Teksti suurus:

Biometaanituru arendamise toetamise toetuse kasutamise tingimused ja kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.01.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.07.2023
Avaldamismärge:RT I, 04.01.2023, 3

Biometaanituru arendamise toetamise toetuse kasutamise tingimused ja kord

Vastu võetud 13.09.2017 nr 50
RT I, 15.09.2017, 9
jõustumine 18.09.2017

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
05.02.2019RT I, 19.02.2019, 122.02.2019
01.03.2019RT I, 06.03.2019, 1609.03.2019
29.12.2022RT I, 04.01.2023, 207.01.2023

Määrus kehtestatakse atmosfääriõhu kaitse seaduse § 161 lõike 3 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Kohaldamisala

  (1) Käesoleva määrusega kehtestatakse riigi eelarvestrateegias määratud meetme „Alternatiivsete kütuste kasutuselevõtu suurendamine transpordis (biogaas)” (edaspidi meede) vahendite kasutamise tingimused ja kord.

  (2) Käesoleva määruse §-s 5 nimetatud tegevuse toetamiseks ja abikõlbliku kulu hüvitamiseks antav toetus on väikekäitisele antav tegevusabi Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 EL-i aluslepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse siseturuga kokkusobivaks (ELT L 187, 26.06.2014, lk 1–78) (edaspidi üldine grupierandi määrus) artikli 43 mõistes ja sellele kohaldatakse nimetatud määruses ja konkurentsiseaduse §-s 342 sätestatut.

  (3)  Kui käesoleva määruse alusel antav toetus ei vasta kõigile käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud määruse tingimustele, võib meetme raames toetust anda üksnes pärast seda, kui Euroopa Komisjon on teinud lubava otsuse vastavalt konkurentsiseaduse § 301 lõikes 21 sätestatule.

  (4) Käesolevat määrust ei kohaldata üldise grupierandi määruse artikli 1 lõigetes 2–5 sätestatud juhtudel.

  (5) Käesolevat määrust ei kohaldata käitisele, mis on täielikult amortiseerunud või toodab toidupõhist biokütust.

  (6) Käesolevat määrust ei kohaldata biokütuse puhul, mille suhtes kohaldatakse tarne- või segamiskohustust.

§ 2.   Toetuse andmise eesmärk

  Toetuse andmise eesmärk on aidata kaasa biometaani tarbimise ja tootmise hoogustamisele ning toetada tegevusi, mis aitavad panustada vedelkütuse seaduse §-s 21 ja atmosfääriõhu kaitse seaduse §-s 1231 seatud kohustuste täitmiseks.
[RT I, 04.01.2023, 2 - jõust. 07.01.2023]

§ 3.   Meetme elluviijad

  (1) Meetme viib ellu Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (edaspidi ministeerium).

  (2) Ministeerium võib meetme elluviimiseks sõlmida koostöökokkuleppeid riigi osalusega juriidilise isikuga (edaspidi süsteemihaldur) vastavalt atmosfääriõhu kaitse seaduse § 161 lõikele 7.

§ 4.   Terminid

  Käesolevas määruses kasutatakse termineid järgmises tähenduses:
  1) biometaan – biometaan maagaasiseaduse tähenduses;
  2) maagaasi jooksva kuu keskmine turuhind – biometaani tootmiskuul igas Balti riigis pakkumispiirkonda omava ühise börsioperaatori avaldatud Balti riikide pakkumispiirkondades toimunud ostu-müügi tehingute alusel tarnitud kaalutud keskmine maagaasi hind;
  3) päritolutunnistus – maagaasiseaduse §-s 103 nimetatud tunnistus;
  4) segamiskohustus – õigusaktiga sätestatud kohustus lisada kütusele tarbimisse andmisel biometaani;
  5) süsteemihaldur – süsteemihaldur maagaasiseaduse tähenduses;
  6) tõendatud biometaani tarne – toodetud biometaani lõpptarbijani toimetamine, mis on tõendatud päritolutunnistustega;
  7) tarnekohustus – õigusaktiga sätestatud kohustus müüa biometaani.

