Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 8. novembri 2012. a määruse nr 92 „Riigi ametiasutuste teenistuskohtade koosseisude kehtestamise kord, teenistuskohtade klassifikaator ja teenistuskohtade liigitamise kord” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.01.2022
Avaldamismärge:RT I, 04.01.2022, 11

Vabariigi Valitsuse 8. novembri 2012. a määruse nr 92 „Riigi ametiasutuste teenistuskohtade koosseisude kehtestamise kord, teenistuskohtade klassifikaator ja teenistuskohtade liigitamise kord” muutmine

Vastu võetud 30.12.2021 nr 129

Määrus kehtestatakse avaliku teenistuse seaduse § 10 lõike 1 punkti 4 alusel.

§ 1.  Vabariigi Valitsuse 8. novembri 2012. a määruse nr 92 „Riigi ametiasutuste teenistuskohtade koosseisude kehtestamise kord, teenistuskohtade klassifikaator ja teenistuskohtade liigitamise kord” lisas 4 „Teenistuskohtade klassifikaator” tehakse järgmised muudatused:

1) pärast pealkirja „Teenistuskohtade klassifikaator” lisatakse uus teenistusgrupp „AGRONOOMID” järgmises sõnastuses:

AGRONOOMID
Teenistusgruppi kuuluva ametniku või töötaja teenistusalane eesmärk on korraldada ja teha registreerimis- ja majanduskatseid, järelkontrolli- või teisi põldkatseid, teadus- ja arendustegevusega seotud töid taimekasvatuse valdkonnas ning vastutusvaldkonna arendamine.

1. TASE
(1) Teeb majandus- ja järelkontrolli- või teisi põldkatseid
(2) Teeb teadus- ja arendustegevusega seotud töid taimekasvatuse valdkonnas
(3) Viib läbi õppepäevi
(4) Haldab sordikollektsiooni
(5) Osaleb põldkatsete valdkonna arendustegevustes

2. TASE
(1) Kavandab ja korraldab registreerimis-, majandus- ning järelkontrolli- või teiste põldkatsete tegemist
(2) Teeb järelkontrolli- või teisi põldkatseid ja laboratoorseid katseid, vaatlusi ja analüüse, avaldab katsetulemuste kohta teavet
(3) Teeb teadus- ja arendustegevusega seotud töid taimekasvatuse valdkonnas
(4) Viib läbi õppepäevi
(5) Haldab sordikollektsiooni
(6) Osaleb põldkatsete valdkonna arendustegevustes
(7) Võib juhendada teisi oma valdkonna spetsialiste”;

2) teenistusgrupp „TEADUSTÖÖ” paigutatakse klassifikaatoris pärast teenistusgruppi „AGRONOOMID” ning sõnastatakse järgmiselt:

AKADEEMILINE TÖÖ
Teenistusgruppi kuuluva ametniku või töötaja teenistusalane eesmärk on teha ja korraldada teadus- ja arendustööd.

1. TASE
(1) Osaleb kursuse kava arenduses
(2) Toetab teadustööd
(3) Juhib harjutustunde (praktikume) vastavalt eelnevatele teoreetilistele õppetundidele
(4) Organiseerib üliõpilaste iseseisvat tööd
(5) Populariseerib oma valdkonda
(6) Osaleb teadusürituste korraldamisel

2. TASE
(1) Osaleb teadusprojektide kavandamises ja elluviimises
(2) Osaleb teaduspublikatsioonide avaldamises nii Eestis kui ka välismaal
(3) Osaleb tööks vajalike rakenduste väljatöötamises ja arendamises
(4) Panustab ühiskonna arengusse oma teadustöö teemaga
(5) Vajaduse korral osaleb õppetöös ning esineb seminaridel ja konverentsidel
(6) Osaleb Eesti-sisestes ja rahvusvahelistes koostööprojektides

3. TASE
(1) Osaleb teadusprojektide kavandamises, elluviimises ja juhtimises
(2) Kogub, uurib ja üldistab informatsiooni oma teadusteema raames
(3) Avaldab erialaseid teaduspublikatsioone nii Eestis kui ka välismaal
(4) Osaleb tööks vajalike rakenduste väljatöötamises ja arendamises
(5) Panustab ühiskonna arengusse oma teadustöö teemaga ning esineb seminaridel ja konverentsidel
(6) Osaleb teadusväljaannete koostamisel, kommenteerimisel ja toimetamisel
(7) Osaleb Eesti-sisestes ja rahvusvahelistes koostööprojektides
(8) Tegeleb teadusadministratiivse tööga ja juhendab kraadiõppureid

4. TASE
(1) Algatab ja juhib teadusprojekte
(2) On oma valdkonna rahvusvaheliselt tunnustatud asjatundja
(3) Avaldab erialaseid teaduspublikatsioone nii Eestis kui ka välismaal
(4) Osaleb teadusväljaannete koostamisel, kommenteerimisel ja toimetamisel
(5) Osaleb Eesti-sisestes ja rahvusvahelistes koostööprojektides
(6) Osaleb tööks vajalike rakenduste väljatöötamises ja arendamises
(7) Panustab ühiskonna arengusse oma teadustöö teemaga, esineb seminaridel ja konverentsidel
(8) Tegeleb teadusadministratiivse tööga
(9) Juhendab teadurite teadustööd ja kraadiõppureid

