Teksti suurus:

Haldusleping

Väljaandja:Muinsuskaitseamet
Akti liik:leping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.01.2020
Avaldamismärge:RT I, 04.01.2020, 1

Haldusleping

Vastu võetud 20.12.2019

Tallinn


Muinsuskaitseamet, keda esindab põhimääruse alusel peadirektor Siim Raie, ning

Tallinna linn, keda esindab Tallinna Linnavolikogu 12.12.2019 otsuse nr 158 „Muinsuskaitseametiga sõlmitava halduslepingu projekti heakskiitmine“ alusel Tallinna Linnaplaneerimise Ameti juhataja Ignar Fjuk, edaspidi eraldi pool ja koos pooled, sõlmivad muinsuskaitseseaduse § 77 lg 3 alusel, arvestades kultuuriministri 22.11.2019. a käskkirja nr 193 „Haldusülesande täitmiseks volitamine“, käesoleva halduslepingu (edaspidi leping), milles lepivad kokku alljärgnevas.


1. Lepingu objekt

1.1. Lepinguga volitatakse Tallinna linna:
1.1.1. täitma muinsuskaitseseaduse ja selle alusel antud õigusaktidega Muinsuskaitseametile (edaspidi MKA) pandud ülesandeid käesolevas lepingus määratud ulatuses;
1.1.2. teostama riigi nimel korrakaitseorganina riikliku järelevalvet Tallinna linna haldusterritooriumil, milleks on.

1.2. Käesoleva lepinguga üle antud haldusülesandeid täidab ja riikliku järelevalvet teostab Tallinna Linnaplaneerimise Amet (edaspidi TLPA).

1.3. Pooled juhinduvad lepinguga üle antud haldusülesannete täitmisel ja riikliku järelevalve teostamisel halduskoostöö seadusest, haldusmenetluse seadusest, korrakaitseseadusest, muinsuskaitseseadusest ja selle alusel kehtestatud õigusaktidest ning teistest asjakohastest õigusaktidest.

1.4. Pooled lepivad kokku, et Tallinna Linnaplaneerimise Amet moodustab muinsuskaitsekomisjoni, kuhu kuuluvad TLPA ja MKA esindajad. Komisjoni otsused tehakse lihthäälte enamusega. Kui komisjoni otsustamiseks esitatud menetluse puhul jääb MKA esindaja eriarvamusele, antakse menetlus otsustamiseks üle MKA-le. Komisjoni koosseisu ja töökorra kehtestab TLPA kooskõlastades selle kirjalikult MKA-ga.


2. Tallinna linnale antavad haldusülesanded ja riikliku järelevalve teostamine

2.1. Tallinna linna volitatakse täitma mälestiste ja muinsuskaitsealaga seotud haldusülesandeid:
2.1.1. mälestiste või muinsuskaitsealal asuvate ehitiste omanike ja valdajate nõustamine nende mälestise või ehitise hooldamise, remondi, ehitamise, konserveerimise ja restaureerimise küsimustes, juhiste andmine ning vajadusel hoolduskavade väljastamine;
2.1.2. mälestiste tähistamise korraldamine;
2.1.3. mälestiste ja muinsuskaitsealal asuvate ehitiste seisukorra hindamine vastavalt MKA juhendile ja mälestiste seisukorra andmete kandmine kultuurimälestiste registrisse;
2.1.4. arvamuste ja selgituste andmine haldusorganile, menetlusosalisele või taotluse andmist kaaluvale isikule mälestisel ja muinsuskaitsealal plaanitavate tegevuste lubatavuse kohta.

