Teksti suurus:

Autoriõiguse seaduse, maksukorralduse seaduse ja tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse muutmise seadus (nn tühja kasseti tasu süsteemi muutmine ning Patendiameti ülesannete laiendamine)

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.04.2021
Avaldamismärge:RT I, 04.01.2021, 3

Välja kuulutanud
Vabariigi President
21.12.2020 otsus nr 686

Autoriõiguse seaduse, maksukorralduse seaduse ja tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse muutmise seadus (nn tühja kasseti tasu süsteemi muutmine ning Patendiameti ülesannete laiendamine)

Vastu võetud 16.12.2020

§ 1. Autoriõiguse seaduse muutmine

Autoriõiguse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 26 lõike 1 teises lauses ja § 27 lõikes 9 asendatakse sõnad ˮesitaja ja fonogrammitootjaˮ sõnadega ˮesitaja, fonogrammitootja ja filmi esmasalvestuse tootjaˮ vastavas käändes;

2) paragrahvi 27 lõikes 1 asendatakse tekstiosa ˮEuroopa Ühenduse tolliterritooriumilt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 952/2013, millega kehtestatakse liidu tolliseadustik (ELT L 269, 10.10.2013, lk 1–101), artikli 4 tähendusesˮ sõnadega ˮteisest Euroopa Liidu liikmesriigistˮ;

3) paragrahvi 27 lõigetes 2–4 ja lõike 5 punktis 2 asendatakse sõnad ˮEuroopa Ühenduse tolliterritooriumˮ sõnadega ˮteine Euroopa Liidu liikmesriikˮ vastavas käändes;

4) paragrahvi 27 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮ(6) Tasu tagasimaksmiseks võib salvestusseadme või -kandja ostja käesoleva paragrahvi 5. lõikes nimetatud juhul esitada tasu kogujale kirjaliku taotluse kolme aasta jooksul alates salvestusseadme või -kandja ostmisest. Tasu koguja tagastab tasu kuue kuu jooksul alates vastava taotluse esitamisest.ˮ;

5) paragrahvi 27 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮ(7) Vabariigi Valitsus kehtestab määrusega audiovisuaalse teose ja teose helisalvestise isiklikeks vajadusteks kasutamise kompenseerimiseks tasu maksmise korra, salvestusseadmete ja -kandjate loetelu ning nendelt kogutava tasu määrad.ˮ;

6) paragrahvi 27 täiendatakse lõigetega 71 ja 72 järgmises sõnastuses:

ˮ(71) Käesoleva paragrahvi 7. lõikes nimetatud salvestusseadmete ja -kandjate loetelu ning nendelt kogutava tasu määrade kehtestamisel lähtutakse järgmistest tingimustest:
1) kogutav tasu peab tagama autoritele, teoste esitajatele, fonogrammitootjatele ja filmi esmasalvestuse tootjatele õiglase hüvitise selle kahju eest, mis neile hinnanguliselt tekib nende varaliste õiguste piiramise tõttu käesoleva seaduse § 26 1. lõikes nimetatud juhul ja milles võetakse arvesse, kui palju isiklikeks vajadusteks koopiaid tehakse;
2) salvestusseadme või -kandja lisamine loetellu ja sellelt kogutava tasu määr peavad olema proportsionaalsed sellega, millises ulatuses tekib käesoleva lõike punktis 1 nimetatud kahju eelduslikult seetõttu, et vastavat liiki salvestusseadmeid või -kandjaid kasutatakse audiovisuaalsete teoste või teoste helisalvestiste reprodutseerimiseks;
3) salvestusseadmed, millelt tuleb tasu koguda, on muu hulgas süle-, tahvel- või lauaarvuti ja nutitelefon, ning salvestuskandjad, millelt tuleb tasu koguda, on muu hulgas väline kõvaketas, USB-mälupulk ja mälukaart;
4) salvestusseadmelt kogutava tasu määr on 3–8 eurot ja salvestuskandjalt kogutava tasu määr on 0,03–4 eurot.

(72) Salvestusseadmete ja -kandjate kasutamist audiovisuaalsete teoste või teoste helisalvestiste reprodutseerimiseks ning isiklikeks vajadusteks koopiate tegemise mahu muutust hindab Vabariigi Valitsus vähemalt kord nelja aasta tagant.ˮ;

7) paragrahvi 27 lõige 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮ(8) Tasu jaotatakse autorite, teoste esitajate, fonogrammitootjate ja filmi esmasalvestuse tootjate vahel, lähtudes teoste ja fonogrammide kasutamisest ning muudest käesoleva seadusega ettenähtud tingimustest.ˮ;