5. TASE
(1) Juhib oma eriala uuringuid, tagab selleks vajalike vahendite olemasolu ja vastutab teadus- ja arendustegevuse tulemuslikkuse eest
(2) Avaldab teaduspublikatsioone nii Eestis kui ka välismaal
(3) Panustab ühiskonna arengusse oma teadustöö teemaga ning esineb seminaridel ja konverentsidel
(4) Osaleb teadusväljaannete koostamisel, kommenteerimisel ja toimetamisel
(5) Osaleb Eesti-sisestes ja rahvusvahelistes koostööprojektides või juhib neid
(6) Juhendab nooremate õppejõudude ja teadurite teadustööd ning kraadiõppureid
(7) Tegeleb teadusadministratiivse tööga”;

3) teenistusgrupi „ARENGU JA POLIITIKA KUJUNDAMINE” 2. ja 3. tase sõnastatakse järgmiselt:

2. TASE
(1) Arendab ja kujundab ühe valdkonna arengukavasid, avalikke teenuseid, kontrollimehhanisme ja metoodikaid, koordineerides nende väljatöötamist
(2) Töötab välja oma valdkonna või teemaringi hindamise ja mõõtmise põhimõtted, lähtudes valdkondlikest strateegiatest
(3) Analüüsib valdkonda puudutavate õigusaktide, kampaaniate ja poliitika toimet ning rakendumist
(4) Osaleb valdkonna poliitika ja sellega seotud riigi strateegiliste dokumentide läbivaatamises, uuendamises ning vajaduse korral väljatöötamises
(5) Koostab ühe valdkonna või konkreetse teemaringi õigusaktide eelnõusid ja kontrollib nende kooskõla kehtivate õigusnormidega
(6) Analüüsib ja võrdleb (sealhulgas rahvusvahelise õiguse küsimustes) ühe valdkonna või konkreetse teemaringi õigusakte
(7) Võib osaleda valdkonna ürituste planeerimisel ning töögruppide, konverentside ja seminaride programmide koostamisel
(8) Võib koordineerida valdkonna infosüsteemide muudatusi ja arendamist
(9) Koostab peamiselt konkreetseid küsimusi hõlmavaid rakendusakte lähtuvalt seadustes olevatest volitusnormidest

3. TASE
(1) Arendab ja kujundab kas ühe ministeeriumi valitsemisala või ühe asutuse vastutusala erinevate valdkondade üleseid arengukavasid, strateegiaid, avalikke teenuseid, kontrollimehhanisme, metoodikaid ja muud sellist
(2) Arendab, kujundab ja koordineerib olulise strateegilise mõjuga valdkonna arengukavade väljatöötamist, avalikke teenuseid, kontrollimehhanisme, metoodikaid ja muud sellist nii üleriigilisel kui ka rahvusvahelisel tasandil
(3) Koordineerib strateegilist planeerimist ja arengukavade väljatöötamist ministeeriumi valitsemisalas või asutuse vastutusalas, kaasates asutusesiseseid ja asutuseväliseid, sealhulgas rahvusvahelisi partnereid
(4) Töötab välja ettepanekuid üleriigilise poliitika kujundamiseks ning aitab kaasa poliitika elluviimisele võimalike strateegiliste suundade ja halduspoliitika analüüsi kaudu
(5) Koostab mitme valdkonna, valdkonnaüleste (lai teemadering) või ühe keeruka ja kompleksse valdkonna õigusaktide eelnõusid ning kontrollib nende kooskõla kehtivate õigusnormidega
(6) Analüüsib sisuliselt ja võrdleb mitme valdkonna, ühe keeruka ja kompleksse valdkonna või valdkonnaüleseid (lai teemadering) õigusakte, sealhulgas rahvusvahelise õiguse küsimustes
(7) Võib kavandada ja arendada valdkonna infosüsteemide muudatusi, osaleda infosüsteemide arendamises tellija rollis ning tulenevalt infosüsteemide arendamisest koostada õigusaktide eelnõusid või esitada õigusaktide või nende eelnõude kohta muudatusettepanekuid
(8) Nõustab asutuse juhtkonda, Riigikogu komisjoni, välispartnereid ja teisi oma teemaderingiga seotud küsimustes”;

4) teenistusgrupi „GEOMAATIKA” 1., 2. ja 3. tase sõnastatakse järgmiselt:

1. TASE
(1) Kogub ja parandab kaartide koostamiseks ja geodeetilise süsteemi haldamiseks vajalikke andmeid
(2) Kogub ja uuendab ruumiandmebaasi andmeid ning parandab andmete kvaliteeti
(3) Koostab teemakaarte
(4) Võib teenindada ja juhendada kliente

2. TASE
(1) Haldab, uuendab ja arendab ruumiandmebaasi ning ruumiandmeteenuseid
(2) Koostab kaarte ja kontrollib digitaal-, trüki-, ortofoto või muude selliste kaartide kvaliteeti
(3) Teeb kaartidele ja ruumiandmebaasidesse parandusi ja uuendusi
(4) Teeb andmeanalüüse ja kirjeldab tulemusi
(5) Nõustab kasutajaid kaartide, ruumiandmete ja kaardirakenduste kasutamisel
(6) Osaleb valdkonna arengukavade koostamisel ja kvaliteedinõuete väljatöötamisel

