Teksti suurus:

Kaitseväekohustuslasele identifitseerimiskoodi andmise alused ja kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.06.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2008
Avaldamismärge:

Kaitseväekohustuslasele identifitseerimiskoodi andmise alused ja kord

Vastu võetud 19.03.2002 nr 108
RT I 2002, 28, 172
jõustumine 25.03.2002

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

21.07.2005 nr 189 (RT I 2005, 42, 348) 1.08.2005

8.06.2006 nr 135 (RT I 2006, 28, 215) 23.06.2006

Määrus kehtestatakse «Kaitseväeteenistuse seaduse» § 3 lõike 8 alusel ja kooskõlas «12. augusti 1949 Genfi (I) konventsiooni haavatud ja haigete sõjaväelaste olukorra parandamise kohta maismaal» (RT II 1999, 17, 107) artiklitega 16 ja 17 ning «12. augusti 1949 Genfi (II) konventsiooni haavatud, haigete ja merehädas sõjaväelaste olukorra parandamise kohta merel» (RT II 1999, 18, 116) artiklitega 19 ja 20.

§ 1. Identifitseerimiskoodi koosseis

Kaitseväekohustuslasele antakse tema isiku tuvastamiseks identifitseerimiskood, milles sisalduvad kaitseväekohustuslase:
1) isikukood;
2) riigi tunnusena EN;
3) veregrupp ja reesusfaktor.

§ 2. Identifitseerimiskoodi moodustamine Kaitseressursside Ametis

(1) Kaitseväekohustuslase identifitseerimiskoodi moodustamine ja selle kandmine vormikohasele plaadile (edaspidi isikuplaat) toimub Kaitseressursside Ametis etapiviisiliselt:
1) pärast kutsealuse ajateenistusse asumist;

[RT I 2006, 28, 215– jõust. 23.06.2006]

2) kaitseväekohustuslase, kelle identifitseerimiskoodi varem ei ole moodustatud, õppekogunemisele kutsumisel;
3) kaadrikaitseväelase või kaitseväekohustuslase, kes on samaaegselt Kaitseliidu tegevliige ning kelle identifitseerimiskoodi varem ei ole moodustatud, teenistuskohaks oleva kaitseväe asutuse, väeosa või õppeasutuse, samuti Kaitseliidu pöördumisel Kaitseressursside Ametisse.

[RT I 2006, 28, 215– jõust. 23.06.2006]

(2) Identifitseerimiskoodi moodustamine toimub Vabariigi Valitsuse 23. septembri 2005. a määruse nr 249 «Kaitseväeteenistuskohustuslike Eesti kodanike riikliku registri pidamise põhimäärus» § 12 lõigete 1–3 alusel.

[RT I 2006, 28, 215– jõust. 23.06.2006]

(3) Kaitseressursside Amet töötleb identifitseerimiskoodi moodustamiseks vajalikke isikuandmeid kooskõlas «Isikuandmete kaitse seadusega» (RT I 1996, 48, 944; 1998, 59, 941; 111, 1833; 2000, 50, 317; 92, 597; 104, 685; 2001, 50, 283).

[RT I 2005, 42, 348 – jõust. 1.08.2005]

§ 3. Lisamärge

(1) Identifitseerimiskoodi moodustamisel võib lisaks §-s 1 loetletud identifitseerimiskoodi andmetele kaitseväekohustuslase vaba tahte alusel kanda identifitseerimiskoodi koosseisu lisamärke tema usuliste veendumuste kohta.

(2) Identifitseerimiskoodi koosseisu usuliste veendumuste kohta lisamärke tegemine toimub kaitseväekohustuslase poolt Kaitseressursside Ametile esitatava kirjaliku avalduse alusel, milles ta märgib oma usulisi veendumusi kajastava usundi.

(3) Lisamärge tehakse inglise keeles. Lisamärke teksti pikkusest sõltuvalt on lubatud kasutada rahvusvaheliselt üldtunnustatud lühendeid.

[RT I 2005, 42, 348 – jõust. 1.08.2005]

§ 4. Identifitseerimiskoodi kandmine kaitseväeteenistuskohustuslike Eesti kodanike riiklikku registrisse

Identifitseerimiskood loetakse moodustatuks selle kandmisel kaitseväeteenistuskohustuslike Eesti kodanike riiklikku registrisse.

§ 5. Isikuplaat

(1) Moodustatud identifitseerimiskood kantakse tehnilisi vahendeid kasutades kahele identsele metallist valmistatud plaadile ülalt alla järgmises järjekorras:
1) isikukood;
2) EN;
3) veregrupp ja reesusfaktor;
4) usund.

(2) Isikuplaadid on augustatud ning neid kasutatakse komplektis kaelas kandmiseks vajaliku ketiga.

§ 6. Isikuplaatidega varustamine, nende jaotamine, arvestus ja väljaandmine

(1) Isikuplaatidega varustamist, nende jaotamist ja arvestust korraldab Kaitseressursside Amet.

[RT I 2006, 28, 215– jõust. 23.06.2006]

(2) Identifitseerimiskoodi moodustamine ja esmase §-s 5 nimetatud komplekti väljaandmine kaitseväekohustuslasele toimub Kaitseressursside Ametis tasuta.

(3) Komplekti kaotamise või selle kasutuskõlbmatuks muutumise korral esitab kaitseväekohustuslane Kaitseressursside Ametile kirjaliku avalduse ning tasub uue komplekti väljaandmisel komplekti maksumuse.

§ 7. Isikuplaatide kandmine ja kasutamine

Isikuplaatide kandmine ja kasutamine toimub vastavalt kaitseväe määrustikele ja preambulis nimetatud Genfi konventsioonides sätestatule.

 


 

/otsingu_soovitused.json