Teksti suurus:

Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (terrorismivastase võitluse direktiivi ülevõtmine)

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.01.2019
Avaldamismärge:RT I, 04.01.2019, 12

Välja kuulutanud
Vabariigi President
21.12.2018 otsus nr 373

Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (terrorismivastase võitluse direktiivi ülevõtmine)

Vastu võetud 19.12.2018

§ 1.  Karistusseadustiku muutmine

Karistusseadustikus tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahve 232 ja 234 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahalise karistusega.”;

2) paragrahvide 233 ja 2341 tekstid loetakse lõikeks 1 ning paragrahve täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

„(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahalise karistusega.”;

3) seadustikku täiendatakse §-ga 2342 järgmises sõnastuses:

§ 2342. Eesti Vabariigi vastu suunatud luuretegevus ja selle toetamine

(1) Välisriigi luure- või julgeolekuteenistuse teenistuja poolt või selle huvides või ülesandel tegutseva isiku poolt Eesti Vabariigi julgeoleku vastu suunatud tegevuse eest, sealhulgas teabe või asja kogumise, hoidmise, edastamise, üleandmise, muutmise või kahjustamise eest, kui puudub käesoleva seadustiku §-s 231, 232, 233 või 234 sätestatud süüteokoosseis, –
karistatakse kahe- kuni viieteistaastase vangistusega.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahalise karistusega.

(3) Kohus võib kohaldada käesolevas paragrahvis sätestatud kuriteo eest kuriteoga saadud vara laiendatud konfiskeerimist vastavalt käesoleva seadustiku §-s 832 sätestatule.”;

4) paragrahv 2351 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 2351. Eesti Vabariigi vastane suhe

(1) Suhte loomise või pidamise eest välisriigiga, välisriigi organisatsiooniga või välisriigi ülesandel tegutseva isikuga eesmärgil panna toime käesoleva seadustiku §-s 231, 232, 233, 234, 2342 või 235 sätestatud kuritegu –
karistatakse kuni kuueaastase vangistusega.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahalise karistusega.”;

5) paragrahvi 2353 lõikest 1 jäetakse välja sõna „süstemaatilise”;

6) paragrahvi 2372 lõiget 1 täiendatakse pärast sõnu „väljaõppe korraldamise” sõnadega „või saamise”;

7) seadustikku täiendatakse §-dega 2375 ja 2376 järgmises sõnastuses:

§ 2375. Terroristlikul eesmärgil reisimine

(1) Käesoleva seadustiku §-s 237 või 2371 sätestatud kuriteo toimepanemise eesmärgil või §-s 2372 sätestatud väljaõppe korraldamise või saamise eesmärgil Eesti Vabariiki sisenemise või teise riiki reisimise eest –
karistatakse kuni viieaastase vangistusega.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahalise karistusega.

(3) Kohus võib kohaldada käesolevas paragrahvis sätestatud kuriteo eest kuriteoga saadud vara laiendatud konfiskeerimist vastavalt käesoleva seadustiku §-s 832 sätestatule.

§ 2376. Terroristlikul eesmärgil reisimise korraldamine, rahastamine ja toetamine

(1) Käesoleva seadustiku §-s 2375 sätestatud kuriteo korraldamise, rahastamise või muul viisil teadvalt toetamise, samuti vahendite kättesaadavaks tegemise või kogumise eest, teades, et neid võidakse kasutada täielikult või osaliselt §-s 2375 sätestatud kuriteo toimepanemiseks, –
karistatakse kuni kolmeaastase vangistusega.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahalise karistusega.

(3) Kohus võib kohaldada käesolevas paragrahvis sätestatud kuriteo eest kuriteoga saadud vara laiendatud konfiskeerimist vastavalt käesoleva seadustiku §-s 832 sätestatule.”;

8) seadustiku normitehnilist märkust täiendatakse tekstiosaga järgmises sõnastuses:

„Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2017/541 terrorismivastase võitluse kohta, millega asendatakse nõukogu raamotsus 2002/475/JSK ning muudetakse nõukogu otsust 2005/671/JSK (ELT L 88, 31.03.2017, lk 6–21).”.

§ 2.  Ohvriabi seaduse muutmine

Ohvriabi seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõiget 1 täiendatakse pärast sõnu „teenuse korralduse,” sõnaga „terrorismiohvrile,”;

2) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 15 järgmises sõnastuses:

„(15) Terrorismiohver käesoleva seaduse tähenduses on:
1) kannatanu karistusseadustiku §-s 237 sätestatud kuriteo tunnustel alustatud kriminaalmenetluses;
2) Eesti Vabariigi elanik, keda välisriigis toimepandud karistusseadustiku §-s 237 sätestatud kuriteokoosseisule vastavas teos käsitataks kannatanuna, kui kriminaalmenetlust alustataks Eesti Vabariigis.”;

3) paragrahvi 3 lõike 21 teine lause loetakse kolmandaks lauseks ja lõiget täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 7 nimetatud teenust on õigus saada terrorismiohvril.”;

4) paragrahvi 61 lõiget 21 täiendatakse pärast sõnu „naistevastase vägivalla ohvril” sõnaga „, terrorismiohvril”;

5) seaduse normitehnilist märkust täiendatakse tekstiosaga järgmises sõnastuses:

„Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2017/541 terrorismivastase võitluse kohta, millega asendatakse nõukogu raamotsus 2002/475/JSK ning muudetakse nõukogu otsust 2005/671/JSK (ELT L 88, 31.03.2017, lk 6–21).”.

§ 3.  Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse muutmine

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse § 5 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Terrorismi rahastamine on terrorikuriteo ja selle toimepanemisele suunatud tegevuse ning terroristlikul eesmärgil reisimise rahastamine ning toetamine karistusseadustiku §-de 2373 ja 2376 tähenduses.”.

§ 4.  Riigi õigusabi seaduse muutmine

Riigi õigusabi seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 täiendatakse lõikega 23 järgmises sõnastuses:

„(23) Kriminaalmenetluses saab riigi õigusabi oma majanduslikust seisundist sõltumata karistusseadustiku §-s 237 sätestatud kuriteos kannatanu.”;

2) seadust täiendatakse normitehnilise märkusega järgmises sõnastuses:

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2017/541 terrorismivastase võitluse kohta, millega asendatakse nõukogu raamotsus 2002/475/JSK ning muudetakse nõukogu otsust 2005/671/JSK (ELT L 88, 31.03.2017, lk 6–21).”.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json