3. TASE
(1) Planeerib valdkonnaga seonduvaid arendustegevusi
(2) Arendab ja kujundab oma valdkonna arengukava
(3) Töötab välja andmete kvaliteedinõuded
(4) Võib juhtida valdkonnaga seotud projekte ja koostöövõrgustike tööd
(5) Osaleb valdkondadevahelises ja/või rahvusvahelises koostöös
(6) Teeb andmed kättesaadavaks ja levitab neid
(7) Koordineerib madalama taseme spetsialistide tööd”;

5) teenistusgrupp „ÜLD- JA KUTSEHARIDUSE TUGITEGEVUSED” paigutatakse klassifikaatoris pärast teenistusgruppi „GEOMAATIKA” ning sõnastatakse järgmiselt:

HARIDUSE TUGITEGEVUSED
Teenistusgruppi kuuluva töötaja teenistusalane eesmärk on korraldada ja toetada õppetöö läbiviimist õppetööle eelnevas, õppetööga samaaegses ning õppetööle järgnevas etapis: teavitada õpilasi õppimisvõimalustest, korraldada ja kontrollida dokumentatsiooni, sisestada andmeid vastavatesse andmebaasidesse, planeerida õppetundide läbiviimise aegu, toetada õpilasi kogu õppeperioodi vältel, arendada eri tehnoloogiaid ja meetodeid õppetöö läbiviimiseks ning korraldada õppetöövälist tegevust ja muud sellist.

1. TASE
(1) Vormistab õpilaste ja õppetööga seonduvaid dokumente
(2) Jagab õpilastele informatsiooni õppetöökorralduse ja õppimisvõimaluste kohta
(3) Teeb õpilaste kooli vastuvõtmisega seonduvaid tegevusi
(4) Haldab õpilaste elektroonilist registrit ja peab õpilaste üle arvestust
(5) Osaleb vajaduse korral varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise (VÕTA) protsessis
(6) Osaleb toetuste määramisega seotud tegevustes (avalduste vastuvõtmine, kontrollimine, nimekirjade koostamine ja muu selline)
(7) Võib osaleda tunniplaani, õpetajate koormuse ja ruumijaotuse planeerimisel
(8) Võib vastutada õppevahendite ja -materjalide tellimise eest

2. TASE
(1) Toetab ja jälgib õppetöö korraldamist ja läbiviimist
(2) Koostab tunniplaane ja planeerib vajalikke ressursse
(3) Peab arvestust õppetöö ja õpilaste edasijõudmise üle ning haldab vastavaid andmeid
(4) Osaleb õppekorraldusega seotud juhenddokumentide väljatöötamises
(5) Vastutab õppetööga seonduva dokumentatsiooni eest
(6) Osaleb vajaduse korral eri projektide elluviimisel
(7) Toetab ning nõustab õpilasi, õpetajaid ja õppejõude õppekorralduslikel teemadel

3A. TASE
(1) Planeerib ja juhib huvitegevust
(2) Koordineerib õpilasesinduse tööd
(3) Korraldab ja valmistab ette aktuseid ja teisi pidulikke üritusi
(4) Levitab infot kultuuriürituste kohta
(5) Osaleb vajaduse korral noortega seotud eri projektides
(6) Suunab õpilasi maakondlikele ja riiklikele õpilasüritustele

3B. TASE
(1) Tutvustab õpilastele õppetööga seonduvaid dokumente ja jälgib nende täitmist
(2) Vahendab õpilastele informatsiooni koolielu ja õppetööd puudutavates küsimustes
(3) Selgitab välja õpilaste koolist puudumise, ebarahuldava käitumise või nõrga edasijõudmise põhjused ning analüüsib neid
(4) Abistab ja annab nõu probleemide lahendamisel nii õpilastele, õpetajatele kui ka lastevanematele
(5) Märkab õppija hariduslikke erivajadusi ja algatab tegevused individuaalse õppekava koostamiseks
(6) Lähtudes õppekavadest, planeerib õppetööd, koostab tunniplaani ja õppetöö plaani ning jälgib õppekavade täitmist
(7) Koostab ja uuendab õppekorraldusega seotud juhenddokumente
(8) Osaleb vajaduse korral eri valdkondlike projektide elluviimisel
(9) Koostab, esitab ja täidab vajalikke dokumente (tööplaanid, aruanded, esildised, iseloomustused, praktikalepingud ja muu selline)
(10) Teeb koostööd õpilasega seotud isikutega (lapsevanem, õpetajad, sotsiaalpedagoog ja psühholoog)
(11) Vajaduse korral osaleb eri komisjonide töös

