Teksti suurus:

Rahandusministri 25. septembri 2014. a määruse nr 34 „Liikluskindlustuse registri põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.01.2022
Avaldamismärge:RT I, 04.01.2022, 7

Rahandusministri 25. septembri 2014. a määruse nr 34 „Liikluskindlustuse registri põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 27.12.2021 nr 49

Määrus kehtestatakse liikluskindlustuse seaduse § 72 lõike 2 alusel.

§ 1.  Rahandusministri 25. septembri 2014. a määruses nr 34 „Liikluskindlustuse registri põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 11 lõige 9 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 12 lõiget 2 täiendatakse punktiga 9 järgmises sõnastuses:

„9) Eesti Haigekassal talle ravikindlustuse seaduse § 26 lõike 1 alusel antud tagasinõudeõiguse täitmiseks.”;

3) paragrahvi 12 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Lõike 2 punktis 9 nimetatud eesmärgil võib § 9 lõike 2 punktides 1, 2, 5 ja 9 nimetatud andmeid võrrelda Eesti Haigekassa andmekogusse kantud ravikindlustuse kindlustusjuhtumi andmetega ulatuses, mis võimaldab välja selgitada liikluskindlustuse kindlustusandja, kelle vastu on Eesti Haigekassal õigus esitada tagasinõue. Töötlemisvahendite kindlaksmääramisel ja isikuandmete töötlemisel rakendatakse asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid ning vajadusel pseudonümiseeritakse registri andmed.”.

§ 2.  Määrus jõustub üldises korras.

Keit Pentus-Rosimannus
Rahandusminister

Merike Saks
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json