2.2. Tallinna linna volitatakse täitma kinnismälestiste, muinsuskaitseala ja nende kaitsevööndiga seotud haldusülesandeid:
2.2.1. ehitusloa eelnõu ja ehitisteatisekohustusliku ehitise ehitamise kooskõlastamine;
2.2.2. kinnismälestisel ja muinsuskaitsealal tööde tegemise loa menetlus (MuKS § 52 p 1–3);
2.2.3. kinnismälestisel ja muinsuskaitseala ehitisel ehitusprojekti alusel tehtavate tööde aluseks oleva ehitusprojekti heakskiitmine;
2.2.4. kinnismälestisel ja muinsuskaitseala ehitisel tegevuskava alusel tehtavate tööde tegevuskava heakskiitmine;
2.2.5. tööde tegemise teatise menetlemine ja kooskõlastuse andmine kinnismälestise ja muinsuskaitseala kaitsevööndis ehitise, sealhulgas ajutise ehitise püstitamiseks või rajamiseks ning olemasoleva ehitise ümberehitamiseks, laiendamiseks, välisilme muutmiseks ja lammutamiseks ning tööde tegemise teatise menetlemine kõrghaljastuse rajamiseks mälestise kaitsevööndisse, raie-, kaeve- ja muude pinnase teisaldamise või juurdeveoga seotud tööde tegemiseks arheoloogiamälestise, ajaloolise loodusliku pühapaiga, ajaloomälestisest kalmistu, kirikuaia ja ehitismälestisest pargi kaitsevööndis (MuKS § 58 (3);
2.2.6. muinsuskaitselise järelevalve- ja tööde aruannete nõuetele vastavuse hindamine ja heakskiitmine;
2.2.7. Ülesannete täitmiseks TLPA:
2.2.7.1. võtab vastu tööde tegemise lubade taotlusi ja teatiste ning kontrollib nõuetele vastavust;
2.2.7.2. hindab ehitusprojekti või tegevuskava nõuetele vastavust ja kiidab selle heaks;
2.2.7.3. otsustab tööde tegemise loa andmise või selle andmisest keeldumise;
2.2.7.4. otsustab loa kehtivuse pikendamise;
2.2.7.5. lahendab lubadega seotud vaidlused (vaidemenetlus, kohtumenetlus);
2.2.7.6. otsustab tööde tegemise loa kehtetuks tunnistamise;
2.2.8. kinnismälestise ja muinsuskaitsealal asuva ehitise muinsuskaitse eritingimuste andmine. Ülesande täitmiseks TLPA:
2.2.8.1. võtab vastu taotlusi ja kontrollib nende nõuetele vastavust;
2.2.8.2. otsustab eritingimuste andmise või selle andmisest keeldumise;
2.2.8.3. otsustab eritingimuste kehtivuse pikendamine;
2.2.8.4. otsustab eritingimuste kehtetuks tunnistamise;
2.2.8.5. lahendab eritingimustega seotud vaidlused;
2.2.9. uuringuteatiste ja uuringuaruannete heakskiitmine. Ülesande täitmiseks TLPA:
2.2.9.1. otsustab uuringute määramise;
2.2.9.2. hindab uuringukava nõuetele vastavust ja sellele paranduste esitamist;
2.2.9.3. võtab vastu uuringuteatisi ja kontrollib nende nõuetele vastavust;
2.2.9.4. vastab uuringuteatisele ja määrab vajadusel lisatingimused;
2.2.9.5. otsustab uuringute tegemise lubamise või sellest keeldumise;
2.2.9.6. hindab uuringu aruannete nõuetele vastavust ja kiidab aruande heaks;
2.2.10. vallasmälestisel tööde tegemise loa, teatise ja tööde aruande menetlemine. Ülesande täitmiseks TLPA:
2.2.10.1. võtab vastu lubade taotlusi, tegevuskavasid ja teatisi ja hindab nende nõuetekohasust;
2.2.10.2. otsustab loa andmise või sellest keeldumise;
2.2.10.3. vastab teatisele;
2.2.10.4. kiidab heaks tööde aruande;
2.2.10.5. lahendab tööde tegemise lubade ja teatistega seotud vaidlused;
2.2.11. üld- ja detailplaneeringute muinsuskaitse eritingimuste kooskõlastamine; Üld- ja detailplaneeringute ning projekteerimistingimuste kooskõlastamine. Ülesande täitmiseks TLPA:
2.2.11.1. otsustab muinsuskaitse eritingimuste koostamise vajaduse;
2.2.11.2. võtab vastu taotlusi ja hindab nende nõuete kohasust;
2.2.11.3. otsustab eritingimuste kooskõlastamise või nende kooskõlastamisest keeldumise;
2.2.11.4. otsustab eritingimuste kehtivuse pikendamise;
2.2.11.5. kooskõlastab planeeringud ja projekteerimistingimused või keeldub sellest;
2.2.12. kinnismälestisel ja muinsuskaitsealal kinnistu piiride muutmise ja arheoloogiamälestisel, ajaloolises looduslikus pühapaigas ja muinsuskaitsealal maa sihtotstarbe muutmise kooskõlastamine või sellest keeldumine.