8) paragrahvi 27 lõige 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮ(11) Valdkonna eest vastutav minister kinnitab hiljemalt kolm kuud pärast eelarveaasta lõppu jaotuskava, olles selle eelnevalt kooskõlastanud autorite, esitajate, fonogrammitootjate ja filmi esmasalvestuse tootjate esindajatega.ˮ;

9) paragrahvi 27 lõige 12 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮ(12) Tasu koguma võib valdkonna eest vastutav minister volitada kollektiivse esindamise organisatsiooni. Valdkonna eest vastutav minister võib tasu koguma volitada ka muu eraõigusliku juriidilise isiku, valitsusasutuse või valitsusasutuse hallatava riigiasutuse juhul, kui ükski kollektiivse esindamise organisatsioon ei ole võimeline või ei nõustu tasu koguma.ˮ;

10) paragrahvi 27 täiendatakse lõikega 121 järgmises sõnastuses:

ˮ(121) Tasu kogujal on õigus kogutud tasust maha arvata tasu kogumise ja maksmisega seotud põhjendatud kulutused. Tasu koguja esitab Justiitsministeeriumile tasu kogumise, maksmise ning tehtud mahaarvestuste kohta kirjalikus vormis aruande iga aasta 31. jaanuariks.ˮ;

11) paragrahvi 27 lõikes 13 asendatakse sõnad ˮkollektiivse esindamise organisatsioonilˮ sõnaga ˮisikulˮ;

12) paragrahvi 27 lõige 14 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮ(14) Vabariigi Valitsus kehtestab määrusega käesoleva paragrahvi 10. lõikes nimetatud tasu taotlemise korra.ˮ;

13) paragrahvi 27 täiendatakse lõigetega 15 ja 16 järgmises sõnastuses:

ˮ(15) Kui käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatud isik viivitab tasu maksmisega, on ta kohustatud tasuma võlgnetavalt tasult tasu kogujale viivist võlaõigusseaduse § 113 1. lõike teises lauses sätestatud määras arvates tasu maksmise kohustuse sissenõutavaks muutumisest kuni selle kohase täitmiseni, kuid mitte rohkem kui 50 protsenti võlgnetavast tasust. Kui käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatud isik ei esita tasu kogujale tema poolt toodetud või Eestisse toodud salvestusseadmete ja -kandjate kohta andmeid, mis on vajalikud tasu suuruse kindlaksmääramiseks, arvestatakse maksmata tasult viivist arvates sellele päevale järgnevast päevast, millal vastavad andmed oleks tulnud esitada.

(16) Tasu koguja käesolevas paragrahvis sätestatud kohustuste täitmise üle teostab haldusjärelevalvet Justiitsministeerium.ˮ;

14) paragrahvis 274, § 277 lõigetes 3–5, §-des 7926 ja 7928 ning § 87 lõikes 1 asendatakse sõna ˮJustiitsministeeriumˮ sõnaga ˮPatendiametˮ vastavas käändes;

15) paragrahvi 274 lõikes 3 asendatakse sõnad ˮSiseturu Ühtlustamise Ametiˮ sõnadega ˮEuroopa Liidu Intellektuaalomandi Ametiˮ;

16) paragrahvi 87 lõike 1 teises lauses asendatakse sõnad ˮVabariigi Valitsusˮ sõnadega ˮValdkonna eest vastutav ministerˮ;

17) paragrahvi 87 lõike 1 punktides 3 ja 5 asendatakse sõnad ˮVabariigi Valitsusˮ sõnadega ˮvaldkonna eest vastutav ministerˮ vastavas käändes;

18) paragrahvi 87 lõike 11 neljandas lauses asendatakse sõnad ˮvaldkonna eest vastutava ministri korraldusegaˮ sõnadega ˮPatendiameti peadirektori käskkirjagaˮ;

19) paragrahvi 95 lõike 2 punktis 2 asendatakse sõna ˮÜhendusesˮ sõnaga ˮLiidusˮ.

§ 2. Maksukorralduse seaduse muutmine

Maksukorralduse seaduse § 29 täiendatakse punktiga 58 järgmises sõnastuses:

ˮ58) autoriõiguse seaduse § 27 lõikes 12 nimetatud tasu kogujale sama seaduse § 27 lõikes 1 nimetatud isikute impordi- ja ekspordiandmete kohta sama seaduse §-s 26 nimetatud tasu maksmise üle järelevalve teostamiseks.ˮ.

§ 3. Tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse muutmine

Tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 34 lõikes 1 ja § 35 lõike 1 punktis 2 asendatakse sõnad ˮtööstusomandi õiguskaitse valdkonnasˮ sõnadega ˮintellektuaalse omandi valdkonnasˮ.

§ 4. Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2021. aasta 1. aprillil.

Henn Põlluaas
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json