Teksti suurus:

Keskkonnaministri 3. juuni 2004. a määruse nr 65 „Kaitstava loodusobjekti tähistamise kord ja tähised” muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.01.2022
Avaldamismärge:RT I, 04.01.2022, 17

Keskkonnaministri 3. juuni 2004. a määruse nr 65 „Kaitstava loodusobjekti tähistamise kord ja tähised” muutmine

Vastu võetud 03.01.2022 nr 61

Määrus kehtestatakse looduskaitseseaduse § 23 lõike 3 alusel.

Keskkonnaministri 3. juuni 2004. a määruses nr 65 „Kaitstava loodusobjekti tähistamise kord ja tähised” tehakse järgmised muudatused:

1) määrust täiendatakse §-ga 11 järgmises sõnastuses:

§ 11. Tähistamise moodused

(1) Kaitstavat loodusobjekti tähistatakse:
1) kaitstava loodusobjekti välis- ja vööndipiiril paiknevate tähistega;
2) Maa-ameti geoportaalis asuvate kaitstavate loodusobjektide kaartidel toodud välis- ja vööndipiiridega.

(2) Liikumispiirangutega alade piirid on märgitud:
1) Maa-ameti geoportaalis asuvatel kaartidel;
2) Merel ja laevatatavatel sisevetel Transpordiameti 1 : 45 000 ja suurema mõõtkavaga navigatsioonikaartidel.”;

2) paragrahvi 2 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Riiklikult kaitstava loodusobjekti välis- ja vööndipiirile paigaldab looduses tähised Riigimetsa Majandamise Keskus. Kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstavate loodusobjektide tähistamist korraldab kohalik omavalitsus.”;

3) paragrahvi 2 täiendatakse lõigetega 11 ja 12 järgmises sõnastuses:

„(11) Maa-ameti geoportaalis asuvate kaitstavate loodusobjektide välis- ja vööndipiiride kaardi ning liikumispiirangutega alade piirid avaldab Maa-amet.

(12) Merele ja laevatatavatele sisevetele jäävad kaitstava loodusobjektide liikumispiirangutega alade piirid kannab navigatsioonikaartidele Transpordiamet.”;

4) paragrahvi 4 lõike 2 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Liikumiskeelu punasel tähisel on punane kogu teksti kirja värv.”.

Erki Savisaar
Minister

Meelis Münt
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json