Teksti suurus:

Kaubandustegevuse seaduse kehtetuks tunnistamise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.05.2021
Avaldamismärge:RT I, 04.01.2021, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
21.12.2020 otsus nr 687

Kaubandustegevuse seaduse kehtetuks tunnistamise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 16.12.2020

§ 1. Kaubandustegevuse seaduse kehtetuks tunnistamine

Kaubandustegevuse seadus tunnistatakse kehtetuks.

§ 2. Alkoholiseaduse muutmine

Alkoholiseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 40 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮ1) müügisaaliga müügikohas, mis on jaekaubandusega tegeleva kaupleja valduses ning kus pakutakse ja müüakse kaupa (edaspidi kauplus);ˮ;

2) paragrahvi 40 lõike 1 punkt 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮ7) müügikohtadest moodustuval marsruudil liikuvas kauba jaemüügiks kohandatud sõidukis;ˮ;

3) paragrahvi 41 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮ(3) Alkohoolse joogi jaemüük müügisaalita müügikohas on keelatud. Nimetatud keelu järgimise tagamiseks on müügisaalita müügikohas keelatud hoida või ladustada alkoholi, sõltumata selle alkoholi kuuluvusest või hoidmise või ladustamise eesmärgist.ˮ;

4) paragrahv 64 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮ§ 64. Alkoholi hoidmine või ladustamine müügisaalita müügikohas

(1) Alkoholi hoidmise või ladustamise eest müügisaalita müügikohas –
karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 3000 eurot.ˮ.

§ 3. Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõiget 1 täiendatakse punktiga 367 järgmises sõnastuses:

ˮ367) avalikult kasutataval maa-alal kaubanduse korraldamise nõuete ja korra kehtestamine;ˮ.

§ 4. Korrakaitseseaduse muutmine

Korrakaitseseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 55 lõike 1 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮ4) pakkuda isikut häirival viisil talle kaupa või teenust või häirival viisil kerjata või müüa kaupa või osutada teenust viisil, mis ülemäära häirib tegevuskoha läheduses viibivaid inimesi;ˮ;

2) paragrahvi 55 lõike 2 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮ1) alkoholiseaduse § 40 lõike 1 punktides 2, 3–6, 9 ja 10 nimetatud kohtades;ˮ.

§ 5. Lõhkematerjaliseaduse muutmine

Lõhkematerjaliseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 40 lõike 1 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 40 lõikes 3 asendatakse sõnad ˮtänava- või turukaubanduse korrasˮ sõnadega ˮmüügikohas, mis asub väljaspool kaubandustegevuseks mõeldud siseruumeˮ.

§ 6. Metsaseaduse muutmine

Metsaseaduse § 44 tunnistatakse kehtetuks.

§ 7. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse muutmine

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse § 2 lõike 1 punktist 5 jäetakse välja sõnad ˮkaubandustegevuse seaduse tähendusesˮ.

§ 8. Rahvatervise seaduse muutmine

Rahvatervise seaduse § 122 lõike 11 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 9. Tarbijakaitseseaduse muutmine

Tarbijakaitseseaduse § 5 täiendatakse lõikega 71 järgmises sõnastuses:

ˮ(71) Kauba märgistamise täpsemad nõuded kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.ˮ.

§ 10. Toote nõuetele vastavuse seaduse muutmine

Toote nõuetele vastavuse seaduse § 4 lõike 1 punktist 3 jäetakse välja tekstiosa ˮsealhulgas kaupleja kaubandustegevuse seaduse § 2 punkti 1 tähenduses,ˮ.

§ 11. Tubakaseaduse muutmine

Tubakaseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 22 lõike 2 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮ3) müügisaalita müügikohas, välja arvatud müügikohtadest moodustuval marsruudil liikuvas kauba jaemüügiks kohandatud sõidukis ja kioskis, mis on kaupleja müügisaalita tegevuskoht eraldiseisva ehitisena või ehitise osana;ˮ;

2) paragrahvi 22 lõike 31 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮ4) tubakatoote või tubakatootega seonduva toote nimi ja kaubamärk ning hind sõnalisel kujul.ˮ;

3) paragrahvi 23 lõike 1 sissejuhatav lauseosa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮJaemüügikohas, välja arvatud toitlustusettevõttes, tubakatoodete müüki teostav ettevõtja peab:ˮ;

4) paragrahvi 29 lõike 1 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮ5) müügikoha müügisaalis;ˮ;

5) paragrahvi 29 lõike 1 punkt 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮ7) ettevõttes, kus pakutakse ja osutatakse kliendile teenust, välja arvatud majutusettevõttes;ˮ.

§ 12. Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2021. aasta 1. mail.

Henn Põlluaas
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json