Teksti suurus:

Haldusleping

Väljaandja:Muinsuskaitseamet
Akti liik:leping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.01.2020
Avaldamismärge:RT I, 04.01.2020, 3

Haldusleping

Vastu võetud 20.12.2019

Narva


Muinsuskaitseamet, keda esindab põhimääruse alusel peadirektor Siim Raie, ning

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet, keda esindab põhimääruse alusel direktor Kaie Enno, edaspidi eraldi pool ja koos pooled, sõlmivad muinsuskaitseseaduse § 77 lg 3 alusel, arvestades kultuuriministri 22.11.2019. a käskkirja nr 193 „Haldusülesande täitmiseks volitamine”, käesoleva halduslepingu (edaspidi leping), milles lepivad kokku alljärgnevas.


1. Lepingu objekt

1.1. Lepinguga volitatakse Narva linna täitma haldusülesandeid Narva linna haldusterritooriumil, milleks on muinsuskaitseseaduse ja selle alusel antud õigusaktidega Muinsuskaitseametile (edaspidi MKA) pandud ülesannete täitmine käesolevas lepingus määratud ulatuses.

1.2. Käesoleva lepinguga üle antud haldusülesandeid täidab Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet (edaspidi NLALPA).

1.3. Pooled juhinduvad lepinguga üle antud haldusülesannete täitmisel ja riikliku järelevalve teostamisel halduskoostöö seadusest, haldusmenetluse seadusest, korrakaitseseadusest, muinsuskaitseseadusest ja selle alusel kehtestatud õigusaktidest ning teistest asjakohastest õigusaktidest.


2. Narva linnale antavad haldusülesanded ja riikliku järelevalve teostamine

2.1. Narva linna volitatakse täitma järgmiseid haldusülesandeid kinnismälestistel (ehitis-, arheoloogia- ja ajaloomälestised):
2.1.1. mälestiste või muinsuskaitsealal asuvate ehitiste omanike ja valdajate nõustamine hooldamise, remondi, ehitamise, konserveerimise ja restaureerimise küsimustes, juhiste andmine ning vajadusel hoolduskavade väljastamine ja hoolduskavade andmete kandmine kultuurimälestiste registrisse;
2.1.2. mälestiste tähistamise korraldamine;
2.1.3. mälestiste seisukorra hindamine vastavalt MKA juhendile ja mälestiste seisukorra andmete kandmine kultuurimälestiste registrisse;
2.1.4. arvamuste ja selgituste andmine haldusorganile, menetlusosalisele või taotluse andmist kaaluvale isikule mälestisel ja muinsuskaitsealal plaanitavate tegevuste lubatavuse kohta;
2.1.5. ehitusloa eelnõu ja ehitisteatisekohustusliku ehitise ehitamise kooskõlastamine;
2.1.6. ehitismälestisel ja muinsuskaitsealal tööde tegemise loa menetlus (MuKS § 52 p 1–3);
2.1.7. ehitismälestisel ja muinsuskaitseala ehitisel ehitusprojekti alusel tehtavate tööde projekti heakskiitmine;
2.1.8. ehitismälestisel ja muinsuskaitseala ehitisel tegevuskava alusel tehtavate tööde tegevuskava heakskiitmine.
2.1.9. Tööde tegemise teatise menetlemine ja kooskõlastuse andmine ehitismälestise ja muinsuskaitseala kaitsevööndis ehitise, sealhulgas ajutise ehitise püstitamiseks või rajamiseks ning olemasoleva ehitise ümberehitamiseks, laiendamiseks, välisilme muutmiseks ja lammutamiseks.
2.1.10. Tööde tegemise teatise menetlemine kõrghaljastuse rajamiseks mälestise kaitsevööndisse, raie-, kaeve- ja muude pinnase teisaldamise või juurdeveoga seotud tööde tegemiseks arheoloogiamälestise, ajaloolise loodusliku pühapaiga, ajaloomälestisest kalmistu, kirikuaia ja ehitismälestisest pargi kaitsevööndis (MuKS § 58 (3));
2.1.11. Muinsuskaitselise järelevalve- ja tööde aruannete heakskiitmine;
2.1.12. Ülesannete täitmiseks NLALPA:
2.1.12.1. võtab vastu tööde tegemise lubade taotlusi ja teatiste ning kontrollib nõuetele vastavust;
2.1.12.2. hindab ehitusprojekti või tegevuskava nõuetele vastavust ja kiidab selle heaks;
2.1.12.3. otsustab tööde tegemise loa andmise või selle andmisest keeldumise;
2.1.12.4. otsustab loa kehtivuse pikendamise;
2.1.12.5. lahendab lubadega seotud vaidlused (vaidemenetlus, kohtumenetlus);
2.1.12.6. otsustab tööde tegemise loa kehtetuks tunnistamise;
2.1.13. Ehitismälestise ja muinsuskaitsealal asuva ehitise muinsuskaitse eritingimuste andmine. Ülesande täitmiseks NLALPA:
2.1.13.1. võtab vastu taotlusi ja kontrollib nende nõuetele vastavust;
2.1.13.2. otsustab eritingimuste andmise või selle andmisest keeldumise;
2.1.13.3. otsustab eritingimuste kehtivuse pikendamine;
2.1.13.4. otsustab eritingimuste kehtetuks tunnistamise;
2.1.13.5. lahendab eritingimustega seotud vaidlused.
2.1.14. Uuringuteatiste ja uuringuaruannete heakskiitmine, väljaarvatud arheoloogiliste uuringute teatiste, uuringukavade ja uuringuaruannete menetlustega seotud tegevused. Ülesande täitmiseks NLALPA:
2.1.14.1. otsustab uuringute määramise;
2.1.14.2. hindab uuringukava nõuetele vastavust ja sellele paranduste esitamist;
2.1.14.3. võtab vastu uuringuteatisi ja kontrollib nende nõuetele vastavust;
2.1.14.4. vastab uuringuteatisele ja määrab vajadusel lisatingimused;
2.1.14.5. otsustab uuringute tegemise lubamise või sellest keeldumise;
2.1.14.6. hindab uuringu aruannete nõuetele vastavust ja kiidab aruande heaks.
2.1.15. Üld- ja detailplaneeringute muinsuskaitse eritingimuste kooskõlastamine; üld- ja detailplaneeringute ning projekteerimistingimuste kooskõlastamine. Ülesande täitmiseks NLALPA:
2.1.15.1. otsustab muinsuskaitse eritingimuste koostamise vajaduse;
2.1.15.2. võtab vastu taotlusi ja hindab nende nõuetekohasust;
2.1.15.3. otsustab eritingimuste kooskõlastamise või nende kooskõlastamisest keeldumise;
2.1.15.4. otsustab eritingimuste kehtivuse pikendamise;
2.1.15.5. kooskõlastab planeeringud ja projekteerimistingimused või keeldub sellest;
2.1.16. Kinnismälestisel ja muinsuskaitsealal kinnistu piiride muutmise ja arheoloogiamälestisel, ajaloolises looduslikus pühapaigas ja muinsuskaitsealal maa sihtotstarbe muutmise kooskõlastamine või sellest keeldumine.