2. peatükk Toetatavad tegevused, kulude abikõlblikkus ja toetuse suurus 

§ 5.   Toetatav tegevus

  Toetust antakse atmosfääriõhu kaitse seaduse § 120 lõike 1 alusel kehtestatud määruses sätestatud biokütuse säästlikkuse kriteeriumitele vastava biometaani tootjale tõendatud biometaani tarne eest.

§ 6.   Kulude abikõlblikkus

  (1) Abikõlblik on lõpptarbijale transpordikütusena võrku antud või füüsiliselt tarnitud ja päritolutunnistusega tõendatud biometaani koguse tootmise maksumus megavatt-tunni kohta.
[RT I, 04.01.2023, 2 - jõust. 07.01.2023]

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tegevuste puhul ei ole abikõlblik maagaasiseaduse §-s 23 nimetatud võrguteenuse hind.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tegevuskuludest tuleb lahutada varem saadud biometaani tootmiseks ettenähtud investeeringutoetust.

§ 7.   Kulude abikõlblikkuse periood

  Kulud on abikõlblikud perioodil 1. jaanuar 2018. a kuni 30. juuni 2024. a või kuni tegevuse toetamiseks ettenähtud eelarvevahendite lõppemiseni. Eelarveliste vahendite lõppemisest teavitab ministeerium või süsteemihaldur avalikkust oma veebilehel viivitamatult.
[RT I, 04.01.2023, 2 - jõust. 07.01.2023]

§ 8.   Toetuse suurus

  (1) Käesoleva määruse §-s 5 nimetatud tegevuse elluviimiseks tehtud käesoleva määruse § 6 lõikes 1 nimetatud abikõlblike kulude hüvitamise suurus on 100 eurot ühe megavatt-tunni kohta, millest lahutatakse maagaasi jooksva kuu keskmine turuhind.
[RT I, 04.01.2023, 2 - jõust. 07.01.2023]

  (2) [Kehtetu - RT I, 04.01.2023, 2 - jõust. 07.01.2023]

  (3) Kui käesoleva määruse § 4 lõike 1 punkti 2 kohane toimunud ostu-müügi tehingute kogumaht ühes kuus Balti riikide pakkumispiirkondades kokku jääb alla 500 megavatt-tunni, on jooksva kuu keskmiseks maagaasi turuhinnaks 20 eurot megavatt-tunni kohta.

  (4) Paragrahvis 5 nimetatud tegevuse elluviimiseks antav toetus energiaühiku kohta ei tohi ületada toodetud energia tasandatud kulude ja sama energialiigi turuhinna vahet (edaspidi kasumlikkuse piirmäär). Kasumlikkuse piirmäär arvestatakse süsteemihalduri poolt välja töötatud metoodika põhjal, mis on avaldatud süsteemihalduri veebilehel.
[RT I, 04.01.2023, 2 - jõust. 07.01.2023]

3. peatükk Taotlemisele esitatavad nõuded ning taotleja õigused ja kohustused 

§ 9.   Taotlejale esitatavad nõuded

  (1) Taotlejaks võib olla atmosfääriõhu kaitse seaduse § 120 lõike 1 alusel kehtestatud määruses sätestatud biokütuse säästlikkuse kriteeriumitele vastava biometaani tootja, kelle käitise installeeritud võimsus ei ületa 50 000 tonni aastas.

  (2) Toetust võib lisaks Eesti juriidilisele isikule taotleda ka Euroopa Majanduspiirkonna riigist või Šveitsi Konföderatsioonist pärit juriidiline isik, kui tema asukohariigi õigusega lubatakse Eesti juriidilisel isikul osaleda nimetatud riigis sarnases toetusskeemis.

  (3) Taotleja ei või olla riigiabi või vähese tähtsusega abi saaja, kellele Euroopa Komisjoni eelneva otsuse alusel, millega abi on tunnistatud ebaseaduslikuks ja siseturuga kokku sobimatuks, esitatud korraldus abi tagasimaksmiseks on taotluse esitamise ajaks täitmata.

  (4) Taotlejal ei või olla õigusaktidest tulenevate riiklike või tema elu- või asukoha kohalike maksude või sotsiaalkindlustuse maksete võlga või tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intressi taotlemise hetkel kokku suurem kui 100 eurot.