2.3. Punktis 2.2 loetletud haldusülesannete 2.2.1, 2.2.3, 2.2.8, 2.2.9, 2.2.11 ja 2.2.12 täitmisel, välja arvatud võrgurajatiste ehitamisega seotud arheoloogilised uuringute ja eritingimuste ning vaidluste lahendamise korral, peab otsuse tegemisse olema kaasatud käesoleva lepingu punktis 1.4 sätestatud komisjon.
2.3.1. TLPA ametnikel on õigus pöörduda komisjoni poole arvamuste ja seisukohtade saamiseks ning menetluse jätkamiseks komisjonis ka teiste haldusülesannete täitmisel.

2.4. Tallinna linna volitatakse korrakaitseorganina teostama riikliku järelevalvet muinsuskaitseseaduse täitmise üle järgmiselt:
2.4.1. riikliku järelevalve menetluse läbiviimine, sealhulgas mälestise ja muinsuskaitsealal asuvate ehitiste ja vallasmälestiste omanike ja valdajate teavitamine, ettekirjutuste tegemine ja haldussunnivahendite kohaldamine;
2.4.2. muinsuskaitseseaduse §-s 81 sätestatud riikliku järelevalve erimeetmete kohaldamine;
2.4.3. korrakaitseseaduses sätestatud ohuprognoosi koostamine;
2.4.4. täiendavate uuringute või tööde tegemise tingimuste määramine ning töö või uuringu peatamine, mis ei järgi ehitusprojektis, tegevuskavas, uuringukavas või tööde tegemise loas määratud tingimusi muinsuskaitseseaduse § 82 lõike 1 tähenduses;
2.4.5. tööde jätkamise otsustamine, kui kohaliku omavalitsuse üksus on töö või tegevuse peatanud muinsuskaitseseaduse § 82 lõike 1 esimese lause alusel;
2.4.6. kinnismälestisele vaba juurdepääsu piiramine;
2.4.7. järelevalvega seotud vaidluste lahendamine.

2.5. Haldusülesandeid täidab, sealhulgas haldusotsuseid teeb ja riiklikku järelevalvet teostab punktis 1.4 nimetatud komisjon juhul, kui menetluse esemeks on ehitismälestis, ehitisest ajaloomälestis või muinsuskaitsealal asuv ehitis , mis on kas Tallinna linna omandis või valduses või juriidilise isiku omandis või valduses, milles osaleb Tallinna linn.


3. Tallinna linna õigused ja kohustused haldusülesande täitmisel

3.1. Tallinna linn kohustub haldusülesannete täitmisel, sealhulgas riikliku järelevalve teostamisel:
3.1.1. tagama isikuandmete kaitse ja töötlemise vastavuse kehtivatele õigusaktidele;
3.1.2. kasutama haldusülesannete täitmiseks eraldatud rahalisi vahendeid sihipäraselt;
3.1.3. teavitama MKA-t olulistest asjaoludest, mis võivad mõjutada haldusülesande täitmist, sealhulgas muudatustest haldusülesannet täitva linna struktuuriüksusega seoses või struktuuriüksuses;
3.1.4. tagama TLPA koosseisus haldusülesannete täitmiseks vajaliku kvalifikatsiooniga teenistujad;
3.1.5. esitama iga-aastase aruande haldusülesannete täitmisest ning halduslepingu tasu kasutamisest järgneva aasta 1. märtsiks;
3.1.6. töötama välja ja kehtestama haldusülesande täitmiseks ja dokumentide säilitamiseks vajalikud korrad;
3.1.7. võimaldama TLPA ametnike vastuvõtu ajal huvitatud isikutele ligipääsu TLPA arhiivile;
3.1.8. andma Tallinna Linnaarhiivile üle alates 1994. a 16. aprillist arhiivis säilitamisele kuuluvad dokumendid, mis on tekkinud kuni käesoleva lepingu kehtivuse lõppemiseni riiklike ülesannete täitmisel;
3.1.9. kandma asjakohased andmed kultuurimälestiste registrisse.

