Teksti suurus:

Liikluskindlustuse registri põhimäärus

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.01.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 04.01.2022, 10

Liikluskindlustuse registri põhimäärus

Vastu võetud 25.09.2014 nr 34
RT I, 26.09.2014, 15
jõustumine 01.10.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
20.05.2016RT I, 27.05.2016, 301.07.2016
08.12.2020RT I, 15.12.2020, 101.01.2021
27.12.2021RT I, 04.01.2022, 707.01.2022

Määrus kehtestatakse liikluskindlustuse seaduse § 72 lõike 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Liikluskindlustuse register

  Liikluskindlustuse register (edaspidi register) on riigi infosüsteemi kuuluv andmekogu, milles töödeldakse andmeid liikluskindlustuse seaduse § 72 lõikes 1 nimetatud eesmärkidel.

§ 2.   Registri vastutav töötleja

  Registri vastutav töötleja on mittetulundusühing Eesti Liikluskindlustuse Fond (edaspidi fond).

§ 3.   Registri pidamise viis

  (1) Registrit peetakse ühetasandilise infotehnoloogilise andmekoguna.

  (2) Registri pidamisel kasutatakse automatiseeritud andmetöötlust ja selles olevaid andmeid säilitatakse digitaalsel kujul.

§ 4.   Nõuded andmete turvalisusele

  (1) Registris sisalduvate andmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks rakendab vastutav töötleja asjakohaseid organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid.

  (2) Registri andmete käideldavus peab olema vähemalt 98,5% kuus.

  (3) Registri andmete turbeaste on keskmine (M) ja turvaklass on K2T2S2.

2. peatükk Andmete registrisse esitamine ja registrisse esitatavad andmed 

§ 5.   Andmete esitamine

  (1) Andmevahetus toimub registri kasutamiseks loodud tarkvara abil või infosüsteemide andmevahetuskihi kaudu.

  (2) Andmed ja andmete muudatused esitatakse registrisse kohe pärast andmete esitamise või muutmise aluseks oleva teabe laekumist, sündmuse toimumist või toimingu, otsuse või tehingu tegemist, kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti.

§ 6.   Andmeandjad

  Andmeandjad on kindlustusandja, korrespondent, välisriigi kindlustusandja esindaja, fond ja liikluskindlustuse seaduse §-s 75 nimetatud isikud.

§ 7.   Andmete õigsuse tagamine

  (1) Registrisse kantud ja sealt väljastatavate andmete õigsuse eest vastutavad andmeandjad.

  (2) Kui andmeandja avastab, et ta on esitanud registrisse ebaõigeid andmeid, on ta kohustatud viivitamata esitama registrisse õiged andmed.

§ 8.   Kindlustusandja sõlmitud lepingute kohta registrisse esitatavad andmed

  Kindlustusandja esitab registrisse tema sõlmitud kohustusliku liikluskindlustuse lepingu kohta järgmised andmed:
  1) kohustusliku liikluskindlustuse lepingu number ja poliisi number ning rohelise kaardi väljastamise korral selle number ja kehtivusala;
  2) lepingu poolte ja nende esindajate ning poliisi vormistanud töötaja või kindlustusvahendaja nimi või nimetus;
  3) teave lepingu esemega seotud sõiduki (edaspidi sõiduk) liigituse kohta vastavalt liikluskindlustuse seaduse §-dele 4 ja 5;
  4) sõiduki registreerimismärk, valmistajatehase tähis, mark, mudel ja selle modifikatsioon, kategooria kood, esmase kasutuselevõtu aasta, ID-kood ja sõiduki andmete allikaks oleva registri nimetus;
  5) teave lepingu automaatse pikenemise kohta, kindlustusperiood kellaajalise täpsusega, kindlustusmakse suurus, kindlustussumma ja omavastutuse suurus ning juhul, kui leping näeb ette seadusest laiema kindlustuskaitse, siis selle sisu;
  6) sõiduki registrijärgse omaniku ning olemasolul vastutava kasutaja ja kindlustusvõtja nimi või nimetus, määrang, kas tegemist on füüsilise või juriidilise isikuga, isiku- või registrikood ja isikuandmete allikas;
  7) lepingu lõppemise kuupäev ja kellaaeg.