§ 10.   Taotleja registreerimine toetuse taotlejaks

  (1) Pärast taotlusvooru avamist ja enne taotluse esitamist registreerib taotleja end toetuse taotlejaks süsteemihalduri juures e-kirja teel aadressil [email protected]. Registreerimisel esitatakse taotleja nimi, äriregistri kood, e-posti aadress ning kinnitus, et ollakse teadlik ning täidetakse käesoleva määruse §-s 9 sätestatud nõudeid. Taotlejaks registreering kinnitatakse taotleja allkirjaõigusliku esindaja allkirjaga.
[RT I, 04.01.2023, 2 - jõust. 07.01.2023]

  (2) Ministeerium või süsteemihaldur hindab taotleja registreeringu läbivaatamisel taotleja vastavust käesoleva määruse nõuetele.

  (3) Registreeringud vaadatakse läbi nende vastuvõtmise järjekorras. Ministeerium või süsteemihaldur jätab taotleja registreeringu kinnitamata, kui taotleja ei vasta käesoleva määruse nõuetele. Taotleja registreerimisest või registreerimata jätmisest teavitab ministeerium või süsteemihaldur taotleja esindajat digitaalselt allkirjastatud teatega viie kalendripäeva jooksul otsuse tegemisest, põhjendades registreerimata jätmise otsust.

§ 11.   Maksetaotlusele esitatavad nõuded

  (1) Taotleja esitab digitaalallkirjastatud maksetaotluse energiamajanduse korralduse seaduse § 3210 lõikes 1 nimetatud päritolutunnistuste elektroonilise andmebaasi kaudu.
[RT I, 04.01.2023, 2 - jõust. 07.01.2023]

  (2) Maksetaotluse allkirjastab taotleja allkirjaõiguslik esindaja digitaalselt.

  (3) Maksetaotlusest peavad selguma abikõlblikud kulud vastavalt käesoleva määruse § 6 lõikes 1 nimetatule ja vastavus toetatavale tegevusele.

  (4) Maksetaotluses tuleb eristada toodetud tõendatud biometaani kogus kalendrikuu põhiselt.

  (5) Maksetaotlus peab lisaks üldise grupierandi määruse artikli 6 lõikes 2 sätestatule sisaldama järgmisi andmeid ja dokumente:
  1) taotleja äriregistri kood;
  2) tõendatud biometaani kustutatud päritolutunnistuse registreerimisnumber;
  3) tarbija nimi kelle tarbimise tõendamiseks päritolutunnistus kustutati, tarbimise otstarve ja tõendatult tarbitud biometaani kogus;
  4) taotleja kinnitus esitatud andmete õigsuse kohta;
  5) vajadusel ministeeriumi või süsteemihalduri küsitud lisadokumendid;
  6) tõend selle kohta, et tarnitud biometaan vastab atmosfääriõhu kaitse seaduse § 120 lõike 1 alusel kehtestatud määruses sätestatud biokütuse säästlikkuse kriteeriumitele;
  7) kinnitus, et taotleja käitise installeeritud võimsus ei ületa 50 000 tonni aastas;
  8) taotleja kinnitus käesolevas määruses esitatud nõuetest teadlikkuse kohta.

§ 12.   Taotleja kohustused

  Taotleja on kohustatud:
  1) esitama ministeeriumile või süsteemihaldurile põhjendatud nõudmise korral taotleja ja taotluse kohta lisateavet nõutud vormis ja tähtajal;
  2) võimaldama ministeeriumil või süsteemihalduril kontrollida taotluse ja taotleja vastavust käesoleva määrusega sätestatud nõuetele;
  3) teavitama viivitamata ministeeriumit või süsteemihaldurit kõigist asjaoludest, mis võivad mõjutada toetuse saaja võimet täita taotluses nimetatud eesmärkide saavutamist;
  4) esitama ministeeriumi või süsteemihalduri nõudmisel meetme raames toetatavate tegevuste teostamist tõendavad dokumendid;
  5) säilitama taotlust ning toetuse ja projekti teostamisega seonduvat dokumentatsiooni vähemalt 2028. a 31. detsembrini.
[RT I, 06.03.2019, 16 - jõust. 09.03.2019]

4. peatükk Maksetaotluse menetlemine 

§ 13.   Maksetaotluse esitamine

  (1) Taotleja esindusõiguslik isik esitab pärast taotleja registreerimist maksetaotluse ministeeriumi või süsteemihalduri veebilehel elektrooniliselt.

