Teksti suurus:

Tervise- ja tööministri 27. detsembri 2018. a määruse nr 73 „Tervishoiuteenuste kättesaadavuse ja ravijärjekorra pidamise nõuded” ja 7. märtsi 2019. a määruse nr 19 „Vähi sõeluuringute registri põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Tervise- ja tööminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.01.2022
Avaldamismärge:RT I, 04.01.2022, 2

Tervise- ja tööministri 27. detsembri 2018. a määruse nr 73 „Tervishoiuteenuste kättesaadavuse ja ravijärjekorra pidamise nõuded” ja 7. märtsi 2019. a määruse nr 19 „Vähi sõeluuringute registri põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 24.12.2021 nr 57

Määrus kehtestatakse rahvatervise seaduse § 147 lõike 4 ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 56 lõike 1 punkti 4 alusel.

§ 1.  Tervise- ja tööministri 27. detsembri 2018. a määruse nr 73 „Tervishoiuteenuste kättesaadavuse ja ravijärjekorra pidamise nõuded” muutmine

Tervise- ja tööministri 27. detsembri 2018. a määruses nr 73 „Tervishoiuteenuste kättesaadavuse ja ravijärjekorra pidamise nõuded” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 punktist 3 jäetakse välja sõnad „eriarsti esmasele”;

2) paragrahvi 2 täiendatakse punktiga 7 järgmises sõnastuses:

„7) ootejärjekord – üleriigilises digiregistratuuris vastuvõtule registreerimist ootavate inimeste järjekord.”;

3) paragrahvi 5 täiendatakse lõikega 51 järgmises sõnastuses:

„(51) Nakkushaiguse epideemilise leviku korral on immuniseerimise ravijärjekorda registreerimiseks tervishoiuteenuse osutaja poolt selleks volitatud töötajal õigus töödelda tervise infosüsteemi edastatud immuniseerimise andmeid.”;

4) paragrahvi 5 lõike 7 punktist 1 jäetakse välja tekstiosa „(vähi sõeluuringute register)”;

5) paragrahvi 5 lõike 7 punktist 2 jäetakse välja tekstiosa „(tervise infosüsteem)”;

6) paragrahvi 5 täiendatakse lõikega 71 järgmises sõnastuses:

„(71) Immuniseerimise kutse alusel ravijärjekorda registreerimisel töödeldakse käesoleva paragrahvi lõike 4 punktides 3 ja 4 nimetatud andmete asemel järgmisi andmeid:
1) immuniseerimisele kutsuja andmed;
2) kutse koostaja andmed.”;

7) paragrahvi 5 lõikest 15 jäetakse välja sõna „eriarstiabi”;

8) paragrahvi 5 lõike 16 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„Tervishoiuteenuse osutaja kohustub edastama viivitamata teabe registreeritud tervishoiuteenuse osutamise aegade ning nende muutmise ja tühistamise kohta tervise infosüsteemi.”;

9) määrust täiendatakse §-ga 51 järgmises sõnastuses:

§ 51. Immuniseerimise ravijärjekord nakkushaiguse epideemilise leviku korral

(1) Nakkushaiguse epideemilise leviku korral võib immuniseerimise kättesaadavuse tagamiseks lähtuda vastuvõtuaegade haldamisel nakkushaiguse epideemilise leviku tõkestamise kohta koostatud juhistest.

(2) Immuniseerimise kättesaadavuse tagamiseks võib ravijärjekorda pidada ka üleriigilises digiregistratuuris.”;

10) määrust täiendatakse §-ga 52 järgmises sõnastuses:

§ 52. Ootejärjekorra pidamise nõuded

(1) Ootejärjekorda saab end lisada patsient või tema seaduslik esindaja üleriigilises digiregistratuuris.