3C. TASE
(1) Korraldab ja arendab sotsialiseerumistuge ning toetab isiku arengut võrgustikutöö kaudu sotsiaalpedagoogiliste meetoditega
(2) Märkab ja hindab isiku sotsialiseerumisvajadusi, toetab tema arengut ja toimetulekut, kaasates võrgustiku
(3) Hindab isiku sotsiaalseid oskusi, kasutades sobivaid hindamismeetodeid ja -võtteid, ning selle põhjal koostab sotsiaalsete oskuste õpetamise kava
(4) Analüüsib isiku toimetulekut ning leiab lähikeskkonnas olemasolevaid abi- ja tugivõimalusi eri tasanditel, vajaduse korral koostab tugiplaani ja teavitab asjaosalisi abivõimalustest
(5) Nõustab isikut tulenevalt tema vajadustest ja annab talle infot abivõimaluste kohta
(6) Rakendab isiku vajadusest ja sotsiaalpedagoogilisest hindamisest tulenevaid toetavaid tegevusi
(7) Teeb ja koordineerib ennetustööd isiku(te) sotsiaalse heaolu tagamiseks, kaasates võrgustikuliikmeid
(8) Osaleb turvalise keskkonna loomisel ja säilitamisel

4A. TASE
(1) Koostab kooli digiõppe strateegia ja plaani ning korraldab nende rakendamise eestvedamise, täitmise monitoorimise ja kokkuvõtete tegemise
(2) Nõustab õpetajaid tehniliselt ja metoodiliselt digitaalse õppevara loomisel ning digivahendite kasutamisel ja õppetundide läbiviimisel
(3) Nõustab õpilasi õppetöö protsessis digitehnoloogia alal
(4) Selgitab välja töötajate haridustehnoloogilise pädevuse
(5) Korraldab ja viib läbi digiõppealaseid koolitusi
(6) Koondab, süstematiseerib ja levitab digiõppealast infot
(7) Administreerib digitaalseid õppekeskkondi
(8) Koostab digiõppealaseid metoodilisi juhendmaterjale
(9) Võib algatada digiõppealaseid projekte ja neid juhtida
(10) Osaleb kooli IKT infrastruktuuri planeerimis- ja arendusprotsessis

4B. TASE
(1) Hindab kliendi kommunikatsioonivõimet ja neelamisfunktsiooni
(2) Analüüsib ja tõlgendab hindamistulemusi
(3) Planeerib ja viib läbi logopeedilist tööd ning teeb sellest kokkuvõtte
(4) Juhendab ja nõustab klienti, tema lähedasi ja teisi spetsialiste kommunikatsioonihäire olemuse, sobiva arengukeskkonna ja logopeedilise abi võimaluste suhtes

4C. TASE
(1) Märkab ja hindab eakaaslastest eristuvat õppijat
(2) Planeerib õppetegevust, lähtudes õppija arengutaseme hindamisel tehtud järeldustest ning arvestades õppekava nõudeid ja eeldatavaid õpitulemusi
(3) Kujundab õppekeskkonna, arvestades õppija individuaalset eripära, ennetab ja lahendab probleeme, muutes vajaduse korral õpikeskkonda, ning kehtestab õppetööks vajalikud selged reeglid
(4) Õpetab, arvestades erivajadusega õppija isiksuse, tunnetustegevuse ja kõne iseärasusi ning tema füüsilist eripära, õppetegevuse kontsentrilisuse põhimõtet ning korrektsioonilist suunitlust
(5) Valib otstarbekaid eripedagoogilisi võtteid, arvestades eritasemelistes õppekavades eeldatud õpitulemusi
(6) Juhendab ja toetab kolleege õppija erivajaduste märkamisel, õppija arengutaseme ja probleemide väljaselgitamisel ning õppetegevuse kohandamisel
(7) Nõustab juhtkonda erivajadustega õppijate õppe korraldamisel ja osaleb erivajadustega õppijate arengut käsitlevate meeskondade töös
(8) Teeb vanematele, kolleegidele ja juhtkonnale ettepanekuid õppija arengut toetavateks lisategevusteks, lähtudes arengutaseme hindamise tulemustest”;

6) teenistusgrupi „ORGANISATSIOONI PROTSESSID” 4. tase sõnastatakse järgmiselt:

4. TASE
(1) Juhib asutuse arenguplaanide, tegevuskavade ja aastaplaanide koostamist
(2) Kontrollib plaanide täitmist ja koostab sellekohaseid aruandeid
(3) Juhib ja koordineerib kvaliteediprotsessidega seotud dokumentatsiooni arendust
(4) Algatab asutuse arenguga seotud tegevusi ja juhib vastavaid töörühmi
(5) Jälgib kvaliteediprotsesside kehtestamist/arendamist asutuse tasemel
(6) Osaleb kvaliteedialastes ja kvaliteediprotsessidega seotud uuringutes ja analüüsis ning strateegia väljatöötamises ja elluviimises
(7) Juhib asutuse protsesside käsiraamatu parendamist ja haldamist
(8) Juhib kvaliteedi ja/või keskkonna auditeid
(9) Võib juhtida väikese üksuse tööd
(10) Võib esindada oma tegevusala, asutust ja riiki rahvusvahelisel tasandil, sealhulgas koordineerida ja nõustada välisprojektidega seotud tegevusi
(11) Algatab, koostab, vahendab ja juhib eri projekte
(12) Võib osaleda riigisiseses ja rahvusvahelises planeerimis- ja aruandlusprotsessis”;

7) teenistusgrupi „POLIITIKA RAKENDAMINE” 2., 3., 4A., 4B., 5., 6A. ja 6B. tase sõnastatakse järgmiselt:

2. TASE
(1) Teeb valdkonnaga seonduvaid toiminguid või korraldab nende tegemist vastavalt planeeritule
(2) Valmistab ette protseduurikirjeldused ja juhenddokumendid valdkonda reguleerivatest õigusaktidest tulenevate ülesannete täitmiseks
(3) Teeb valdkonna analüüse ja koostab ülevaateid olukorrast, mis on sisendiks valdkonna poliitika kujundajatele ja planeerijatele
(4) Nõustab oma valdkonnas juhte, teisi spetsialiste ning füüsilisi ja juriidilisi isikuid
(5) Võib ette valmistada valdkonnaga seotud projekte
(6) Võib koordineerida valdkonnaga seotud projekte ja koostöövõrgustiku tööd
(7) Võib osaleda valdkonna infosüsteemide muudatuste kavandamises ja arendamises
(8) Võib koordineerida madalama taseme spetsialistide tööd

3. TASE
(1) Planeerib ja koordineerib valdkonnaga seonduvaid toiminguid või korraldab toimingute tegemist ja valdkondliku poliitika rakendamist
(2) Valmistab ette või koordineerib protseduurikirjelduste ja juhenddokumentide koostamist valdkonda reguleerivatest õigusaktidest tulenevate ülesannete täitmiseks
(3) Teeb valdkonna analüüse ja koostab ülevaateid olukorrast, mis on sisendiks valdkonna poliitika planeerijatele
(4) Osaleb valdkonna poliitika, arengukavade ja programmide väljatöötamisel ning tulemuslikkuse analüüsimises
(5) Nõustab oma valdkonnas juhte, spetsialiste ning juriidilisi ja füüsilisi isikuid, viib läbi koolitusi ja teavitab avalikkust valdkonnaga seotud teemadel
(6) Teostab kvaliteedikontrolli, võttes aluseks oma valdkonnas või enda poolt varem koostatud protseduurireeglid, juhendid või muu sellise
(7) Valmistab ette valdkonnaga seotud projekte ja viib neid ellu
(8) Osaleb oma valdkonnaga seotud andmebaaside, registrite või infosüsteemide arendamises
(9) Osaleb valdkondadevahelises ja/või rahvusvahelises koostöös
(10) Võib juhtida valdkonnaga seotud projekte ja koostöövõrgustike tööd
(11) Võib kavandada ja arendada valdkonna infosüsteemide muudatusi ning osaleda infosüsteemide arendamises tellija rollis

4A. TASE
(1) Planeerib ja juhib üksuse tegevusvaldkonnaga seonduvaid toiminguid
(2) Vastutab protseduurikirjelduste ja juhenddokumentide koostamise eest oma üksuses ja üksuse tegevusvaldkonnas
(3) Osaleb oma üksuse tegevusvaldkonda puudutavate arengukavade, programmide ja nende rakendusmehhanismide väljatöötamises
(4) Osaleb valdkonna eelarvestrateegia väljatöötamises
(5) Korraldab oma tegevusvaldkonnas ametnike ja töötajate täiendusõpet
(6) Osaleb valdkondlikus ja rahvusvahelises koostöös
(7) Juhib struktuuriüksuse tööd
(8) Võib kavandada ja arendada valdkonna infosüsteemide muudatusi ning osaleda infosüsteemide arendamises tellija rollis

4B. TASE
(1) Tagab avalike teenuste toimimise ja juhib teenuse osutamisega seotud töökorralduse muudatusi
(2) Analüüsib teenuse toimivust ja puudusi, sealhulgas viib vajaduse korral läbi teenistuslikku kontrolli, kavandab ja viib proaktiivselt ellu parendustegevusi ning tagab teenuse arendamise
(3) Esitab ettepanekud teenust puudutavate õigusaktide väljatöötamiseks ja muutmiseks
(4) Töötab välja teenust puudutavad sisemised regulatsioonid
(5) Korraldab teenuse aruandlust ja jälgib seatud eesmärkide saavutamist
(6) Juhib teenusega seotud sise- ja väliskommunikatsiooni
(7) Osaleb teenusega seotud välisprojektides ja esindab organisatsiooni erinevates töörühmades, sealhulgas rahvusvahelistes organisatsioonides
(8) Koondab ja analüüsib ressursside vajadust teenuse osutamiseks ning planeerib eelarve koos selgituste, põhjenduste ja võimalike rahastusallikatega
(9) Nõustab organisatsiooni teenistujaid oma vastutusvaldkonnas
(10) Selgitab välja teenusega seotud koolitusvajaduse ja vajaduse korral koolitab
(11) Võib kavandada ja arendada valdkonna infosüsteemide muudatusi ning osaleda infosüsteemide arendamises tellija rollis
(12) Võib juhtida struktuuriüksuse tööd

5. TASE
(1) Planeerib ja juhib valdkondlikke toiminguid
(2) Vastutab protseduurikirjelduste ja juhenddokumentide koostamise eest valdkonnas
(3) Osaleb valdkonna arengukavade, programmide ja nende rakendusmehhanismide väljatöötamises
(4) Osaleb valdkonna eelarvestrateegia väljatöötamises
(5) Korraldab oma tegevusvaldkonnas ametnike ja töötajate täiendusõpet
(6) Osaleb valdkonnaüleses ja rahvusvahelises koostöös
(7) Juhib struktuuriüksuse tööd
(8) Võib kavandada ja arendada valdkonna infosüsteemide muudatusi ning osaleda infosüsteemide arendamises tellija rollis