§ 9.   Kindlustusjuhtumite kohta registrisse esitatavad andmed

  (1) Kindlustusandja esitab registrisse kindlustusjuhtumi (edaspidi juhtum) teate vastuvõtmise kohta järgmised andmed:
  1) teate vastuvõtmise aeg, teataja seotus juhtumiga, määrang, kas tegemist on füüsilise või juriidilise isikuga, isiku- või registrikood, nimi või nimetus ja teataja aadress, telefon ning e-posti aadress;
  2) juhtumi toimumise kuupäev ja kellaaeg või kui need pole teada, siis eeldatav ajavahemik;
  3) juhtumi toimumise koht, mis hõlmab aadressi, Eesti haldus- ja asustusüksuste klassifikaatori objekti koodi, koordinaate geodeetilises süsteemis L-EST97 ja asukoha kirjeldust;
  4) juhtumi asjaolude kirjeldus ja vajadusel teate vastuvõtja muud täpsustused;
  5) juhtumis osalenud isiku nimi, isikukood, elukohariik, isiku seotus juhtumiga ning isiku aadress, telefon ja e-posti aadress või märge, et isik on tundmatu;
  6) juhtumis osalenud sõiduki ID-kood, registreerimismärk, valmistajatehase tähis, mark, mudel ja selle modifikatsioon, esmase registreerimise aasta, liikluskindlustuse poliisi või lepingu number, kindlustusandja nimetus ja aadress või märge, et osalenud sõiduk on tundmatu.

  (2) Kindlustusandja esitab registrisse kindlustusjuhtumi toimumise ning kindlustusandja kahju hüvitamise kohustuse olemasolu ja ulatuse kindlaksmääramiseks vajalike toimingute (edaspidi käsitlus) kohta järgmised andmed:
  1) käsitluse alustamise kuupäev, käsitluse number ja käsitlusega seotud teadete numbrid;
  2) juhtumi toimumise kuupäev ja kellaaeg või kui need pole teada, siis vastav eeldatav ajavahemik;
  3) juhtumi toimumise aadress, Eesti haldus- ja asustusüksuste klassifikaatori objekti kood ja koordinaadid geodeetilises süsteemis L-EST97;
  4) juhtumi kirjeldus, sealhulgas teave juhtumis osalenud jalakäija või jalgratturi osa kohta kahju tekkimisel nende olemasolul;
  5) juhtumiga seotud isikute roll juhtumis, nende nimi või nimetus, määrang, kas tegemist on füüsilise või juriidilise isikuga, isiku- või registrikood, kontaktandmed või märge, et isik jäi tundmatuks;
  6) juhtumiga seotud sõidukite ID-kood, registreerimismärk, valmistajatehase tähis, mark, mudel ja selle modifikatsioon, põhiasukoht, esmase registreerimise aasta või märge, et tegemist on tuvastamata jäänud sõiduki osalusel toimunud kindlustusjuhtumiga;
  7) kahjustada saanud vara liik ja kirjeldus;
  8) teave selle kohta, kas käsitlusega seotud sõiduk oli juhtumi toimumisel väljunud kindlustatud isiku või kindlustusvõtja valdusest tema tahte vastaselt;
  9) kahju põhjustaja kindlustusandja, vastutuse ulatus ja poliisi number;
  10) teave selle kohta, kas juhtumi põhjustas liikluskindlustuseta sõiduk, kindlustuskohustuseta sõiduk, automaatse liikluskindlustusega sõiduk, liikluskindlustuse seaduse § 4 punktis 5 nimetatud sõiduk, tuvastamata sõiduk või kehtiva kindlustuslepinguga sõiduk;
  11) otsused kahju hüvitamise või sellest keeldumise kohta, käsitluse lõpetamise kohta või käsitluse taasavamise kohta koos otsuse tegemise kuupäevaga;
  12) iga kahjunõude kohta teave, kas tegemist on asja hävimise või kahjustamisega, surma põhjustamise, tervise kahjustamise või kehavigastuse tekitamisega seotud kahjuga või mittevaralise kahjuga, kahjustatud isik, nõude esitaja, kohustatud isik, hüvitise saaja, sõiduki registreerimismärk, kindlustustehnilise eraldise summa ja vääring, tehtud väljamakse summa ja vääring ning väljamakse tegemise kuupäev;
  13) iga tagasinõude kohta teave, kas tegemist on makstud hüvitise või käsitluskuluga, nõude esitaja, kohustatud isik, tagasinõude suurus ja vääring, jääkvara müügi korral müügist saadud summa, laekunud tagasinõude summa ja laekumise kuupäev, laekumata tagasinõude summa ning kindlustusjuhtumi põhjustanud isiku sõiduki registreerimismärk;
  14) punktides 12 ja 13 nimetatud kahjustatud isiku, nõude esitaja, kohustatud isiku ja väljamakse saaja nimi või nimetus, määrang, kas tegemist on füüsilise või juriidilise isikuga, isiku- või registrikood ja elu- või asukohariik;
  15) kahjustatud isiku kindlustusandja nõude number;
  16) püsiva töövõimetuse ja ülalpidamishüvitise eraldise hindamise aluseks olevad andmed, milleks on hüvitise maksmise eeldatav periood, perioodilise makse suurus ja vääring ning makse tegemise sagedus.

