Teksti suurus:

Majandus- ja taristuministri 13. septembri 2017. a määruse nr 50 „Biometaanituru arendamise toetamise toetuse kasutamise tingimused ja kord” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.01.2023
Avaldamismärge:RT I, 04.01.2023, 2

Majandus- ja taristuministri 13. septembri 2017. a määruse nr 50 „Biometaanituru arendamise toetamise toetuse kasutamise tingimused ja kord” muutmine

Vastu võetud 29.12.2022 nr 108

Määrus kehtestatakse atmosfääriõhu kaitse seaduse § 161 lõike 3 alusel.

Majandus- ja taristuministri 13. septembri 2017. a määruses nr 50 „Biometaanituru arendamise toetamise toetuse kasutamise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Toetuse andmise eesmärk on aidata kaasa biometaani tarbimise ja tootmise hoogustamisele ning toetada tegevusi, mis aitavad panustada vedelkütuse seaduse §-s 21 ja atmosfääriõhu kaitse seaduse §-s 1231 seatud kohustuste täitmiseks.”.

2) paragrahvi 6 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Abikõlblik on lõpptarbijale transpordikütusena võrku antud või füüsiliselt tarnitud ja päritolutunnistusega tõendatud biometaani koguse tootmise maksumus megavatt-tunni kohta.”;

3) paragrahvis 7 asendatakse tekstiosa „31. detsember 2023” tekstiosaga „30. juuni 2024”;

4) paragrahvi 8 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „§ 6 lõike 1 punktis 1” tekstiosaga „§ 6 lõikes 1”;

5) paragrahvi 8 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 8 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Paragrahvis 5 nimetatud tegevuse elluviimiseks antav toetus energiaühiku kohta ei tohi ületada toodetud energia tasandatud kulude ja sama energialiigi turuhinna vahet (edaspidi kasumlikkuse piirmäär). Kasumlikkuse piirmäär arvestatakse süsteemihalduri poolt välja töötatud metoodika põhjal, mis on avaldatud süsteemihalduri veebilehel.”;

7) paragrahvi 10 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „ministeeriumi või süsteemihalduri veebilehel” tekstiosaga „süsteemihalduri juures e-kirja teel aadressil [email protected]”;

8) paragrahvi 11 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Taotleja esitab digitaalallkirjastatud maksetaotluse energiamajanduse korralduse seaduse § 3210 lõikes 1 nimetatud päritolutunnistuste elektroonilise andmebaasi kaudu.”.

Riina Sikkut
Majandus- ja taristuminister

Ahti Kuningas
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json