  (2) Maksetaotlusi saab esitada jooksvalt kuni 2023. a 31. detsembrini või kuni tegevuse toetamiseks ettenähtud eelarvevahendite lõppemiseni.
[RT I, 06.03.2019, 16 - jõust. 09.03.2019]

  (3) Jooksva taotlusvooru eelarve ja taotluste esitamise alguse tähtpäeva kinnitab ministeerium.

  (4) Informatsioon maksetaotluste vastuvõtmise alustamisest ja rahastamise eelarvest esitatakse ministeeriumi või süsteemihalduri veebilehel vähemalt 30 kalendripäeva enne taotlusvooru avamist.

  (5) Maksetaotluste vastuvõtmine lõpetatakse, kui esitatud taotluste rahaline maht on võrdne või ületab taotlusvooru kinnitatud eelarvet. Maksetaotluste vastuvõtmise lõpetamisest teatab ministeerium või süsteemihaldur oma veebilehel viivitamatult.

  (6) Toetust taotletakse abikõlblikkuse perioodi vältel, päritolutunnistuse kehtimise ajal kas ühe või mitme kalendrikuu kohta.

§ 14.   Maksetaotluse menetlemine

  Maksetaotluse menetlemine koosneb:
  1) maksetaotluse registreerimisest;
  2) maksetaotluse läbivaatamisest;
  3) taotleja ja maksetaotluse nõuetele vastavuse kontrollimisest;
  4) maksetaotluse hindamisest;
  5) maksetaotluse rahuldamisest, osalisest rahuldamisest või rahuldamata jätmisest.

§ 15.   Maksetaotluse läbivaatamine

  (1) Ministeerium või süsteemihaldur kontrollib maksetaotluse läbivaatamisel taotluse vastavust käesolevas määruses sätestatud tingimustele. Maksetaotlused menetletakse nende vastuvõtmise järjekorras.

  (2) Kui maksetaotluse läbivaatamisel avastatakse puudusi, teatatakse sellest viivitamata taotlejale ja antakse puuduste kõrvaldamiseks kuni 10-kalendripäevane tähtaeg.

  (3) Ministeerium või süsteemihaldur teeb maksetaotluse rahuldamata jätmise otsuse maksetaotlust hindamata, kui taotleja ei ole käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud tähtaja jooksul puudusi kõrvaldanud.

§ 16.   Maksetaotluse rahuldamise, osalise rahuldamise või rahuldamata jätmise tingimused ja kord

  (1) Maksetaotlus rahuldatakse, kui see on esitatud käesolevas määruses kehtestatud korras, vastab §-s 11 kehtestatud nõuetele, toetust taotletakse §-s 6 nimetatud abikõlblike kulude, §-s 7 nimetatud perioodil ning §-s 2 nimetatud eesmärkidel ja §-s 5 nimetatud tegevuste toetamiseks.

  (2) Maksetaotlus rahuldatakse vastava otsusega kas osaliselt või täielikult. Maksetaotluse võib rahuldada taotleja nõusolekul osaliselt, kui maksetaotluse rahaline maht ületab meetme eelarve vaba jääki. Kui taotleja ei ole nõus toetuse summa muutmisega, teeb ministeerium või süsteemihaldur hiljemalt 20 kalendripäeva jooksul maksetaotluse saamisest maksetaotluse rahuldamata jätmise otsuse.

  (3) Toetus makstakse biometaani tootjale päritolutunnistuste elektroonilises andmebaasis biometaani tarbimise tõendamiseks kustutatud päritolutunnistuste alusel. Päritolutunnistusi saab kustutada biometaani tootja või müüja, kelle omanduses on kehtivad päritolutunnistused.

  (4) Maksetaotluse rahuldamise otsuses märgitakse järgmised andmed:
  1) toetuse andja;
  2) toetuse saaja;
  3) toetatav tegevus;
  4) toetusmäär ja toetussumma;
  5) asjaolu, et toetus on riigiabi ning seda osutatakse üldise grupierandi määruse artiklist 43 lähtudes;
  6) vajadusel toetuse väljamaksmise tähtpäev vastavalt käesoleva määruse § 18 lõikele 3.