  (3) Kui kindlustusandja ei pidanud sõiduki taastamist otstarbekaks ja hüvitas sõiduki turuväärtuse (edaspidi hävinud sõiduk), esitab kindlustusandja registrisse liikluskindlustuse ja maismaasõiduki kindlustuse kindlustusjuhtumi kohta järgmised andmed:
  1) hävinud sõiduki andmed, sealhulgas ID-kood, registreerimismärk, valmistajatehase tähis, mark, mudel, esmase registreerimise aasta ja põhiasukoht;
  2) hävinud sõiduki andmete registrisse esitamise kuupäev ja kindlustusjuhtumi number;
  3) teave selle kohta, kas sõiduki taastamine ei ole otstarbekas tehnilistel või majanduslikel põhjustel ning tehnilistel põhjustel hävinuks tunnistatud sõiduki kahjustuste tekkepõhjus ja vigastused;
  4) teave selle kohta, kas hävinud sõiduki omandiõigus läks kindlustusandjale üle, kas kindlustusandja utiliseeris või realiseeris sõiduki või tehti sellega muid toiminguid.

  (4) Välisriigi kindlustusandja esindaja esitab registrisse lõikes 2 nimetatud andmed välisriigis toimunud kindlustusjuhtumite kohta, millest tuleneva kahju väljaselgitamise ja hüvitamisega ta oma esindatava nimel Eestis tegeleb.

  (5) Korrespondent esitab registrisse lõikes 2 nimetatud andmed Eestis toimunud kindlustusjuhtumite kohta, millest tulenev kahju hüvitamise kohustus on tema esindataval kindlustusandjal.

  (6) Fond esitab registrisse fondi poolt vastu võetud juhtumi teadete kohta lõikes 1 nimetatud andmed ja fondi käsitluste kohta lõikes 2 nimetatud andmed.

  (7) Lõike 2 punktis 11 nimetatud andmed ja nende muudatused kantakse registrisse ühe tööpäeva jooksul pärast vastava otsuse tegemist ning punktides 12–16 nimetatud andmed ja nende muudatused kantakse registrisse ühe tööpäeva jooksul pärast kahjunõudest teadasaamist või tagasinõude esitamist.