6A. TASE
(1) Planeerib ja juhib valdkondlikke toiminguid
(2) Vastutab protseduurikirjelduste ja juhenddokumentide koostamise eest valdkonnas
(3) Osaleb valdkonna arengukavade, programmide ja nende rakendusmehhanismide väljatöötamises
(4) Osaleb valdkonna eelarvestrateegia väljatöötamises
(5) Korraldab oma tegevusvaldkonnas ametnike ja töötajate täiendusõpet
(6) Osaleb valdkonnaüleses ja rahvusvahelises koostöös
(7) Juhib struktuuriüksuse tööd
(8) Võib kavandada ja arendada valdkonna infosüsteemide muudatusi ning osaleda infosüsteemide arendamises tellija rollis

6B. TASE
(1) Vastutab valdkonna poliitika planeerimise ning arengu- ja rakenduskavade koostamise eest
(2) Osaleb valdkonna strateegia kujundamisel
(3) Osaleb keerukate probleemide lahendamisel
(4) Analüüsib valdkonna olukorda ja arengut kogu riigi ja rahvusvahelisel tasandil ning seostab teiste valdkondade arenguga
(5) Viib valdkonna arengut puudutavad seisukohad kõrgema astme juhtide ja riigivalitsemise institutsioonideni
(6) Juhib ja planeerib mitme struktuuriüksuse tööd
(7) Osaleb valdkonnaüleses ja rahvusvahelises koostöös”;

8) teenistusgrupi „PÄÄSTETÖÖD” pealkiri ja tekst sõnastatakse järgmiselt:

PÄÄSTE- JA DEMINEERIMISTÖÖD
Teenistusgruppi kuuluva ametniku või töötaja teenistusalane eesmärk on ennetada õnnetusi, valmistuda ohu-, kriisi- ja hädaolukordade lahendamiseks ning päästa elu, vara ja keskkonda.

1. TASE
(1) Täidab komandos või pommigrupis valveteenistuslikke ülesandeid ja on valmisolekus reageerima väljakutsetele
(2) Teeb pääste- või demineerimistöid, järgides päästetöö juhi korraldusi
(3) Täidab alarmsõidukijuhi ülesandeid
(4) Kontrollib, hooldab ja testib varustust ja päästetehnikat
(5) Teeb ennetustööd

2. TASE
(1) Juhib, koordineerib ja teeb vastavalt kas pääste-, CBRN- või demineerimistööd juhtivdemineerija teenistujale antud kutsekvalifikatsiooni piires
(2) Korraldab valvekoosseisu tööd ja vastutab valmisoleku eest väljakutsetele reageerimiseks
(3) Korraldab ja teeb ennetustööd
(4) Täidab valvekoosseisu ja/või pääste-, CBRN- või demineerimistöö dokumentatsiooni ning sisestab andmed infosüsteemi
(5) Kontrollib, hooldab ja testib varustust, tehnikat ja/või pommikoera ning juhib ohu- ja hädaolukordades tehnika ning varustuse logistilist teenindamist
(6) Korraldab ja viib läbi valvekoosseisu erialase väljaõppe ning koolitab pommikoera
(7) Juhendab teenistujaid, vabatahtlikke päästjaid ja praktikante

3. TASE
(1) Juhib, planeerib ja korraldab allüksuse tööd
(2) Korraldab ja teeb ennetustööd
(3) Teeb koostööd asutuseväliste partneritega
(4) Korraldab allüksuse valmisoleku ja vahendite olemasolu pääste- või demineerimistöödeks
(5) Võib juhtida ja teha kas pääste- või demineerimistööd teenistujale antud kutsekvalifikatsiooni piires ja nõuetele vastavuse korral
(6) Korraldab ja viib läbi teenistujate õpet ja koolitusi
(7) Juhendab teenistujaid, vabatahtlikke päästjaid ja praktikante
(8) Kontrollib varustuse ja tehnika vastavust nõuetele ning võib korraldada nende remonti, hooldust ja hoidmist

4. TASE
(1) Juhib ühe või mitme allüksuse tööd
(2) Planeerib, korraldab ja kontrollib üksuse/üksuste operatiivset valmisolekut ja valdkondlikke toiminguid
(3) Osaleb valdkonna arengukavade ja eelarve planeerimises ja väljatöötamises
(4) Teeb ja võib koordineerida koostööd asutuseväliste partneritega ning osaleb rahvusvahelises koostöös
(5) Võib juhtida ja teha kas pääste- või demineerimistööd teenistujale antud kutsekvalifikatsiooni piires ja nõuetele vastavuse korral
(6) Võib juhtida, planeerida ja korraldada logistilise ja meditsiinilise toetuse ning töö- ja abivahendite tagamist”;

9) teenistusgrupi „RAAMATUPIDAMINE” 3., 4. ja 5. tase sõnastatakse järgmiselt:

3. TASE
(1) Töötab välja ja juurutab raamatupidamisprotseduure oma valdkonnas/valdkondades
(2) Koostab aruandeid nii asutuse kui ka asutuseväliste institutsioonide jaoks
(3) Töötleb arveid ja loob arvete töötlemise süsteemi
(4) Vastutab kannete ja kontojäägi õigsuse eest
(5) On ekspert ühes või mitmes raamatupidamise valdkonnas
(6) Osaleb oma valdkonnaga seotud andmebaaside, registrite või infosüsteemide arendamises
(7) Võib vastutada aastaaruande või selle ühe osa koostamise eest
(8) Võib juhtida struktuuriüksust

4. TASE
(1) Töötab välja ja juurutab raamatupidamisprotseduure asutuses tervikuna
(2) Tegeleb kreeditoride ja deebitoridega
(3) Vastutab aastaaruande koostamise eest
(4) Juhib struktuuriüksust
(5) Osaleb oma valdkonnaga seotud andmebaaside, registrite või infosüsteemide arendamises
(6) Võib tegeleda audiitoritega

5. TASE
(1) Töötab välja ja juurutab raamatupidamispoliitikat
(2) Töötab välja ja juurutab aruandesüsteemi
(3) Vastutab koostöö eest audiitoritega
(4) Juhib struktuuriüksust, mis koosneb allüksustest
(5) Vastutab aastaaruande koostamise eest
(6) Osaleb oma valdkonnaga seotud andmebaaside, registrite või infosüsteemide arendamises”;

10) teenistusgrupi „RAKENDUSKÕRGHARIDUSE ANDMINE” tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Teenistusgruppi paigutatakse rakenduskõrghariduse andmisega tegelevad ametikohad. Teenistusgruppi kuuluva töötaja teenistusalane eesmärk on viia läbi või juhtida õppetegevust ja luua üliõpilasele arengut toetav õpikeskkond.

1. TASE
(1) Valmistab ette metoodilisi materjale
(2) Koostab nõuetekohase õppedokumentatsiooni
(3) Viib läbi õppetööd, tagades õpiväljundite saavutamise
(4) Populariseerib valdkonda

2. TASE
(1) Arendab ja valmistab ette metoodilisi materjale
(2) Koostab nõuetekohase õppedokumentatsiooni
(3) Viib läbi õppetööd, tagades õpiväljundite saavutamise
(4) Juhendab üliõpilaste uurimistöid
(5) Populariseerib valdkonda

3. TASE
(1) Osaleb õppekava arenduses
(2) Arendab ja valmistab ette ainekavasid ja metoodilisi materjale ning koostab nõuetekohase õppedokumentatsiooni
(3) Viib läbi õppetööd, tagades õpiväljundite saavutamise
(4) Viib läbi uurimis-, arendus- ja/või loometegevust
(5) Juhendab üliõpilaste uurimistöid
(6) Populariseerib valdkonda

4. TASE
(1) Tagab õppekava jätkusuutlikkuse
(2) Planeerib, korraldab ja hindab õppekava/valdkonna õppetööd ja sellega seotud arendustegevusi lähtuvalt õppekava(de)st ja programmidest
(3) Koostab õppekavaga seotud aruandeid ning valmistab ette sise- ja välishindamisi
(4) Selgitab välja õppekava valdkonda hõlmava täienduskoolituse vajaduse
(5) Koordineerib õppematerjalide koostamist ja komplekteerimist õppesuunal
(6) Planeerib õppesuuna õppejõudude tööaega
(7) Osaleb õppesuuna personali värbamise ja valiku protsessis ning lahendab jooksvaid personaliprobleeme
(8) Vastutab õppekavaga seonduva dokumentatsiooni eest

5. TASE
(1) Juhib uurimis-, arendus- ja/või loometegevust
(2) Osaleb õppekavade arendamises
(3) Viib läbi õppetööd, tagades õpiväljundite saavutamise
(4) Juhendab kõrghariduse eri õppeastmete üliõpilaste uurimistöid
(5) Osaleb kvaliteedihindamise protsessis
(6) Populariseerib valdkonda

6. TASE
(1) Juhib, planeerib ja korraldab akadeemilise struktuuriüksuse tööd
(2) Osaleb akadeemilise struktuuriüksuse personali värbamise ja valiku protsessis, analüüsib üksuse töötajate koolitusvajadust ning teeb vastavasisulisi ettepanekuid
(3) Rakendab õppekorralduse regulatsioone ja uuendab neid vastavalt vajadusele
(4) Juhib õppekavade analüüsimise ja arendamise protsessi ning osaleb uute erialade õppekavade koostamises
(5) Osaleb õppetööga seotud ja teistes asutuse arendamisega seotud projektides”;

11) teenistusgrupi „SÕIDUKIJUHID” tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Teenistusgruppi kuuluva ametniku või töötaja teenistusalane eesmärk on juhtida transpordivahendeid ning tagada inimeste, väiksemate saadetiste ja koormate vedu. Erisõidukite (näiteks kraana, ekskavaator, traktor) juhid paigutatakse teenistusgruppi „OSKUSTÖÖD”.

