolitusasutus ning mille kestus oli vähemalt kuus tundi või kaheksa akadeemilist tundi.

  (2) Lõikes 1 sätestatud juhul peavad § 6 lõike 2 punktides 2–4 nimetatud dokumendid olema väljastatud täiskasvanute koolituse seaduse §-s 2 nimetatud täiskasvanute koolitusasutuse poolt.

Lisa 1 Kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootja või töötleja koolitustoetuse taotlusele esitatavad nõuded
[Kehtetu - RT I, 04.01.2019, 1 - jõust. 01.03.2019]

Lisa 2 Taotleja kontserni liikmete kohta esitatav teave
[Kehtetu - RT I, 04.01.2019, 1 - jõust. 01.03.2019]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json