§ 10.   Fondi poolt automaatse liikluskindlustuse kohta registrisse esitatavad andmed

  Fond esitab registrisse automaatse liikluskindlustuse kohta järgmised andmed:
  1) makseteatise koostamise kuupäev;
  2) makseteatise adressaadi nimi, aadress ja e-posti aadress;
  3) sõiduki mark, mudel ja registreerimismärk;
  4) automaatse liikluskindlustuse periood;
  5) tasumisele kuuluv automaatse liikluskindlustuse kindlustusmakse summa.

§ 11.   Liikluskindlustuse seaduses nimetatud registrite vastutavate või volitatud töötlejate poolt registrisse esitatavad andmed

  (1) Liiklusregistri volitatud töötleja esitab registrisse liiklusseaduse § 174 lõike 1 punktides 1 ja 3 nimetatud liiklusregistri andmebaasides olevad andmed.

  (2) Infosüsteemi POLIS volitatud töötleja esitab registrisse liiklusõnnetuste kohta järgmised infosüsteemis POLIS olevad andmed:
  1) liiklusõnnetuses osalenud isiku seosed sõiduki ja juhtumiga, isiku ees- ja perekonnanimi, isikukood või sünniaeg, elukohariik, elukoht, kodakondsus, sugu, teave, kas isik oli vigastatud või hukkunud, isiku roll liikluses, milleks on mootorsõiduki juht, jalakäija, jalgrattur, mopeedijuht, sõitja või muu taoline, teave turvavarustuse kasutamise kohta, mootorsõiduki juhi roolisoleku aeg enne juhtumit tundides ning teave, kas mootorsõiduki juht oli pärast juhtumit joobeseisundis või alkoholi piirmäära ületavas seisundis;
  2) sõiduki seos juhtumiga, sõiduki liik, registreerimismärk, tehasetähis, mark, mudel, sõiduki seos juhiga, info juhi võimaliku sündmuskohalt lahkumise kohta, sõidukiirus ja isikute arv sõidukis;
  3) liiklusõnnetuses osalenud isiku dokumendi number, dokumendi liik, välismaal väljastatud juhiloa puhul kategooria ja dokumendi kehtivuse lõpp;
  4) juhtumi number, liiklusõnnetuse akti number, juhtumi toimumise aeg, liiklusõnnetuse liik, juhtumis osalenud sõidukite ja isikute arv, hukkunute ja vigastatute arv, juhtumi kirjeldus, liiklusõnnetuse põhjus, liiklusõnnetuse põhjustaja nimi, liiklusõnnetuse asjaolud, sealhulgas ilmastik, tee valgustatus, tee liik ja number, lubatud kiirus, tee element, teerajatis, tee kurvilisus, mägisus, teekatte liik ja seisund, juhtumi toimumise aadress, asukoha x- ja y-koordinaadid, tee nimi, ja koht teel kilomeetri täpsusega, tee number, kui see on olemas, ning juhtumi tüüpskeemi kood;
  5) liiklusõnnetuse tunnistaja ees- ja perekonnanimi, isikukood, selle puudumisel tunnistaja sugu ja sünniaeg, ja tunnistaja kontaktandmed;
  6) liiklusõnnetuse kohta tehtud lõplik menetlusotsus.

  (3) Infosüsteemi POLIS volitatud töötleja esitab registrisse liiklusõnnetuste teadete kohta järgmised andmed:
  1) teataja ees- ja perekonnanimi;
  2) teataja isikukood või sünniaeg;
  3) teataja aadress ja telefon;
  4) õnnetuses osalenud sõiduki registreerimismärk, mark ja mudel;
  5) olemasolul juhtumi kirjeldus.

  (4) Infosüsteemi POLIS volitatud töötleja esitab lisaks lõikes 2 ja 3 nimetatud andmetele registrisse järgmised andmed:
  1) liikluses osalenud kindlustuslepinguta sõiduki registreerimismärk ning kindlustuskaitse kontrollimise aeg ja koht;
  2) tagaotsitava sõiduki registreerimismärk, tehasetähis, mark, mudel, värv, registreerimise riik, omanik, tagaotsitavaks lugemise kuupäev ja põhjus, tagaotsitavate sõidukite hulgast väljaarvamise kuupäev ja põhjus, tagaotsiv asutus, tagaotsimise algataja nimi ja kontakttelefoni number ja tegevus leidmisel.