2.2. Punktis 2.1 loetletud haldusülesannete 2.1.5, 2.1.7, 2.1.13, 2.1.14, 2.1.15 ja 2.1.16 täitmisel peab otsuse tegemisse olema kaasatud Muinsuskaitseameti menetluste komisjon.
2.2.1. NLALPA ametnikel on õigus pöörduda Muinsuskaitseameti menetluste komisjoni poole arvamuste ja seisukohtade saamiseks ning menetluse jätkamiseks komisjonis ka teiste haldusülesannete täitmisel.

2.3. Haldusülesannete täitmine, sealhulgas haldusotsuste tegemine kui menetluse esemeks on Narva linna või juriidilise isiku, milles osaleb Narva linn, omandis või valduses olev ehitismälestis, ehitisest ajaloomälestis või muinsuskaitsealal asuv ehitis menetletakse Muinsuskaitseameti menetluste komisjonis.


3. Narva linna õigused ja kohustused haldusülesande täitmisel

3.1. Narva linn kohustub haldusülesannete täitmisel:
3.1.1. tagama isikuandmete kaitse ja töötlemise vastavuse kehtivatele õigusaktidele;
3.1.2. kasutama haldusülesannete täitmiseks eraldatud rahalisi vahendeid sihipäraselt;
3.1.3. teavitama MKA-d olulistest asjaoludest, mis võivad mõjutada haldusülesande täitmist, sealhulgas muudatustest haldusülesannet täitva linna struktuuriüksusega seoses või struktuuriüksuses;
3.1.4. teostama paikvaatlusi tööde tegemise loa saanud mälestistel ja muinsuskaitseala ehitistel ning teavitama MKA-d viivitamatult asjaoludest ja tegevustest mälestistel ja muinsuskaitsealal, mis võivad kaasa tuua riikliku järelevalve menetluse;
3.1.5. tagama NLALPA koosseisus haldusülesannete täitmiseks vajaliku kvalifikatsiooniga teenistujad;
3.1.6. esitama iga-aastase aruande haldusülesannete täitmisest ning halduslepingu tasu kasutamisest järgneva aasta 1. märtsiks;
3.1.7. töötama välja ja kehtestama haldusülesande täitmiseks ja dokumentide säilitamiseks vajalikud korrad;
3.1.8. võimaldama ligipääsu huvitatud isikutele NLALPA arhiivile;
3.1.9. kandma asjakohased andmed kultuurimälestiste registrisse.

