Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 18. augusti 2005. a määruse nr 220 „Muraste looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.01.2022
Avaldamismärge:RT I, 04.01.2022, 1

Vabariigi Valitsuse 18. augusti 2005. a määruse nr 220 „Muraste looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” muutmine

Vastu võetud 23.12.2021 nr 127

Määrus kehtestatakse looduskaitseseaduse § 10 lõike 1 ja § 12 alusel.

§ 1.  Määruse muutmine

Vabariigi Valitsuse 18. augusti 2005. a määruses nr 220 „Muraste looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambulis asendatakse tekstiosa „§ 10 lõike 1” tekstiosaga „§ 10 lõike 1, § 11 lõike 1 ja § 12”;

2) paragrahvi 4 lõike 7 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

„3) uute rajatiste püstitamine kaitseala tarbeks ja rajatiste hooldustööd ning rajatise püstitamine Meriküla tee kinnistu tarbeks;”.

§ 2.  Muudatuste põhjendused

Määruse seletuskirjas1 on esitatud põhjendused kaitsekorra muutmise kohta.

§ 3.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub kümnendal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

§ 4.  Menetluse läbiviimine

Määruse menetlus viidi läbi keskkonnaministri 13. mai 2021. a käskkirjaga nr 1-2/21/244 algatatud haldusmenetluses. Menetluse ülevaade koos ärakuulamise tulemustega on esitatud käesoleva määruse seletuskirjas.

§ 5.  Vaidlustamine

Määrust on võimalik vaidlustada, esitades kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras, osas, millest tulenevad kinnisasja omanikule või valdajale õigused ja kohustused, mis puudutavad kinnisasja kasutamist või käsutamist.


1 Seletuskirjaga saab tutvuda Keskkonnaministeeriumi veebilehel www.envir.ee.

Kaja Kallas
Peaminister

Erki Savisaar
Keskkonnaminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json