  (5) Eesti rahvastikuregistri volitatud töötleja esitab registrisse rahvastikuregistri seaduse § 21 lõike 1 punktides 1–4, 6, 61, 9, 91 ja 14 nimetatud andmed kindlustusvõtjate, sõidukiomanike, vastutavate kasutajate, kahjustatud isikute ja kindlustusjuhtumi põhjustanud sõidukijuhtide kohta.

  (6) Kaitseväe ja Kaitseliidu sõidukite registri volitatud töötleja esitab Kaitseväe ja Kaitseliidu sõidukite registris registreeritud sõidukite kohta registrisse järgmised andmed:
  1) registreerimismärk;
  2) ID-kood ja identifitseerimisnumber;
  3) tootmisaasta;
  4) mark ja mudel;
  5) mootori võimsus;
  6) registrimass;
  7) kategooria;
  8) registreerimistunnistuse number;
  9) esmase registreerimise kuupäev;
  10) andmete muutmise viimane kuupäev;
  11) omaniku isikukood või registrikood;
  12) info selle kohta, kas registreerimistunnistus on kehtiv või arhiveeritud;
  13) istekohtade arvu koos juhikohaga.

  (7) Äriregistri ning mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri volitatud töötleja esitab äriregistrisse või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud juriidilise isiku kohta registrisse äriseadustiku § 63, § 64 punktides 1–5, 7, 15, 16, 19 ja 20, § 387 punktides 1, 2, 4, 5, 10 ja 11, mittetulundusühingute seaduse § 8 lõike 1 punktis 4, § 89 punktides 1–4, 9–13, 15 ja 16 ning sihtasutuste seaduse § 11 lõike 1 punktis 3 ja § 14 lõike 1 punktides 1–5, 11–15, 17 ja 18 nimetatud andmed.

  (8) Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riikliku registri pidaja esitab registrisse asutuse nime, registrikoodi ja asukoha.

  (9) [Kehtetu - RT I, 04.01.2022, 7 - jõust. 07.01.2022]

  (10) Käesolevas paragrahvis nimetatud andmed ja nende muudatused esitatakse registrisse ühe tööpäeva jooksul vastava informatsiooni saamisest, registreerimisest või toimingu tegemisest arvates.

3. peatükk Juurdepääs registriandmetele ja andmete väljastamine 

§ 12.   Andmetele juurdepääs ja andmete väljastamine

  (1) Andmetele juurdepääs võimaldatakse vastutava töötleja kehtestatud korras selleks loodud tarkvara abil, infosüsteemide andmevahetuskihi kaudu, teabenõude täitmisega või registri otsingusüsteemi kaudu avaliku päringu tegemisega kooskõlas isikuandmete kaitse seaduse, avaliku teabe seaduse ja liikluskindlustuse seadusega.

  (2) Registrisse kantud andmetele on juurdepääs:
  1) kindlustusandjal liikluskindlustuse seaduses sätestatud ulatuses;
  2) Maanteeametil ja liiklusjärelevalvet teostaval isikul talle seadusega või seaduse alusel antud õigusaktiga pandud kohustuste täitmiseks;
  3) Sotsiaalkindlustusametil talle seadusega või seaduse alusel antud õigusaktiga pandud kohustuste täitmiseks;
  4) vastutava töötleja töötajatel neile töökohustuste täitmiseks määratud ulatuses;
  5) registri pidamise üle järelevalve teostajal seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks;
  6) registrit arendaval või hooldaval isikul arendus- või hoolduslepingus sätestatud ulatuses ja tingimustel;
  7) Eesti Töötukassal talle seadusega või seaduse alusel antud õigusaktiga pandud kohustuste täitmiseks;
[RT I, 27.05.2016, 3 - jõust. 01.07.2016]
  8) Rahapesu Andmebürool talle seadusega või seaduse alusel antud õigusaktiga pandud kohustuste täitmiseks;
[RT I, 15.12.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]
  9) Eesti Haigekassal talle ravikindlustuse seaduse § 26 lõike 1 alusel antud tagasinõudeõiguse täitmiseks.
[RT I, 04.01.2022, 7 - jõust. 07.01.2022]

  (3) Registrisse kantud andmeid väljastatakse andmesubjektile ja kolmandatele isikutele nende kirjaliku taotluse alusel, kui andmete väljastamiseks on seaduslik alus.