(2) Ootejärjekorras töödeldakse järgmisi andmeid:
1) patsiendi isikuandmed (ees- ja perekonnanimi, isikukood või muu identifitseeriv tunnus);
2) patsiendi kontaktandmed (aadress, telefon, e-posti aadress);
3) teenuse, uuringu või protseduuri nimetus, millele patsient soovib registreeruda;
4) patsiendi määratud ajavahemik, millal ta soovib teenust saada;
5) vajaduse korral saatekirja andmed.

(3) Üleriigilise digiregistratuuri kaudu ootejärjekorda lisades peab patsiendile olema veebikeskkonna kaudu kättesaadav järgmine info: teenuse, uuringu või protseduuri nimetus, millele patsient soovib registreeruda, ja patsiendi määratud ajavahemik, millal ta soovib teenust saada.”;

11) määrust täiendatakse §-ga 61 järgmises sõnastuses:

§ 61. Üleminekusäte

Paragrahvi 5 lõiget 51 rakendatakse tehnilise lahenduse valmimisel, kuid mitte hiljem kui 14. jaanuarist 2022. a.”.

§ 2.  Tervise- ja tööministri 7. märtsi 2019. a määruse nr 19 „Vähi sõeluuringute registri põhimäärus” muutmine

Tervise- ja tööministri 7. märtsi 2019. a määruses nr 19 „Vähi sõeluuringute registri põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 2 sõnastatakse järgmiselt:

§ 2. Registri vastutav ja volitatud töötleja

(1) Registri vastutav töötleja on Tervise Arengu Instituut.

(2) Registri volitatud töötleja on Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus.

(3) Volitatud töötleja tagab registri andmete ühildamise tervise infosüsteemist edastatud andmetega ja selle käigus tekkinud logide halduse ning nendeks tegevusteks vajalike analüüsi-, arendus- ja testimistööde tegemise või hankimise ning täidab muid ülesandeid, mis tulenevad volitatud töötlejale õigusaktidest.

(4) Volitatud töötleja teavitab kohe vastutavat töötlejat registri pidamise või kasutamise takistustest, sealhulgas registriandmete töötlemisel avastatud rikkumistest.”;

2) paragrahvi 7 lõike 1 punkt 7 sõnastatakse järgmiselt:

„7) isiku Eestist välisriiki lahkumise aeg;”;

3) paragrahvi 7 lõike 2 punktides 1 ja 3 asendatakse sõna „ja” sõnaga „või”;

4) paragrahvi 7 lõiget 7 täiendatakse pärast sõnu „elektroonilisi vahendeid” tekstiosaga „, sealhulgas teabeväravat,”;

5) paragrahvi 8 lõiget 2 täiendatakse punktidega 11–18 järgmises sõnastuses:

„11) laborianalüüsi kood ja nimetus (LOINC);
12) laborianalüüsi alternatiivkood ja nimetus (tervishoiuteenuste loetelu);
13) laborianalüüsi referentsväärtus või otsustuspiir;
14) proovimaterjali andmed (võtmise kuupäev, tüüp ja proovinõu identifikaator);
15) proovimaterjali tagasilükkamise põhjus;
16) laborianalüüsi tulemus ja tulemuse tõlgendus;
17) laborianalüüsi tulemuse hindamise kuupäev;
18) laborianalüüsi tulemuse hindaja andmed (tervishoiutöötaja ees- ja perekonnanimi ning tervishoiutöötajate riikliku registri kood või isikukood, tervishoiuteenuse osutaja asutuse nimi ja registrikood).”;

6) paragrahvi 9 lõike 2 punktis 3 asendatakse arv „10” arvuga „18”;

7) paragrahvis 15 asendatakse sõna „tagab” sõnadega „ja volitatud töötleja tagavad”;

8) paragrahvi 21 tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

„(2) Määruse § 7 lõike 3 punkte 7–10 rakendatakse 1. jaanuarist 2030. a.”.

Tanel Kiik
Tervise- ja tööminister

Maarjo Mändmaa
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json