3.2. Tallinna linnal on õigus:
3.2.1. saada MKA-lt lepingu alusel haldusülesannete täitmiseks vajalikku teavet ja juhiseid;
3.2.2. anda põhjendatud vajaduse korral (menetluse eseme keerukuse, suure avalikku huvi või oskusteabe vajaduse ning punktis 1.4 mainitud komisjoni eriarvamuse korral) menetlus otsustamiseks üle MKA-le;
3.2.3. kasutada menetlusteks kultuurimälestiste registrit;


4. Haldusülesande täitmise rahastamine

4.1. Haldusülesande täitmiseks eraldab Muinsuskaitseamet iga-aastaselt oma eelarvest vahendid, mille kohta sõlmitakse eraldise kasutamise leping;

4.2. Halduslepingu tasu lepitakse kokku asjaomase protokolliga iga aasta pärast MKA eelarve kinnitamist, väljamakse eelduseks on eelmise perioodi aruande heakskiit. Esimene makse tehakse Tallinna linna kalkulatsioonide alusel.


5. Haldusjärelevalve lepingu täitmise üle

5.1. Haldusjärelevalvet lepingu täitmise üle teeb MKA.

5.2. MKA-l on haldusülesannete ja käesoleva lepingu puuduliku täitmise korral õigus juhtida Tallinna linna tähelepanu esinevatele puudustele ja teha ettekirjutusi ning nõuda puuduste kõrvaldamist, määrates vajadusel puuduste kõrvaldamiseks tähtaja.

5.3. MKA-l on õigus järelevalve käigus nõuda Tallinna linnalt nii suulisi kui kirjalikke selgitusi ja asjassepuutuvaid dokumente ning Tallinna linn on kohustatud esitama nii selgitusi kui ka dokumente.

5.4. Tallinna linn on kohustatud kõrvaldama haldusjärelevalve käigus tuvastatud puudused ettekirjutuses ettenähtud tähtaja jooksul.


6. Vastutus

6.1. Lepinguga võetud kohustuste eest kannavad pooled vastutust Eesti Vabariigi õigusaktides ja käesolevas lepingus sätestatud korras.

6.2. Lepingu rikkumine on vabandatav, kui kohustuse rikkumise põhjuseks on vääramatu jõud võlaõigusseaduse § 103 tähenduses.

6.3. Pool peab teist poolt vääramatu jõu asjaolude ilmnemisest ja lõppemisest viivitamatult teavitama.

6.4. Kui vääramatu jõud kestab kauem kui 3 kuud, on mõlemal poolel õigus leping lõpetada.


7. Lepingu jõustumine ja tähtaeg

7.1. Leping jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

7.2. Leping kehtib kaks aastat ning pikeneb sama tähtaja võrra samadel tingimustel, kui kumbki pool ei ole hiljemalt 30 päeva enne lepingu tähtaja lõppemist avaldanud soovi lepingut muuta.

7.3. Lepingu jõustumisega tunnistatakse kehtetuks Muinsuskaitseameti ja Tallinna linna vahel 23. oktoobril 2003. a sõlmitud halduseleping.


8. Lepingu muutmine, lõppemine ja lõpetamine

8.1. Lepingu muutmine vormistatakse kirjalikult lepingu lisana.

8.2. Pool, kes soovib lepingut muuta, esitab teisele poolele vastava ettepaneku. Teine pool on kohustatud ettepanekule vastama 30 päeva jooksul. Muutmisettepanekust keeldumine peab olema põhjendatud.

8.3. Tallinna linn on kohustatud viivitamatult teavitama MKA-d olukorrast, mil haldusülesande täitmine osutub oluliselt raskendatuks või võimatuks. Sellisel juhul kohustuvad pooled järgneva 30 päeva jooksul kokku leppima edasise tegevuse lepingu täitmise eesmärgil ning sõlmivad vajaduse korral lepingu muutmise kokkuleppe.

8.4. Kui lepingu täitmise käigus ilmnevad asjaolud, mida pooled ei saanud lepingu allkirjastamisel ette näha või lahendada, kohustuvad pooled tegema jõupingutusi lepingu täiendamiseks või muutmiseks viisil, et tagada haldusülesannete täitmine. Muu hulgas on ettenägematu asjaolu sellise õigusakti jõustumine, sealhulgas riigieelarve seaduse muutmise seaduse või riigi lisaeelarve seaduse, jõustumine, mis takistab oluliselt lepingu täitmist või muudab selle võimatuks.