  (31) Lõike 2 punktis 9 nimetatud eesmärgil võib § 9 lõike 2 punktides 1, 2, 5 ja 9 nimetatud andmeid võrrelda Eesti Haigekassa andmekogusse kantud ravikindlustuse kindlustusjuhtumi andmetega ulatuses, mis võimaldab välja selgitada liikluskindlustuse kindlustusandja, kelle vastu on Eesti Haigekassal õigus esitada tagasinõue. Töötlemisvahendite kindlaksmääramisel ja isikuandmete töötlemisel rakendatakse asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid ning vajadusel pseudonümiseeritakse registri andmed.
[RT I, 04.01.2022, 7 - jõust. 07.01.2022]

  (4) Registri vastutav töötleja peab digitaalset arvestust andmete väljastamise aja, andmete koosseisu ja andmete saajate üle.

§ 13.   Kindlustusjuhtumi või selle puudumise tõendi andmete koosseis

  Kindlustusjuhtumi või selle puudumise tõendile märgitakse järgmised andmed:
  1) taotleja ees- ja perekonnanimi ning isikukood;
  2) periood, millal tõendi taotleja on olnud kindlustusvõtja, sealhulgas alguse ja lõpu kuupäevad ning kindlustatud päevade arv;
  3) taotleja poolt või temale kuuluvate sõidukitega põhjustatud kindlustusjuhtumite kuupäevad ja tõendi taotleja seotus kindlustusjuhtumis osalenud sõidukiga;
  4) tõendi väljastaja ees- ja perekonnanimi;
  5) fondi kontaktandmed.

§ 14.   Andmete avaldamine vastutava töötleja veebilehel

  (1) Registri vastutav töötleja tagab oma veebilehel võimaluse teha avalik päring, mille kaudu saab kontrollida registrist:
  1) sõiduki suhtes sõlmitud lepingu ja selle kinnituseks väljastatud poliisi olemasolu;
  2) sõiduki seotust kindlustusjuhtumiga.

  (2) Sõiduki suhtes sõlmitud lepingu ja selle kinnituseks väljastatud poliisi olemasolu kohta väljastatakse päringu vastusena andmed kindlustuskaitse kehtivuse ja kindlustusandja kohta.

  (3) Lõike 1 punktis 2 nimetatud päringu vastusena väljastatakse vähemalt andmed kindlustusjuhtumi toimumise aja ja sõiduki kahjustuste ulatuse kohta.

4. peatükk Andmete säilitamine ja registri tegevuse lõpetamine 

§ 15.   Andmete säilitamine ja registri arhiiv

  (1) Registri andmeid säilitatakse 30 aastat kindlustuskaitse kehtivuse lõppemisest või käsitluse lõpetamisest arvates.

  (2) Arhiivi kantakse ja seal hoitakse registri muudetud andmeid.

  (3) Registri andmetega tehtud toimingute logisid ja arhiivi kantud andmeid säilitatakse kaks aastat toimingu tegemisest või arhiivi kandmisest arvates.

§ 16.   Registri tegevuse lõpetamine

  Registri tegevus lõpetatakse seaduses ette nähtud korras. Registri tegevuse lõpetamisel otsustatakse registri andmete üleandmine teise andmekogusse või riiklikku arhiivi või andmete hävitamine ja nende üleandmise või hävitamise tähtaeg.

5. peatükk Rakendussäte 

§ 17.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2014. aasta 1. oktoobril.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json