1. TASE
(1) Juhib sõiduautot või mikrobussi (kuni kaheksa inimest)
(2) Veab inimesi ja väiksemaid saadetisi
(3) Vajaduse korral täidab lisakohustusi, näiteks toimetab kohale kirju ja muid saadetisi
(4) Võib vastutada sõiduki heakorra ja hoolduse eest

2. TASE
(1) Juhib sõiduautot, väikebussi ja/või veoautot
(2) Sõiduk võib olla eriotstarbeline või omada operatiivsõiduki õiguseid
(3) Veab inimesi ja/või saadetisi ning võib täita kauba saatelehti
(4) Vajaduse korral täidab lisakohustusi, näiteks toimetab kohale kirju ja muid saadetisi
(5) Hoolitseb regulaarselt selle eest, et sõiduk oleks töökorras”;

12) teenistusgrupi „ÕIGUSLOOME” tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Teenistusgruppi kuuluva ametniku või töötaja teenistusalane eesmärk on teha õigusaktide õiguslikku analüüsi, valmistada ette õigustloovaid akte või osaleda nende ettevalmistamises ning teha õigustloovate aktide eelnõude juriidilist kontrolli.

1. TASE
(1) Valmistab ette üksikvaldkonna õigustloova akti eelnõu või osa mahukamast eelnõust või osaleb selle koostamisel
(2) Teeb õigustloovate aktide eelnõude juriidilist kontrolli, sealhulgas kontrollib vastavust Euroopa Liidu õigusele, põhiseadusele, teistele õigusaktidele ning hea õigusloome ja normitehnika eeskirjale
(3) Teeb üksikvaldkonna õigusaktide õiguslikku analüüsi, sealhulgas analüüsib rakenduspraktikat
(4) Osaleb üksikvaldkonnas Euroopa Liidu õigusaktide ja muude dokumentide kohta Eesti seisukoha kujundamisel
(5) Osaleb õigusloomealastes töö- ja eksperdigruppides
(6) Vajaduse korral osaleb Riigikogu komisjonis eelnõu arutelul ja annab selgitusi eelnõu sisu kohta
(7) Võib koordineerida valdkonna infosüsteemide muudatusi ja arendamist ning tulenevalt infosüsteemide arendamisest valmistada ette õigustloova akti eelnõu või esitada õigustloova akti või selle eelnõu kohta muudatusettepanekuid

2. TASE
(1) Valmistab ette tervikvaldkonna õigustloova akti eelnõu või osa mahukamast eelnõust või osaleb selle koostamisel
(2) Teeb õigustloovate aktide eelnõude juriidilist kontrolli, sealhulgas kontrollib vastavust Euroopa Liidu õigusele, põhiseadusele, teistele õigusaktidele ning hea õigusloome ja normitehnika eeskirjale
(3) Teeb tervikvaldkonna õigusaktide õiguslikku analüüsi, sealhulgas analüüsib rakenduspraktikat ning teeb ettepanekuid algatada õigusaktide väljatöötamine ja muutmine
(4) Osaleb tervikvaldkonnas Euroopa Liidu õigusaktide ja muude dokumentide kohta Eesti seisukoha kujundamisel
(5) Selgitab Riigikogu komisjonis eelnõu õigusvaldkonnaga seotud küsimusi ja vastab eelnõu puudutavatele õiguslikele küsimustele
(6) Vajaduse korral tutvustab eelnõu õiguslikke aspekte avalikkusele ja osaleb tervikvaldkonnas vajaliku õigusloomealase selgitustöö tegemisel
(7) Juhib õigusloomealaseid töö- ja eksperdigruppe või osaleb nendes
(8) Võib kavandada ja arendada valdkonna infosüsteemide muudatusi, osaleda infosüsteemide arendamises tellija rollis ning tulenevalt infosüsteemide arendamisest koostada õigustloova akti eelnõu või esitada õigustloova akti või selle eelnõu kohta muudatusettepanekuid

3. TASE
(1) Juhib ja planeerib struktuuriüksuse tööd
(2) Korraldab ja koordineerib õigusvaldkonna poliitika planeerimist ning õigusloomealaste kavade koostamist
(3) Koordineerib õigusloomealast tööd ministeeriumi valitsemisalas või Riigikantseleis
(4) Kujundab õigusvaldkonna õiguspoliitikat
(5) Tagab ühtse ja nõuetekohase praktika õigustloovate aktide eelnõude juriidilise kontrolli tegemisel
(6) Tagab õigusvaldkonna õigusloomealaste kavade ja praktika kooskõla teiste riigisiseste ja rahvusvaheliste kavade ja arengusuundadega, sealhulgas poliitikaga
(7) Osaleb ühe või mitme valdkonna õiguspraktika ja õigusloome kujundamises, arvestades põhiseadust ja rahvusvahelisi õigusakte
(8) Osaleb õigustloovate aktide eelnõude väljatöötamise töö- ja eksperdigruppides ning koordineerib või juhib nende tegevust”;

13) teenistusgrupi „ÕIGUSTEENUSED” 5. tase sõnastatakse järgmiselt:

5. TASE
(1) Töötab välja asutuse juriidiliste probleemide lahendamise poliitika ja protseduurid
(2) Korraldab ja suunab juriidilist tööd asutuses
(3) Esindab riiki oma valdkonna või valitsemisala piires kohtu- ja vaidemenetlustes
(4) On ekspert ühes või mitmes juriidilises valdkonnas
(5) Konsulteerib asutuse tippjuhtkonda juriidilistes küsimustes
(6) Juhib struktuuriüksust”.

§ 2.  Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2022. a.

Jaak Aab
Riigihalduse minister peaministri ülesannetes

Jaak Aab
Riigihalduse minister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json