3.2. Narva linnal on õigus:
3.2.1. saada MKA-lt teavet ja juhiseid, mis on vajalikud lepinguga volitatud haldusülesannete täitmiseks;
3.2.2. anda põhjendatud vajadusel - arvestades menetluse eseme keerukust, suurt avalikku huvi või oskusteabe vajadust ning p 1.4 mainitud komisjoni eriarvamuse puhul menetlus otsustamiseks üle MKA-le;
3.2.3. kasutada menetlusteks kultuurimälestiste registrit;


4. Haldusülesande täitmise rahastamine

4.1. Haldusülesande täitmiseks eraldab Muinsuskaitseamet iga-aastaselt oma eelarvest vahendid, mille kohta sõlmitakse eraldise kasutamise leping;

4.2. Halduslepingu tasu lepitakse kokku MKA eelarve kinnitamise järgselt iga-aastaselt vastava protokolliga, väljamakse eelduseks on eelmise perioodi aruande heakskiit.


5. Haldusjärelevalve lepingu täitmise üle

5.1. Haldusjärelevalvet lepingu täitmise üle teeb MKA.

5.2. MKA-l on haldusülesannete ja käesoleva lepingu puuduliku täitmise korral õigus juhtida Narva linna tähelepanu esinevatele puudustele ja teha ettekirjutusi ning nõuda puuduste kõrvaldamist, määrates vajadusel puuduste kõrvaldamiseks tähtaja.

5.3. MKA-l on õigus järelevalve käigus nõuda Narva linnalt nii suulisi kui kirjalikke selgitusi ja asjassepuutuvaid dokumente ning Narva linn on kohustatud esitama nii selgitusi kui ka dokumente.

5.4. Narva linn on kohustatud kõrvaldama haldusjärelevalve käigus tuvastatud puudused ettekirjutuses ettenähtud tähtaja jooksul.


6. Vastutus

6.1. Lepinguga võetud kohustuste eest kannavad pooled vastutust Eesti Vabariigi õigusaktides ja käesolevas lepingus sätestatud korras.

6.2. Lepingu rikkumine on vabandatav, kui kohustuse rikkumise põhjuseks on vääramatu jõud võlaõigusseaduse § 103 tähenduses.

6.3. Pool peab teist poolt vääramatu jõu asjaolude ilmnemisest ja lõppemisest viivitamatult teavitama.

6.4. Kui vääramatu jõud kestab kauem kui 3 kuud, on mõlemal poolel õigus leping lõpetada.


7. Lepingu jõustumine ja tähtaeg

7.1. Leping jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

7.2. Leping kehtib poolte vahel kaks aastat alates jõustumisest ning pikeneb sama tähtaja võrra samadel tingimustel, kui kumbki pool ei ole hiljemalt 30 päeva enne lepingu tähtaja lõppemist avaldanud soovi lepingut muuta.

7.3. Lepingu jõustumisega tunnistatakse kehtetuks Muinsuskaitseameti ja Narva linna vahel 2014. a sõlmitud halduseleping.


8. Lepingu muutmine, lõppemine ja lõpetamine

8.1. Lepingu muutmine vormistatakse kirjalikult lepingu lisana.

8.2. Pool, kes soovib lepingut muuta, esitab teisele poolele vastava ettepaneku. Teine pool on kohustatud ettepanekule vastama 30 päeva jooksul. Muutmisettepanekust keeldumine peab olema põhjendatud.

8.3. Narva linn on kohustatud viivitamatult informeerima Muinsuskaitseametit olukorrast, mil haldusülesande täitmine osutub oluliselt raskendatuks või võimatuks. Sellisel juhul kohustuvad pooled järgneva 30 päeva jooksul kokku leppima edasise tegevuse lepingu täitmise eesmärgil ning sõlmivad vajadusel kokkuleppe lepingu muutmiseks.