  (5) Maksetaotlust ei rahuldata, kui esineb vähemalt üks järgmistest asjaoludest:
  1) maksetaotlus ei vasta käesoleva määruse nõuetele;
  2) taotleja mõjutab õigusvastasel viisil taotluse menetlemist;
  3) taotleja ei võimalda kontrollida taotluse nõuetele vastavust;
  4) meetme eelarvevahendite ammendumine.

  (6) Maksetaotluse võib jätta rahuldamata, kui maksetaotluses on esitatud ebaõigeid või mittetäielikke andmeid.

  (7) Maksetaotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsus toimetatakse taotlejale digitaalse teatega kätte viie kalendripäeva jooksul pärast maksetaotluse saamist.

§ 17.   Maksetaotluse rahuldamise otsuse muutmine ja kehtetuks tunnistamine

  (1) Maksetaotluse rahuldamise otsust muudetakse või tunnistatakse kehtetuks ministeeriumi või süsteemihalduri põhjendatud algatusel või toetuse saaja taotluse alusel.

  (2) Maksetaotluse rahuldamise otsuse muutmise otsustab ministeerium või süsteemihaldur 30 kalendripäeva jooksul pärast vastavasisulise taotluse saamist.

  (3) Maksetaotluse rahuldamise otsuse võib ministeerium või süsteemihaldur kehtetuks tunnistada, kui esineb vähemalt üks järgmistest asjaoludest:
  1) toetuse saaja esitab toetusest loobumise avalduse;
  2) ilmneb asjaolu, mille korral maksetaotlust ei oleks rahuldatud;
  3) taotlemisel on esitatud ebaõiget või mittetäielikku teavet.

5. peatükk Toetuse väljamaksmise ja tagasinõudmise tingimused ja kord 

§ 18.   Toetuse väljamaksmise tingimused

  (1) Toetuse väljamakse tehakse toetuse saajale vastavalt maksetaotluse rahuldamise otsuses sätestatud tingimustele. Toetus makstakse välja ühes osas, vastavalt käesoleva määruse § 15 lõikes 1 nimetatud vastuvõtmise ja rahuldamise järjekorrale.

  (2) Ministeerium või süsteemihaldur teeb toetuse saaja kontole väljamakse maksetaotluse esitamise kuule vahetult järgneva kuu 21. päevaks.

  (3) Toetuse väljamaksmise võib kuni kolm kuud edasi lükata, kui toetuse andmine sõltub eelarvesse prognoosi kohaselt tulevikus laekuvatest vahenditest.

§ 19.   Toetuse tagasinõudmise tingimused ja kord

  (1) Ministeerium või süsteemihaldur võib lõpetada toetuse väljamaksmise ning nõuda toetuse osalist või täielikku tagastamist, kui esineb vähemalt üks käesoleva määruse § 17 lõikes 3 nimetatud asjaolu.

  (2) Toetuse saaja maksab toetuse tagasi 30 kalendripäeva jooksul tagasinõude otsuse jõustumisest. Tagasimakse tähtaja ületatud iga päeva eest tasub toetuse saaja viivist 0,5 protsenti tagastamata summast.

6. peatükk Toetuse kasutamise seire ja aruandlus 

§ 20.   Toetuse kasutamise seire ja aruandlus

  (1) Käesoleva määruse §-s 5 nimetatud tegevuse toetamisel on ministeerium või süsteemihaldur kohustatud:
  1) seirama pidevalt meetme tegevuste eelarve vaba jääki;
  2) edastama toetuse saajate osas Statistikaametile andmeid tõendatud biometaani tarnete kohta kõigis lõpptarbimise sektorites;
  3) andma toetuse saajale toetuse andmist ja kasutamist puudutavates küsimustes selgitusi.

  (2) Ministeeriumil ja süsteemihalduril on õigus vajadusel kaasata taotleja ja taotluse nõuetele vastavuse kontrolli Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet.
[RT I, 19.02.2019, 1 - jõust. 22.02.2019]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json