8.5. Leping peatub automaatselt nende pädevuste ja mälestise liikide osas, kus haldusülesande täitjal ei ole võimalik tagada lepingu punktis 3.1.4 toodud kohustust.

8.6. Kui üks pooltest soovib lepingut ühepoolsest lõpetada, teatatakse sellest teisele poolele kirjalikult vähemalt 6 kuud ette, tuues välja ülesütlemise põhjendused. Lepingu lõpetamine vormistatakse kirjalikult lepingu lisana.

8.7. Kui MKA ei kata lepingu täitmisega kaasnevaid kulutusi täielikult on Tallinna linnal õigus leping üles öelda, teatades sellest ette kaks kuud.

8.8. MKA võib ühepoolselt lepingu üles öelda, teatades sellest Tallinna linnale 30 päeva ette, kui:
8.1.1. see on tingimata vajalik, et vältida ülekaaluka avaliku huvi rasket kahjustamist, arvestades haldusemenetluse seaduse § 102 lõikes 3 sätestatut;
8.1.2. Tallinna linn on lepingut või haldusülesande täitmist reguleerivaid õigusakte rikkunud korduvalt (üle kahe korra aastas) või oluliselt ja see on põhjustanud olulise kahju kolmandale isikule või tema varale;
8.1.3. Tallinna linn on korduvalt jätnud lepingujärgse kohustuse või Muinsuskaitseameti ettekirjutuse täitmata;
8.1.4. Lepingu aluseks olevaid õigusnorme muudetakse selliselt, et need ei näe halduslepingu sõlmimist ette.


9. Haldusülesande täitmise järjepidevuse tagamine

9.1. Kui leping öeldakse üles või esineb muu põhjus, mis takistab Tallinna linnal jätkata haldusülesannete täitmist, korraldab haldusülesannete edasise täitmise MKA.

9.2. Kui leping lõpeb või öeldakse üles kohustub TLPA tegema koostööd MKA-ga, et tagada haldusülesannete järjepidev täitmine.

9.3. TLPA kohustub hiljemalt lepingu lõppemise päeval andma MKA-le tasuta elektrooniliselt ja/või paberil üle kõik haldusülesande täitmisega seotud teabe ja dokumendid, mis võimaldavad jätkata haldusülesande täitmist.

9.4. Lepingu lõpetamisega seotud dokumentide üleandmine vormistatakse üleandmis-vastuvõtmisaktiga, milles pooled kinnitavad andmete ja dokumentatsiooni täielikku üleandmist allkirjaga.

9.5. Kui leping lõpetatatkse enne aasta lõppu tagastab Tallinna linn MKA-le proportsionaalselt eraldise kasutamata osa.


10. Teabe vahetamine

10.1. Lepinguga seotud teated peavad olema kirjalikud, välja arvatud teated, millega ei kaasne õiguslikke tagajärgi.

10.2. Teade loetakse kättesaaduks, kui:
10.2.1. teade on üle antud allkirja vastu või edastatud digitaalselt allkirjastatuna lepingu punktis 12 esitatud kontaktisiku e-posti aadressile;
10.2.2. teade on saadetud postiasutuse kaudu kirjaga lepingu punktis 13 toodud aadressil ja postitamisest on möödunud viis tööpäeva.

10.3. Informatsioonilist teadet võib edastada telefoni, e-posti või muude teisele poolele kättesaadavate sidevahendite kaudu.


11. Vaidluste lahendamine ja lõppsätted

11.1. Lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused kohtus.

11.2. Lepinguga reguleerimata küsimustes lähtuvad pooled õigusaktidest.


12. Poolte kontaktisikud

12.1. MKA kontaktisik on Peeter Nork , e-post peeter.nork@minsuskaitseamet.ee, telefon 640 3035.

12.2. TLPA kontaktisik on: Boris Dubovik, e-post boris.dubovik@tallinnlv.ee, telefon 645 7176.


13. Pooled

Muinsuskaitseamet

Tallinna Linnaplaneerimise Amet

Registrikood: 70000958

Registrikood: 75023823

Aadress: Pikk tn 2, 10123 Tallinn

Aadress: Vabaduse väljak 7, 15198 Tallinn

 

 

(allkirjastatud digitaalselt)

(allkirjastatud digitaalselt)

Siim Raie

Ignar Fjuk

Peadirektor

Juhataja

/otsingu_soovitused.json