8.4. Kui lepingu täitmise käigus ilmnevad asjaolud, mida pooled ei saanud lepingu allkirjastamisel ette näha või lahendada, kohustuvad pooled tegema jõupingutusi lepingu täiendamiseks või muutmiseks viisil, et tagada haldusülesannete täitmine. Muu hulgas on ettenägematuks asjaoluks õigusakti, sealhulgas iga-aastase riigieelarve seaduse muutmise seaduse või riigi lisaeelarve seaduse, jõustumine, mis takistab oluliselt lepingu täitmist või muudab selle võimatuks.

8.5. Leping peatub automaatselt nende pädevuste piires, kus haldusülesande täitjal ei ole võimalik tagada lepingu punktis 3.1.4 toodud kohustust.

8.6. Kui üks pooltest soovib lepingut ühepoolsest lõpetada, teatatakse sellest teisele poolele kirjalikult vähemalt 6 kuud ette, tuues välja ülesütlemise põhjendused. Lepingu lõpetamine vormistatakse kirjalikult lepingu lisana.

8.7. MKA võib ühepoolselt lepingu üles öelda, teatades sellest Narva linnale 30 päeva ette, kui:
8.1.1. see on tingimata vajalik, et vältida ülekaaluka avaliku huvi rasket kahjustamist, arvestades haldusemenetluse seaduse § 102 lõikes 3 sätestatut;
8.1.2. Narva linn on lepingut või haldusülesande täitmist reguleerivaid õigusakte rikkunud korduvalt (üle kahe korra aastas) või oluliselt ja see on põhjustanud olulise kahju kolmandale isikule või tema varale;
8.1.3. Narva linn on korduvalt jätnud lepingujärgse kohustuse või Muinsuskaitseameti ettekirjutuse täitmata;
8.1.4. Lepingu aluseks olevaid õigusnorme muudetakse selliselt, et need ei näe halduslepingu sõlmimist ette.


9. Haldusülesande täitmise järjepidevuse tagamine

9.1. Kui leping öeldakse üles või esineb muu põhjus, mis takistab Narva linnal jätkata haldusülesannete täitmist, korraldab haldusülesannete edasise täitmise Muinsuskaitseamet.

9.2. Kui leping lõpeb või öeldakse üles kohustub NLALPA tegema koostööd MKA-ga, et tagada haldusülesannete järjepidev täitmine.

9.3. NLALPA kohustub hiljemalt lepingu lõpetamise või lõppemise päeval andma tasuta MKA-le elektrooniliselt ja/või paberkandjal üle kõik haldusülesande täitmisega seotud informatsiooni ja dokumendid, mis võimaldavad jätkata haldusülesande täitmist.

9.4. Lepingu lõpetamisega seotud dokumentide üleandmine vormistatakse mõlema poole poolt allkirjastatud üleandmise/vastuvõtmise aktiga, milles pooled kinnitavad andmete ja dokumentatsiooni täielikku üleandmist.

9.5. Lepingu lõpetamisel enne aasta lõppu tagastab Narva linn Muinsuskaitseametile proportsionaalselt eraldise kasutamata osa.


10. Poolte vahel informatsiooni vahetamine

10.1. Lepinguga seotud teated peavad olema kirjalikud, välja arvatud informatsioonilised teated. Informatsioonilised teated on teated, millega ei kaasne õiguslikke tagajärgi.

10.2. Teade loetakse kättesaaduks, kui:
10.2.1. teade on üle antud allkirja vastu või edastatud digitaalselt allkirjastatuna lepingu punktis 12 esitatud kontaktisiku e-posti aadressile;
10.2.2. teade on saadetud postiasutuse kaudu kirjaga lepingu punktis 13 toodud aadressil ja postitamisest on möödunud viis tööpäeva.

10.3. Informatsioonilist teadet võib edastada telefoni, e-posti või muude teisele poolele kättesaadavate sidevahendite kaudu.


11. Vaidluste lahendamine ja lõppsätted

11.1. Lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused kohtus.

11.2. Lepinguga reguleerimata küsimustes lähtuvad pooled õigusaktidest.


12. Poolte kontaktisikud

12.1. MKA kontaktisik on Peeter Nork , e-post peeter.nork@muinsuskaitseamet.ee, telefon 640 3035.

12.2. NLALPA kontaktisik on: Madis Tuuder, e-post madis.tuuder@narvaplan.ee, telefon 359 9052.


13. Pooled

Muinsuskaitseamet

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet

Registrikood: 70000958

Registrikood: 75029820

Aadress: Pikk tn 2, 10123 Tallinn

Aadress: Peetri plats 5, 20308 Narva

 

 

(allkirjastatud digitaalselt)

(allkirjastatud digitaalselt)

Siim Raie

Kaie Enno

Peadirektor

Direktor

/otsingu_soovitused.json